Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1118 від 17.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 26.07.2000 N 407


Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату

Зареєстровано
в Мiнiстерствi  юстицiї України
10 серпня 2000 р. за N 491/4712

Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом
Державна митна служба України
вiд 8 червня 2004 року N 420

(Вимоги цього наказу не застосовуються при оформленнi автотранспортних засобiв, що ввозяться вiдповiдно до Порядку, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664, згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664)


     Вiдповiдно до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби вiд 25.06.99 N 393, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 29.07.99 за N 516/3809, з метою встановлення єдиного порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату (далi - Порядок), який додається.

     2. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Дьомiн Ю.М.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування та розсилання наказу в митнi органи.

     4. Начальникам митниць iнформувати громадян про затверджений Порядок, зокрема шляхом його висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi.

     5. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити висвiтлення цього Порядку в засобах масової iнформацiї.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальникiв митниць та начальника Управлiння органiзацiї митного контролю Дьомiна Ю.М.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
26.07.2000 N 407
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 2000 р. за N 491/4712

Порядок
заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог наказу Державної митної служби України вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України", з метою встановлення єдиного порядку заповнення декларацiї форми МД-7 (далi - МД-7) на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату.

     1.2. МД-7 є документом, у якому мiстяться вiдомостi про митницю ввезення, власника транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) або особу, що дiє за його дорученням, про транспортний засiб, мету його перемiщення через митний кордон України, документи, на пiдставi яких здiйснюється ввезення/вивезення транспортного засобу (номерних вузлiв i агрегатiв), а також зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит i доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митницi призначення.

     1.3. МД-7 подається до митницi для здiйснення митного оформлення транспортних засобiв (номерних вузлiв чи агрегатiв), що перемiщуються через митний кордон України громадянами, для контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит i доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митницi призначення.

     1.4. МД-7 оформлюється на iм'я власника транспортного засобу, вузла чи агрегату. У разi переганяння (перевезення) транспортного засобу за дорученням декларацiя оформлюється на iм'я особи, яка безпосередньо перемiщує такий транспортний засiб (номерний вузол, агрегат) через митний кордон України.

     1.5. МД-7 заповнюється у двох примiрниках на кожний транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат).

2. Застосування МД-7

     2.1. Транспортнi засоби (номернi вузли й агрегати), що перемiщуються громадянами через митний кордон України, пiдлягають обов'язковому декларуванню.

     2.2. Декларування здiйснюється шляхом подання фiзичною особою до митного органу заповненої МД-7, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

3. Заповнення граф МД-7

     3.1. МД-7 заповнюється власником транспортного засобу або його довiреною особою, що безпосередньо здiйснює перемiщення транспортного засобу iндивiдуального користування (номерного вузла чи агрегату) через митний кордон України. Особа, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат), засвiдчує своїм особистим пiдписом вiдповiднiсть заявлених ним даних до фактичних, проставляє дату заповнення МД-7 та подає її разом з потрiбними документами до митного оформлення. З метою прискорення митного оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування (номерного вузла чи агрегату) за згодою особи, яка перемiщує через митний кордон України транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат), можливе заповнення МД-7 декларантом.

Порядок заповнення граф

     Графа 1. "Громадянство, прiзвище, iм'я та по батьковi"

     Зазначаються громадянство, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат).

     Графа 2. "Адреса постiйного проживання"

     Зазначається повна адреса постiйного проживання особи, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат).

     Графа 3. "Номер паспорта, ким i коли видано"

     Зазначаються серiя та номер паспорта чи iншого документа про право перетину кордону, ким i коли видано цей документ особi, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат).

     Графа 4. "Загальнi вiдомостi про транспортний засiб"

     Зазначаються:

     а) марка: марка та модель транспортного засобу, вузла чи агрегату до нього згiдно з реєстрацiйними й технiчними документами;

  

б) номер двигуна

в) номер кузова

г) номер шасi

   Фактичний номер двигуна, кузова, шасi, що мiститься на цих агрегатах;

     ґ) рiк виробництва: визначається за iдентифiкацiйним номером кузова. При неможливостi визначення року виготовлення транспортного засобу за iдентифiкацiйним номером кузова вiн визначається за записами в технiчних та реєстрацiйних документах, за документами, що пiдтверджують право власностi, тощо;

     д) вартiсть: фактурна вартiсть транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) на пiдставi наявних належним чином оформлених договорiв купiвлi-продажу, дарування, мiни, а також рахункiв, рахункiв-фактур, фактур, iнвойсiв тощо;

     е) реєстрацiйний (транзит) номер: реєстрацiйний номер або транзитний номерний знак для разових поїздок;

     є) колiр: колiр транспортного засобу.

     Графа 5. "Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, вiдчуження, транзиту, тимчасово, на постiйно, перегiн за дорученням власника (непотрiбне закреслити)"

     Шляхом закреслення непотрiбної iнформацiї зазначається мета ввезення/вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату).

     Графа "Зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит"

     Зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi особи, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат) i дає зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит iз зазначенням термiну (число, мiсяць, рiк) та країни призначення. Ця iнформацiя завiряється пiдписом особи, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат), з проставленням дати подання такого зобов'язання.

     Графа "Службовi вiдмiтки митницi"

     Роздiл I. "Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв"

     Зазначаються документи, що пiдтверджують право власностi на транспортний засiб або користування ним (у тому числi з правом розпорядження), технiчнi або реєстрацiйнi документи на транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат), якщо вiн був зареєстрований у країнi придбання чи iншiй країнi, доручення на перегiн або перевезення з обов'язковим наведенням реквiзитiв (дати, номера) цих документiв тощо.

     Роздiл II

     Заповнюється при ввезеннi (у тому числi тимчасовому), увезеннi з метою транзиту, зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення транспортного засобу.

     Зазначається митниця призначення, у зонi дiяльностi якої постiйно чи тимчасово проживає чи має намiр проживати власник транспортного засобу. У разi перемiщення транспортного засобу за дорученням зазначається митниця, у зонi дiяльностi якої проживає особа, якою надано таке доручення.

     Зазначаються прiзвище, iнiцiали особи, що перемiщує транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат) i яку попереджено про вiдповiдальнiсть за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митницi призначення у визначений термiн.

     При тимчасовому вивезеннi, а також при тимчасовому ввезеннi транспортного засобу в Україну на термiн, який визначено законодавством i протягом якого транспортний засiб не ставиться на облiк у вiдповiдних реєстрацiйних органах, роздiл II не заповнюється.

     Графи "В'їзд" або "Виїзд"

     Залежно вiд режиму ввезення або вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) у вiдповiднiй графi проставляється вiдбиток особистого номерного забезпечення iнспектора митницi, який проводив митне оформлення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) та надавав дозвiл на їх перемiщення через митний кордон України.

     Графа "Примiтки"

     Заповнюється iнспектором митницi при ввезеннi транспортного засобу у разi перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням.

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi власника транспортного засобу, який дав таке доручення. У разi перемiщення транзитом транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) додатково зазначається адреса його власника.

     При видачi номерних знакiв для разових поїздок у цiй графi iнспектор митницi робить запис "Номернi знаки ______ вилучено, видано N ______".

     Зазначається iнформацiя про стан i комплектацiю транспортного засобу (наявнiсть кондицiонера, шкiряного салону, CD-програвача тощо). У разi ввезення номерних вузлiв чи агрегатiв, вартiсть яких явно занижена, iнспектором митницi зазначаються його комплектацiя та стан номерного вузла чи агрегату за зовнiшнiми ознаками.

     3.2. Iнспектор митницi перевiряє вiдповiднiсть фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до заявлених у МД-7 (цi данi завiряються особистим пiдписом власника (водiя) iз зазначенням дати оформлення декларацiї форми МД-7) та зазначеним у документах на транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат), наявнiсть особистого пiдпису та дати.

     Пiсля вирiшення питання пропуску транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) на митну територiю України (випуску за межi митної територiї України) iнспектор, який здiйснює митне оформлення, проводить такi заходи:

     попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митницi призначення в зазначений термiн;

     у разi тимчасового ввезення/вивезення, транзиту попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за порушення термiну зворотного ввезення/вивезення, транзиту;

     присвоює декларацiї реєстрацiйний номер, який проставляється пiсля слова "декларацiя" за такою схемою:

     ***** / * / ****** ,
1 2 3

     де 1 - дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код структурного пiдроздiлу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв";

(абзац сьомий пункту 3.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420)

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi) за електронним журналом облiку транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     проставляє вiдбитки особистого митного забезпечення в графi "В'їзд" або "Виїзд" декларацiї в порядку, передбаченому їх заповненням, та в окремо видiленому мiсцi для печатки (М.п.), а також штамп "Пiд митним контролем" у лiвому верхньому кутi декларацiї;

     здiйснює захист результатiв митного оформлення.

     3.3. Перший примiрник оформленої декларацiї форми МД-7 разом з документами, що пiдтверджують право власностi або користування, реєстрацiйними й технiчними документами на транспортний засiб (номерний вузол i агрегат) та iншими документами видається на руки власнику (довiренiй особi) для подання до митницi призначення, другий примiрник залишається в справах митницi для контролю, облiку та звiтностi.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.