Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 514 від 22.06.2006

Наказ Державної митної служби України

вiд 17 травня 2000 року N 285


Про затвердження перелiкiв товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України (вивезеннi за межi митної територiї України) здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 червня 2000 р. за N 374/4595


     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України та вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 22.12.99 N 845 "Про затвердження Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування (додається).

     2. Затвердити Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при вивезеннi за межi митної територiї України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування (додається).

     3. Установити, що в разi змiни законодавства перелiки пiдлягають змiнi та доповненню для приведення у вiдповiднiсть до вимог нормативно-правових актiв.

     4. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до регiональних митниць та митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Установити, що наказ набирає чинностi з 10.07.2000.

     7. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 17 травня 2000 р. N 285
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 червня 2000 р. за N 374/4595

Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування

N
3/П
НАЗВА ТОВАРУ КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ДОКУМЕНТА
В
ОБКЛА-
ДЕННI
ВВIЗ-
НИМ
МИТОМ
В 
ОБКЛА-
ДЕННI
АКЦИЗ-
НИМ
ЗБОРОМ
В
ОБКЛА-
ДЕННI
ПОДАТ-
КОМ
НА
ДОДАНУ
ВАР-
ТIСТЬ
В
ОБКЛАДЕННI
ВВIЗНИМ
МИТОМ
В
ОБКЛАДЕННI
АКЦИЗНИМ
ЗБОРОМ
В
ОБКЛАДЕННI
ПОДАТКОМ
НА ДОДАНУ
ВАРТIСТЬ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Роздiл 1. Застосування податкових пiльг, наданих у виглядi звiльнення вiд оподаткування
1 Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв 01 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "а"
- - Документи (рахунки-фактури), що пiдтверджують закупiвлю запасiв. Документи на оприбуткування товарiв
2 Продукцiя морського промислу (крiм товарiв групи 03 за ТН ЗЕД) українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, що ввозиться на митну територiю України 02 - 19 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "б"
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть", стаття 5,
пункт 5.4
Сертифiкат про походження товару. Первинний коносамент. Копiя свiдоцтва про право плавання пiд Державним прапором України або засвiдченої капiтаном порту довiдки про занесення судна в Державний судновий реєстр. Копiя договору оренди (фрахту) мiж українським виробником та судновласником. Письмова заява судновласника про те, що на момент виробництва рибопродукцiї, яка ввозиться, судно не перебувало у фрахтi iншої особи, або письмова заява виробника про те, що на момент виробництва рибопродукцiї, яка ввозиться на митну територiю України на орендованому (зафрахтованому) українському суднi-виробнику, воно не перебувало в субфрахтi в iншої особи
3 Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України (у межах групи 03 за ТН ЗЕД) 19 - 19 Закон України
"Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї",
стаття 6
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть", стаття 5,
пункт 5.4
Сертифiкат про походження товару. Первинний коносамент. Копiя свiдоцтва про право плавання пiд Державним прапором України або засвiдченої капiтаном порту довiдки про занесення судна в Державний судновий реєстр. Копiя договору оренди (фрахту) мiж українським виробником та судновласником. Письмова заява судновласника про те, що на момент виробництва рибопродукцiї, яка ввозиться, судно не перебувало у фрахтi iншої особи, або письмова заява виробника про те, що на момент виробництва рибопродукцiї, яка ввозиться на митну територiю України на орендованому (зафрахтованому) українському суднi-виробнику, воно не перебувало в субфрахтi в iншої особи
4 Валюта України, iноземна валюта та цiннi папери 03 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "в"
- - Копiя лiцензiї (спецiального дозволу) Нацiонального банку України на ввезення валюти, iноземної валюти, цiнних паперiв
5 Товари та iншi предмети, що пiдлягають переданню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України 04 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "г"
- - -
6 Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали 05 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "д"
- - Акт незалежної експертної органiзацiї про непридатнiсть вантажу для використання як виробу або матерiалу. Письмовий дозвiл начальника митного органу
7 Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України i ввозяться назад на цю територiю без обробки або переробки 06 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "є"
- - Сертифiкат про походження товару з України
8 Товари та iншi предмети, якi знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово вивозилися за її межi 07 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "ж"
- - Попередня ВМД типу IМ 40
9 Товари (крiм пiдакцизних), що iмпортуються всеукраїнськими та мiжнародними об'єднаннями громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи й у статутнiй дiяльностi яких передбачено подання соцiальної i медичної допомоги постраждалим унаслiдок Чорнобильської катастрофи, пiдприємствами та органiзацiями, засновниками яких є цi об'єднання, за умови, що особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, становлять не менш як 75 % загальної чисельностi членiв об'єднань i працюючих на цих пiдприємствах. Перелiк всеукраїнських та мiжнародних об'єднань громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їх пiдприємств та органiзацiй, перелiк iмпортованих ними товарiв i граничнi обсяги їх увезення в Україну затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України 08 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "и"
- - Перелiк всеукраїнських та мiжнародних об'єднань громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їх пiдприємств та органiзацiй, перелiк iмпортованих ними товарiв i граничнi обсяги їх увезення в Україну, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
10 До 01.01.2005 матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв. Перелiк та обсяги цих товарiв щороку затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами 09 - 09 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "ї"
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.26
Перелiк та обсяги товарiв, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
11 Документи, що надсилаються в рамках мiжнародного документообмiну до бiблiотек, що є в державнiй i комунальнiй власностi, бiблiотек Нацiональної академiї наук України та iнших самоврядних органiзацiй. Перелiк цих бiблiотек затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України 10 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19
пункт "й"
- - Перелiк бiблiотек, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
12 До 01.01.2008 товари (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менш як 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день унесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку. Порядок i обсяги ввезення цих товарiв (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України 15 - 15 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.18
Перелiк та обсяги товарiв, затвердженi Держкомпромполiтики України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
13 На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС 16 - 16 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.23
Довiдка Мiнiстерства економiки України
14 До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України i використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України. Перелiк цих товарiв з визначенням кодiв згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв, а також порядок i обсяги їх увезення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України 17 - - Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
- - Посвiдчення на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi, видане Нацiональним космiчним агентством України
15 До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi i використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України. Перелiк таких товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв, а також порядок i обсяги їх увезення та перелiк пiдприємств (органiзацiй), якi ввозять цi товари, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України 17 - 17 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
- Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.28
Посвiдчення на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi, видане Нацiональним космiчним агентством України
16 Готова продукцiя (за винятком товарiв груп 1 - 24 за ТН ЗЕД), вироблена з давальницької сировини українського замовника 20 - - Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 5,
пункт 14
- - У разi потреби - експертний висновок про вироблення готової продукцiї з давальницької сировини
17 Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, увезеної iноземним замовником, що реалiзуються на митнiй територiї України 21 - - Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 3,
пункт 1
- - У разi потреби - експертний висновок про вироблення готової продукцiї з давальницької сировини
18 Насiння, що ввозиться для наукових цiлей та для державного сортовипробування 22 - - Закон України
"Про насiння",
стаття 17
- - Перелiк установ системи генетичних ресурсiв рослин України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою). Пiдтвердження доцiльностi та мети ввезення заявлених рослин, видане вiдповiдним державним органом України
19 Легковi автомобiлi спецiального призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi яких провадиться органами соцiального забезпечення - 01 - - Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр",
стаття 5
- Довiдка органiв соцiального забезпечення про оплату ними вартостi автомобiлiв
20 Легковi автомобiлi спецiального призначення (швидка медична допомога, мiлiцiя тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України - 02 - - Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр",
стаття 5
- Вiдповiдне рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
21 Легковi автомобiлi спецiального призначення на шасi УАЗ-3962 (санiтарнi автомобiлi, код за ТН ЗЕД 87.03), що закуповуються для потреб державних та комунальних закладiв охорони здоров'я - 02 - - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.03.99
N 323

"Про включення легкових автомобiлiв спецiального призначення (санiтарнi автомобiлi) до перелiку транспортних засобiв, оборот з реалiзацiї яких не пiдлягає обкладенню акцизним збором"
- -
22 Сировина, що iмпортується в Україну для виробництва пiдакцизних товарiв - 03 - - Закон України
"Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби",
стаття 3,
пункт 2
- Довiдка податкової iнспекцiї (адмiнiстрацiї) за мiсцезнаходженням пiдприємства-виробника пiдакцизних товарiв
23 Комплектуючi, що ввозяться в Україну для виробництва на українських пiдприємствах пiдакцизних транспортних засобiв - 04 - - Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них",
стаття 5
- Довiдка податкової iнспекцiї (адмiнiстрацiї) за мiсцезнаходженням пiдприємства-виробника пiдакцизних товарiв
24 До 01.01.2001 спирт коньячний, що ввозиться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях - 05 - - Закон України
"Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої",
стаття 4
- Перелiк пiдприємств, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв (надсилається до митних органiв Держмитслужбою). Довiдка податкової iнспекцiї (адмiнiстрацiї) за мiсцезнаходженням пiдприємства-виробника пiдакцизних товарiв
25 Товари спецiального призначення для iнвалiдiв, крiм пiдакцизних (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), якi ввозяться на митну територiю України - - 01 - - Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5,
пункти 5.1.4,
5.5, 5.6
Перелiк товарiв спецiального призначення для iнвалiдiв, установлений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
26 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення (крiм пiдакцизних товарiв), зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, якi ввозяться на митну територiю України - - 02 - - Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5,
пункти 5.1.7,
5.5, 5.6
Погодження Мiнiстерства охорони здоров'я України
27 Предмети культового призначення, крiм пiдакцизних товарiв (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), якi ввозяться на митну територiю України - - 03 - - Закон України
"Про податок на додану вартiсть", стаття 5,
пункти 5.1.14,
5.5, 5.6
Перелiк предметiв культового призначення, установлений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
28 Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38 (на термiн виконання цього контракту). Перелiк пiдприємств, якi беруть участь у виготовленнi продукцiї за контрактом
N 1346/38, номенклатура i обсяги товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України
- - 22 - - Закон України
"Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом
N 1346/38",
статтi 1, 2
Перелiк пiдприємств, якi беруть участь у виготовленнi продукцiї за контрактом
N 1346/38, номенклатура i обсяги товарiв, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
29 До 31.12.2000 нафтопродукти (коди 2710 00 210 - 2710 00 690 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозяться на митну територiю України пiдприємствами водного транспорту за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, для власних потреб 23 23 - Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)",
стаття 4
Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)",
стаття 4
- Перелiк пiдприємств водного транспорту, затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
30 До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 00 000 згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозиться на митну територiю України 24 - 24 Закон України
"Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв",
статтi 1, 5
- Закон України
"Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв",
стаття 1
-
31 Гуманiтарна допомога в грошовiй або натуральнiй формi (крiм пiдакцизних товарiв), яка ввозиться, пересилається в Україну 30 - 30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
- Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Копiя протокольного рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
32 Гуманiтарна допомога (пiдакцизнi товари), визначена Законом України "Про гуманiтарну допомогу", яка ввозиться, пересилається в Україну i яка визначена такою за рiшенням Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України 30 30 30 Закон України "Про гуманiтарну допомогу", стаття 6 Копiя протокольного рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
33 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш" 31 - 31 Закон України
"Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш",
стаття 1
- Закон України
"Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш", 
стаття 1  
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта експериментальної економiчної зони "Сиваш". Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України
34 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Закарпаття" для використання в межах зони 32 - 32 Указ Президента України вiд 09.12.98
N 1339/98

"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8,
пункт "а"
- Указ Президента України вiд 09.12.98
N 1339/98

"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8,
пункт "а"
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Закарпаття"
35 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiї спецiальних економiчних зон "Азов" та "Донецьк" для використання в межах цих зон 33 - 33 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12,
пункти 2, 3
- Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12,
пункти 2, 3
Копiя дозволу на провадження дiяльностi на територiї спецiальної економiчної зони, виданого суб'єкту пiдприємницької дiяльностi Радою з питань спецiальних економiчних зон та спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi
36 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю автопорту "Краковець" для використання в межах територiї автопорту 34 - 34 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону
"Яворiв",
стаття 9,
пункт "а"
- Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9,
пункт "а"
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Яворiв", виданого органом господарського розвитку i управлiння спецiальної економiчної зони "Яворiв". Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю
37 Лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку i перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання, комплектуючi вироби до них, програмне забезпечення об'єктiв iнтелектуальної власностi (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради 35 - 35 Закон України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець",
стаття 10,
пункт 2   
- Закон України
"Про спецiальну економiчну зону туристсько-
рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець",
стаття 10,
пункт 3
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець", виданого органом господарського розвитку й управлiння спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець". Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради. Перелiк лiкарських засобiв, визначений в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
38 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв матерiали, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючi до них, транспортнi засоби (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв (перелiк та порядок увезення транспортних засобiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України) 36 - 36 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Славутич",
стаття 9,
пункт 2
- Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Славутич",
стаття 9,
пункт 3
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Славутич", виданого органом господарського розвитку й управлiння спецiальної економiчної зони "Славутич".  Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого виконавчим комiтетом Славутицької мiської ради. Перелiк транспортних засобiв, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
39 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель" для використання в межах зони 37 - 37 Указ Президента України вiд 22.06.99
N 702/99

"Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель",
стаття 10,
пункт 1
- Указ Президента України вiд 22.06.99
N 702/99

"Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель",
стаття 10,
пункт 1
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель". Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань розвитку спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель"
40 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах зони 38 - 38 Указ Президента України вiд 27.06.99
N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19,
пункт "а"
- Указ Президента України вiд 27.06.99
N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19,
пункт "а"
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiї мiста Керч. Копiя дозволу Ради з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони на провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
41 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Ренi" для використання в межах зони 39 - 39 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi",
стаття 9,
пункт 1,
пiдпункт "а"
- Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi", 
стаття 9,
пункт 1,
пiдпункт "а"
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Ренi", виданого Ренiйською районною державною адмiнiстрацiєю. Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого виконавчим комiтетом Ренiйської мiської ради
42 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порто-франко" для використання в межах зони 40 - 40 Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9,
пункт 1,
пiдпункт "а"
- Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9,
пункт 1,
пiдпункт "а"
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Порто-франко", виданого органом господарського розвитку i управлiння спецiальної економiчної зони "Порто-франко". Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Одеською обласною державною адмiнiстрацiєю
43 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв" 41 - - Указ Президента України вiд 28.06.99 N 758/99
"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 10,
пункт 1
- - Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Миколаїв". Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань спецiальної економiчної зони "Миколаїв". Перелiк сировини, матерiалiв, визначений в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
44 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв" 41 - 41 Указ Президента України вiд 28.06.99  N 758/99
"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 10, пункт 1
- Указ Президента України вiд 28.06.99
N 758/99

"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 10,
пункт 1
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Миколаїв". Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань спецiальної економiчної зони "Миколаїв"
45 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, сировина, матерiали, предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi 45 - - Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 14,
пункт "а"
- - Копiя свiдоцтва про схвалення iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку згiдно з укладеним контрактом, виданого Радою з питань спецiальних економiчних зон та спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою. Зовнiшньоекономiчний контракт та специфiкацiї до нього з вiдмiткою Ради
46 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi 45 - 45 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 14,
пункт "а"
- Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 14,
пункт "а"
Копiя свiдоцтва про схвалення iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку згiдно з укладеним контрактом, виданого Радою з питань спецiальних економiчних зон та спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою. Зовнiшньоекономiчний контракт та специфiкацiї до нього з вiдмiткою Ради
47 Не бiльше як на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi 46 - 46 Закон України
"Про спецiальний
режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi",
стаття 2,
пункт 1
- Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi",
стаття 2,
пункт 1
Копiя договору (контракту) суб'єкта пiдприємницької дiяльностi з мiсцевою державною адмiнiстрацiєю щодо реалiзацiї iнвестицiйного проекту. Копiя iнвестицiйного проекту
48 На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi 47 - - Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 5,
пункт "а"
- - Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого виконавчим комiтетом Шосткинської мiської ради. Перелiк сировини, матерiалiв, визначений в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
49 На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi 47 - 47 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 5,
пункт "а"
- Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 5,
пункт "а"  
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого виконавчим комiтетом Шосткинської мiської ради
50 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм пiдакцизних товарiв), i що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi 48 - - Указ Президента України вiд 27.06.99 N 729/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 5,
пункт 1
- - Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку. Перелiк сировини, матерiалiв, визначений в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
51 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi 48 - 48 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 729/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 5,
пункт 1
- Указ Президента України вiд 27.06.99
N 729/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 5,
пункт 1
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку
52 Не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi 49 - 49 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 730/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi",
стаття 2,
пункт "а"
- Указ Президента України вiд 27.06.99
N 730/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi",
стаття 2,
пункт "а"
Копiя договору суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, укладеного з Нововолинською мiською радою щодо реалiзацiї iнвестицiйного проекту. Копiя iнвестицiйного проекту
53 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв, матерiали i сировина, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм пiдакцизних товарiв), i що ввозяться на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi договорiв (контрактiв) 50 - - Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова",
стаття 7,
пункт 2
- - Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiї мiста Харкова. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi. Перелiк та обсяги матерiалiв i сировини, визначенi в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
54 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi договорiв (контрактiв) 50 - 50 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова",
стаття 7,
пункт 2
- Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова",
стаття 7,
пункт 3
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiї мiста Харкова. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
55 На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим 51 - - Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 14,
пункт 1
- - Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони. Перелiк сировини, матерiалiв, визначений в порядку, установленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
56 На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим 51 - 51 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 14,
пункт 1
- Указ Президента України вiд 27.06.99
N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 14,
пункт 1
Копiя свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим. Копiя iнвестицiйного проекту, схваленого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони
57 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi 52 - - Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi",
стаття 9,
пункт 2
- - Копiя свiдоцтва про затвердження iнвестицiйного проекту, виданого Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку. Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку
58 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi 52 - 52 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi",
стаття 9,
пункт 2
- Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi",
стаття 9,
пункт 3
Копiя свiдоцтва про затвердження iнвестицiйного проекту, виданого Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку. Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Комiтетом з питань територiй прiоритетного розвитку
59 Сировина, матерiали, устаткування, обладнання, комплектуючi та iншi товари (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком товарiв згiдно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам та мiжнародним стандартам, у разi ввезення в Україну для використання технологiчними парками "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами пiд час виконання iнвестицiйного або iнновацiйного проекту 53 - 53 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв",
стаття 6,
пункт 1
- Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв",
стаття 6,
пункт 1
Нотарiально завiренi копiї свiдоцтва про реєстрацiю iнвестицiйного проекту або свiдоцтва про реєстрацiю iнновацiйного проекту. Нотарiально завiрена копiя перелiку прiоритетних напрямiв дiяльностi технологiчного парку. Iнвестицiйний або iнновацiйний проект
60 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi 54 - - Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi",
стаття 9,
пункт 2
- - Копiя свiдоцтва про затвердження iнвестицiйного проекту, виданого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку. Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку. Перелiк та обсяги сировини, матерiалiв, визначенi в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилаються до митних органiв Держмитслужбою)
61 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi 54 - 54 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi",
стаття 9,
пункт 2
- Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi",
стаття 9,
пункт 3  
Копiя свiдоцтва про затвердження iнвестицiйного проекту, виданого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку. Копiя iнвестицiйного проекту, затвердженого Радою з питань територiй прiоритетного розвитку
62 Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України 62 62 62 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини
вiд 24.04.63,
стаття 50

Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини
вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини
вiд 24.04.63,
стаття 50

Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини
вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини
вiд 24.04.63,
стаття 50

Копiя посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї в Мiнiстерствi закордонних справ України
63 Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України 63 63 63 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "е"

Вiдповiдна мiжнародна угода України Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5,
пункт 5.3

Документи, що пiдтверджують виконання умов мiжнародної угоди України
64 Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України 64 64 64 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "е"

Вiдповiдна мiжнародна угода України Вiдповiдна мiжнародна угода України Документи, що пiдтверджують виконання умов мiжнародної угоди України
65 Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтiї про вiльну торгiвлю 65 - - Мiжурядовi угоди України з країнами СНД та Балтiї про вiльну торгiвлю - - Документи, що пiдтверджують виконання умов мiжурядової угоди України про вiльну торгiвлю
66 Товари походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї i призначенi для митної територiї України у разi їх ввезення на цю територiю, крiм транспортних засобiв з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом за кодами ТН ЗЕД 8703.21000, 8703.22000, 8703.23000 65 - 65 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю
вiд 24.06.93,
стаття 1
- Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю вiд 24.06.93,
стаття 1

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.01.98 N 13
"Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю",
пункт 1

Документи, що пiдтверджують виконання умов мiжурядової угоди України про вiльну торгiвлю
67 Товари, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД 66 66 66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5

Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про виробничу кооперацiю

Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5

Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про виробничу кооперацiю

Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5

Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про виробничу кооперацiю

Копiя договору (контракту) на поставку товарiв, укладений пiдприємством - учасником мiжвiдомчої угоди, завiрений вiдповiдальним мiнiстерством. Iнформацiйний лист Держмитслужби до митниць iз зазначенням перелiкiв товарiв та перелiкiв пiдприємств, що здiйснюють експортно-iмпортнi поставки вiдповiдно до мiжгалузевих угод з виробничої кооперацiї. Копiя простого векселя, авiзованого державною податковою адмiнiстрацiєю
68 Товари, що ввозяться на митну територiю України в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями 67 67 67 Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Iнституцiйна позика)
вiд 25.06.93 N 3614-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй та управлiння в системi енергетики)
вiд 28.09.95 N 3865-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект розвитку насiнництва)
вiд 28.09.95 N 3891-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект розвитку ринку електроенергетики)
вiд 01.11.96 N 4098-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект пiдтримки соцiального захисту)
вiд 24.04.97.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект розвитку експорту)
вiд 15.05.97 N 4107-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект реабiлiтацiї та розширення централiзованого теплопостачання мiста Києва)
вiд 14.10.98 N 4324-UA.

Угода мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку про надання позики (Проект розвитку пiдприємств)
вiд 27.06.99 N 4057-UA.

Кредитна Угода мiж Україною i Свiтовим банком щодо Експериментального проекту в галузi вугiльної промисловостi

Кредитна угода мiж Нацiональним банком України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку (Кредитна лiнiя для пiдтримки малого та середнього пiдприємництва)
вiд 16.12.94.

Гарантiйна Угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку (Проект реконструкцiї Старобешiвської ТЕС)
вiд 11.12.96.

Гарантiйна Угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку (Проект розвитку енергоринку України).

Кредитна Угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку на проект реконструкцiї плодоовочевого ринку м. Києва.

Гарантiйна Угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку (Проект модернiзацiї системи аеронавiгацiйного обслуговування)

Довiдка Мiнiстерства фiнансiв України
69 Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення 68 68 68 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
вiд 25.10.93,
стаття VIII
Письмове пiдтвердження Держмитслужбою належностi цих вантажiв до таких, якi надходять в Україну в рамках Угоди
70 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю 69 69 69 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
вiд 25.10.93,
стаття 10
Лист Українського науково-технологiчного центру
71 Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй 70 - 70 Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
вiд 21.03.94,
стаття 8
- Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
вiд 21.03.94,
стаття 8
Перелiк предметiв, що ввозяться, затверджений органом виконавчої влади за мiсцем проведення робiт, визначених Угодою. Зобов'язання польської сторони про використання предметiв за призначенням з вiдмiтками органу виконавчої влади за мiсцем проведення робiт, визначених Угодою
72 Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв 71 71 71 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 23.04.97,
стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 07.12.98,
стаття 12

Перелiк товарiв, що ввозяться, оформлений вiдповiдно до положень Угоди. Зобов'язання Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи про те, що ввезенi товари будуть використанi або розподiленi пiд час операцiй з надання допомоги чи вивезенi пiсля їх завершення з територiї України
73 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi мешкають в Українi 72 72 72 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi,
вiд 03.09.96,
стаття 14
Довiдка вiдповiдного державного органу
74 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України  79 79 79 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
вiд 07.09.98,
стаття 7,
пункт 6
Копiя протокольного рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою) або довiдка Мiнiстерства економiки України
75 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 80 80 80 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
вiд 07.05.92,
стаття I
Довiдка Мiнiстерства економiки України
76 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS 81 81 81 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування,
вiд 28.12.94,
стаття 13
Довiдка Мiнiстерства економiки України
77 Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" 82 82 82 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
вiд 13.10.97,
стаття 5
Довiдка Мiнiстерства економiки України
78 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво 83 83 83 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
вiд 29.05.96,
стаття 8 
Довiдка Мiнiстерства економiки України
79 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля 84 84 84 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля,
вiд 02.04.97,
стаття 7
Довiдка Мiнiстерства економiки України
80 Обладнання, матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi 85 85 85 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
вiд 20.11.97,
роздiл 6
Довiдка Мiнiстерства економiки України
81 Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi 86 86 86 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
вiд 19.05.97,
стаття III
Довiдка Мiнiстерства економiки України
82 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України   87 87 87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
вiд 13.04.99,
пункт 5
Довiдка Мiнiстерства економiки України
83 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України 88 88 88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Довiдка Мiнiстерства економiки України
84 Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю 89 89 89 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
вiд 12.11.96,
роздiл 1.01 Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки
вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Довiдка Мiнiстерства економiки України
85 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво  90 90 90 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 11.05.98,
стаття 4 
Довiдка Мiнiстерства економiки України
86 Обладнання, матерiали, якi фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 91 91 91 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 13.10.97,
стаття 3
Довiдка Мiнiстерства економiки України
87 Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку 92 92 92 Рамкова угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
вiд 14.01.98,
стаття IV
Довiдка Мiнiстерства економiки України
Роздiл 2. Застосування iнших видiв податкових пiльг
1 Предмети дитячого асортименту (ставки мита зменшуються на 50 %) 97 - - Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
 - Перелiк товарiв дитячого асортименту
(надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
2 Предмети, якi не є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну i ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, крiм майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки (ввiзне мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть не справляються) 98 98 98 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр"
Закон України
"Про податок на додану вартiсть"
3 Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення i призначенi до зворотного вивезення за її межi в установленi строки в незмiнному станi або у вiдремонтованому виглядi (умовно-безмитне ввезення, ввiзне мито не справляється)  98 - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
- - -
4 Об'єкти оперативного лiзингу (оренди), що ввозяться на митну територiю України за договорами лiзингу (оренди) вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення i пiдлягають обов'язковому зворотному вивезенню за її межi протягом одного року (ввiзне мито, акцизний збiр не справляються)  98 98 - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр"
- -
5 Товари та iншi предмети, що знову ввозяться на митну територiю України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (ввiзне мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть не справляються) - - - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр"
Закон України
"Про податок на додану вартiсть"
-
6 Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником. Сплата ввiзного мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя Державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї  - - - Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2
Копiя простого векселя, авiзованого Державною податковою iнспекцiєю (адмiнiстрацiєю) за мiсцезнаходженням виконавця
7 Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання). Сплата ввiзного мита провадиться пiдприємством шляхом видачi митному органу простого векселя на суму мита з вiдстроченням платежу не бiльш як на 30 календарних днiв з дня оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї - - - Закон України
"Про режим iноземного iнвестування",
стаття 18
- - Простий вексель
8 Майно (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть. Сплата ввiзного мита провадиться шляхом видачi митному органу простого векселя на суму мита з вiдстроченням платежу не бiльш як на 30 календарних днiв з дня оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї - - - Закон України
"Про режим iноземного iнвестування",
стаття 24
- - Простий вексель
9 Пально-мастильнi матерiали, що iмпортуються в Україну, за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690. Сплата податку на додану вартiсть та акцизного збору (векселеутримувач - податкова iнспекцiя), а також ввiзного мита (векселеутримувач - митний орган) провадиться шляхом видачi простих векселiв з термiном погашення 60 днiв, авальованих одним з банкiв України, перелiк яких установлено Кабiнетом Мiнiстрiв України - - - Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Простий вексель, авальований банком. Перелiк банкiв, установлений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
10 Пально-мастильнi матерiали за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi. Сплата податку на додану вартiсть та акцизного збору (векселеутримувач - податкова iнспекцiя) провадиться шляхом видачi простих векселiв з термiном погашення 60 днiв, авальованих одним з банкiв України, перелiк яких установлено Кабiнетом Мiнiстрiв України 21 - - Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 3,
пункт 1
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Простий вексель, авальований банком. Перелiк банкiв, установлений Кабiнетом Мiнiстрiв України (надсилається до митних органiв Держмитслужбою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 17 травня 2000 р. N 285
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 червня 2000 р. за N 375/4596

Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при вивезеннi за межi митної територiї України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування

N
з/п
НАЗВА ТОВАРУ КОД
ПIЛЬГИ
ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ
ПIЛЬГИ В ОБКЛАДЕННI
ВИВIЗНИМ МИТОМ
НАЗВА ДОКУМЕНТА
1 2 3 4 5
Роздiл 1. Застосування податкових пiльг, наданих у виглядi звiльнення вiд оподаткування
1 Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки 01 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "а"
Документи (рахунки-фактури), на пiдставi яких були закупленi запаси. Документи на оприбуткування товарiв
2 Предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел 02 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "б"
Документи (рахунки-фактури), на пiдставi яких були закупленi запаси. Документи про оприбуткування товарiв
3 Товари та iншi предмети iноземного походження, якi вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки 05 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "є"
Сертифiкат про походження товару
4 Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України, походять з цiєї територiї, i були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України та тимчасово ввозились на цю територiю 06 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "з"
Попередня ВМД типу ЕК 31
5 Жива худоба, крiм молодняку великої рогатої худоби вагою не бiльш як 350 кiлограмiв (код 01.02.90100 згiдно з ТН ЗЕД), якщо це є товари власного виробництва 10 Закон України
"Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину",
стаття 1
Довiдка обласної державної адмiнiстрацiї про те, що експортується продукцiя власного виробництва сiльськогосподарськими товаровиробниками - юридичними особами
6 Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, увезеної iноземним замовником на митну територiю України або закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i вивозиться з митної територiї України 20 Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2, пункт 15,
стаття 4, пункт 4
У разi потреби - експертний висновок про вироблення готової продукцiї з давальницької сировини
7 Гуманiтарна допомога, що надається Україною 30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Копiя протокольного рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
(надсилається до митних органiв Держмитслужбою)
8 Товари та iншi предмети, звiльненi вiд обкладення вивiзним митом на пiдставi актiв законодавства про створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон 31 Указ Президента України вiд 09.12.98 N 1339/98
"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8

Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12

Закон України
"Про спецiальну
економiчну зону
"Яворiв",
стаття 9

Указ Президента України вiд 22.06.99 N 702/99
"Про спецiальну
економiчну зону
"Iнтерпорт Ковель",
стаття 10

Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19

Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi",
стаття 9

Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9

Указ Президента України вiд 28.06.99 N 758/99
"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 12

Документи, визначенi актами законодавства про створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон
9 Предмети, що вивозяться з України для офiцiйного користування органiзацiями, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України i законiв України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметiв 62 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19,
пункт "е" Вiдповiдна мiжнародна угода України
Документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть виконання умов мiжнародної угоди України або закону України
10 Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтiї про вiльну торгiвлю 65 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД та Балтiї про вiльну торгiвлю Документи, що пiдтверджують виконання умов мiжурядової угоди України про вiльну торгiвлю
11 Товари, якi вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД 66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5

Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про виробничу кооперацiю

Договiр (контракт) на поставку товарiв, укладений пiдприємством - учасником мiжвiдомчої угоди, завiрений вiдповiдальним мiнiстерством. Iнформацiйний лист Держмитслужби до митниць iз зазначенням перелiкiв товарiв та перелiкiв пiдприємств, що здiйснюють експортно-iмпортнi поставки вiдповiдно до мiжгалузевих угод з виробничої кооперацiї
Роздiл 2. Застосування iнших видiв податкових пiльг
1 Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення i призначенi для зворотного ввезення на цю територiю у встановленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не справляється) 98 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
-
2 Товари, що знову вивозяться за межi митної територiї України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (умовно-безмитне вивезення, мито не справляється) - Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
-
3 Давальницька сировина, яка вивозиться за межi митної територiї України українським замовником. Сплата ввiзного мита провадиться українським замовником шляхом видачi простого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї - Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 5,
пункт 5
Копiя простого векселя, авiзованого Державною податковою iнспекцiєю (адмiнiстрацiєю) за мiсцезнаходженням виконавця

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.