Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 129 від 28.02.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

вiд 2 липня 2002 року N 345


Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацiю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 липня 2002 р. за N 597/6885


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" та для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту через територiю України) окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється та змiнюється Держмитслужбою України залежно вiд виду транспорту, що використовується для їх перемiщення, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про попередню вантажну митну декларацiю, що додається.

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О. I.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести вимоги цього наказу до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     4. Накази Держмитслужби України вiд 04.05.98 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiн'юстi України 21.05.98 за N 339/2779, вiд 11.11.98 N 710 "Про затвердження Змiн i доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiн'юстi України 04.12.98 за N 779/3219, вiд 16.06.99 N 368 "Про внесення змiн до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267", зареєстрований у Мiн'юстi України 06.07.99 за N 442/3735, вiд 22.12.2000 N 749 "Про внесення доповнення до роздiлу 1 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiн'юстi України 19.01.2001 за N 46/5237, та вiд 19.04.2001 N 264 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням та доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi", зареєстрований у Мiн'юстi України 29.05.2001 за N 457/5648, вважати такими, що втратили чиннiсть.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 2 липня 2002 р. N 345
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 липня 2002 р. за N 597/6885

ПОЛОЖЕННЯ
про попередню вантажну митну декларацiю

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв".

     1.2. Положення регламентує порядок заповнення й оформлення попередньої вантажної митної декларацiї при ввезеннi на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту) окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Державною митною службою України залежно вiд виду транспорту (далi - окремi види товарiв).

     1.3. Для здiйснення операцiї з увезення на митну територiю України окремих видiв товарiв суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться товари, подає митному органу за мiсцем державної реєстрацiї попередню вантажну митну декларацiю (далi - ПД) та її електронну копiю.

     Фактичне ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв здiйснюється пiсля перевiрки митницею, розташованою на митному кордонi України, вiдповiдностi вантажу та даних товаросупровiдних документiв даним, зазначеним в електроннiй копiї ПД.

     1.4. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi:

     прикордонна митниця - митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску, у якому здiйснюється перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України;

     митниця призначення - митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що подав до митного оформлення попередню вантажну митну декларацiю та її електронну копiю й на адресу якого ввозяться окремi види товарiв;

     ПД - документ, що складається на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), мiстить у собi вiдомостi про товари, якi будуть увезенi на митну територiю України, та є одним iз документiв контролю за доставкою окремих видiв товарiв;

     iншi товари - усi товари, що не входять до перелiку окремих видiв товарiв, який установлюється та змiнюється Держмитслужбою України.

     Термiни "вантажна митна декларацiя" (далi - ВМД), "партiя товарiв" визначено пунктом 2 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574.

     1.5. У разi ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв застосовується один iз заходiв забезпечення доставки товарiв у митницi призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, за вибором суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться товари, або вповноваженої ним особи.

     1.6. ПД оформлюється на одну партiю товарiв.

     При ввезеннi на митну територiю України в складi однiєї партiї окремих видiв товарiв та iнших товарiв дозволяється за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi оформлення ПД на всю партiю товарiв.

     При цьому заходи забезпечення доставки товарiв у митницi призначення, передбаченi пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390, застосовуються тiльки до окремих видiв товарiв.

     1.7. ПД та ВМД повиннi бути оформленi однiєю митницею.

2. Оформлення попередньої вантажної митної декларацiї

     2.1. ПД, заповнена вiдповiдно до Порядку заповнення попередньої вантажної митної декларацiї (додається), та її електронна копiя подаються митному органу, у зонi дiяльностi якого зареєстрований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, разом з такими документами:

     1) зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     2) документом (копiєю платiжного доручення, гарантiйним листом банку тощо), що пiдтверджує застосування одного iз заходiв забезпечення доставки товарiв у митницi призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390;

     3) примiрником заявки-розрахунку з вiдмiткою податкових органiв про суму фактично сплаченого акцизного збору пiд час купiвлi марок акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають маркуванню марками акцизного збору).

     Усi умови здiйснення платежiв i курс валюти, установлений Нацiональним банком України, застосовуються на день оформлення ПД та фiксуються на момент проставлення митницею штампа "Сплачено".

     2.2. Iнспектор митницi в межах своєї компетенцiї перевiряє:

     фактичне надходження сум установлених платежiв на депозитний рахунок митницi;

     правильнiсть заповнення ПД та її електронної копiї, проставляючи на ПД потрiбнi штампи вiдповiдно до загального порядку;

     застосування одного iз заходiв забезпечення доставки;

     наявнiсть фактiв застосування до вiтчизняного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - санкцiї).

     2.3. Митниця, у якiй була оформлена ПД, у термiн, що не перевищує 4 години з моменту оформлення, передає електронну копiю ПД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби).

     Поставлення на контроль електронної копiї ПД здiйснюється тiльки пiсля пiдтвердження вiддiлом контролю за доставкою вантажiв цiєї митницi достовiрностi iнформацiї в ЄАIС Держмитслужби за кожною ПД вiдмiткою в ЄАIС Держмитслужби каналами оперативного зв'язку.

     У разi виявлення факту застосування санкцiй до суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера ПД приймається до оформлення тiльки за наявностi разової (iндивiдуальної) лiцензiї на право здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї, виданої Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України чи його структурним пiдроздiлом вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17.04.2000 N 47 i зареєстрованого в Мiн'юстi України 05.05.2000 за N 259/4480.

     2.4. Для забезпечення оперативного здiйснення митних процедур у пунктi пропуску через державний кордон України суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен повiдомити перевiзника про номер та дату оформленої ПД, якi проставляються перевiзником у правому нижньому кутi товаросупровiдних документiв.

3. Анулювання попередньої вантажної митної декларацiї

     3.1. ПД може бути анульована за письмовою заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi за рiшенням митного органу, у якому була оформлена ця ПД (далi - митниця оформлення), яке приймається в 15-денний термiн тiльки за умови, що товар ще не був увезений на митну територiю України. Копiя цього рiшення надсилається суб'єктовi-заявнику.

     3.2. Митниця оформлення перевiряє вiдсутнiсть факту ввезення товару за заявленою до анулювання ПД. Перевiрка здiйснюється шляхом направлення письмового запиту до прикордонної митницi та оперативного запиту до ЄАIС Держмитслужби.

     3.3. Пiсля закiнчення перевiрки начальник митницi оформлення приймає рiшення щодо анулювання ПД i проставляє на заявi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдну резолюцiю.

     При формуваннi митницею оформлення справи до заяви обов'язково долучаються:

     примiрник ПД, поданий суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     письмове пiдтвердження вiдсутностi факту ввезення товару за ПД, заявленою для анулювання, що надiйшло вiд митного органу, заявленого в ПД як митниця на кордонi;

     роздрукований витяг ПД з ЄАIС Держмитслужби.

     3.4. Пiсля прийняття позитивного рiшення щодо анулювання всi примiрники ПД перекреслюються, а в графi "A" зазначається: "Анульовано за заявою вiд ________ N ______" (проставляються вхiдний реєстрацiйний номер заяви та дата реєстрацiї).

     3.5. Iнформацiя про анулювання ПД заноситься в оперативному режимi митницею оформлення засобами електронного зв'язку до ЄАIС Держмитслужби.

     3.6. Примiрники анульованої ПД, письмова заява суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та всi потрiбнi документи зберiгаються в окремiй справi в митницi оформлення.

     3.7. Суми платежiв, сплачених пiд час оформлення ПД, повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi чи зараховуються в рахунок наступних платежiв за заявою цього суб'єкта в 3-денний термiн з моменту анулювання ПД.

     3.8. Якщо суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає заяву про анулювання ПД, за якою товар був увезений на митну територiю України, але митне оформлення якого не здiйснено, то рiшення про анулювання ПД та про повернення сум платежiв приймаються виключно Держмитслужбою України в 15-денний термiн. Копiї цих рiшень надсилаються суб'єктовi-заявнику.

     Для цього митниця оформлення спiльно з прикордонною митницею визначає стан та мiсцезнаходження товару, здiйснює перевiрку наявностi фактiв порушень митних правил. Усi потрiбнi для прийняття рiшення документи разом iз заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi надсилаються до Держмитслужби України.

     3.9. По отриманнi вiд Держмитслужби України позитивного рiшення митниця оформлення проводить анулювання ПД за процедурою, наведеною в пунктах 3.4 - 3.7 цього Положення.

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О. I. Пашинний

 

Додаток
до Положення про попередню
вантажну митну декларацiю

ПОРЯДОК
заповнення попередньої вантажної митної декларацiї

     Декларантом заповнюються такi графи попередньої вантажної митної декларацiї (ПД):

     цифровi: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54;

     лiтернi: A, B.

     Графи ПД 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 54, A, B заповнюються в загальному порядку.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

Особливостi заповнення граф ПД

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "IМ", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код особливостей перемiщення "ПД".

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час поставлення вантажу вiд пункту пропуску на митному кордонi України в митницю призначення не змiнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi наводяться назва та код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон окремих видiв товарiв, у якому буде здiйснене ввезення вантажу на територiю України.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються реквiзити документiв, що подаються суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при оформленнi ПД. Реквiзити кожного документа зазначаються вiдповiдно до порядку, установленого Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207 i зареєстрованою в Мiн'юстi України 29.05.2002 за N 462/6750.

     Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     У графi зазначаються вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв України назва та код митного органу, який здiйснив митне оформлення ПД.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.