Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 514 від 22.06.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 22 грудня 1999 року N 845


Про затвердження Порядку подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну  територiю України або вивозяться з митної територiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 квiтня 2000 р. за N 210/4431

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 28 лютого 2003 року N 135


     З метою виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рiк" та унiфiкацiї процедур митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi наказую:

     1. Затвердити Порядок подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України (додається).

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до регiональних митниць та митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв, про встановлений цим наказом Порядок.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 22 грудня 1999 р. N 845
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 квiтня 2000 р. за N 210/4431

ПОРЯДОК
подання документiв, якi пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами пiд час митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з митної територiї України

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою:

     - унiфiкацiї процедур митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України/вивозяться з митної територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (далi - товари), iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi;

     - забезпечення контролю з боку митних органiв за правомiрнiстю використання пiльгового режиму оподаткування товарiв.

     1.2. Дiя цього Порядку поширюється на випадки митного оформлення товарiв, щодо яких вiдповiдно до чинного законодавства України встановлено пiльги в обкладеннi ввiзним/вивiзним митом, податком на додану вартiсть або акцизним збором при здiйсненнi їх митного оформлення.

     1.3. Митне оформлення в повному обсязi та пропуск зазначених у п. 1.2 цього Порядку товарiв здiйснюються лише пiсля подання всiх потрiбних для застосування пiльг документiв або за умови сплати всiх належних податкiв i зборiв, установлених чинним законодавством України.

2. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТIВ, ПОТРIБНИХ ДЛЯ ЗДIЙСНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПIЛЬГ В ОПОДАТКУВАННI

     2.1. Перелiк документiв, подання яких потрiбне для здiйснення митного оформлення товарiв iз застосуванням пiльг в обкладеннi ввiзним митом, вивiзним митом, акцизним збором та податком на додану вартiсть вiдповiдно до положень актiв законодавства, визначається наказом Держмитслужби в установленому чинним законодавством порядку.

     2.2. Документи, потрiбнi для здiйснення митного оформлення товарiв з наданням пiльг в оподаткуваннi, подаються митному органу особою, що здiйснює декларування товарiв, до початку їх митного оформлення.

     2.3. Перевiрка та розгляд поданих документiв здiйснюються спiвробiтником вiддiлу митних платежiв митного органу iз залученням за потреби спiвробiтникiв iнших пiдроздiлiв.

     2.4. Рiшення про здiйснення митного оформлення товарiв iз застосуванням пiльг з оподаткування приймається спiвробiтником вiддiлу митних платежiв митного органу.

3. ОСОБЛИВОСТI ЗАПОВНЕННЯ ОКРЕМИХ ГРАФ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ ПРИ ЗДIЙСНЕННI МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПIЛЬГ В ОПОДАТКУВАННI

     3.1. Митне оформлення товарiв iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi здiйснюється з умовним нарахуванням сум вiдповiдних податкiв у вантажнiй митнiй декларацiї (далi - ВМД).

     3.2. Порядок заповнення графи 47 ВМД при умовному нарахуваннi платежiв:

     3.2.1. У першiй колонцi "Вид" зазначається вид платежу.

     3.2.2. Друга колонка "Основа нарахування" заповнюється залежно вiд основи нарахування платежу.

     3.2.3. У третiй колонцi "Ставка" зазначається розмiр ставки податку.

     3.2.4. У четвертiй колонцi "Сума" зазначається умовно нарахована сума платежу.

     3.2.5. У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахунку.

(пiдпункт 3.2.5 пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     3.3. Графа "B" ВМД "Подробицi розрахунку" та графа "C" ВМД не заповнюються.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТОВАРIВ, З ОПОДАТКУВАННЯ ЯКИХ НАДАНО ПIЛЬГИ

     Контроль за використанням товарiв, митне оформлення яких було здiйснене iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi, проводиться митними органами в порядку, визначеному Указом Президента України вiд 23.07.98 N 817/98 "Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi" та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.01.99 N 112 "Про порядок координацiї проведення планових виїзних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi контролюючими органами".

5. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Роз'яснення щодо застосування цього Порядку дає Державна митна служба України.

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.