Документ скасований: Наказ Мінфіну № 632 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

29 липня 1998 р. N 447


Про затвердження Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 жовтня 1998 р. за N 698/3138

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
 вiд 6 жовтня 2003 року N 654,
 вiд 29 березня 2004 року N 221

     З метою реалiзацiї положень, затверджених наказом Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129, наказую:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     1. Затвердити Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю (додається).

     2. Доповнити додаток 11 "Класифiкатор документiв" до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" пiсля слiв "6043 / Договiр на охорону та супроводження товарiв" словами "6044 / Гарантiйний документ незалежного фiнансового посередника".

     3. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (Копосов С.А.) до 01.09.98 розробити та впровадити у дослiдну експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс для здiйснення контролю за ввезенням товарiв пiд гарантiї, що надаються митним органам незалежними фiнансовими посередниками.

     4. Начальнику Правового управлiння (Тимошенко С.В.) зареєструвати цей наказ у Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю (Бiльчук О.С.) та начальнику Управлiння нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) до 01.08.98 пiдготувати роз'яснення митницям щодо надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками та про порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну з наданням таких гарантiй, який дiятиме до впровадження вiдповiдного програмно-iнформацiйного комплексу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
29.07.98 N 447
Зареєстровано в
Мiнiстерствi юстицiї України
29 жовтня 1998 р. за N 698/3138

Положення
про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю

(У текстi Положення слова "БД IАМУ" замiнено словами "ЄАIС Держмитслужби" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 6 жовтня 2003 року N 654)

     Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, розроблено з метою впорядкування митного оформлення товарiв з урахуванням особливостей, що виникають при застосуваннi механiзму надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення згiдно з Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129 (далi - Положення), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745, та Iнструкцiєю про органiзацiю роботи митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 19.03.97 N 113 (далi - Iнструкцiя), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.97 за N 198/2002.

(абзац перший iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, регулює порядок роботи митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками (далi - НФП) при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки у митницi призначення окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту (далi - товари), при ввезеннi цих товарiв в Україну.

Загальнi положення

     1. Термiни, що вживаються у Положеннi про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю:

     гарантiйний випадок - порушення перевiзником узятих на себе зобов'язань щодо обов'язкової доставки товарiв у митницю призначення, за винятком обставин, якi не залежать вiд перевiзника (обставин непереборної сили);

     митний борг - обов'язковi платежi, що пiдлягають сплатi пiд час митного оформлення товарiв у разi їх увезення на митну територiю України для вiльного використання;

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, в якому для всiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перемiщення товарiв територiєю України в митницю призначення;

     митниця призначення - митний орган України за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта ЗЕД (або, в окремих випадках, iнший митний орган, за умови додаткового узгодження вiдповiдно до встановленого порядку), в якому для всiєї кiлькостi товарiв або їх частини закiнчується перемiщення територiєю України та проводиться митне оформлення згiдно з обраним митним режимом;

     незалежний фiнансовий посередник - уповноважена Держмитслужбою юридична особа, зареєстрована в Українi у формi повного або командитного товариства;

     фiнансова гарантiя - спосiб забезпечення виконання зобов'язань перевiзника щодо доставки товарiв у митницю призначення.

     2. Оформлення попередньої вантажної митної декларацiї (далi - ПД) iз застосуванням фiнансової гарантiї, наданої НФП, здiйснюється у митницi призначення вiдповiдно до Положення.

     3. Оформлення ПД iз застосуванням фiнансової гарантiї, наданої НФП, здiйснюється з нарахуванням усiх обов'язкових платежiв, що пiдлягають сплатi пiд час митного оформлення цих товарiв у разi їх увезення на митну територiю України для вiльного використання.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     Абзац другий пункту 3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     4. При оформленнi ПД iз застосуванням фiнансової гарантiї, наданої НФП, платежi не сплачуються.

(пункт 4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     5. Розмiр фiнансової гарантiї, зазначений у гарантiйному документi, не може бути меншим вiд суми митного боргу.

     6. У разi ввезення в складi однiєї партiї окремих видiв товарiв та iнших товарiв оформлення їх проводиться вiдповiдно до вимог пункту 1.5 Положення.

(абзац перший пункту 6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654)

     Якщо ПД складена на партiю товарiв, що ввозитиметься декiлькома транспортними засобами, на кожну її частину, яка ввозиться окремим транспортним засобом, подається окремий гарантiйний документ.

     7. В окремих випадках увезення за однiєю ПД товарiв, що класифiкуються у рiзних пiдсубпозицiях однiєї позицiї ТН ЗЕД для спрощення процедури декларування товарiв та митного оформлення пiд час перемiщення цих товарiв через митний кордон України, дозволяється проводити згрупування окремих найменувань товарiв у пiдсубпозицiях, що мають найвищу ставку мита серед товарiв цiєї позицiї, якщо це суттєво не впливатиме на подальшу класифiкацiю товарiв, що ввозяться, пiд час їх оформлення у вiльне використання.

     8. Iнформацiйно-аналiтичне митне управлiння Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць (у межах їх службових повноважень) до iнформацiї у центральнiй базi даних Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (далi - ЄАIС Держмитслужби) про ПД i гарантiйнi документи з можливiстю ознайомлення з їх змiстом та контролю їх поточного стану.

Оформлення гарантiйного документа та ПД

     9. Оформлення фiнансових гарантiй митним органам здiйснюється суб'єктом ЗЕД або уповноваженою ним особою у НФП або в його регiональних представництвах завчасно, до подання митницi призначення ПД.

     Пiдтвердженням оформлення фiнансової гарантiї є гарантiйний документ (додаток).

     Представники НФП у прикордонних митницях на пiдставi письмового розпорядження головної установи НФП мають право вносити до гарантiйного документа, що подається прикордоннiй митницi, необхiднi доповнення та виправлення, пов'язанi з уточненням вiдомостей про перевiзника, транспортний засiб, маршрут руху тощо, за винятком вiдомостей фiнансового характеру. Такi змiни та виправлення засвiдчуються особистим пiдписом i вiдбитком особистої печатки представника НФП.

     10. Виданий НФП гарантiйний документ, за яким з будь-якої причини суб'єктом ЗЕД протягом мiсяця не подано митницi призначення вiдповiдну ПД, втрачає чиннiсть.

     До закiнчення мiсячного термiну гарантiйний документ може бути анульований тiльки за письмовою заявою НФП. У разi анулювання гарантiйного документа, за яким вже подано ПД, ця ПД анулюється згiдно з установленим порядком.

     У разi анулювання ПД за заявою суб'єкта ЗЕД згiдно з установленим порядком анулюється i вiдповiдний гарантiйний документ.

     При цьому, якщо за окремою ПД почалося перемiщення товарiв з митницi вiдправлення пiд гарантiю, надану НФП, нi ПД, нi гарантiйний документ не можуть бути анульованi до завершення перемiщення товарiв i доставки їх у митницю призначення.

     11. Електронна копiя належним чином оформленого гарантiйного документа засобами електронного зв'язку пересилається незалежним фiнансовим посередником або його регiональними представництвами до ЄАIС Держмитслужби та представнику НФП у вiдповiднiй прикордоннiй митницi.

     12. Оформленi згiдно з установленим Держмитслужбою порядком ПД та її електронна копiя разом з документами, зазначеними у п. 2.1 Положення (за винятком копiї платiжного доручення), подаються суб'єктом ЗЕД або уповноваженою ним особою митницi призначення.

     У графi 44 ПД у роздiлi "6" зазначаються вiдомостi про коди, номери i дати гарантiйних документiв.

     За бажанням суб'єкта ЗЕД як додаткове пiдтвердження оформленої ним фiнансової гарантiї митницi призначення може бути пред'явлений один з додаткових примiрникiв гарантiйного документа, виданого НФП цьому суб'єкту ЗЕД (оригiнал або копiя). Фотокопiя такого гарантiйного документа може залишатись у справах митницi разом з вiдповiдною ПД.

     13. Iнспектор митницi призначення в межах своєї компетенцiї:

  • перевiряє правильнiсть заповнення ПД та її електронної копiї;

  • перевiряє правильнiсть нарахування митного боргу;

  • вiдповiдно до загального порядку проставляє на твердiй копiї ПД потрiбнi штампи.

     14. Передавання електронної копiї ПД до ЄАIС Держмитслужби та поставлення її на контроль здiйснюється вiдповiдно до вимог п. 2.3 Положення.

     При цьому постановка на контроль ПД здiйснюється тiльки за умови з'ясування iнспектором вiддiлу контролю за доставкою вантажiв митницi призначення наявностi в ЄАIС Держмитслужби належним чином оформлених гарантiйних документiв, зазначених у графi 44 цiєї ПД, та пiсля звiряння вiдомостей, зазначених у ПД та її електроннiй копiї, з вiдомостями, зазначеними в електронних копiях гарантiйних документiв, пересланих НФП до ЄАIС Держмитслужби.

(абзац другий пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004 р. N 221)

     Перемiщення через митний кордон України товарiв, що ввозяться за ПД

     15. Пiсля в'їзду до зони митного контролю в пунктi пропуску митницi вiдправлення представник суб'єкта ЗЕД (перевiзник, експедитор тощо) або уповноважена ним особа отримує у представника НФП завiрений його особистою печаткою гарантiйний документ у чотирьох примiрниках, по одному для:

  • представника НФП у митницi вiдправлення;

  • митницi вiдправлення;

  • митницi призначення;

  • представника НФП у митницi призначення.

     Усi примiрники гарантiйного документа разом з товаросупровiдними документами подаються iнспектору митницi вiдправлення.

     16. Iнспектор митницi вiдправлення в межах своїх повноважень:

     робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби за номером ПД та перевiряє наявнiсть у ЄАIС Держмитслужби електронної копiї цiєї ПД i вiдповiдного гарантiйного документа;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих до митного оформлення товаросупровiдних документах i у гарантiйному документi, а також вiдповiднiсть вантажу вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПД та гарантiйного документа.

     У виняткових випадках за вiдсутностi зв'язку мiж пунктом пропуску на кордонi та ЄАIС Держмитслужби вживаються заходи, передбаченi п. 3.2 Положення.

     17. По отриманнi пiдтвердження з ЄАIС Держмитслужби про наявнiсть ПД та гарантiйного документа та за вiдсутностi зауважень iнспектор митницi вiдправлення:

     виписує документ контролю за доставкою вантажу в митницю призначення (провiзну вiдомiсть чи iнше (далi - ДКД)), зазначає в ньому номер i дату ПД та вiдповiдного гарантiйного документа, термiн доставки вантажу в митницю призначення. Усi цi записи засвiдчуються пiдписом та вiдбитком особистої номерної печатки iнспектора, що проводив митне оформлення цього вантажу;

     в усiх примiрниках гарантiйного документа робить записи про номер i дату ПД та ДКД, якi засвiдчує пiдписом та вiдбитком особистої номерної печатки;

     заносить вiдомостi про номери i дати ПД, ДКД та гарантiйного документа, транспортний засiб i вантаж до окремого журналу реєстрацiї пропуску транспортних засобiв iз застосуванням фiнансової гарантiї, наданої НФП;

     засвiдчує завершення митного оформлення проставленням вiдбитка номерного штампа "Пiд митним контролем" на всiх примiрниках поданих для митного оформлення документiв, у тому числi на всiх чотирьох примiрниках гарантiйного документа;

     один примiрник гарантiйного документа залишає у справах митницi разом з товаросупровiдними документами на оформлений вантаж;

     один примiрник гарантiйного документа передає представнику НФП у митницi вiдправлення;

     два примiрники гарантiйного документа передає перевiзнику для доставки у митницю призначення;

     дає дозвiл на вiдправку вантажу в митницю призначення.

     18. Одразу пiсля завершення митного оформлення вантажу iнспектор митницi вiдправлення у межах своєї компетенцiї в оперативному режимi вiдповiдно до п. 3.3 Положення передає до ЄАIС Держмитслужби iнформацiю про пропуск вантажу, додавши до повiдомлення встановленого зразка такi данi:

     номер i дату гарантiйного документа;

     вiдомостi про документ, що посвiдчує особу перевiзника.

Митне оформлення товарiв у митницi призначення

     19. Пiсля надходження вантажу в митницю призначення суб'єкт ЗЕД подає митницi ДКД та два примiрники доставленого разом з товарами гарантiйного документа.

     Iнспектор вiддiлу контролю за доставкою вантажiв, здiйснивши оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби, звiряє поданi суб'єктом ЗЕД документи з електронним повiдомленням про початок перевезення та з даними, зазначеними в ПД, робить вiдмiтки про надходження вантажу в митницю призначення у поданих примiрниках ДКД та гарантiйного документа, засвiдчуючи їх вiдбитком особистої номерної печатки.

     Вiдбитки особистої номерної печатки на перелiчених документах є пiдтвердженням доставки товарiв у митницю призначення, виконання зобов'язань щодо такої доставки та закiнчення термiну дiї фiнансової гарантiї, наданої НФП у формi гарантiйного документа.

     20. Одразу пiсля цього iнспектор митницi призначення в оперативному режимi передає iнформацiю про доставку вантажу (умовно завершене перемiщення) до ЄАIС Держмитслужби, зробивши вiдмiтку про завершення перемiщення в електронних копiях вiдповiдної ПД та гарантiйного документа.

     21. Один примiрник гарантiйного документа з вiдповiдними вiдмiтками митницi вiдправлення та митницi призначення залишається у справах митницi призначення, про що робиться запис в окремому журналi реєстрацiї доставки товарiв iз застосуванням фiнансової гарантiї, наданої НФП.

     Iнший примiрник належним чином оформленого гарантiйного документа протягом двох тижнiв пересилається митницею призначення до регiональної митницi, де передається уповноваженому представнику НФП.

Недоставка товарiв у митницю призначення

     22. У разi ненадходження товарiв у митницю призначення в установлений митницею вiдправлення термiн, митниця призначення вживає заходiв, передбачених Iнструкцiєю.

     23. Термiн з'ясування митницею призначення спiльно з НФП обставин порушення зобов'язань щодо доставки товарiв становить 5 дiб, починаючи з установленої митницею вiдправлення дати доставки товарiв. Термiн уточнення обставин гарантiйного випадку становить 5 дiб.

     24. Якщо протягом цього термiну не буде встановлено, що товари не доставлено у митницю призначення внаслiдок дiї обставин непереборної сили, визначених Генеральною угодою мiж Держмитслужбою i НФП або чинними нормативно-правовими актами України, НФП на пiдставi складеного митницею призначення Акта про настання гарантiйного випадку (додаток 3 до Iнструкцiї) перераховує суму митного боргу на вiдповiдний рахунок Держмитслужби.

     25. У разi оформлення митницею Акта про настання гарантiйного випадку iнформацiя про складання такого Акта в оперативному режимi передається до ЄАIС Держмитслужби.

Додаток
до Положення про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю

ЛОГОТИП НЕЗАЛЕЖНОГО ФIНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА

     ГАРАНТIЙНИЙ ДОКУМЕНТ N___ код ______________дата________

Вiдповiдно до цього Гарантiйного документа Державнiй митнiй службi України надається гарантiя щодо сплати суми митного боргу в разi порушення перевiзником зобов'язання про доставку товару в митницю призначення.

СУБ'ЄКТ ЗЕД

Найменування  
Адреса, телефон  
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ  
Керiвник  
Найменування та коди за ТН ЗЕД
товарiв, що ввозяться
 
Номер i дата угоди (контракту)  
Номер i дата рахунка-фактури  
ПЕРЕВIЗНИК
Найменування транспортної
органiзацiї
 
Адреса, телефон  
Керiвник  
Марка i номер транспортного засобу  
П.I.Б. водiя, данi документа, що
посвiдчує його особу
 
Номер i дата товарно-транспортної
накладної
 
Марка i номер транспортного засобу
перевантаження
 
П.I.Б. водiя транспортного засобу
перевантаження, данi документа, що
посвiдчує його особу
 

    
Продовження додатка

ДЕКЛАРАНТ

Найменування або П.I.Б.
декларанта, данi документа, що
посвiдчує його особу
 
УМОВИ ПЕРЕМIЩЕННЯ
Митниця вiдправлення
(найменування, код)
      Митниця призначення
(найменування, код)
     
Номер i дата ПД  
Номер ДКД  
Маршрут руху  
Строк доставки  

ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТIЇ

Гарантiю митним органам забезпечено
договором,
 
укладеним з  
СУМА МИТНОГО БОРГУ
 
IНШI ТА ОСОБЛИВI УМОВИ
 
МИТНИЦЯ ВIДПРАВЛЕННЯ
Представник НФП Дата ввезення
"__"_______19__р.
__________________ М.П.
      Представник митницi Дата ввезення
"__"_______19__р.
_________________ М.П.
                                МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
Представник НФП Дата доставки
"__"_______19__р.
__________________ М.П.
  Представник митницi Дата доставки
"__"_______19__р.
_________________ М.П.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.