Документ скасований: Наказ Мінфіну № 953 від 20.11.2017

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 21.11.2001 N 755


Про затвердження Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 грудня 2001 р. за N 1036/6227

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 5 березня 2004 року N 172,
вiд 26 липня 2004 року N 546,
вiд 5 сiчня 2005 року N 3,
вiд 1 серпня 2006 року N 657,
вiд 29 жовтня 2009 року N 1034,
вiд 3 березня 2010 року N 190,
вiд 19 жовтня 2010 року N 1243,
вiд 18 травня 2011 року N 399


     У зв'язку з унесенням Адмiнiстративним комiтетом Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення змiн та доповнень до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення (далi - Конвенцiя МДП) 1975 р., змiною структури митних органiв України та пiдписанням Угоди мiж Державною митною службою України й Асоцiацiєю мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України вiд 30.07.99 наказую:

     1. Затвердити Порядок реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (далi - Порядок), що додається.

     2. Уповноважити регiональнi митницi, митницi здiйснювати митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення (далi - книжка МДП), вiдповiдно до цього Порядку.

     3. Установити, що митницi, у зонi дiяльностi яких узято на облiк перевiзникiв (власникiв транспортних засобiв), якi перевозять товари та iншi предмети iз застосуванням книжки МДП, мають право здiйснювати видачу Свiдоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками й пломбами.

     4. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Терещенко С.С.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) пiсля державної реєстрацiї наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування й розсилку цього наказу в митнi органи.

     6. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     7. Начальникам регiональних митниць, митниць органiзувати доведення вимог цього наказу до вiдома всiх перевiзникiв (власникiв транспортних засобiв), якi перевозять товари та iншi предмети iз застосуванням книжки МДП.

     8. Наказ Державного митного комiтету України вiд 06.03.95 N 83, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23.03.95 за N 81/617, накази Державної митної служби України вiд 09.06.98 N 331, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.06.98 за N 404/2844, та вiд 21.07.99 N 445, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05.08.99 за N 535/3828, уважати такими, що втратили чиннiсть.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Перший заступник Голови Служби О.Б.Єгоров
Погоджено
Президент Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України Л.М.Костюченко

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
21.11.2001 N 755
(в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 5 березня 2004р. N 172)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 грудня 2001 р. за N 1036/6227

ПОРЯДОК
реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП

(У текстi Порядку слова "i митних зборiв" виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 19 жовтня 2010 року N 1243)

     Цей Порядок визначає умови виконання мiжнародних дорожнiх перевезень (далi - МДП), правила допущення українських перевiзникiв до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на вантажi, що перевозяться мiж митницями з дотриманням вимог виконання МДП, вiдповiдальнiсть перевiзника й гарантiйного об'єднання в разi їх порушення.

1. Термiни вживаються в цьому Порядку в такому значеннi:

     вантажне мiсце - кiнцевий продукт операцiй з упаковування вантажу, що складається з пакувального комплекту та його вмiсту й пiдготовлений до перевезення;

     вантажний манiфест книжки МДП - графи 9-12 в невiдривному листку N 1/N 2 жовтого кольору, вiдривних листках N 1 бiлого кольору й вiдривних листках N 2 зеленого кольору книжки МДП, в яких зазначаються вiдомостi про товар (вантаж);

     великоваговий чи громiздкий вантаж - будь-який великоваговий чи громiздкий предмет, що за характером, вагою та розмiром звичайно не перевозиться в закритому транспортному засобi чи закритому контейнерi;

     власник або володiлець транспортного засобу - фiзична або юридична особа, що володiє майновими правами на транспортний засiб на пiдставi вiдповiдних документiв;

     гарантiйне об'єднання - нацiональна органiзацiя в системi МДП, уповноважена Мiжнародним союзом автомобiльного транспорту (Швейцарiя) (далi - МСАТ) здiйснювати видачу книжок МДП перевiзникам i визнана митним органом договiрної сторони як гарант сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за товари, що перевозяться на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення 1975 року (далi - Конвенцiя МДП);

     декларант - юридична чи фiзична особа, яка здiйснює декларування товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через державний кордон України;

     держатель книжки МДП - юридична або фiзична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенцiї МДП у порядку, передбаченому нацiональним законодавством країни, де зареєстрований перевiзник, i яка придбала право користування книжкою МДП у гарантiйному об'єднаннi, реквiзити якого зазначено в роздiлi 3 титульної сторiнки книжки МДП;

     договiрна сторона - країна, що приєдналася до Конвенцiї МДП i визнала її чиннiсть вiдповiдно до нацiонального законодавства;

     дорожньо-транспортна пригода (далi - ДТП) - подiя, що сталася пiд час руху транспортного засобу й унаслiдок якої загинули або пораненi люди чи завданi матерiальнi збитки;

     завершення МДП - закiнчення перевезення на умовах Конвенцiї МДП усiх товарiв або їх частини (доставка товарiв в зону митного контролю митницi призначення, зазначеної в книжцi МДП);

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з декiлькох партiй товарiв, призначених рiзним одержувачам;

     контейнер - знiмнi клiтка, цистерна, кузов чи iнше подiбне обладнання, об'ємом не менше одного кубiчного метра;

     країна вiдправлення - країна, на територiї якої розташована митниця вiдправлення й починається МДП;

     країна призначення - країна, на територiї якої розташована митниця призначення й завершується МДП;

     митний перевiзник - пiдприємство-резидент України, яке здiйснює перевезення мiж митними органами товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без застосування при цьому передбачених пунктами 1, 2 i 4 статтi 161 Митного кодексу України заходiв гарантування доставки товарiв (вантажiв) у митницю призначення й має вiдповiдну лiцензiю;

     митниця мiсця вiдправлення (далi - митниця вiдправлення) - будь-яка митниця договiрної сторони, у якiй починається перевезення на умовах Конвенцiї МДП усiх товарiв або їх частини;

     митниця мiсця призначення (далi - митниця призначення) - будь-яка митниця договiрної сторони, у якiй закiнчується перевезення на умовах Конвенцiї МДП усiх товарiв або їх частини;

     надзвичайнi або невiдворотнi обставини чи подiї - стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв); вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить товар; страйк; злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти перевiзника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом; пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу; неможливiсть подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу; iншi схожi за характером обставини чи подiї;

     операцiя МДП - перевезення на умовах Конвенцiї МДП територiєю України - з митницi вiдправлення або промiжної митницi в митницю призначення або промiжну митницю;

     особа - фiзична чи юридична особа;

     перевезення iз замiною тягача - перевезення товару тягачем з причепом iз замiною тягача в зонi митного контролю на територiї пункту пропуску;

     перевезення на умовах Конвенцiї МДП - перевезення товару з митницi вiдправлення в митницю призначення з дотриманням процедури, установленої Конвенцiєю МДП;

     посадова особа митного органу - працiвник митного органу (регiональної митницi, митницi), на якого Митним кодексом та iншими законами України покладено безпосереднє здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв;

     припинене МДП - перевезення товару на умовах Конвенцiї МДП, що не було завершене;

     причiп - немеханiчний транспортний засiб, призначений для руху тiльки в з'єднаннi з транспортним засобом. До цього виду транспортних засобiв належать також напiвпричепи, причепи-розпуски та платформи;

     промiжна митниця - будь-яка митниця договiрної сторони, через яку транспортний засiб, зчеп транспортних засобiв в'їжджає на територiю договiрної сторони або виїжджає з неї в процесi перевезення товару на умовах Конвенцiї МДП;

     система МДП - сукупнiсть iнститутiв мiжнародної фiнансової гарантiї, умов допущення транспортних засобiв i контейнерiв до перевезень товару на умовах Конвенцiї МДП, взаємного визнання митних забезпечень країнами - учасницями Конвенцiї МДП;

     товаротранспортнi документи - документи, за якими здiйснюється перемiщення товарiв та транспортних засобiв i якi мiстять вiдомостi про цi товари та транспортнi засоби. До основних товаротранспортних документiв належать товаротранспортна накладна, коносамент тощо;

     транспортний засiб - механiчний дорожнiй транспортний засiб, а також будь-який причiп, призначений для буксирування механiчним дорожнiм транспортним засобом;

     тягач - механiчний дорожнiй транспортний засiб, який за своїми конструкцiєю та оснащенням призначений для буксирування причепа чи платформи.

2. Загальнi положення

     2.1. Дiя Конвенцiї МДП поширюється на перевезення товарiв, якi виконуються без промiжного перевантаження останнiх, з митницi вiдправлення в митницю призначення транспортними засобами, зчепами дорожнiх транспортних засобiв або в контейнерах з перетином одного чи декiлькох кордонiв за умови, що все МДП чи його частина вiд початку й до кiнця здiйснюється автомобiльним транспортом.

     2.2. Товари, що перевозяться на умовах Конвенцiї МДП запломбованими транспортними засобами, зчепами транспортних засобiв або в запломбованих контейнерах, як правило, звiльняються вiд митного огляду в промiжних митницях i митне оформлення їх здiйснюється першочергово в спрощеному порядку.

     Митний огляд товарiв i транспортних засобiв, що здiйснюють їх перевезення на умовах Конвенцiї МДП, проводиться вiдповiдно до статей 41, 55, 62, 63, 75 Митного кодексу України у таких випадках:

     за наявностi оперативної iнформацiї митниць, пiдроздiлiв з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, правоохоронних органiв про те, що в транспортному засобi мiстяться предмети контрабанди або предмети, якi безпосередньо є об'єктами порушення митних правил i забороненi до ввезення на митну територiю України;

     якщо товаротранспортнi документи мiстять суперечливi данi про товари;

     якщо виникає розбiжнiсть мiж даними, зазначеними в товаротранспортних документах, i результатами зважування транспортного засобу;

     при потребi уточнення кодування товарiв при ввезеннi їх на митну територiю України, якщо це уточнення може вплинути на порядок пропуску цих товарiв через державний кордон України;

     якщо в ходi митного огляду транспортного засобу кiнологiчною службою виникає пiдозра в наявностi у вантажному вiддiленнi транспортного засобу наркотичних речовин.

     Митний огляд товарiв i транспортних засобiв може проводитися тiльки в присутностi особи, яка їх перемiщує через митний кордон України.

     За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду товарiв за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами). Один примiрник акта про проведення митного огляду товарiв обов'язково видається перевiзнику. При цьому в графi 16 вiдривних листкiв N 1 бiлого кольору i N 2 зеленого кольору книжки МДП робиться вiдмiтка про накладене митне забезпечення, яка завiряється вiдбитком особистої номерної печатки (далi - ОНП) i пiдписом посадової особи митного органу, що здiйснила митний огляд товарiв. Вiдомостi про ранiше накладене митне забезпечення в графi 16 перекреслюються.

(абзац дев'ятий пункту 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 29.10.2009р. N 1034, вiд 03.03.2010р. N 190)

     2.3. Положення Конвенцiї МДП не є перепоною для застосування державними органами в межах їх повноважень обмежень, що випливають iз мiркувань державної безпеки, а також для здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного контролю, контролю за перемiщенням культурних цiнностей.

     2.4. Книжка МДП складається з чотирьох сторiнок обкладинки, невiдривного листка N 1/N 2 жовтого кольору й невiдривного корiнця N 1/N 2 жовтого кольору, вiдривних листкiв N 1 бiлого кольору й невiдривних корiнцiв N 1 бiлого кольору, вiдривних листкiв N 2 зеленого кольору (включаючи їх вiдривнi частини з графами 18 - 28) i невiдривних корiнцiв N 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Вiдривнi листки N 1 i N 2 та невiдривнi корiнцi N 1 i N 2 використовуються в кожнiй країнi (вiдправлення, транзиту й призначення) у рiзних комбiнацiях. Як правило, книжки МДП складаються з 4, 6, 14 або 20 листкiв i призначенi для застосування при перевезеннi товарiв через територiї декiлькох держав.

     2.5. Книжка МДП друкується французькою мовою, за винятком першої (титульної) сторiнки обкладинки, яка друкується англiйською та французькою мовами, i невiдривного листка N 1/N 2 та Правил користування книжкою МДП на третiй сторiнцi обкладинки, якi друкуються англiйською мовою, або мовою держави - учасницi Конвенцiї МДП. Крiм того, до книжки МДП можуть бути доданi додатковi аркушi з перекладом друкованого тексту мовами держав - учасниць Конвенцiї МДП.

     2.6. Гарантiйне об'єднання встановлює строк дiї книжки МДП, який не може бути продовжений. Якщо книжка МДП була прийнята до оформлення митницею вiдправлення в останнiй день строку її дiї чи до цiєї дати, то вона є дiйсною до завершення перевезення на умовах Конвенцiї МДП.

3. Умови виконання операцiї МДП

     3.1. На умовах операцiї МДП здiйснюється перевезення митною територiєю України товарiв, не заборонених законодавством України для перемiщення через її територiю.

     3.2. Операцiя МДП виконується за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявностi свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками й пломбами (далi - Свiдоцтво про допущення) (додаток 1) (за винятком перевезень великовагових чи громiздких вантажiв), а товари, що перевозяться в контейнерах, - Свiдоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажiв пiд митними печатками й пломбами за типом конструкцiї чи Свiдоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажiв пiд митними печатками й пломбами, виданого на будь-якому етапi пiсля виготовлення контейнера.

     3.3. Держатель книжки МДП, який здiйснює МДП i прибуває в Україну з iншої країни, або держатель книжки МДП, який здiйснює МДП i виїжджає за кордон, повинен мати:

     а) реєстрацiйнi документи на транспортний засiб i посвiдчення водiя, що вiдповiдають вимогам Конвенцiї про дорожнiй рух (Вiдень, 1968);

     б) на транспортному засобi - реєстрацiйний номерний знак, лiтери якого вiдповiдають латинському алфавiтовi, прямокутнi таблички з надписом "TIR", що вiдповiдають вимогам статтi 16 Конвенцiї МДП, а також розпiзнавальний знак держави, у якiй зареєстровано цей транспортний засiб;

     в) Свiдоцтво про допущення.

     3.4. Якщо при ввезеннi в Україну з метою транзиту товару сума податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягає сплатi в разi його випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України, перевищує розмiр гарантiї (тобто суму, еквiвалентну 50000 доларiв США в нацiональнiй валютi України в перерахунку за курсом, установленим Нацiональним банком України на день подання книжки МДП до оформлення), то операцiя МДП проводиться вiдповiдно до норм статтi 23 Конвенцiї МДП i частини першої статтi 165 Митного кодексу України.

(пункт 3.4 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 26.07.2004р. N 546, вiд 01.08.2006р. N 657)

     3.5. При транзитi товарiв через митну територiю України може застосовуватись один з таких заходiв гарантування доставки товарiв у митницю призначення, крiм перевезення на умовах МДП:

     а) надання власником або володiльцем товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     б) охорона й супроводження товарiв митними органами;

     в) перевезення товарiв митним перевiзником.

4. Особливостi оформлення книжки МДП

     4.1. Якщо у вантажному манiфестi книжки МДП недостатньо мiсця для внесення даних про всi товари, що перевозяться на умовах конвенцiї МДП, то до всiх вiдривних листкiв держателем книжки МДП прикрiплюється додатковi листки (комерцiйнi документи). У додаткових листках (комерцiйних документах) обов'язково наводяться вiдомостi про товари вiдповiдно граф 9-11 невiдривного листка N 1/N 2 i вiдривних листкiв N 1 та N 2. Додатковi листки (комерцiйнi документи) завiряються вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, уповноваженої на митне оформлення товарiв, що перемiщуються на умовах Конвенцiї МДП. До графи 8 усiх вiдривних листкiв книжки МДП уносяться данi про кiлькiсть таких додаткових листкiв.

     4.2. Рiшення про кiлькiсть книжок МДП, якi повиннi бути оформленi для перевезення товару зчепом транспортних засобiв або в декiлькох контейнерах, навантажених на один транспортний засiб або зчеп транспортних засобiв, погоджується митницею вiдправлення.

     4.2.1. Одна книжка МДП може оформлюватись як на один транспортний засiб, так i на зчеп транспортних засобiв або на декiлька контейнерiв, навантажених на один транспортний засiб чи на зчеп транспортних засобiв (у цьому разi вантажний манiфест книжки МДП повинен мiстити данi про вмiст кожного транспортного засобу або кожного контейнера).

     4.2.2. Якщо кiлькiсть вiдривних листкiв книжки МДП недостатня для здiйснення перевезення на умовах Конвенцiї МДП, то в таких випадках перша частина МДП закiнчується вiдповiдно до положень статей 18 i 28 Конвенцiї МДП, а на рештi МДП використовується нова книжка МДП, яка повинна бути прийнята до оформлення тiєю ж митницею, яка засвiдчила завершення попередньої операцiї МДП. При цьому попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главi 7 цього Порядку, а вiдкриття нової книжки проводиться вiдповiдно до глави 8 Порядку. Для вiдображення цих фактiв у книжках МДП потрiбно зробити вiдповiднi записи:

     у графi "Для службового користування" вiдривного листка N 1 книжки МДП, що вiдкривається, i в графi 5 невiдривного корiнця N 1 зазначається: "МДП продовжено. Попередня книжка МДП N :";

     у графi "Для службового користування" вiдривного листка N 2 книжки МДП, що закривається, i в графi 5 невiдривного корiнця N 2 зазначається: "МДП продовжено за книжкою МДП N :".

     Данi про закриття попередньої книжки МДП та вiдкриття нової книжки МДП заносяться до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України) посадовою особою митного органу в пунктi пропуску протягом чотирьох годин з моменту оформлення книжок МДП.

     4.3. При формуваннi консолiдованого вантажу на митнiй територiї України з метою вивезення за її межi держатель книжки МДП повинен повiдомити митницю вiдправлення про свої намiри щодо довантаження транспортного засобу в iншiй митницi. При цьому митне оформлення товару здiйснюється вiдповiдно до пункту 8.3 цього Порядку.

     4.4. При надходженнi консолiдованого вантажу на митну територiю України держатель книжки МДП повинен подати у промiжнiй митницi товаротранспортнi документи на товар, який необхiдно доставити в iншу митницю призначення. При цьому митне оформлення консолiдованого вантажу здiйснюється вiдповiдно до пункту 7.5 цього Порядку.

     4.5. Перевезення на умовах Конвенцiї МДП може здiйснюватися через декiлька митниць вiдправлення й митниць призначення в однiй або декiлькох країнах тiльки за умови, що загальна кiлькiсть митниць вiдправлення й митниць призначення не перевищуватиме чотирьох вiдповiдно до статтi 18 Конвенцiї МДП.

     4.6. Книжка МДП може бути оформлена iз застереженнями (чи без таких) або щодо порушень, що сталися пiд час перемiщення товарiв на умовах Конвенцiї МДП, або щодо втрати чи пошкодження вантажу (його частини) унаслiдок ДТП. Застереження вносяться до графи 27 вiдривного листка N 2 i до графи 5 невiдривного корiнця N 2 книжки МДП та завiряються вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка вносила застереження. При цьому, у вiдповiдних випадках, оформлюється Протокол книжки МДП (див. пункт 7 Правил заповнення книжки МДП (далi - Правила)).

     Застереження можуть також стосуватися кiлькостi й iдентифiкацiйних ознак вантажних мiсць, описiв вантажiв, їх ваги, накладених пломб, печаток або розпiзнавальних знакiв. Посадова особа митного органу повинна чiтко викласти суть застереження й зробити вiдмiтку про його наявнiсть шляхом проставлення символу "R" у графi 5 невiдривного корiнця N 2.

     4.6.1. Книжка МДП повинна бути оформлена без пiдчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла цi данi, шляхом викреслення помилкових даних i внесення правильних. Цi виправлення перевiряються, завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу. При цьому, у визначених Порядком випадках, держатель книжки МДП може вносити виправлення до графи 8 титульної сторiнки, графи 7 листка N 1/N 2 жовтого кольору, листка N 1 зеленого кольору й листка N 2 бiлого кольору книжки МДП. Виправлення повиннi бути завiренi посадовою особою митного органу згiдно з вимогами цього Порядку. Посадова особа митного органу має право вносити виправлення до граф книжки МДП (крiм випадкiв, визначених нижче) у разi потреби внесення додаткової та нової iнформацiї при довантаженнi або вивантаженнi частини товару, проведеннi замiни транспортного засобу, виконаннi вантажних робiт у разi змiщення товару чи в разi ДТП та iншого, що передбачено цим Порядком.

     Не дозволяється держателю книжки МДП та посадовим особам митного органу проводити виправлення в графах 2, 3, 4, 5 першої (титульної) сторiнки обкладинки книжки МДП, графi 4 вiдривних листкiв, графах 2, 3, 5 протоколу книжки МДП, який складається вiдповiдно до статтi 25 Конвенцiї МДП.

     У разi складання протоколу про порушення митних правил, книжка МДП закривається та вилучається митницею, як що вона мiстила пiдчищення, неналежнi виправлення чи неправдивi данi або одержана незаконним шляхом.

     4.6.2. Книжка МДП не приймається до оформлення, якщо:

     абзац другий пiдпункту 4.6.2 вилучено

(абзац другий пiдпункту 4.6.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 26.07.2004р. N 546, абзац другий пiдпункту 4.6.2 вилучено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 01.08.2006р. N 657, у зв'язку з цим абзаци третiй - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами другим - двадцять третiм)

     у графi 9 першої (титульної) сторiнки обкладинки не зазначено номер та строк дiї Свiдоцтва(в) про допущення;

     у графi 10 першої (титульної) сторiнки обкладинки не зазначено розпiзнавальний(i) номер(и) контейнера(iв);

     у графi 3 першої (титульної) сторiнки обкладинки не зазначено держателя книжки, код за ЄДРПОУ - для українських юридичних осiб (номер Свiдоцтва про допущення - для фiзичних осiб), а також вiдсутнi вiдбиток печатки й пiдпис вiдповiдальної особи гарантiйного об'єднання та пiдпис секретаря МСАТ у вiдповiдних графах;

     у графi 8 першої (титульної) сторiнки обкладинки не зазначено державнi номернi знаки транспортних засобiв;

     у графi 9 вантажного манiфесту (Manifeste de marchandises) аркушiв книжки МДП не зазначено (в разi наявностi) кiлькiсть вантажних вiддiлень або контейнерiв, розпiзнавальних знакiв та номерiв вантажних мiсць або предметiв;

     у графi 10 вантажного манiфесту не зазначено число i рiд вантажних мiсць чи предметiв, що перевозяться в складi вантажу, вiдсутнiй опис товару;

     у графi 11 вантажного манiфесту не проставлено вагу товару;

     книжка МДП передана третiй особi, яка здiйснює перевезення товару, тобто данi, зазначенi в графi 3 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прiзвище та iнiцiали фiзичної особи, країна реєстрацiї та адреса держателя книжки МДП), не збiгаються з даними, зазначеними в товаротранспортних документах; для резидентiв - також у разi, якщо данi, зазначенi в графi 3, не збiгаються з даними, зазначеними в реєстрацiйних документах на транспортний засiб;

     строк дiї книжки МДП закiнчився до моменту подання її митницi вiдправлення, де починається перевезення на умовах Конвенцiї МДП;

     у держателя книжки МДП вiдсутнє Свiдоцтво про допущення або термiн його дiї закiнчився (крiм випадкiв перевезення великовагових або громiздких вантажiв);

     для перевезення товару пiд митним забезпеченням використовується дорожнiй транспортний засiб або контейнер, який на момент здiйснення такого перевезення не вiдповiдає вимогам, що були пiдставою для видачi Свiдоцтва про допущення;

     у книжцi МДП виявлено слiди пiдчищення, виправлення даних, унесених до граф, та виправлення, якi внесенi не у вiдповiдностi до вимог пункту 4.6.1 Порядку;

     здiйснюється перевезення товарiв, стосовно яких припинено (призупинено) дiю дозволу на перевезення на умовах Конвенцiї МДП;

     є офiцiйне повiдомлення гарантiйного об'єднання про недiйснiсть книжки(ок) МДП.

     За вiдсутностi у вищезазначених графах книжки МДП частини або всiх даних, необхiдних для їх заповнення, у разi ввезення за такою книжкою МДП вантажу на митну територiю України чи перемiщення його транзитом через її територiю, вона не вилучається українською промiжною митницею чи українською митницею призначення.

     Правило заповнення графи 3 не поширюється:

     на причепи та напiвпричепи, якi зареєстрованi в Українi або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на пiдставi договору оренди або iнших договорiв;

     на книжки МДП, в яких адреса держателя книжки МДП зазначена на титульнiй сторiнцi книжки МДП, не збiгається з адресою автогосподарства чи мiсцем стоянки транспортного засобу, що зазначенi в реєстрацiйних свiдоцтвах (для резидентiв - Свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу) або iнших документах на транспортний засiб (для нерезидентiв), володiльцем якого є держатель книжки МДП.

     У перелiчених випадках зауваження та iнформацiя про вжитi митницею заходи вносяться до графи 7 журналу реєстрацiї книжок МДП (далi - Журнал реєстрацiї) (додаток 2). Пiсля цього перевезення на умовах Конвенцiї МДП вважається припиненим i подальша доставка товару в митницю призначення здiйснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товару без застосування книжки МДП.

     Якщо книжка МДП вилучається митницею на вiдривнiй частинi четвертої сторiнки обкладинки, де зазначено номер книжки МДП та нанесено штриховий код, робиться запис, що обґрунтовує вилучення книжки МДП, а на зворотному боцi цiєї вiдривної частини ставляться пiдпис та вiдбиток ОНП посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Держателю книжки МДП видається ця вiдривна частина четвертої сторiнки обкладинки книжки МДП.

     Вилучена книжка МДП зi службовою запискою посадової особи митного органу, яка виявила порушення, про причини її вилучення пересилається до регiональної митницi. Регiональна митниця (митниця) фiксує факт порушення й пересилає цю книжку МДП до гарантiйного об'єднання. Митниця прямого пiдпорядкування пересилає цю книжку МДП безпосередньо до гарантiйного об'єднання.

     У разi наявностi iнформацiї, що пред'явлена книжка МДП викрадена, або є пiдозра в тому, що вона пiдроблена, книжка МДП вилучається в обов'язковому порядку, а держатель книжки МДП, який представив книжку МДП до оформлення, при наявностi достатнiх пiдстав притягується до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством України.

     4.6.3. У разi поломки чи ДТП, унаслiдок чого тягач чи iнший транспортний засiб не може продовжувати рух i виникає потреба в його замiнi, держатель книжки МДП в письмовiй заявi повiдомляє про це найближчий за маршрутом прямування митний орган та у разi ДТП - органи Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (далi - ДАI). З дозволу посадової особи митного органу держатель книжки МДП особисто змiнює вiдомостi про державний номерний знак тягача чи iншого транспортного засобу в графi 8 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП та в графi 7 вантажного манiфесту вiдривних листкiв книжки МДП шляхом викреслення попереднiх даних i занесення даних про прибулий для його замiни тягач чи iнший транспортний засiб. Цi змiни завiряються вiдбитком ОНП посадової особи митного органу. Достатньою пiдставою для надання зазначеного дозволу є довiдка служби технiчного обслуговування або ДАI про неможливiсть продовження руху тягачем чи iншим транспортним засобом унаслiдок поломки чи ДТП. Посадова особа митного органу завiряє данi про державний номерний знак тягача чи iншого транспортного засобу, що замiнює несправний тягач чи транспортний засiб, i в iнших товаротранспортних документах. Замiна тягача чи iншого транспортного засобу дозволяється, як правило, за умови, що цей тягач чи iнший транспортний засiб належить тому ж власнику, що й несправний. Данi про державний номерний знак тягача чи iншого транспортного засобу, що замiнює несправний, заносяться до ЄАIС Держмитслужби України в термiн, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

     4.6.4. Якщо внаслiдок технiчної поломки чи ДТП причепа або контейнера запломбована частина причепа або запломбований контейнер на платформi та митне забезпечення на них не були пошкодженi, а поломка потребує тривалого ремонту, то несправний транспортний засiб доставляється в митний орган, найближчий за маршрутом прямування. На пiдставi письмового звернення держателя книжки МДП, довiдки служби технiчного обслуговування або ДАI про неможливiсть продовження руху причепа або платформи внаслiдок поломки чи ДТП у присутностi посадової особи зазначеного митного органу здiйснюється перевантаження товарiв в iнший причiп або контейнера на iншу платформу, що перебуває в користуваннi тiй самiй особi.

     Держатель книжки МДП чи посадова особа митного органу вносять змiни до книжки МДП аналогiчно до пункту 4.6.3 Порядку, при цьому посадова особа митного органу також уносить змiни до товаротранспортних документiв (зазначаються новi вiдомостi про транспортний засiб, що замiнює несправний). Данi про державний номерний знак транспортного засобу, що замiнює несправний, заносяться до ЄАIС Держмитслужби України в термiн, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

     При можливостi усунення поломки держатель книжки МДП звертається з письмовою заявою за довiльною формою до найближчої за маршрутом прямування митницi з проханням продовжити строк доставки товарiв в митницю призначення. У цьому разi митниця дiє вiдповiдно до вимог пунктiв 2.4 - 2.5 глави 2 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення.

     4.6.5. Якщо внаслiдок поломки або ДТП вiдкрився несанкцiонований доступ до вантажного вiдсiку або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар, то держатель книжки МДП вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв, термiново повiдомляє найближчий митний орган про обставини подiї, мiсцезнаходження товару та транспортного засобу, забезпечує доставку посадових осiб митного органу до мiсцезнаходження зазначеного товару. Усi витрати з вищезазначеного несе держатель книжки МДП. Посадова особа митного органу заповнює Протокол книжки МДП вiдповiдно до пункту 7 Правил. При потребi, на пiдставi письмового звернення держателя книжки МДП та довiдки служби технiчного обслуговування i ДАI у разi ДТП товар перевантажується в iнший транспортний засiб, накладається нове митне забезпечення, а невiдривний корiнець N 2 книжки МДП заповнюється з унесенням застереження вiдповiдно до пункту 4.6 Порядку. При цьому транспортний засiб, що замiнює несправний, як правило, повинен належати тiй самiй особi, що й попереднiй. Це правило не поширюється на причепи та напiвпричепи, якi зареєстрованi в Українi або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на пiдставi договору оренди (найму) або iнших договорiв. Данi про державний номерний знак транспортного засобу, що замiнює несправний, i (або) данi про накладення нового митного забезпечення заносяться до ЄАIС Держмитслужби України в термiн, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

     4.6.6. Митний орган, що був найближчим за маршрутом прямування, протягом доби повинен проiнформувати митницю вiдправлення та митницю призначення про поломку чи ДТП i про перебування товарiв пiд його контролем.

     4.6.7. У разi виконання перевезень iз замiною тягача держатель книжки МДП подає до митного органу мотивовану письмову заяву про необхiднiсть її проведення. До графи 8 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП i до графи 7 вантажного манiфесту вiдривних листкiв книжки МДП держателем книжки МДП вносяться змiни (закреслюється державний номерний знак тягача, що замiнюється, та проставляється державний номерний знак тягача, що його замiнює, при цьому тягач, що його замiнює, повинен належати тому самому власнику, що й попереднiй. Данi про державний номерний знак тягача, що замiнює попереднiй, заносяться до ЄАIС Держмитслужби України вiдповiдно до пункту 4.2.2 Порядку. Змiни вносяться до книжки МДП, товаротранспортних документiв та завiряються вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу.

     Рiшення щодо проведення операцiй, викладених у пунктах 4.6.3-4.6.5, 4.6.7 Порядку, приймає начальник (заступник начальника) митного органу, найближчого за маршрутом прямування, або особа ним уповноважена вiдповiдним наказом по митницi чи начальник митного поста, найближчого за маршрутом прямування (з обов'язковим письмовим iнформуванням митницi, якiй пiдпорядковано цей митний пост), шляхом накладення письмової резолюцiї на зверненнi держателя книжки МДП.

     4.7. У разi завершення операцiї МДП вiдповiдно до положень статей 18 i 28 Конвенцiї МДП i вiдкриття нової книжки МДП тiєю самою митницею, яка засвiдчила завершення попередньої операцiї МДП, попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главi 7 цього Порядку, а вiдкриття нової книжки проводиться вiдповiдно до глави 8 Порядку. Для вiдображення цих фактiв у книжках МДП потрiбно зробити вiдповiднi записи:

     у графi "Для офiцiйного використання" вiдривного листка N 1 i в графi 5 невiдривного корiнця N 1 книжки МДП, що вiдкривається, зазначається: "МДП продовжено. Попередня книжка МДП N ...";

     у графi "Для офiцiйного використання" вiдривного листка N 2 i в графi 5 невiдривного корiнця N 2 книжки МДП, що закривається, зазначається: "МДП продовжено за книжкою МДП N ...".

     Данi про закриття попередньої книжки МДП i вiдкриття нової книжки МДП заносяться посадовою особою митного органу до ЄАIС Держмитслужби України протягом чотирьох годин з моменту завершення оформлення цих книжок.

(главу 4 доповнено пунктом 4.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.10.2009р. N 1034)

5. Допущення транспортних засобiв до перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами на умовах Конвенцiї МДП

     5.1. До перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами на умовах Конвенцiї МДП можуть допускатися тiльки тi транспортнi засоби, вантажнi вiддiлення яких сконструйованi та облаштованi таким чином, щоб:

     не було можливостi вилучити або вкласти товари з(в) опечатаної(у) частини(у) транспортного засобу не залишивши помiтних слiдiв злому або пошкодження митних печаток i пломб;

     митнi печатки й пломби могли накладатися простим та надiйним способом;

     у них не було нiяких потаємних мiсць для приховування товарiв;

     усi мiсця, в якi можуть помiщатися товари, були легкодоступнi для митного огляду.

     5.2. Транспортнi засоби можуть бути допущенi до перевезень вiдповiдно до однiєї з вказаних процедур:

     в iндивiдуальному порядку;

     за типом конструкцiї (серiя транспортних засобiв).

     5.3. На кожний допущений до перевезень транспортний засiб видається Свiдоцтво про допущення. Свiдоцтво про допущення видається митницею, у зонi дiяльностi якої зареєстровано власника транспортного засобу або його користувача (далi - митниця реєстрацiї), i повинно бути надруковано українською та англiйською мовами.

     Митниця реєстрацiї може вимагати додавання до Свiдоцтва про допущення фотокарток або креслень (малюнкiв) транспортного засобу, якi завiряються цiєю митницею шляхом проставлення вiдбитка ОНП та пiдпису посадової особи митного органу, яка проводила митний огляд транспортного засобу. У такому разi кiлькiсть цих документiв зазначається в графi 6 роздiлу "Розпiзнання" Свiдоцтва про допущення. Усi записи в Свiдоцтвi про допущення робляться друкарським способом українською та англiйською мовами.

     Для транспортних засобiв, що перевозять великоваговi або громiздкi вантажi, у тому числi контейнери або транспортнi засоби тощо, Свiдоцтво про допущення не потрiбне.

     5.4. Оригiнал Свiдоцтва про допущення повинен супроводжувати дорожнiй транспортний засiб.

     5.5. Строк дiї Свiдоцтва про допущення - два роки з дня його оформлення. По закiнченнi цього строку транспортнi засоби повиннi пред'являтися митницi реєстрацiї або, якщо транспортний засiб не пiдлягає реєстрацiї, то митницi країни, в якiй мешкає його власник або користувач, для перевiрки та для продовження дiї Свiдоцтва про допущення.

     5.6. Митний орган має право не визнавати дiйснiсть Свiдоцтва про допущення у тих випадках, коли транспортний засiб бiльше не вiдповiдає технiчним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенцiї МДП. З метою подальшого використання для перевезень вантажiв iз застосуванням книжки МДП транспортний засiб повинен вiдповiдати цим вимогам. Але недоцiльно затримувати перевезення, якщо виявленi несправностi незначнi та не створюють можливостей для контрабанди.

     5.7. Якщо основнi характеристики транспортного засобу були змiненi, то Свiдоцтво про допущення цього транспортного засобу втрачає силу, транспортний засiб пiдлягає процедурi нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень на умовах Конвенцiї МДП.

     5.8. За обставин, коли строк дiї Свiдоцтва про допущення закiнчився пiд час перевезення, але транспортний засiб вiдповiдає технiчним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенцiї МДП, митниця має право здiйснювати митне оформлення перемiщуваного ним iз застосуванням книжки МДП товару при його ввезеннi чи транзитi.

     5.9. Митниця реєстрацiї або, якщо транспортний засiб не пiдлягає реєстрацiї, то митниця країни, в якiй мешкає його власник або користувач, має право вилучити чи поновити Свiдоцтво про допущення або видати нове за обставин, зазначених у пунктах 5.5-5.7 цього Порядку.

     5.10. Для iндивiдуального допущення транспортного засобу до перевезень товару iз застосуванням книжки МДП його власником чи особою, яка користується транспортним засобом, або представником власника чи користувача в митницю реєстрацiї подається вiдповiдна заява.

     5.11. Митниця реєстрацiї здiйснює контроль пред'явленого транспортного засобу вiдповiдно до правил, зазначених у пунктах 5.1-5.10 цього Порядку, пересвiдчувається в тому, що вiн вiдповiдає технiчним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенцiї МДП, i пiсля прийняття рiшення про допущення транспортного засобу до перевезень товару пiд митними печатками й пломбами видає Свiдоцтво про допущення.

     5.12. Якщо транспортнi засоби одного й того самого типу конструкцiї виготовляються серiйно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України з проханням про їх допущення за типом конструкцiї.

     5.12.1. Завод-виробник повинен зазначити в своїй заявi розпiзнавальнi цифри або лiтери, якi вiн присвоює типу транспортного засобу, який є предметом його заявлення. До цiєї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкцiї транспортного засобу, який пiдлягає допущенню.

     5.12.2. Завод-виробник повинен надати Держмитслужбi України в письмовiй формi зобов'язання про:

     дозволити Держмитслужбi України оглядати транспортнi засоби пiд час виробництва даного типу;

     iнформувати Держмитслужбу України про будь-якi змiни в кресленнях або в детальному описi конструкцiї до того, як цi змiни будуть здiйсненi;

     на видному мiсцi наносити на транспортнi засоби розпiзнавальнi цифри або лiтери типу конструкцiї, а також порядковий номер (заводський номер) кожного серiйно виготовленого транспортного засобу даного типу.

     5.13. Держмитслужба України в письмовiй формi повiдомляє завод-виробник та митницю реєстрацiї про своє рiшення щодо допущення транспортного засобу до перевезення товару пiд митними печатками й пломбами за типом конструкцiї. Це рiшення повинно мати дату, номер та мiстити точну назву органу, який його прийняв.

     5.14. Жодний транспортний засiб не може бути допущений до перевезень товарiв пiд митними печатками й пломбами за типом конструкцiї, якщо Держмитслужба України не дiйшла висновку на пiдставi огляду одного або декiлькох виготовлених за цим типом транспортних засобiв, що транспортнi засоби цього типу вiдповiдають технiчним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенцiї МДП.

     5.15. Митниця реєстрацiї вживає заходiв для видачi належним чином завiреного нею Свiдоцтва про допущення для кожного транспортного засобу, виготовленого вiдповiдно до допущеного типу конструкцiї.

     5.16. Перед використанням транспортного засобу для перевезень товарiв iз застосуванням книжки МДП власник Свiдоцтва про допущення вписує, при необхiдностi, до нього реєстрацiйний номер, присвоєний транспортному засобу (графа 1), або, коли транспортний засiб не пiдлягає реєстрацiї, своє прiзвище та юридичну адресу (графа 8).

     5.17. Якщо транспортний засiб, який допущено до перевезень за типом конструкцiї, експортується в iншу країну, яка є договiрною стороною Конвенцiї МДП, то в цiй країнi непотрiбно проведення додаткової процедури допущення у зв'язку з ввезенням.

     5.18. Порядок заповнення Свiдоцтва про допущення

     5.18.1. Роздiл "Розпiзнання":

     до графи 1 користувачем транспортного засобу вноситься державний номерний знак транспортного засобу;

     до графи 2 користувачем транспортного засобу вноситься тип транспортного засобу: автомобiль, напiвпричiп, причiп та iнше;

     до графи 3 користувачем транспортного засобу вноситься номер шасi;

     до графи 4 користувачем транспортного засобу вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);

     до графи 5 посадовою особою митного органу вносяться службовi записи;

     до графи 6 посадовою особою митного органу вноситься кiлькiсть додаткiв (фотографiй, креслень та iнше) до Свiдоцтва про допущення.

     5.18.2. Роздiл "Допущення":

     у графi 7 спiвробiтником митницi зазначається строк дiї Свiдоцтва про допущення, а також ставиться "Х"- подiбна вiдмiтка у вiдповiднiй клiтинцi про iндивiдуальне допущення або допущення за типом конструкцiї, записуються мiсце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в даному роздiлi завiряються пiдписом начальника митницi або його заступника та гербовою печаткою митницi.

     5.18.3. Роздiл "Володiлець":

     до графи 8 посадовою особою митного органу вноситься найменування та адреса володiльця у випадку, коли Свiдоцтво про допущення видається на транспортний засiб, який не пiдлягає реєстрацiї.

     5.18.4. Роздiл "Подовження":

     до графи 9 посадовою особою митного органу вносяться данi, необхiднi для подовження строку дiї Свiдоцтва про допущення, характер яких зазначений у вiдповiдних пунктах цiєї графи. Записи в даному роздiлi завiряються пiдписом начальника митницi або його заступника та гербовою печаткою митницi.

     5.18.5. Роздiл "Зауваження":

     у графi 10 посадовою особою митного органу наводяться данi про виявленi при оглядi несправностi, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявленi. Записи в даному роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;

     до графи 11 посадовою особою митного органу заносяться данi щодо усунення вiдповiдних несправностей, виявлених при оглядi й зазначених у графi 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому роздiлi завiряються пiдписом та вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;

     до графи 12 посадовою особою митного органу можуть заноситись iншi зауваження, що виникли при оглядi, якi за своїм характером не впливають на допущення транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками й пломбами.

6. Допуск перевiзникiв-резидентiв до перевезень на умовах Конвенцiї МДП

     6.1. Допуск перевiзникiв-резидентiв до перевезень на умовах Конвенцiї МДП здiйснюється на пiдставi рiшення спiльної комiсiї Держмитслужби України та гарантiйного об'єднання (далi - комiсiя), що здiйснює допуск перевiзникiв-резидентiв до таких перевезень, склад комiсiї визначається окремим спiльним наказом Держмитслужби України та гарантiйного об'єднання.

     6.2. З метою допуску перевiзникiв-резидентiв до перевезень на умовах Конвенцiї МДП гарантiйне об'єднання подає Держмитслужбi України завiренi ним копiї таких документiв:

     заяви перевiзника за встановленою гарантiйним об'єднанням формою про допуск до перевезень на умовах Конвенцiї МДП;

     лiцензiї Мiнiстерства транспорту України на право надання послуг з мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом;

     списку транспортних засобiв, допущених до перевезень вантажiв пiд митними печатками й пломбами;

     Свiдоцтва про допущення (за винятком транспортних засобiв, що перевозять великоваговi або громiздкi вантажi, у тому числi контейнери або транспортнi засоби тощо);

     облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     Свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи або Свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи.

     Пiсля розгляду документiв комiсiєю, зазначеною у пунктi 6.1 Порядку, приймається iспит стосовно допущення перевiзника до перевезень на умовах Конвенцiї МДП, за результатами якого приймається остаточне рiшення про його допущення або недопущення до таких перевезень.

     6.3. Держмитслужба України протягом двох тижнiв пiсля складання iспиту розглядає поданi гарантiйним об'єднанням матерiали щодо перевiзника, який бажає отримати допуск до перевезень на умовах Конвенцiї МДП, i направляє до гарантiйного об'єднання своє рiшення про допуск цього перевiзника чи вiдмову йому в допуску.

7. Оформлення книжки МДП при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     7.1. При в'їздi на митну територiю України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення митницi, де здiйснюється її реєстрацiя у Журналi реєстрацiї.

     7.2. Пiсля реєстрацiї книжки МДП оформлюються вiдривнi листки N 1 i N 2 та невiдривний корiнець N 1, а саме: перевiряється вiдповiднiсть даних, зазначених у вантажному манiфестi книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажнi манiфести вiдривних листкiв N 1 i N 2, у яких робляться записи вiдповiдно до пункту 3 Правил. Невiдривний корiнець N 1 оформлюється вiдповiдно до пункту 4 Правил.

     7.3. Пiсля оформлення вiдривний листок N 1 залишається в промiжнiй митницi, а вiдривний листок N 2 - у книжцi МДП для подання митницi призначення разом iз товаротранспортними документами.

     7.4. З прибуттям транспортного засобу з товарами у митницю призначення оформлення книжки МДП здiйснюється першочергово.

     Пiсля прийняття до оформлення книжка МДП реєструється у Журналi реєстрацiї, на вiдривному листку N 2 робляться записи вiдповiдно до пункту 5 Правил ( z0361-04 ) та оформлюється невiдривний корiнець N 2, в якому робляться записи вiдповiдно до пункту 6 Правил.

     Пiсля оформлення вiдривна частина вiдривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 дiб, вiдправляється поштою в митницю вiдправлення, а вiдомостi про проведене митне оформлення товару за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАIС Держмитслужби України.

     Пiсля такого оформлення книжка МДП вiдразу повертається держателю книжки МДП.

     Вiдомостi про проведене оформлення книжки МДП у строк, що не перевищує одну добу з моменту оформлення, вносяться митницею призначення до реєстру книжок МДП в ЄАIС Держмитслужби України.

     7.5. У разi ввезення в Україну консолiдованого вантажу, що оформлюватиметься в декiлькох митницях призначення, промiжна митниця направляє вантаж пiд митним контролем у першу митницю призначення, яка буде здiйснювати митне оформлення частини вантажу, при цьому книжка МДП оформлюється вiдповiдно до пункту 7.4 Порядку.

     Оформлення книжки МДП та перемiщення решти вантажу в наступнi митницi призначення здiйснюються згiдно з пунктом 7.2 Порядку.

     У цьому разi при митному оформленнi вантажу в першiй митницi призначення з усiма вантажними манiфестами вiдривних листкiв N 1 та N 2, якi залишаються в книжцi МДП, виконуються такi дiї:

     у графi 10 обводиться запис щодо частини вантажу, який оформлено в першiй митницi призначення, i зазначається номер вантажної митної декларацiї або iншого документа, що свiдчить про здiйснення митного оформлення або вилучення вантажу, а внесенi змiни завiряються вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснювала митне оформлення цiєї частини вантажу;

     у графу 16 вносяться новi данi щодо накладених пломб, розпiзнавальних знакiв (при необхiдностi викреслюються або змiнюються данi митницi вiдправлення вантажу), зазначається кiлькiсть накладених пломб та засвiдчується вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснювала митне оформлення.

     У разi прибуття консолiдованого вантажу в митницю призначення, у якiй митнi пiдроздiли (вантажнi вiддiли, митнi пости i т.д.) мiсць його прибуття розмiщенi за рiзними адресами, перемiщення вантажу мiж цими пiдроздiлами здiйснюється за умови накладення пломб на вантажне(i) вiддiлення транспортного(их) засобу(iв). Оформлення вiдривного листка N 2 книжки МДП згiдно з пунктом 7.4 Порядку вiдбувається тiльки в останньому митному пiдроздiлi мiсця прибуття консолiдованого вантажу. При цьому попереднi пiдроздiли не мають права завершувати оформлення вiдривного листка N 2 книжки МДП згiдно з пунктом 7.4 Порядку.

     У разi завершення перевезення на умовах Конвенцiї МДП усього вантажу на митнiй територiї України, оформлення вiдривного листка N 2 книжки МДП згiдно з пунктом 7.4 Порядку вiдбувається тiльки в останньому митному пiдроздiлi мiсця його прибуття останньої митницi призначення. При цьому попереднi пiдроздiли останньої митницi призначення не мають права завершувати оформлення вiдривного листка N 2 книжки МДП згiдно з пунктом 7.4 Порядку.

     7.6. У разi прийняття промiжною митницею рiшення про вiдмову в пропуску товарiв на митну територiю України у графi 22 вiдривних листкiв N 1 та N 2 i графi 5 невiдривних корiнцiв N 1 та N 2 посадовою особою митного органу робиться запис про вiдмову в пропуску на митну територiю України вантажу iз зазначенням причини. Запис завiряється в графi 23 вiдривних листкiв N 1 та N 2 i в графi 6 невiдривних корiнцiв N 1 та N 2 особистим пiдписом i вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис.

     Пiсля цього вiдривнi листки N 1 та N 2 залишаються в промiжнiй митницi на митному кордонi України, а перевiзнику повертається книжка МДП разом з виписаною Карткою вiдмови в пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, форму якої затверджено наказом Держмитслужби вiд 24.04.99 N 239, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.05.99 за N 300/3593, i перевiзник iз вантажем повертається в країну, де була завершена попередня операцiя МДП.

     При отриманнi письмового звернення власника товарiв чи вповноваженої особи щодо повернення товарiв за межi митної територiї України в графi 22 вiдривних листкiв N 1 та N 2 i графi 5 невiдривних корiнцiв N 1 та N 2 посадовою особою промiжної митницi робиться запис про вiдмову в пропуску на митну територiю України вантажу iз зазначенням причини. Запис завiряться в графi 23 вiдривних листкiв N 1 та N 2 i в графi 6 невiдривних корiнцiв N 1 та N 2 особистим пiдписом i вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис.

     Пiсля цього вiдривнi листки N 1 та N 2 залишаються в промiжнiй митницi, а держателю книжки МДП повертається книжка МДП i вiн iз товарами повертається в країну, де була завершена попередня операцiя МДП.

8. Порядок оформлення книжки МДП при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України

     8.1. У митницi вiдправлення перевiряється вiдповiднiсть даних, зазначених у вантажному манiфестi книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, пiсля чого книжка МДП реєструється в Журналi реєстрацiї.

     Оформлюються вантажнi манiфести вiдривних листкiв N 1 та N 2, а також заповнюється невiдривний корiнець N 1, як це передбачено пунктами 3 та 4 Правил.

     У графах 16, 17 вiдривних листкiв N 1 та N 2 робляться такi записи:

     у графi 16 проставляють номери накладених митних забезпечень, у разi проведення довантаження або переогляду товарiв - вносяться новi данi щодо накладених пломб, розпiзнавальних ознак транспортного засобу. Данi митницi вiдправлення товару про накладене митне забезпечення викреслюються, запис про номери та кiлькiсть нових накладених пломб завiряється вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу;

     графа 17 заповнюється посадовою особою першої митницi вiдправлення. У цiй графi проставляється вiдбиток ОНП, прiзвище й пiдпис посадової особи митного органу, яка здiйснила оформлення книжки МДП.

     Вiдривний листок N 1 залишається в митницi вiдправлення, а вiдривний листок N 2 залишається в книжцi МДП для подання митницi призначення разом iз товаротранспортними документами.

     8.2. При надходженнi товарiв в митницю призначення книжка МДП реєструється у Журналi реєстрацiї, пiсля чого в нiй заповнюються графи 24-28 i графа "Для офiцiйного використання" вiдривного листка N 2 та невiдривний корiнець N 2, як це передбачено пунктом 7.4 Порядку.

     Пiсля закiнчення митного оформлення товарiв вiдривна частина вiдривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 дiб, вiдправляється поштою в митницю вiдправлення, а вiдомостi про проведене митне оформлення товарiв за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАIС Держмитслужби України.

     8.3. Якщо має мiсце вiдправлення товарiв iз декiлькох митниць вiдправлення, то при митному оформленнi товарiв в першiй митницi вiдправлення у вантажних манiфестах вiдривних листкiв N 1 i N 2 записи робляться в графах 16 - 23 i заповнюється невiдривний корiнець N 1, де в графi 5 зазначається наступна митниця вiдправлення, у якiй буде здiйснюватись довантаження. При цьому графи 16,17 заповнюються на листках N 1 i N 2 у кiлькостi, необхiднiй для доставки товарiв в наступнi митницi вiдправлення.

     У наступнiй митницi вiдправлення при митному оформленнi товарiв здiйснюються дiї, передбаченi пунктом 8.2 Порядку, а пiсля цього застосовується порядок, визначений у пунктi 8.1 Порядку.

     Пiдставою для направлення консолiдованого вантажу в iншу митницю вiдправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП i копiя договору на перевезення вантажу мiж держателем книжки МДП та наступним вiдправником або одержувачем товару. У разi вiдсутностi такої копiї подається копiя договору про перевезення вантажу мiж держателем книжки МДП i транспортно-експедицiйною компанiєю.

(абзац третiй пункту 8.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 05.01.2005р. N 3)

     8.4. У разi вiдмови митницi сумiжної країни в пропуску на свою територiю товарiв, випущених за книжкою МДП митними органами України за межi митної територiї України, шляхом внесення вiдповiдних записiв до товаротранспортних документiв i повернення митницею сумiжної країни таких товарiв на митну територiю України, посадова особа митного органу вносить до графи 5 невiдривного корiнця N 1 та графи "Для офiцiйного користування" вiдривного аркуша N 1 книжки МДП запис "Товари повернуто з країни призначення / або промiжної митницi країни транзиту", який засвiдчує вiдбитком ОНП i своїм пiдписом та направляє товари у митницю вiдправлення згiдно з пунктом 8 Порядку. При цьому перевезення на умовах Конвенцiї МДП не є завершеним, а контроль за доставкою товарiв в митницю призначення здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення шляхом складення ПП, ПД або iншого. У разi повернення митницею сумiжної країни на митну територiю України вантажу, який перемiщувався в режимi транзиту, декларант здiйснює декларування цього вантажу у встановленому порядку залежно вiд обраного митного режиму.

(пункт 8.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     8.5. Якщо вiдправлення консолiдованого вантажу здiйснюється з рiзних пiдроздiлiв (вантажних вiддiлiв, митних постiв тощо) однiєї митницi вiдправлення, то посадовими особами цих пiдроздiлiв у вантажному манiфестi в першому вiдривному листку N 1, який залишається в митницi вiдправлення, до графи 16 вносяться данi щодо кiлькостi та номерiв нових накладених пломб та розпiзнавальних знакiв, зазначається номер ВМД або iншого документа, за яким було здiйснено оформлення вантажу. Данi завiряються вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка проводила митне оформлення цiєї частини вантажу. До графи 10 усiх вiдривних листкiв N 1, N 2 та невiдривного листка N 1/N 2 вноситься iнформацiя щодо частини вантажу, яку оформлено в цьому пiдроздiлi.

     Оформлення книжки МДП вiдповiдно до пункту 8.1 Порядку здiйснюється у тому пiдроздiлi митницi вiдправлення, який проводить митне оформлення останньої партiї консолiдованого вантажу, що вiдправляється з цiєї митницi, з врахуванням усiх вантажiв, оформлених в однiй митницi.

     Пiдставою для направлення консолiдованого вантажу до iншого пiдроздiлу (вантажного вiддiлу, митного поста тощо) однiєї митницi вiдправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП та копiя договору на перевезення вантажу мiж держателем книжки МДП та наступним вiдправником вантажу.

     8.6. У випадках, коли товари не доставляються до митницi призначення, а повертаються назад у митницю вiдправлення з iнiцiативи власника, держателя книжки МДП, посадова особа митницi вiдправлення (вiдповiдно до положень статей 27 та 28 Конвенцiї МДП закриває книжку МДП вiдповiдно до роздiлу 8 Порядку. Для вiдображення цього факту в графi "Для службового користування" вiдривного листка N 2 та графi 5 невiдривного корiнця вiдривного листка N 2 зазначається "Перевезення МДП завершено в митницi вiдправлення". Данi про закриття книжки МДП заносяться до ЄАIС Держмитслужби, а книжка МДП повертається держателю книжки МДП.

9. Оформлення книжки МДП при транзитi товарiв через митну територiю України

     9.1. Посадова особа митницi вiдправлення реєструє книжку МДП у Журналi реєстрацiї, заповнює графи 18-23, графу "Для офiцiйного використання" вантажного манiфесту вiдривних листкiв N 1 i N 2 та заповнює невiдривний корiнець N 1, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку.

     Вiдривний листок N 1 залишається в митницi вiдправлення, а вiдривний листок N 2 - у книжцi МДП для подання митницi призначення разом з товаротранспортними документами.

     9.2. Посадова особа митницi призначення реєструє книжку МДП у Журналi реєстрацiї, заповнює графи 24 - 28 "Для офiцiйного використання" вiдривного листка N 2 i невiдривного корiнця N 2, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку. Пiсля закiнчення митного оформлення товарiв вiдривна частина вiдривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 дiб, вiдправляється поштою в митницю вiдправлення, а вiдомостi про проведене митне оформлення вантажу за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАIС Держмитслужби України.

10. Особливостi оформлення перевезень великовагових, громiздких чи небезпечних вантажiв

     10.1. Великоваговi або громiздкi вантажi, а також будь-яке приладдя до них можуть перевозитися мiж митницями на вiдкритих транспортних засобах.

     У цих випадках держателям книжок МДП потрiбно вживати заходiв, якi унеможливлюють пiдмiну вантажiв, для чого проводити детальний їх опис у товаротранспортних документах, нанесення на вантажi розпiзнавальних знакiв, додавати пакувальнi листи, фотокартки товарiв тощо.

     Перевезення великовагових, громiздких чи небезпечних вантажiв повинно здiйснюватись за умови наявностi на транспортному засобi вiдповiдних розпiзнавальних знакiв та наявностi в держателя книжки МДП погодження ДАI на таке перевезення.

     Посадовою особою митницi вiдправлення, яка здiйснювала митне оформлення вантажiв, додатковi документи (погодження ДАI) прикрiплюються до внутрiшньої частини другого аркуша обкладинки книжки МДП, завiряються вiдбитком ОНП i її пiдписом, а в усiх вантажних манiфестах книжки МДП у графi 8 робиться вiдмiтка про наявнiсть цих документiв.

     При цьому у разi невiдповiдностi вантажiв даним, зазначеним у товаротранспортних документах та манiфестi МДП, держатель книжки МДП несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     10.2. При перевезеннi таких вантажiв на вантажнi вiддiлення транспортних засобiв чи контейнери митне забезпечення не накладається. У цьому випадку держателю книжки МДП не потрiбно мати Свiдоцтво про допущення.

     При цьому на обкладинцi й на всiх вiдривних аркушах книжки МДП до початку митного оформлення держателем книжки МДП повинен бути проставлений штамп "Великоваговi або громiздкi вантажi" (англiйською мовою - "Heavy or bulky goods") або штамп "Вiдкрита МДП" (англiйською мовою - "Open TIR").

11. Пiдготовка й подання держателю книжки МДП та гарантiйному об'єднанню матерiалiв про порушення, виявленi при виконаннi операцiї МДП

     Якщо вiдривна частина вiдривного листка N 2 книжки МДП у встановлений строк не надiйшла з митницi призначення в митницю вiдправлення, то митниця вiдправлення в день закiнчення цього строку робить запит до ЄАIС Держмитслужби України та митницi призначення про надходження товарiв в митницю призначення.

     У разi отримання митницею вiдправлення з ЄАIС Держмитслужби України та митницi призначення пiдтвердження належного виконання перевiзником операцiї МДП (див. главу 15 цього Порядку) питання вважається врегульованим.

     При отриманнi митницею вiдправлення з ЄАIС Держмитслужби України та митницi призначення iнформацiї про ненадходження товарiв в митницю призначення митниця вiдправлення роздруковує з ЄАIС Держмитслужби України витяг iз реєстру товарiв, для яких вичерпано строк доставки, визначений законодавством України. У витягу, роздрукованому та належним чином завiреному митницею вiдправлення, повиннi мiститись вiдомостi про ненадходження конкретного товару в митницю призначення. На пiдставi цього витягу митниця надсилає держателю книжки МДП та гарантiйному об'єднанню Повiдомлення про порушення умов перевезення товарiв при виконаннi операцiї МДП (далi - Повiдомлення про порушення) (додаток 3), завiрену вiдповiдно до вимог законодавства копiю вiдривного листка N 1 книжки МДП, який зберiгається в митницi вiдправлення, та копiю протоколу про порушення митних правил, складеного митним органом, що виявив недоставку товару в митницю призначення.

     Митний орган, що виявив недоставку товарiв в митницю призначення, вiдповiдно до вимог законодавства складає протокол про порушення митних правил держателем книжки МДП, незалежно вiд того, чи порушено правоохоронними органами кримiнальну справу за фактом недоставки товарiв в митницю призначення.

     На пiдставi отриманого Повiдомлення про порушення гарантiйне об'єднання проводить перевiрку належного виконання держателем книжки МДП операцiї МДП та iнформує про її результати митний орган.

     Якщо товар не було доставлено в митницю призначення пiд час здiйснення його експорту, то митницею вiдправлення до податкових органiв України надсилається iнформацiя про невивезення товару з митної територiї України для вiдповiдного реагування. При цьому за вiдсутностi потреби в сплатi за цей товар передбачених законодавством України податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) претензiя до гарантiйного об'єднання не виставляється, а матерiали, що засвiдчують порушення перевiзником умов виконання операцiї МДП, надсилаються митницею вiдправлення до Держмитслужби України для вирiшення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здiйснення перевезення товарiв митною територiєю України вiдповiдно до процедури МДП. У разi необхiдностi сплати за товар, що вивозиться за межi митної територiї України в режимi експорту, передбачених законодавством України податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), до держателя книжки МДП та гарантiйного об'єднання згiдно з вимогами глави 11 Порядку направляються матерiали про порушення, виявленi при виконаннi операцiї МДП, та згiдно з вимогами глави 13 Порядку виставляється претензiя.

     Якщо промiжною митницею, у зонi дiяльностi якої транспортний засiб виїжджає (вивозиться) з митної територiї України, виявлено, що товар згiдно з поданою цiй митницi книжкою МДП у митницю призначення доставлений не був, то вона проводить перевiрку i в разi непiдтвердження виконання умов операцiї МДП держатель книжки МДП притягується до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством України. Матерiали перевiрки направляються в промiжну митницю, яка здiйснила пропуск товару на митну територiю України, для повiдомлення гарантiйного об'єднання вiдповiдно до правил, викладених у цьому пунктi Порядку. У випадках, передбачених цим Порядком, книжка МДП у держателя книжки МДП вилучається, а йому видається вiдривна частина обкладинки книжки МДП (на якiй надруковано номер книжки й нанесено штрих-код), де зазначається причина вилучення книжки, та завiряється вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Наприклад: "Книжку МДП N ____ вилучено у зв'язку з недоставкою товару в митницю призначення". Транспортний засiб при цьому не затримується.

12. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть держателя книжки МДП за порушення умов виконання операцiї МДП

     Виплата гарантiйним об'єднанням або держателем книжки МДП передбаченої законодавством суми податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку товарiв за операцiєю МДП згiдно з претензiєю митному органу не звiльняє українського чи iноземного держателя книжки МДП вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення умов виконання операцiї МДП.

     13. Порядок пiдготовки та подання держателю книжки МДП або гарантiйному об'єднанню претензiй щодо сплати передбачених законодавством сум податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку українським чи iноземним держателем книжки МДП товарiв при проведеннi операцiї МДП

     13.1. Якщо держатель книжки МДП або гарантiйне об'єднання протягом трьох мiсяцiв з дня отримання ними Повiдомлення про порушення не нададуть переконливих доказiв належного виконання держателем книжки МДП операцiї МДП або такi докази будуть спростованi митним органом шляхом проведення експертиз та iнших заходiв, то митний орган вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Конвенцiї МДП виставляє держателю книжки МДП претензiю щодо сплати передбачених законодавством сум податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку товару при проведеннi операцiї МДП (далi - претензiя), до якої додаються матерiали про порушення, виявленi при виконаннi ним операцiї МДП.

     Матерiали претензiї надсилаються також митним органом до Держмитслужби України для вирiшення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здiйснення перевезення товару на умовах Конвенцiї МДП територiєю України.

     У разi несплати претензiї держателем книжки МДП протягом трьох мiсяцiв з дати її отримання митний орган надсилає матерiали претензiї гарантiйному об'єднанню.

     Пiдготовка та подання гарантiйному об'єднанню претензiї здiйснюється митним органом за кожною книжкою МДП окремо.

     13.2. Вiдповiдальнiсть гарантiйного об'єднання обмежується сумою 50 000 доларiв США в нацiональнiй валютi України в перерахунку за курсом Нацiонального банку України на день прийняття книжки МДП до оформлення митним органом України.

     13.3. Сума претензiї обчислюється для кожного конкретного випадку вiдповiдно до вимог законодавства України, чинного на момент порушення митного законодавства при перевезеннi товару iз застосуванням книжки МДП. До цiєї суми включаються податки та збори, якi мали б бути сплаченi при митному оформленнi товару у вiльне використання, а також вiдсоток за прострочення їх сплати.

     13.4. Вiдповiдно до законодавства України гарантiйне об'єднання сплачує суму претензiї виключно у нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України, який застосовувався для розрахункiв iз зовнiшньоекономiчних операцiй i дiяв на день оформлення книжки МДП українською митницею на кордонi при ввезеннi чи українською митницею вiдправлення товару при експортi.

14. Закриття книжки МДП у разi виявлення недостачi товару

     У разi виявлення недостачi товару посадова особа митницi призначення закриває книжку МДП iз застереженням. Про недостачу товару робиться запис у графi 27 вiдривного листка N 2 та графi 5 невiдривного корiнця N 2 книжки МДП.

     Митниця призначення при встановленнi вини користувача книжки МДП (перевiзника, якому видано книжку МДП) у недостачi товару виставляє гарантiйному об'єднанню вiдповiдно до пункту 14 Порядку претензiю на суму передбачених законодавством податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв).

     У цьому разi книжка МДП та транспортний засiб не затримуються.

15. Пiдтвердження належного виконання держателем книжки МДП операцiї МДП

     Переконливими доказами належного виконання держателем книжки МДП операцiї МДП залежно вiд митного режиму, у якому був розмiщений товар при перевезеннi за операцiєю МДП, є завiренi вiдбитками штампа "Пiд митним контролем" i вiдбитками ОНП посадової особи митницi призначення товаротранспортнi документи, книжка МДП, реєстр передання держателем книжки МДП товаротранспортних документiв посадовiй особi митного органу, ПД, ПП та довiдка з бази даних системи Safe TIR (комп'ютерної системи контролю за використанням i пiдтвердженням оформлення книжок МДП).

     Якщо митниця призначення не пiдтверджує факту оформлення поданих гарантiйним об'єднанням документiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, то митний орган, що подав гарантiйному об'єднанню документи про порушення операцiї МДП, забезпечує проведення експертних дослiджень вiдбиткiв митних забезпечень, проставлених на документах, зазначених в абзацi першому цього пункту.

     Якщо поданi гарантiйним об'єднанням документи, що пiдтверджують належне виконання держателем книжки МДП операцiї МДП, та письмове пояснення перевiзника свiдчать про отримання товару одержувачем (при ввезеннi товару на митну територiю України), то митний орган проводить додаткову перевiрку на виконання вимог пункту 7 статтi 8 Конвенцiї МДП. Цей самий митний орган забезпечує в разi потреби проведення експертного дослiдження уповноваженим органом у галузi проведення експертиз (у разi наявностi вiдповiдного допуску на проведення експертиз - експертами митних лабораторiй митних органiв) вiдповiдного вiдбитка печатки вантажоодержувача в товаротранспортних документах на предмет їх вiдповiдностi вiдбитку оригiналу такої печатки.

     Копiї матерiалiв про результати експертних дослiджень разом з матерiалами, що надавались для дослiдження, направляються гарантiйному об'єднанню.

16. Перелiк документiв, що подаються до гарантiйного об'єднання разом з претензiєю за недоставку українським чи iноземним держателем книжки МДП товару при виконаннi операцiї МДП

     Разом з претензiєю за недоставку українським чи iноземним держателем книжки МДП товару при виконаннi операцiї МДП до гарантiйного об'єднання також подаються:

     а) розрахунок нарахування податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) iз зазначенням десятизначного коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), а також митної вартостi товару, податку на додану вартiсть, мита та акцизного збору iз посиланням на вiдповiднi законодавчi акти, згiдно з якими нараховано платежi.

(пiдпункт "а" глави 16 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 19.10.2010р. N 1243)

     У разi транзиту сума претензiї обчислюється, виходячи з чотиризначного коду товару згiдно з УКТЗЕД (у разi застосування згiдно iз законодавством такого чотирьохзначного коду). До цiєї суми включаються суми податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), якi мали б бути сплаченi при митному оформленнi вантажу у вiльний обiг (з розрахунку максимальних ставок мита та акцизного збору, якi дiйснi для даної товарної пiдгрупи на момент взяття зобов'язання про доставку товару до митницi призначення);

     б) копiя мiжнародної товаротранспортної накладної, ВМД, рахунку-фактури, а при ввезеннi товару на митну територiю України - ПП (ПД);

     в) копiя Повiдомлення по порушення;

     г) iншi матерiали, що мають значення для розгляду справи.

17. Умови звiльнення гарантiйного об'єднання вiд сплати передбачених законодавством податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку українським чи iноземним держателем книжки МДП товару при виконаннi операцiї МДП

     Гарантiйне об'єднання звiльняється вiд сплати передбачених законодавством податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку українським чи iноземним держателем книжки МДП товару при виконаннi операцiї МДП, якщо митнi органи визнають достатнiми докази того, що:

     товар, зазначений у вантажному манiфестi книжки МДП, загинув чи його неможливо надалi використовувати внаслiдок пошкодження пiд час ДТП, пожежi чи за надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй;

     недостача товару була наслiдком притаманних йому технiчних властивостей та якостей;

     товар i товаротранспортнi документи не були доставленi в митницю призначення через їх виїмку чи арешт правоохоронними органами за умови, що така виїмка чи арешт правоохоронними органами вiдбулась на шляху його прямування або в митницi призначення i їй не передувало порушення перевiзником правил перевезення на умовах Конвенцiї МДП.

     Останнiй абзац пункту 17 стосується випадкiв, коли митнi органи отримали достатнi докази того, що товар не був вилучений або арештований правоохоронними органами не за мiсцем доставки товару пiд час (пiсля) його вивантаження або часткової незаконної реалiзацiї.

18. Вiдповiдальнiсть гарантiйного об'єднання

     Гарантiйне об'єднання несе вiдповiдальнiсть не тiльки за товари, перелiченi в книжцi МДП, а також за будь-якi iншi товари, якi не перелiченi в цiй книжцi, але мiстяться в запломбованiй частинi дорожнього транспортного засобу або в запломбованому контейнерi. Гарантiйне об'єднання не несе вiдповiдальностi за будь-якi iншi товари.

19. Порядок заповнення Журналу реєстрацiї книжок МДП

     19.1. Журнал реєстрацiї ведеться з метою контролю за доставкою в митницi призначення товарiв, якi перевозяться iз застосуванням книжки МДП.

     19.2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю зберiгання та ведення Журналу реєстрацiї в структурному пiдроздiлi митного органу до його здачi до архiву митницi покладається на начальника пiдроздiлу.

     19.3. Журнал реєстрацiї при в'їздi на митну територiю України транспортних засобiв, що перевозять товари iз застосуванням книжки МДП, повинен вестись окремо вiд Журналу реєстрацiї при виїздi з митної територiї України таких транспортних засобiв, для чого на титульний сторiнцi Журналу реєстрацiї в дужках робиться вiдповiдний запис "в'їзд в Україну" або "виїзд з України".

     19.4. При реєстрацiї книжки МДП посадова особа митного органу, яка здiйснила митне оформлення товару, робить в Журналi реєстрацiї такi записи:

     у графi 1 - дата оформлення книжки МДП митним органом;

     у графi 2 - реєстрацiйний номер книжки МДП, який присвоюється їй при оформленнi в кожнiй митницi вiдправлення та кожнiй митницi призначення i зазначається в графi 21 вантажного манiфесту;

     у графi 3 - серiя та номер книжки МДП, присвоєнi їй при виготовленнi й нанесенi типографським способом у графi 1 вантажного манiфесту на кожному вiдривному аркушi книжки МДП;

     у графi 4 - назва гарантiйного об'єднання, що видало книжку МДП, зазначена в графi 2 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП, i прiзвище, адреса, країна реєстрацiї держателя книжки МДП, зазначенi в графi 3 титульної сторiнки та графi 4 вантажного манiфесту на кожному вiдривному листку книжки МДП;

     у графi 5 - опис товару, його вага, кiлькiсть вантажних мiсць;

     у графi 6 - державний(i) реєстрацiйний(i) номер(и) транспортного(их) засобу(iв), яким(и) здiйснюється перевезення, данi, зазначенi в графi 8 титульної сторiнки та графi 7 вантажного манiфесту на кожному вiдривному аркушi книжки МДП;

     у графi 7 - будь-якi зауваження або данi про порушення, виявленi при митному оформленнi товарiв, а саме: вид порушення, вжитi заходи (складено протокол, вантаж затримано);

     у графi 8 - прiзвище посадової особи митного органу, яка здiйснила митне оформлення товарiв.

Заступник начальника Управлiння технологiй митного контролю А.I.Сербайло

 

Додаток 1
до Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП

 

Україна

Ukraine

СВIДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ
дорожнього транспортного засобу
до перевезення вантажiв
пiд митними печатками i пломбами

APPROVAL CERTIFICATE
of a road vehicle for the transport of goods
under Customs seal

Свiдоцтво
Certificate N

 

Конвенцiя МДП вiд 14 листопада 1975 року
TIR Convention of 14th November 1975

Ким видано:  
(назва компетентного органу)
Issued by  
(competent Authority)

 

____________
     * Проставлення X-подiбної вiдмiтки у вiдповiднiй клiтинцi.

     Mark applicable alternative with an "X".

Дивись "Вказiвки" на зворотi.
Please see the "Important Notice" overleaf.

Дивись "Вказiвки" на зворотi.
Please see the "Important Notice" overleaf.

ВКАЗIВКИ

     1. Коли компетентний орган, який видав свiдоцтво про допущення, вважає за необхiдне, до свiдоцтва додаються фотографiї i малюнки, завiренi цим органом. У цьому разi кiлькiсть цих документiв зазначається у рубрицi N 6 свiдоцтва.

     2. Свiдоцтво супроводжує дорожнiй транспортний засiб. Воно повинне бути оригiналом, а не фотокопiєю.

     3. Дорожнi транспортнi засоби пред'являються кожнi два роки для перевiрки та, коли це необхiдно, для подовження строку дiї свiдоцтва компетентним органам країни, в якiй цей транспортний засiб зареєстрований, або, якщо мова йде про незареєстрований транспортний засiб, - компетентним органам країни, в якiй проживає його власник або користувач.

     4. Якщо дорожнiй транспортний засiб бiльше не вiдповiдає технiчним вимогам, встановленим процедурою допущення, то, перш нiж використовувати його для перевезення вантажiв iз застосуванням книжок МДП, вiн повинен набути того стану, який був пiдставою для його допущення, для того, щоб знову вiдповiдати цим технiчним вимогам.

     5. Якщо основнi характеристики дорожнього транспортного засобу змiненi, то допущення цього транспортного засобу втрачає силу i воно пiдлягає процедурi нового допущення компетентним органом, перш нiж його можна буде використовувати для перевезення вантажiв iз застосуванням книжок МДП.

IMPORTANT NOTICE

     1. When the authority which has granted the approval deems it necessary, photographs or diagrams authenticated by the authority shall be attached to the approval certificate. The number of those documents shall then be inserted by the competent authority, under item No. 6 of the certificate.

     2. The certificate shall be kept on the road vehicle. This must be the original of the certificate, not, however, a photocopy.

     3. Road vehicles shall be produced every two years, for the purposes of inspection and of renewal of approval where appropriate, to the competent authorities of the country in which the vehicle is registered or, in the case of unregistered vehicles, of the country in which the owner or user is resident.

     4. If a road vehicle no longer complies with the technical conditions prescribed for its approval, it shall, before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets, be restored to the condition which had justified its approval so as to comply again with the said technical conditions.

     5. If the essential characteristics of a road vehicle are changed, the vehicle shall cease to be covered by the approval and shall be re-approved by the competent authority before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets.

 

Заступник начальника Управлiння технологiй митного контролю А. I. Сербайло

 

Додаток 2
до Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП

ЖУРНАЛ
реєстрацiї книжок МДП

_____________________________ митницi

     Розпочато: ___________________

     Закiнчено: ___________________

Дата оформл. книжки МДП Порядковий номер книжки МДП Серiя, номер книжки МДП Гарантiйне об'єднання, що видало книжку МДП, та держателя книжки МДП Опис вантажу, вага, к-ть вантажних мiсць, к-ть накладених пломб, печаток або розпiзнавальних знакiв Державний номерний знак транспортного засобу Зауваження або данi про порушення при митному оформленнi товарiв Посадова особа митного органу, яка здiйснила митне оформлення товарiв
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Заступник начальника Управлiння технологiй митного контролю А. I. Сербайло

 

Додаток 3
до Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП

Повiдомлення про порушення умов перевезення товарiв при виконаннi операцiї МДП

Держателю книжки МДП або гарантiйному об'єднанню
 
 
(назва користувача книжки МДП або гарантiйного об'єднання, країни та його адреса)

     На пiдставi ст. 11 Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року _______________________ регiональна митниця (митниця) повiдомляє Вас про порушення умов перевезення товарiв при виконаннi операцiї МДП за книжкою МДП N _____________________.

     Якщо протягом трьох мiсяцiв iз дня отримання цього повiдомлення Ви не надасте переконливих доказiв належного виконання операцiї МДП, то митниця має право вiдповiдно до ст. 11 Конвенцiї МДП висунути Вам вимогу про сплату передбачених законодавством податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) за недоставку товарiв при виконаннi операцiї МДП.

     Додаток: копiя вiдривного листка N 1 книжки МДП N ________________.

Начальник      
(регiональної митницi (митницi)) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 19.10.2010р. N 1243)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.