Документ скасований: Наказ Мінфіну № 751 від 03.09.2015

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.04.08 N 396


Про затвердження Перелiку товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 червня 2008 р. за N 508/15199


     Вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.99 N 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем" та вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України, що додається.

     2. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 27.01.2003 N 49 "Про посилення контролю за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.2003 за N 87/7408.

     3. Унести до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 N 129, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745, такi змiни:

     3.1. У пунктi 1.2 глави 1:

     абзац другий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий уважати вiдповiдно абзацами другим та третiм;

     у абзацi другому слово "зазначеними" виключити.

     3.2. Додатки 1, 2 виключити.

     У зв'язку з цим додатки 3, 4 уважати вiдповiдно додатками 1, 2. У текстi Положення посилання на додатки 3, 4 замiнити посиланнями вiдповiдно на додатки 1, 2.

     4. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В.А.) i Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної служби України В.I.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО
Мiнiстр фiнансiв України В.М.Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
вiд 17.04.08 N 396

Перелiк
товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України

     1. При ввезеннi на митну територiю України автомобiльним i залiзничним транспортом за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї

Код товару за УКТЗЕД Найменування товару
2203 00 Пиво iз солоду (солодове)
- у посудинах мiсткiстю 10 л або менше
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв
2206 00 Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
2403 Iнший тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти
- нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв
3811 19 00 00 - - iншi
- присадки до мастил
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
8716 10 99 00 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
- причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв
- - - понад 3500 кг

     2.При ввезеннi на митну територiю України автомобiльним транспортом за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї

Код товару за УКТЗЕД Найменування товару
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
- свiжа або охолоджена
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене
0206 Їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
- курей свiйських (Gallus domesticus)
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi
0209 00 Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi
- сало
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв
- свинина
0301 Жива риба
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
- лососевi, крiм печiнки, iкри та молочка
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:
- лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), крiм печiнки, iкри та молочка
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування
0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування
- мороженi
0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi
- свiйської птицi
- - для iнкубацiї
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
- яєчнi жовтки
0409 00 00 00 Мед натуральний
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв
0603 Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом
0701 Картопля свiжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помiдори свiжi або охолодженi
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi
- салат-латук
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi
0707 00 Огiрки, корнiшони свiжi або охолодженi
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi
0709 Iншi овочi свiжi або охолодженi
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi не придатнi для безпосереднього використання в їжу
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки
0713 Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або не подрiбненi
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
- горiхи кокосовi
0802 Iншi горiхи, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки
- мигдаль
0803 00 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi
- свiжi
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi
0806 Виноград свiжий або сушений
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi
- динi, кавуни
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi
0810 Iншi плоди, свiжi
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки або в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi не придатнi для безпосереднього використання в їжу
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю
0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з умiстом кави в будь-якiй пропорцiї
- кава несмажена
0902 Чай ароматизований чи неароматизований
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi
- перець
0905 00 00 00 Ванiль
0906 Кориця та квiти коричного дерева
0907 00 00 00 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки)
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян, або чебрець; лаврове листя, каррi та iншi прянощi
1006 Рис
1201 00 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iншому мiсцi незазначенi
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi
1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503
- жир свинячий (включаючи лярд)
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503 00
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином
- лярд-стеарин i олеостеарин
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн)
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1508 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1510 00 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509
1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
- олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
- олiя кокосова (з копри) та її фракцiї
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
- олiї свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
- олiя з насiння льону та її фракцiї
1516 Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516
1518 00 Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi
1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг
1521 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi, забарвленi чи незабарвленi
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв
1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб
- риба цiла або шматками, але не фарширована
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
- цукор-сирець без додання ароматичних добавок або барвникiв
1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока
- лактоза та сироп лактози
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi
1902 Вироби з тiста без дрiжджiв, з начинкою (з м'яса чи iнших продуктiв) або без начинки, пiдданi або не пiдданi тепловiй обробцi або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або не готовий до споживання
- вироби з тiста без дрiжджiв, без начинки, не пiдданi тепловiй обробцi або не приготовленi iншим способом
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)
2007 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi
- горiхи, арахiс, або землянi горiхи, та iнше насiння, змiшане або не змiшане мiж собою
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
- сiк апельсиновий
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них
- екстракти, есенцiї та концентрати кави i готовi продукти на основi цих екстрактiв, есенцiй i концентратiв або на основi кави
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002); готовi пекарськi порошки
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти
2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао
2106 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi
3205 00 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи
3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi
- фарба друкарська
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)
- органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3918 Покриття пластмасовi для пiдлог, самосклеювальнi або несамосклеювальнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi пластмасовi форми, з пластмас, самосклеювальнi, у рулонах або не у рулонах
3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас
3925 20 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, наличники та пороги
3925 30 00 00 - вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
4203 Предмети одягу або аксесуари одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання
4418 10 - вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники
4418 20 - дверi та їх рами, наличники i пороги
4418 30 - паркет щитовий
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї
5904 Лiнолеум, розрiзаний або не розрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або не розрiзанi за формою
6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103
6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104
6103 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
- костюми
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат
- костюми
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
- труси та кальсони
6108 Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат
- комбiнацiї та спiднi спiдницi
6109 Тенiски, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
6110 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подiбнi вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi
- з вовни або тонкого волосу тварин
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi
6112 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi, трикотажнi
- костюми спортивнi
6113 00 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907
6114 Iнший одяг трикотажний
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, трикотажнi
- колготки
6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi
6117 Iншi додатковi речi до одягу, трикотажнi; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажнi
6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203
- пальта, пiвпальта, накидки, плащi та аналогiчнi вироби
6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204
- пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби
6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв
- костюми
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат
- костюми
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв
- труси та кальсони
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат
- комбiнацiї та спiднi спiдницi
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу
6210 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907
6211 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi; iнший одяг
- костюми та плавки купальнi
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6213 Хусточки та носовi хусточки
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212
6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались
6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
- взуття спортивне
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри
- взуття спортивне
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв
- взуття на пiдошвi з гуми або пластмаси
6405 Iнше взуття
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
6808 00 00 00 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами
6809 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу
- плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту
6907 Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї
6908 Плитка та плити для мостiння або покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн керамiчнi, глазурованi; кубики керамiчнi, глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї
6910 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки
7308 30 00 00 - дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей
7610 10 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей
8302 Арматура, крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня
8409 Частини, призначенi виключно або головним чином для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408
8413 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини
- насоси з витратомiрами або такi, в яких передбачено встановлення витратомiрiв
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8473 30 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок)
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнетозапалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або для сушiння рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8517 Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони
- телефоннi апарати; вiдеотелефони
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковiдтворення або без них
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8524 Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення платiвок, крiм виробiв групи 37
8525 Передавачi для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку, радiомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; вiдеокамери покадрового зображення та iншi записувальнi вiдеокамери; цифровi камери
8528 Приймальна апаратура телевiзiйна, поєднана чи не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори
- приймальна апаратура телевiзiйна, поєднана чи не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення
8529 Частини, призначенi виключно або головним чином для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 чи 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки)
- трубки телевiзiйнi електронно-променевi, включаючи трубки для вiдеомонiторiв
8544 Проводи iзольованi, кабелi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями
- проводи обмотковi
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi)
8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi, та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини

     3. При перемiщеннi товарiв через митну територiю України у митному режимi транзит

Код товару за УКТЗЕД Найменування товару
02 М'ясо та їстiвнi субпродукти
03 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
04 Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
07 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульбоплоди
08 Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь
09 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, i прянощi
12 Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру
18 Какао та продукти з нього
19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
20 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
21 Рiзнi харчовi продукти
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401)
- органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi
4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям всiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером
- саквояжi, чемодани, дамськi сумки-чемоданчики для косметики i речей туалету, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi та подiбнi вироби
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв
6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103
6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104
6103 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
- костюми
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат
- костюми
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв
- труси та кальсони
6108 Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат
- комбiнацiї та спiднi спiдницi
6109 Тенiски, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi
6110 Светри, пуловери, джемпери, жилети та подiбнi вироби, включаючи тонкi светри, трикотажнi
- з вовни або тонкого волосу тварин
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi
6112 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi, трикотажнi
- костюми спортивнi
6113 00 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907
6114 Iнший одяг трикотажний
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, трикотажнi
- колготки
6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi
6117 Iншi додатковi речi до одягу, трикотажнi; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажнi
6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203
6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204
- пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби
6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони з шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв
- костюми
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат
- костюми
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв
- труси та кальсони
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат
- комбiнацiї та спiднi спiдницi
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу
6210 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907
6211 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi; iнший одяг
- костюми та плавки купальнi
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi
6213 Хусточки та носовi хусточки
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212
6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались
6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом
6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси
- взуття спортивне
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри
- взуття спортивне
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв
- взуття на пiдошвi з гуми або пластмаси
6405 Iнше взуття
6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикрiпленою або неприкрiпленою внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх частини
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря, товарної позицiї 8415
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм
- мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни
8452 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8473 30 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471
8509 Машини електромеханiчнi побутовi з вмонтованими електродвигунами
8510 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з вмонтованим електродвигуном
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або для сушiння рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8517 Апарати електричнi телефоннi або телеграфнi для проводового зв'язку, включаючи телефоннi апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучiй частотi або для цифрових проводових систем зв'язку; вiдеотелефони
- телефоннi апарати; вiдеотелефони
8518 Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного чи бiльше гучномовця; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти
8519 Електропрогравальнi пристрої (деки), програвачi грамплатiвок, касетнi програвачi та iнша звуковiдтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковiдтворення або без них
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8524 Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення платiвок, крiм виробiв групи 37
8525 Передавачi для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку, радiомовлення або телебачення, до складу яких входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; вiдеокамери покадрового зображення та iншi записувальнi вiдеокамери; цифровi камери
8527 Приймальна апаратура для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку або радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi з пристроєм запису та вiдтворення звуку або з годинником
- радiомовнi приймачi, якi можуть функцiонувати без зовнiшнiх джерел електроживлення, включаючи приймачi, здатнi також приймати радiотелефоннi та радiотелеграфнi сигнали
8528 Приймальна апаратура телевiзiйна, поєднана чи не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори
- приймальна апаратура телевiзiйна, поєднана чи не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1000 В
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi, та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини
 
Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв
В.А.Луговець
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.