ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 листопада 2000 року N 670


Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 грудня 2000 р. за N 898/5119


     З метою приведення Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 25.06.99 N 393 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99 за N 516/3809 (далi - Правила), у вiдповiднiсть до статтi 71 Митного кодексу України наказую:

     1. Унести такi доповнення до Правил:

     1.1. Абзац перший пункту 26 пiсля слiв "з письмовою заявою про продовження термiну виконання зобов'язання" доповнити словами "але не бiльше нiж до 1 року", далi - за текстом.

     1.2. Доповнити пункт 26 абзацом такого змiсту:

     "Продовження термiну виконання зобов'язання понад 1 рiк допускається у випадках i в порядку, передбачених статтею 71 Митного кодексу України".

     2. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Ляденко I. Г.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити державну реєстрацiю наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Управлiнню мiждержавних зв'язкiв (Зарудний С. М.) iнформувати митнi органи сумiжних з Україною держав про набрання чинностi цим наказом.

     4. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л. Г.) забезпечити висвiтлення наказу в засобах масової iнформацiї.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати громадян про цей наказ, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митниць i в пунктах пропуску через державний кордон України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Погоджено
Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України А.М. Подоляка
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.