Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 345 від 02.07.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

11 листопада 1998 р. N 710

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
"04" грудня 1998 р. за N 779/3219


Про затвердження Змiн i доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

     З метою вдосконалення контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Змiни i доповнення до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв (додаються).

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) та Правовому управлiнню (Тимошенко С.В.) зареєструвати цi Змiни i доповнення в Мiн'юстi.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цi Змiни i доповнення до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.Соловков

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
"04" грудня 1998 р. за N 779/3219
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
11.11.98 N 710

ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

     Внести до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267, такi змiни та доповнення:

     1. Пункт 1.5 викласти в такiй редакцiї:

     "Митне оформлення окремих пiдакцизних товарiв (крiм нафтопродуктiв) здiйснюється в митницi за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     Якщо митне оформлення нафтопродуктiв за листом узгодження мiж митницями здiйснюється структурним пiдроздiлом митницi, який розташований безпосередньо в пунктi пропуску на митному кордонi України, то АД не оформляється".

     2. Пункт 1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "При ввезеннi на митну територiю України окремих видiв товарiв, якi входять до Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, враховуючи господарську дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, дозволяється оформлення ПД та наступне оформлення вантажної митної декларацiї в зонi дiяльностi iншої митницi за листами узгодження мiж митницею за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та митницею оформлення. При цьому ПД та ВМД повиннi бути оформленi однiєю митницею.

     Якщо суб'єкт пiдприємницької дiяльностi акредитований у зонi дiяльностi прикордонної митницi, то митне оформлення товарiв, якi входять до Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, здiйснюється без оформлення ПД за умови його здiйснення структурним пiдроздiлом митницi, який розташований безпосередньо в пунктi пропуску на митному кордонi".

     3. Пункт 1.9 доповнити текстом:

     "При ввезеннi на митну територiю України в складi однiєї партiї товарiв, перелiк яких установлюється та змiнюється Держмитслужбою, i товарiв, на якi не поширюється попереднє декларування, за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi дозволяється оформлення ПД на всю партiю товарiв.

     При цьому запобiжнi заходи у виглядi попереднього внесення платежiв, гарантiї незалежного фiнансового посередника, простого векселя тощо застосовуються тiльки до товарiв, якi входять до Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю".

     4. У пунктi 1.12 слова "у режимi тимчасового ввезення" замiнити словами "у режимах тимчасового ввезення, митного складу, магазину безмитної торгiвлi".

     5. Роздiл 1 доповнити текстом:

     "1.13. У разi ввезення на митну територiю України товарiв, ранiше вивезених з України пiд зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не застосовується. Зворотне ввезення таких товарiв здiйснюється на пiдставi копiї ВМД на вивезення зазначених товарiв.

     1.14. При ввезеннi на митну територiю України консолiдованих дрiбнопакетованих вантажiв, що надходять по лiнiї служб прискореної доставки вантажiв ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Елен Карго" та iн.) на адреси юридичних та фiзичних осiб, що мiстять зразки окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Держмистлужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, АД та ПД не застосовуються.

     1.15. При ввезеннi вантажiв гуманiтарної допомоги ПД не застосовується.

     1.16. При ввезеннi вантажiв технiчної допомоги здiйснюється оформлення ПД. При цьому не вносяться попереднi платежi та не надається фiнансова гарантiя".

     6. Доповнити Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв додатком 2 (додається). У зв'язку з цим, пункт 3.1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Якщо в центральнiй базi даних IАМУ не знайдено пiдтвердження оформленої АД чи ПД, то на вимогу перевiзника або уповноваженої суб'єктом пiдприємницької дiяльностi особи посадова особа митного органу в пунктi пропуску на кордонi повинна протягом 2 годин видати про це офiцiйну довiдку (додаток 2)". Додаток до зазначеного Положення вважати додатком 1.

     7. Роздiл 3 доповнити текстом:

     "3.6. Допускається, як виняток, ввезення на митну територiю України окремих пiдакцизних товарiв залiзничним, морським та авiатранспортом, а також окремих видiв товарiв, перелiк яких затверджено наказом Держмитслужби вiд 27.07.98 N 436, морським та авiатранспортом через iншу митницю на кордонi, не ту, що зазначена в графi 29 АД (ПД) .

     При цьому пересилання електронної копiї АД (ПД) до вiдповiдної митницi на кордонi здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою вантажiв згiдно з рiшенням начальника митницi, що здiйснила митне оформлення АД чи ПД. Рiшення приймається на пiдставi письмового звернення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     3.7. Якщо в прикордонну митницю надходять залiзничним транспортом вантажi, кожен з яких являє собою частину заявленої в АД партiї товару, то вони пропускаються прикордонною митницею i направляються в митницю призначення. При цьому в товаросупровiдних документах (на зворотному боцi) iнспектором робляться вiдмiтки про характеристики вантажу, який ввозиться на митну територiю України, а також про залишкову кiлькiсть вантажу, який має ввозитись, в обсязi, достатньому для контролю за його перемiщенням. Кожна така вiдмiтка завiряється особистою номерною печаткою та особистим пiдписом iнспектора. Ця iнформацiя заноситься також до електронної копiї вiдповiдної АД у центральнiй базi даних IАМУ та до журналу реєстрацiї пропуску вантажiв вiдповiдно до пунктiв 3.3 та 3.4 цього Положення.

     При цьому контроль за ввезенням товару в обсязi, заявленому в АД, до моменту ввезення останньої частини заявленої в АД партiї товару покладається на митницю вiдправлення (прикордонну митницю).

     Митниця призначення проводить митне оформлення iмпорту кожної частини заявленої в АД партiї товару на пiдставi товаросупровiдних документiв та iнформацiї, наявної в електроннiй копiї АД в центральнiй базi даних IАМУ.

     У разi оформлення в повному обсязi iмпорту заявленої в АД партiї товару електронна копiя АД знiмається з контролю в порядку, встановленому пунктом 4.3 цього Положення".

     8. Роздiл 4 доповнити текстом:

     "4.5. Надання дозволу на ввезення на митну територiю України товарiв за АД чи ПД, оформленою на iншого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та внесення недостовiрних вiдомостей до центральної бази даних IАМУ вважати разовим грубим порушенням службових обов'язкiв, визначеним п.1 Порядку звiльнення службових осiб з митних органiв України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.03.97 N 109, вiдповiдно до п.1 ст.41 Кодексу законiв про працю України, зареєстрованого в Мiн'юстi 08.04.97 за N 112/1916.

 

  

Додаток 2
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

Мiсце для кутового
штампа 

  

  

___________________________
(назва пункту пропуску, митницi) 

 

ДОВIДКА N ___

вiд "___" ________________ 199 _ р.

Видана про те, що на момент запиту iнформацiя про попередню (акцизну) вантажну митну декларацiю за N________ у центральнiй базi даних Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння Держмитслужби вiдсутня.

Оперативний запит до центральної бази даних акцизних та попереднiх вантажних митних декларацiй Держмитслужби здiйснив iнспектор______________________________________________________________

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

о ____ год. ________ хв. "__" ___________ 199_ р. 

  

 
Пiдпис _______________________________________
(посадової особи, що здiйснила запит) 

вiдбиток особистого митного
забезпечення посадової особи,
що здiйснила запит 

Старший змiни в пунктi пропуску 

_________________________
(прiзвище, iм'я, по батьковi) 

Довiдку отримав_____________________________________________________________

(посада особи, прiзвище, iм'я, по батьковi) 

(Пiдпис) 

  

____________

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.