Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1118 від 17.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 06.09.2000 N 490


Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 вересня 2000 р. за N 627/4848


(Вимоги цього наказу не застосовуються при оформленнi автотранспортних засобiв, що ввозяться вiдповiдно до Порядку, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664, згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664)


     З метою посилення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, що перемiщуються митною територiєю України й знятi з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, наказую:

     1. Затвердити Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав (далi - Положення), що додається.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) у двомiсячний термiн розробити та поетапно впровадити в експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс для здiйснення з використанням центральної бази даних Держмитслужби (далi - ЦБД) контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу й забезпечити його неухильне виконання. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю щоденного перегляду контрольних МД-7 у ЦБД та iнформацiї про перемiщуванi транспортнi засоби покладається на начальникiв митниць.

     4. Iншi нормативно-правовi акти Державної митної служби України дiють у частинi, що не суперечать цьому Положенню.

     5. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Дьомiн Ю.М.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     6. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до митних органiв.

     7. Начальникам митниць iнформувати громадян про затверджене Положення, зокрема шляхом його висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi.

     8. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити висвiтлення Положення в засобах масової iнформацiї.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
06.09.2000 N 490
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 вересня 2000 за N 627/4848

Положення
про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав

1. Загальнi положення

     1.1. Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав (далi - Положення), розроблено з метою встановлення надiйного контролю за перемiщенням таких транспортних засобiв мiж митницями України, оперативного реагування в разi виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацiй пiд час такого перемiщення, пiдвищення рiвня вiдповiдальностi осiб, що здiйснюють перемiщення таких транспортних засобiв, та ведення статистичної обробки й аналiзу iнформацiї про цi транспортнi засоби.

     1.2. Дiя Положення поширюється на транспортнi засоби, знятi з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, якi перебувають пiд митним контролем та перемiщуються фiзичними особами мiж митницями територiєю України.

     1.3. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi:

     1.3.1. Декларант - юридична або фiзична особа, яка здiйснює декларування транспортних засобiв у митницi вiдправлення з метою перевезення їх у митницю призначення. Цiєю особою може бути власник транспортного засобу або особа, яка дiє за дорученням власника транспортного засобу, пiдприємство, що має свiдоцтво про визнання його як декларанта.

     1.3.2. Митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, з якого починається перемiщення транспортного засобу iндивiдуального користування.

     1.3.3. Митниця призначення - будь-який митний орган України, де закiнчується перемiщення транспортного засобу iндивiдуального користування.

     1.3.4. Промiжна митниця - будь-який митний орган, де здiйснюється продовження строку доставки транспортного засобу з одного митного органу в iнший.

     1.3.5. Транспортнi засоби iндивiдуального користування, знятi з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав (далi - транспортнi засоби), - будь-якi транспортнi засоби, якi знято з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав i якi перемiщуються через митний кордон України пiд митним контролем у режимi ввезення для постiйного користування на територiї України або з метою транзиту.

     1.4. Транспортнi засоби перемiщуються пiд митним контролем з митницi вiдправлення в митницю призначення власним ходом або iншими транспортними засобами.

     1.5. Митниця вiдправлення дає дозвiл на доставку транспортного засобу в митницю призначення за умови вiдсутностi в неї обґрунтованих претензiй до пред'явлених для митного контролю документiв, транспортного засобу або фiзичної особи, яка перемiщує його через митний кордон України.

     1.6. Для здiйснення контролю за доставкою та виявлення фактiв недоставки транспортних засобiв у митницю призначення використовується програмно-iнформацiйний комплекс, що базується на вiдомчiй системi зв'язку митних органiв України.

     Iнформацiйно-аналiтичне митне управлiння Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових повноважень до iнформацiї в центральнiй базi даних (далi - ЦБД) з можливiстю перегляду змiсту декларацiй форми МД-7 (далi - МД-7) та контролю їх поточного стану.

     1.7. До ЦБД в оперативному режимi передається така iнформацiя про пропуск транспортного засобу:

     1) номер i дата оформлення МД-7 з метою "ввезення на постiйно" або "транзиту";

     2) громадянство, серiя та номер паспорта, прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, що перемiщує транспортний засiб мiж митними органами України;

     3) адреса постiйного проживання фiзичної особи, що перемiщує транспортний засiб мiж митними органами України;

     4) марка транспортного засобу;

     5) iдентифiкацiйний номер кузова/номер шасi транспортного засобу;

     6) код митницi призначення (роздiл II графи "Службовi вiдмiтки митницi") або код митницi, у зонi дiяльностi якої розташовано пункт пропуску, через який здiйснюється вивезення транспортного засобу за межi України (графа 5 МД-7), та визначений митницею вiдправлення строк доставки транспортного засобу в митницю призначення.

     1.8. Контроль за доставкою транспортних засобiв у митницю призначення здiйснює митниця вiдправлення.

     Посадовi особи митниць у межах своїх повноважень отримують з ЦБД каналами оперативного зв'язку iнформацiю за МД-7, поставленими на контроль в однiй з митниць, з можливiстю контролю поточного стану МД-7.

     Поставлення на контроль (внесення iнформацiї зазначеної у пунктi 1.7 цього Положення), контроль за доставкою та зняття з контролю транспортних засобiв в залежностi вiд режиму ввезення в Україну здiйснюють пiдроздiли митниць на якi покладено завдання пропуску в Україну та митного оформлення транспортних засобiв.

     1.9. У разi виявлення фактiв недоставки транспортного засобу в митницю призначення справу про порушення митних правил заводить митниця, якiй було надане вiдповiдне зобов'язання.

     В окремих випадках допускається заведення митницею, що безпосередньо виявила правопорушення, справи про порушення митних правил.

     У разi виникнення спiрних питань щодо заведення справи про порушення митних правил та щодо здiйснення провадження за нею вони вирiшуються Управлiнням з органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

     1.10. У виняткових випадках за вiдсутностi зв'язку мiж митницею вiдправлення та ЦБД або митницею призначення та ЦБД iнспектор митницi вiдправлення, використовуючи будь-якi канали зв'язку митних органiв (телефон, радiозв'язок, факс), звертається до митницi призначення й передає iнформацiю про МД-7. При цьому телефонограми реєструються в окремому журналi реєстрацiї повiдомлень у митницi вiдправлення та митницi призначення. У виняткових випадках за вiдсутностi зв'язку мiж митницею та ЦБД допускається за рiшенням начальника митницi використання факсимiльної копiї МД-7 на ввезення транспортного засобу.

2. Строк доставки транспортних засобiв

     2.1. Митниця вiдправлення обов'язково встановлює строк доставки транспортного засобу в митницю призначення.

     2.2. Строк доставки встановлюється митницею вiдправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту, вiдстанi до митницi призначення. При цьому максимальний строк доставки таких транспортних засобiв у митницю призначення не може перевищувати 5 дiб.

     2.3. Якщо транспортний засiб не може прибути в митницю призначення в строк доставки, установлений митницею вiдправлення, унаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху транспортного засобу, то цей строк може бути продовжений на час дiї таких обставин чи подiй.

     Зазначеними обставинами чи подiями можуть бути:

     стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв);

     вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у реґiонi, через який пролягає шлях транспортного засобу;

     страйк;

     злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти власника транспортного засобу або самого транспортного засобу;

     пригода за участю транспортного засобу, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу;

     iншi схожi за характером обставини чи подiї.

     При цьому власник транспортного засобу або особа, яка дiє за його дорученням, має звернутися з письмовою заявою до найближчої митницi, у зонi дiяльностi якої сталася дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, для продовження строку доставки транспортного засобу.

     До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвiдченi вiдповiдними органами документи, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй.

     Залежно вiд виду надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй документи, що пiдтверджують їх дiю, можуть видаватися мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування, власником пiдприємства, на якому вiдбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, вiдповiдним державним органом безпеки дорожнього руху, органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iншими спецiально уповноваженими на це державними органами, а також мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади тощо.

     2.4. Митниця, у зонi дiяльностi якої сталася або триває дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, перелiчених у пунктi 2.3 цього Положення, пiсля вивчення документiв, що пiдтверджують дiю таких обставин, на зворотному боцi МД-7 учиняє запис "Строк доставки транспортного засобу продовжено до "__"____200__ р. унаслiдок _______________ (зазначається причина продовження строку)". Цей запис завiряється пiдписом начальника митницi (заступника начальника митницi) й вiдбитком печатки митницi, а в разi завiрення начальником вiддiлу (сектора) митного оформлення транспортних засобiв - особистою номерною печаткою iнспектора цього вiддiлу (сектора) з обов'язковим письмовим iнформуванням митницi, якiй пiдпорядковано цей вiддiл (сектор).

     Копiї документiв, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, залишаються в справах митницi.

     Митниця, що продовжила строк доставки транспортного засобу, протягом цiєї самої доби каналами електронного зв'язку (а в разi вiдсутностi електронного зв'язку - письмово) обов'язково iнформує про це митницю вiдправлення й митницю призначення транспортного засобу та в оперативному режимi передає до ЦБД iнформацiю про продовження строку доставки.

     За наявностi такої iнформацiї протокол про порушення митних правил не складається.

     Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання iнформацiї про продовження строку доставки транспортного засобу в оперативному режимi має пiдтвердити її отримання вiдмiткою в ЦБД.

     2.5. Якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй сталася втрата транспортного засобу, який перемiщувався пiд митним контролем, i якщо цей транспортний засiб неможливо надалi використовувати за призначенням, то митний орган, у зонi дiяльностi якого сталася така подiя, на пiдставi висновкiв компетентних органiв складає вiдповiдний акт, каналами електронного зв'язку (а в разi вiдсутностi електронного зв'язку - письмово) iнформує митницю вiдправлення й митницю призначення про втрату транспортного засобу та в оперативному режимi передає iнформацiю про його втрату до ЦБД. Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання iнформацiї про втрату транспортного засобу в оперативному режимi має зробити вiдмiтку в ЦБД про отримання цiєї iнформацiї.

3. Контроль за доставкою транспортних засобiв iндивiдуального користування, що ввозяться на митну територiю України для вiльного користування

     3.1. Митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами-резидентами для вiльного користування на територiї України, здiйснюється в митницi за мiсцем постiйного чи тимчасового проживання власника транспортного засобу.

     Для здiйснення контролю за доставкою транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України для вiльного користування, використовуються МД-7 та її електронна копiя.

     Порядок заповнення МД-7 установлюється Державною митною службою України.

     При оформленнi МД-7 платежi, передбаченi законодавством України, не нараховуються й не сплачуються (крiм випадку ввезення транспортного засобу для вiльного користування на територiї України громадянином-нерезидентом).

     Скасування МД-7 здiйснюється згiдно з установленим порядком.

     3.2. Заповнена у двох примiрниках згiдно з установленим порядком МД-7 подається фiзичними особами митницi вiдправлення при ввезеннi транспортного засобу на митну територiю України.

     3.3. Iнспектор митницi вiдправлення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє вiдомостi про особу, яка ввозить транспортний засiб в Україну;

     перевiряє правильнiсть заповнення МД-7, вiдповiднiсть фактичних даних транспортного засобу заявленим у МД-7 та наявнiсть потрiбних для пропуску на митну територiю України оригiналiв документiв на транспортний засiб, на яких в обов'язковому порядку проставляє штамп "Пiд митним контролем";

     за вiдсутностi зауважень присвоює МД-7 реєстрацiйний номер та проставляє на МД-7 вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" i особистої номерної печатки вiдповiдно до встановленого порядку.

     3.4. Митниця вiдправлення, якою була оформлена МД-7, у строк, що не перевищує однiєї доби з моменту оформлення, передає iнформацiю за цiєю МД-7 до ЦБД засобами електронного зв'язку.

     3.5. Митне оформлення транспортного засобу для вiльного користування на територiї України здiйснюється митницею призначення тiльки пiсля перевiрки електронної копiї МД-7 через ЦБД щодо достовiрностi iнформацiї про ввезення в Україну цього транспортного засобу.

     3.6. Iнспектор митницi призначення в межах своїх повноважень:

     перевiряє наявнiсть усiх потрiбних для митного оформлення транспортного засобу оригiналiв документiв;

     робить оперативний запит до ЦБД за номером МД-7 щодо наявностi в ЦБД електронної копiї цiєї МД-7;

     перевiряє вiдповiднiсть пред'явлених до митного оформлення оригiналiв документiв та транспортного засобу вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї МД-7.

     3.7. По отриманнi пiдтвердження з ЦБД про наявнiсть МД-7 та за вiдсутностi зауважень iнспектор митницi призначення проставляє на всiх документах на транспортний засiб штамп "Пiд митним контролем".

     3.8. При прийняттi рiшення про митне оформлення транспортного засобу з видачею посвiдчення на право реєстрацiї транспортного засобу, номерних вузлiв та агрегатiв в органах ДАI МВС України iнспектор митницi призначення робить в електроннiй копiї МД-7 (службовi вiдмiтки митницi "Примiтки"), що мiститься в ЦБД, вiдмiтку "Доставлено" i проставляє номер свого посвiдчення та особистої номерної печатки, а також номер посвiдчення на право реєстрацiї транспортного засобу, номерних вузлiв та агрегатiв в органах ДАI МВС України та дату його видачi. Така вiдмiтка в електроннiй копiї МД-7 є пiдтвердженням доставки транспортного засобу в митницю призначення та пiдставою для зняття транспортного засобу з контролю в митницi вiдправлення.

     3.9. Будь-якi операцiї з транспортними засобами, що надiйшли в митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем цiєї митницi.

     3.10. Транспортнi засоби перебувають пiд митним контролем митницi призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення для вiльного користування на територiї України.

4. Контроль за доставкою транспортних засобiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України

     4.1. Для здiйснення контролю за доставкою транспортних засобiв, що перемiщуються фiзичними особами транзитом через митну територiю України, використовується МД-7 та її електронна копiя.

     4.2. Пiсля в'їзду до зони митного контролю в пунктi пропуску митницi вiдправлення фiзична особа, яка перемiщує транспортний засiб через митну територiю України (або уповноважена нею особа), заповнює в двох примiрниках МД-7 та разом з усiма оригiналами документiв, необхiднiсть подання яких передбачено пунктом 11 Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби вiд 25.06.99 N 393 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї 29.07.99 за N 516/3809, подає їх iнспектору митницi вiдправлення.

     4.3. Iнспектор митницi вiдправлення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення МД-7;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих до митного оформлення документах, та транспортного засобу вiдомостям, зазначеним у МД-7;

     за вiдсутностi зауважень присвоює МД-7 реєстрацiйний номер i проставляє на примiрниках МД-7 та всiх документах на транспортний засiб вiдбитки штампа "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки згiдно з установленим порядком;

     приймає рiшення щодо дозволу на транзит транспортного засобу через митну територiю України.

     4.4. Митниця вiдправлення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту оформлення транзитної МД-7, передає iнформацiю за цiєю МД-7 до ЦБД засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копiю цiєї МД-7 вiдмiткою в ЦБД каналами оперативного зв'язку.

     4.5. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi вiдправлення один примiрник МД-7 разом з iншими документами на транспортний засiб, усi оригiнали яких в обов'язковому порядку засвiдчуються штампом "Пiд митним контролем", видає на руки фiзичнiй особi, яка перемiщує транспортний засiб транзитом через митну територiю України для доставки його в пункт пропуску митницi призначення, а другий примiрник МД-7 залишає в справах митницi.

     4.6. При надходженнi транспортного засобу в пункт пропуску митницi призначення iнспектор цiєї митницi:

     в оперативному режимi перевiряє в ЦБД за реєстром транзитних МД-7 наявнiсть МД-7, оформленої в режимi транзиту, за якою направлено транспортний засiб у цю митницю призначення;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у супровiдних документах, та транспортного засобу вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї МД-7;

     приймає рiшення про потребу митного огляду транспортного засобу;

     за вiдсутностi зауважень проставляє в графi "ВИЄЗД" МД-7 вiдбиток особистої номерної печатки iнспектора митницi та в роздiлi II графи "Примiтки" робить запис "Доставлено".

     Пiсля цього МД-7 вилучається у фiзичної особи й протягом установленого строку зберiгається в справах митницi призначення.

     4.7. Iнспектор митницi призначення в оперативному режимi передає до ЦБД iнформацiю про пропуск транспортного засобу, а саме:

     у графi "ВИЄЗД" електронної копiї МД-7 проставляє вiдмiтку про доставку транспортного засобу, яка мiстить номери посвiдчення цього iнспектора, його особистої номерної печатки та код митницi, у зонi дiяльностi якої розташовано пункт пропуску, через який здiйснюється вивезення транспортного засобу за межi митної територiї України. Така вiдмiтка в електроннiй копiї МД-7 є пiдставою для зняття транспортного засобу з контролю митницею вiдправлення;

     у разi складання митницею призначення протоколу про порушення митних правил вносяться вiдомостi про номер та дату складання протоколу.

     4.8. Будь-якi операцiї з транспортними засобами, увезеними на митну територiю України з метою транзиту, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем митницi призначення.

     4.9. Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть транспортного засобу перед митницею призначення несе фiзична особа, яка безпосередньо ввозила його на митну територiю України.

     4.10. В окремих випадках за письмовою заявою власника транспортного засобу митницею призначення згiдно з установленим порядком може бути здiйснена змiна митного режиму, у якому перемiщується цей транспортний засiб. У разi змiни митного режиму перемiщення транспортного засобу територiєю України митниця призначення знiмає з контролю такий транспортний засiб у порядку, визначеному вище, та проводить його митне оформлення згiдно з роздiлом 3 цього Положення.

     4.11. Транспортний засiб перебуває пiд митним контролем митницi призначення до моменту фактичного вивезення за межi митної територiї України.

     4.12. У разi невивезення транспортного засобу (ненадходження його в митницю призначення в установлений строк або надходження з порушенням строку вивезення), увезеного з метою транзиту через територiю України, у строки, установленi митним органом України, справа про порушення митних правил порушується вiдповiдно до пункту 1.9 цього Положення.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.