ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

08.06.2004 N 420


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмитслужби України вiд 02.09.2003 N 585 та внесення змiн до наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 червня 2004 р. за N 781/9380


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами й доповненнями) i з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 02.09.2003 N 585 "Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17.09.2003 за N 818/8139.

     2. Унести до роздiлу 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, такi змiни:

     2.1. Опис графи 7 "Довiдковий номер" викласти в такiй редакцiї:

     "У графi проставляються номер i дата прийняття ВМД (реєстрацiйний номер) за такою схемою:

ххххххххх /х/ хххххх ,
1 2 3

     де
     1 - дев'ятизначний код митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згiдно з додатком до Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв" (зi змiнами й доповненнями);
     2 - остання цифра поточного року;
     3 - порядковий номер декларацiї в журналi облiку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi)".

     2.2. Опис графи 27 "Мiсце завантаження/розвантаження" викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код структурного пiдроздiлу цього митного органу або пункту пропуску, у якому передбачається перевантаження товарiв з одного транспортного засобу на iнший".

     2.3. Опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу, через який передбачається перемiщення товарiв, i його дев'ятизначний код (а за наявностi - код пункту пропуску)".

     3. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, такi змiни:

     3.1. У пiдпунктi 2.1 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв", найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України".

     3.2. У пiдпунктi 2.3 опис графи 53 "Митниця в країнi призначення" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу або пункту пропуску, у якому будуть оформленi товари (складовi частини комплектного об'єкта)".

     3.3. У пiдпунктi 3.1 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у вiльний обiг пiсля перебування в митному режимi митного складу графа не заповнюється".

     3.4. У пiдпунктi 4.1 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, у якому починається транзитне перемiщення товарiв".

     3.5. У пiдпунктi 4.1 опис графи 53 "Митниця в країнi призначення" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари, заявленi в митний режим транзиту, вивозяться за межi митної територiї України".

     3.6. У пiдпунктi 4.3 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано митний лiцензiйний склад, склад тимчасового зберiгання".

     3.7. У пунктi 6 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Залежно вiд напрямку перемiщення товарiв у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, через який товари були ввезенi в Україну або вивозитимуться з митної територiї України".

     3.8. У пiдпунктi 7.1 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, у якому розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, увезених на митну територiю України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, через який здiйснювалося таке ввезення".

     4. В абзацi сьомому пункту 3.2 Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.07.2000 N 407 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 за N 491/4712, слова "п'ятизначний цифровий код митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв" замiнити словами "дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код структурного пiдроздiлу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв".

     5. У пунктi 2 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 10.12.2001 N 796 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2001 за N 1083/6274, в описi особливостей заповнення графи 7 "Довiдковий номер" слова "п'ятизначний цифровий код митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв України" замiнити словами "дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код структурного пiдроздiлу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв".

     6. Унести до Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 931 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.12.2003 за N 1274/8595, такi змiни:

     6.1. У роздiлi 2 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв", найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України".

     6.2. У роздiлi 3 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозитимуться на митну територiю України".

     6.3. У роздiлi 4 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України".

     6.4. У роздiлi 5 особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозитимуться на митну територiю України".

     7. Унести до додатка 1 до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665, такi змiни:

     7.1. У пунктi 1 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв", найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України".

     7.2. У пунктi 2 опис графи 29 "Митниця на кордонi" викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233, найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України".

     8. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Департаменту правового забезпечення (Очич Ю.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Макаренко А.В.) у 10-денний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу допрацювати вiдповiднi програмнi забезпечення з урахуванням унесених змiн.

     10. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв вiд дня його офiцiйного опублiкування.

     11. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.