Документ скасований: Висновок Мінюсту № 3/76 від 11.07.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

     Надсилаємо для вивчення та використання в роботi наказ Держмитслужби вiд 19 березня 1997 року N113 "Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю роботи митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення", зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 28 травня 1997р. за N 198/2002.

     Звертаю вашу увагу, що в текстi додатку N1 до цього наказу назву "Свiдоцтво про надання фiнансової гарантiї" замiнено назвою "Гарантiйний документ"

Заступник Голови Служби Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

19 березня 1997р. N 113


Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй що до обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 вiд 29 березня 2004 року N 221

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 1996 року N 1216 "Про Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" та з метою органiзацiї взаємодiї посадових осiб митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй пiд час митного оформлення i контролю транзитних перевезень пiдакцизних товарiв наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про органiзацiю роботи митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення (додається).

     2. Начальникам митниць довести Iнструкцiю до вiдома особового складу та органiзувати її чiтке виконання.

     3. Правовому управлiнню Держмитслужби забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу та вiдповiдальнiсть за загальну органiзацiю взаємодiї з незалежними фiнансовими посередниками покласти на заступникiв Голови Держмитслужби Яценка С. А. i Соловкова Ю. П. 

Голова Служби

Л. Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 19 березня 1997 р. N 113
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 травня 1997 р. за N 198/2002

Iнструкцiя
про органiзацiю роботи митних органiв України з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення

1. Загальнi положення

     1.1. Надання фiнансових гарантiй митним органам України при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв здiйснюється незалежними фiнансовими посередниками (далi - НФП), уповноваженими на це Держмитслужбою, з метою захисту економiчних iнтересiв України.

     Про уповноваження незалежного фiнансового посередника на надання фiнансових гарантiй митнi органи сповiщаються Держмитслужбою окремо щодо кожного випадку пiдписання з ним Генеральної угоди про спiльну дiяльнiсть.

     1.2. Загальну органiзацiю взаємодiї митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй здiйснюють заступники Голови Державної митної служби, якi визначаються наказом Голови.

     1.3. Безпосередня взаємодiя з митними органами пiд час митного оформлення транзитних перевезень здiйснюється постiйними уповноваженими представниками НФП на кожнiй митницi, де проводиться таке митне оформлення.

     1.4. За взаємодiю спiвробiтникiв митниць з представниками НФП вiдповiдають начальники митниць, на яких здiйснюється митне оформлення транзитних перевезень.

     Для органiзацiї роботи представникiв НФП начальники митниць зобов'язанi:

 • видавати постiйнi перепустки для доступу постiйних уповноважених представникiв НФП (його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств) на територiю тих митниць (митних установ), де цi представники здiйснюють надання фiнансових гарантiй;

 • на територiї митних установ, через якi здiйснюється транзит пiдакцизних товарiв, визначити дiлянки для облаштування представництв НФП, а також надати можливiсть користування каналами зв'язку для виконання їх функцiй (умови розрахункiв за засоби та послуги, якi надаються цими митницями, визначаються окремими договорами);

 • у разi настання гарантiйного випадку надавати можливiсть постiйним уповноваженим представникам НФП ознайомлюватися з документами митницi, якi мають вiдношення до цього випадку, а також з iншими матерiалами, що стосуються надання та повернення фiнансових гарантiй.

     1.5. Реквiзити i координати НФП та його представникiв перiодично публiкуються у засобах масової iнформацiї, розмiщуються у виглядi рекламних щитiв на територiях пунктiв перетину митного кордону. НФП публiкує у засобах масової iнформацiї умови та правила надання фiнансових гарантiй.

     1.6. Термiни, що вживаються в цiй Iнструкцiї:

     митний борг - обов'язковi платежi, що пiдлягають сплатi пiд час митного оформлення товарiв у разi їх ввезення на митну територiю України для вiльного використання;

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, у якому для всiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перемiщення товарiв транзитом через територiю України;

     митниця призначення - будь-який митний орган України, у якому для всiєї кiлькостi товарiв або їх частини закiнчується перемiщення товарiв транзитом через територiю України;

     перевiзник - власник товарiв або уповноважена ним особа, яка здiйснює перевезення та безпосередньо володiє товарами протягом усього термiну їх перемiщення транзитом через територiю України;

     фiнансова гарантiя - спосiб забезпечення виконання зобов'язань перевiзника щодо вивезення товарiв за межi митної територiї України;

     гарантiйний випадок - порушення перевiзником узятих на себе зобов'язань щодо обов'язкової доставки товарiв у митницю призначення, крiм обставин, якi не залежать вiд перевiзника;

     гарант - уповноважений Держмитслужбою незалежний фiнансовий посередник.

2. Органiзацiя роботи митних органiв при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй

     2.1. Оформлення фiнансових гарантiй митним органам здiйснюється перевiзником транзитних пiдакцизних товарiв у НФП або у регiональних чи закордонних його представництвах завчасно, до початку подання товарiв до митного оформлення.

     Пiдтвердженням оформлення перевiзником фiнансової гарантiї є гарантiйний документ (додаток N 1).

     2.2. Пiсля в'їзду до зони митного контролю на пунктi пропуску перевiзник транзитних пiдакцизних товарiв звертається до представника НФП та отримує у нього гарантiйний документ у чотирьох примiрниках:

     - один - для представника гаранта на митницi вiдправлення;

     - один - для представника гаранта на митницi призначення;

     - один - для митницi вiдправлення;

     - один - для митницi призначення.

     2.3. Декларантом заповнюються примiрники вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) типу "транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3). У цiй ВМД умовно нараховуються всi платежi, передбаченi для цих товарiв у разi їх ввезення в Україну для вiльного використання (митний борг), та зазначається вид фiнансового забезпечення гарантiї.

     Розмiр фiнансової гарантiї, зазначений у гарантiйному документi, не може бути меншим вiд суми умовно нарахованого платежу.

     Порядок заповнення вантажної митної декларацiї пiд час перемiщення транзитом через митну територiю України пiдакцизних товарiв з наданням фiнансових гарантiй незалежним фiнансовим посередником наведено в додатку N 2.

     2.4. Для митного оформлення транзитного перевезення перевiзник подає митницi вiдправлення на митному кордонi такi документи:

     а) товарно-транспортнi документи на перемiщуванi товари iз зазначенням їх вартостi (рахунок-фактура), номенклатури, кiлькостi та ваги з вiдмiтками митних органiв iноземних країн по шляху перемiщення товарiв до їх ввезення на митну територiю України;

     б) чотири примiрники гарантiйного документа, передбаченого п. 2.1 цiєї Iнструкцiї;

     в) заповненi примiрники ВМД типу "транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3);

     г) iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     2.5. При митному оформленнi, iнспектор митницi вiдправлення:

     - перевiряє всi поданi документи;

     - проводить звiряння вiдомостей про НФП, який надає гарантiю, з перелiком незалежних фiнансових посередникiв, надiсланим Держмитслужбою;

     - перевiряє достовiрнiсть даних, заявлених у ВМД, зокрема, вiдповiднiсть фактурної вартостi товару документальним даним, правильнiсть нарахування митного боргу та заповнення ВМД (додаток N 2);

     - перевiряє чиннiсть гарантiйного документа шляхом звiряння його реквiзитiв з кодом за допомогою спецiальної комп'ютерної програми на власному ПК;

     - попереджає перевiзника про адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть за недотримання умов доставлення вантажу, вказаних у графi 29 "Митниця на кордонi" та графi 51 ВМД;

     - вносить до всiх примiрникiв гарантiйного документа реквiзити ВМД i додатковi вiдомостi про транспортний засiб та декларанта. Цi вiдомостi iнспектор митницi засвiдчує вiдбитком особистої номерної печатки;

     - засвiдчує завершення митного оформлення проставленням вiдбитка номерного штампу "Пiд митним контролем" на всiх примiрниках поданих для митного оформлення документiв.

     Вiд цього моменту ВМД i гарантiйний документ не можуть бути вiдокремленi та використанi один без одного до моменту прибуття транзитних пiдакцизних товарiв у митницю призначення i прийняття їх до митного оформлення.

     2.6. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi вiдправлення один примiрник гарантiйного документа залишає у справах митницi вiдправлення разом з примiрниками ВМД, рахунку-фактури, товарно-транспортної накладної на оформленi транзитнi пiдакцизнi товари. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв пiд одним номером. Другий примiрник гарантiйного документа iнспектор митницi вiдправлення вiдразу передає представнику гаранта на митницi вiдправлення i пiсля цього допускає перевiзника до здiйснення транзитного перевезення. Решту примiрникiв iнспектор митницi передає на руки перевiзнику для пред'явлення на митницi призначення.

     2.7. Повiдомлення про початок транзиту пiдакцизних товарiв негайно надсилається митницею вiдправлення до митницi призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом тощо) у виглядi ВМД типу "транзит", оформленої згiдно з п.п. 2.4, 2.5 Iнструкцiї. Перед пересиланням ВМД на нiй робиться вiдмiтка про час пересилання, розбiрливо зазначаються пiдпис i прiзвище спiвробiтника, який здiйснив пересилання.

     Пiсля отримання цього повiдомлення митницею призначення на документi робиться вiдмiтка про час отримання та розбiрливо проставляються пiдпис i прiзвище працiвника митницi, який його отримав.

     Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     2.8. Якщо в установлений термiн вантаж не прибув до митницi призначення, ця митниця негайно надсилає до митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом тощо) повiдомлення про ненадходження вантажу та пiсля уточнення обставин випадку разом з представником НФП  у дводенний термiн складає у трьох примiрниках акт про настання гарантiйного випадку (додаток N 3). Цей акт затверджується начальником митницi або особою, яка його замiщує.

     Один примiрник акта залишається у справах митницi, другий - передається представнику НФП i є пiдставою для виплати гарантiї, третiй - надсилається поштою до Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та аналiзу Держмитслужби.

     Розрахунки по сплатi фiнансових гарантiй проводяться мiж НФП та Держмитслужбою у порядку, що визначається Генеральною угодою мiж ними.

     У разi змiни перевiзником номiналу, цiлiсного стану та обсягу товару - в актi про настання гарантiйного випадку зазначається кiлькiсть товару, що не прибув до митницi призначення, та розраховується сума митного боргу, що пiдлягає сплатi на користь Держмитслужби як вiдсоток загальної суми гарантiї, який дорiвнює вiдсотковi кiлькостi товару цього номiналу, якого не вистачає до загальної кiлькостi, задекларованої на митницi вiдправлення.

     Представник НФП не має права ухилятись вiд пiдписання акта, але у разi незгоди з наведеними в актi вiдомостями може викласти у спецiальному роздiлi акта особливу думку.

     2.9. У разi порушення перевiзником установлених маршруту та (або) термiну транзиту без змiни номiналу, цiлiсного стану або обсягу товару митниця призначення вживає заходiв, передбачених чинним митним законодавством. Якщо такi вiдомостi отримано до укладання акта, передбаченого п. 2.8 Iнструкцiї, цей акт не складається.

     2.10. При вивезеннi транзитних пiдакцизних товарiв за межi митної територiї України перевiзник подає митницi призначення документи, зазначенi у п. 2.4.

     Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi призначення:

     - перевiряє всi поданi документи;

     - проводить звiряння вiдомостей про гаранта з надiсланими Держмитслужбою реєстрами;

     - приймає рiшення про митний огляд задекларованих товарiв;

     - вилучає ВМД типу "транзит", проставивши на нiй поряд зi штампом "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення вiдбиток своєї особистої номерної печатки;

     - на всiх примiрниках товарно-транспортних документiв проставляє вiдбиток особистої номерної печатки;

     - на обох примiрниках гарантiйного документа проставляє вiдбиток особистої номерної печатки у мiсцi, яке призначено для проставлення печаток митницi призначення;

     - на власному ПК формує код виїзду, який проставляє у вiдповiдному мiсцi гарантiйного документа та посвiдчує особистою номерною печаткою.

     2.11. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi один примiрник гарантiйного документа залишає у справах митницi разом з примiрником ВМД, рахунку-фактури, товарно-транспортної накладної на оформленi транзитнi пiдакцизнi товари. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв пiд одним номером. Другий примiрник iнспектор митницi передає представнику гаранта на митницi призначення.

     Повiдомлення про закiнчення транзиту пiдакцизних транзитних товарiв негайно надсилається митницею призначення до митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом тощо).

     Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     2.12. Якщо з дозволу митних органiв в установленому порядку здiйснено переадресування товарiв або митний режим транзиту пiдакцизних товарiв був змiнений на iнший митний режим, митниця, яка дозволила переадресування чи змiну митного режиму, негайно повiдомляє про це митницю першого призначення iз зазначенням дати доставки цих товарiв.

     У разi отримання такого повiдомлення митниця першого призначення негайно надає його копiю представнику НФП на цiй митницi.

     Пiсля митного оформлення товарiв у новiй митницi призначення ця митниця негайно надсилає каналами електронного зв'язку до митницi першого призначення копiї гарантiйного документа та нової ВМД того чи iншого типу, якi митниця першого призначення оформляє вiдповiдно до п.п. 2.10, 2.11 цiєї Iнструкцiї.

     Якщо у термiн, зазначений митницею, яка здiйснила переадресування чи змiни митного режиму, iнформацiя про митне оформлення товарiв не надiйшла до цiєї митницi, то митниця першого призначення складає акт про настання гарантiйного випадку вiдповiдно до п. 2.8 цiєї Iнструкцiї.

 

Додаток N 1
до наказу Держмитслужби
вiд 19 березня 1997 р. N 113

      *********************************************      
      *ЛОГОТИП НЕЗАЛЕЖНОГО ФIНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА*
      ********************************************

ГАРАНТIЙНИЙ ДОКУМЕНТ N______ код ________

     Вiдповiдно до цього Гарантiйного документа Державнiй митнiй службi України надається гарантiя щодо сплати суми митного боргу в разi порушення перевiзником зобов'язання про доставлення товару в митницю призначення.

ПЕРЕВIЗНИК

***********************************************************
*    Найменування *                  *
***********************************************************
*  Адреса, телефон *                  *
***********************************************************
*      Керiвник *                  *
***********************************************************
*       Товар *                  *
***********************************************************
*    Номер i дата *                  *
* договору поставки *                  *
***********************************************************

             ТРАНСПОРТНА ОРГАНIЗАЦIЯ 
***********************************************************
*  Назва транспортної *                 *
*     органiзацiї *                 *
***********************************************************
*   Адреса, телефон *                 *
***********************************************************
*       Керiвник *                 *
***********************************************************
*    Марка i номер *                 *
* транспортного засобу *                 *
***********************************************************
*  Прiзвище, iм'я, по *                 *
* батьковi водiя, данi *                 *
*    документа, що *                 *
* посвiдчує його особу *                 *
***********************************************************
*    Марка i номер *                 *
* транспортного засобу *                 *
*    перевантаження *                 *
***********************************************************
*  Прiзвище, iм'я, по *                 *
*    батьковi водiя *                 *
* транспортного засобу *                 *
* перевантаження, данi *                 *
*    документа, що *                 *
* посвiдчує його особу *                 *
***********************************************************
* Номер i дата товарно-*                 *
*     транспортної *                 *
*      накладної *                 *
***********************************************************

               ДЕКЛАРАНТ
***********************************************************
*  Прiзвище, iм'я, по *                 *
* батьковi декларанта, *                 *
*  данi документа, що *                 *
* посвiдчує його особу *                 *
***********************************************************

***********************************************************
*  Митниця  *        *  Митниця   *    *
* вiдправлення *        * призначення  *    *
***********************************************************
*  Номер i дата ВМД *                  *
*   типу "Транзит" *                  *
***********************************************************
*  Маршрут транзиту *                  *
***********************************************************
*  Термiн транзиту *                  *
***********************************************************

          ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТIЇ
***********************************************************
*Гарантiю митним органам забезпечено *          *
*             договором *          *
***********************************************************
*            укладеним з *          *
***********************************************************

             СУМА МИТНОГО БОРГУ
***********************************************************
*                             *
***********************************************************

            IНШI ТА ОСОБЛИВI УМОВИ
***********************************************************
*                             *
***********************************************************

            МИТНИЦЯ ВIДПРАВЛЕННЯ
***********************************************************
* Представник НФП     *      Представник   *
*              *       митницi    *
* Дата ввезення       *    Дата ввезення    *
*"__"_______19__р.      *   "__"_______19__р.   *
*_________________      *   _________________   *
*              *              *
*    М. П.        *       М. П.     *
***********************************************************

             МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
***********************************************************
*Представник НФП  *         *  Представник   *
*         *         *   митницi    *
*         *         *          *
*  Дата вивезення *   код виїзду  *  Дата вивезення *
* "__"_______19__р.* ________________* "__"_______19__р.*
*         *         *          *
*__________________*         * __________________*
*         *         *          *
*    М. П.   *         *    М. П.   *
***********************************************************

 

Додаток N 2
до наказу Держмитслужби
вiд 19 березня 1997 р. N 113

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ
ДЕКЛАРАЦIЇ ПIД ЧАС ПЕРЕМIЩЕННЯ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ ПIДАКЦИЗНИХ ТОВАРIВ З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ГАРАНТIЙ НЕЗАЛЕЖНИМ ФIНАНСОВИМ ПОСЕРЕДНИКОМ

     1. При заповненнi вантажної митної декларацiї пiд час перемiщення через митну територiю України пiдакцизних товарiв декларантом заповнюються такi графи Унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3):

     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, лiтернi графи В, С i Д.

     2. Особливостi заповнення деяких граф 

     Графа 1: "Тип декларацiї"

     У першому роздiлi зазначається митний режим, за яким перемiщуються задекларованi товари (транзит) - "ТР"

     У другому роздiлi зазначається цифровий код митного режиму транзиту - 8.

     У третьому роздiлi проставляється символ "АК", що свiдчить про транзитне перемiщення пiдакцизних товарiв.

     Графа 2: "Вiдправник/експортер"

     Наводяться найменування, поштова адреса та країна iноземного вiдправника товарiв, зазначенi в товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари.

     Графа 8: "Отримувач/iмпортер"

     Наводяться найменування, поштова адреса та країна iноземного отримувача товарiв, зазначенi в товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари.

     Графа 9: "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Вказуються код ДРЗОУ, найменування, поштова адреса незалежного фiнансового посередника.

     Графа 11: "Торгова країна"

     У графi вказується цифровий код країни контракту.

     Графа 12: "Митна вартiсть товару"

     Вказується загальна митна вартiсть декларованих товарiв, що обчислюється як сума митних вартостей товарiв, наведених у графах 45 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 13: "Тип гарантiї" 

     Вказується тип фiнансового забезпечення гарантiї, яка надається незалежним фiнансовим посередником:

     - гарантiйний лист банку - ГЛ;
     - грошова застава - ГЗ;
     - страхування вiдповiдальностi - СВ.

     Графа 14: "Декларант/представник"

     Вказуються код ДРЗОУ, назва та поштова адреса органiзацiї, яка декларує товари. Якщо декларування проводиться митним брокером, крiм того зазначається номер i дата видачi Держмитслужбою лiцензiї на право здiйснення митної брокерської дiяльностi.

     Графа 22: "Валюта та загальна вартiсть товару"

     У лiвому пiдроздiлi вказується цифровий код валюти згiдно з Класифiкатором валют.

     У правому пiдроздiлi вказується цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв, обчислена як сума вартостей, наведених в графах 42 основного та додаткових аркушiв.

     Графа 29: "Митниця на кордонi"

     Вказується митний орган України, в якому для всiєї кiлькостi товарiв закiнчується перемiщення товарiв транзитом через територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй.

     Графа 37: "Процедура"

     Вказується код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв - 80 00 00

     Графа 42: "Фактурна вартiсть товару"

     Вказується фактурна вартiсть задекларованої партiї товарiв у валютi України, розрахована за курсом Нацiонального банку України на день подання вантажної митної декларацiї.

     Графа 44: "Додаткова iнформацiя"

     Пiд порядковим номером 3 вказуються реквiзити документа, на пiдставi якого визначено вартiсть задекларованої партiї товару.

     Пiд порядковим номером 6 вказуються номер, дата i код гарантiйного документа.

     Графа 45: "Митна вартiсть товару"

     Вказується вартiсть задекларованої партiї товару, наведена у рахунку-фактурi чи, в разi її вiдсутностi, в iнших товаросупровiдних документах.

     Графа 46: "Статистична вартiсть"

     Вказується вартiсть товару в цiлих тисячах гривень.

     Графа 47: "Нарахування мита та митних зборiв"

     В першiй колонцi "Вид" вказується шифр платежу митних зборiв:

     14 - сплата в iноземнiй валютi I групи Класифiкатора валют митного збору за митне оформлення транзиту iноземних товарiв;

     14Т - умовно нарахованi митнi збори, якi пiдлягають сплатi у разi вiльного використання товарiв на митнiй територiї України;

     20Т - мито, умовно нараховане в нацiональнiй валютi на основi Єдиного митного тарифу України;

     27Т - акцизний збiр, умовно нарахований у нацiональнiй валютi України;

     28Т - податок на добавлену вартiсть, умовно нарахований у нацiональнiй валютi України.

     Розрахунок позицiй графи 47 здiйснюється вiд базової митної вартостi, визначеної у графi 12 ВМД.

     Графа 49: "Найменування складу"

     Зазначається цифровий код складу митницi, на якому передбачено провести перевантаження чи iншу не заборонену законом операцiю з пiдакцизними транзитними товарами.

     Графа 50: "Довiритель"

     Зазначаються данi про пiдприємство-перевiзника та персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення транзитного товару, що вносяться на пiдставi пред'явленого паспорту, а також складається письмове зобов'язання цього перевiзника про доставку товарiв:

     "Я, (прiзвище, iм'я та по батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений зi змiстом статей 332, 349 Митного кодексу України, зобов'язуюсь доставити задекларованi товари у митницю призначення в установлений термiн".

(абзац другий графи 50 пункту 2 додатка N 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004 р. N 221)

     Це зобов'язання пiдтверджується особистим пiдписом представника перевiзника, поставленим на кожному аркушi форми МД-2.

     Графа 51

     У першiй колонцi графи зазначається дата, до якої включно задекларованi товари повиннi бути доставленi в митницю призначення.

     Лiтерна графа "В": "Подробицi пiдрахункiв"

     Вказується вид платежу "14", "14Т", "20Т", "27Т", "28Т" та суми, нарахованi за цими видами.

     Лiтерна графа "С"

     Вказується номер платiжного доручення або касового документа на списання коштiв по 14 виду платежу.

     Лiтерна графа "Д": "Завершення митного контролю"

     Проставляються штампи та особистi номернi печатки iнспекторiв, якi проводили митне оформлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом.

     У разi, якщо зобов'язання про транзит не виконане, в графi "Д" ВМД, яка залишається у митницi призначення, робиться запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано" та вказуються реквiзити гарантiйного акта.

     Цей запис завiряється особистою номерною печаткою iнспектора, який проводив митне оформлення транзитних товарiв.

Додаток N 3
до наказу Держмитслужби
вiд 19 березня 1997 р. N 113

     ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _______1_______ митницi
___________________2_____________
(пiдпис, прiзвище, печатка)
"___"_________3_______ 199__ р.

АКТ
про настання гарантiйного випадку

   Товар___________________________4___________________________у
кiлькостi_________________________5______________________________,
що  повинен  був бути  доставлений  у  митницю  призначення
___________________________6_________________________за маршрутом
_______7____ у строк до "___"_____8_______ 199__р. без зменшення
його  кiлькостi_____9______ прибув  у митницю  призначення  в
установлений термiн___________________10_________________.
   Вартiсть  частини  товару, що не  прибула  до  митницi
призначення, становить__________________11______________.
   На пiдставi гарантiйного документу вiд  "____"____12____
199___р.    N___13____     сума     гарантiї     у
розмiрi________________14___________________       пiдлягає
перерахуванню на користь Державної митної служби України.
   Особливi вiдмiтки:_________________15_________________.

   До акта додаються:   - копiя гарантiйного документа вiд "____"____16_____199__р.
N____17____;
   - копiя ВМД типу "транзит" вiд "____"______18__199__р. N
_______19_______;
   - копiї товарно-транспортних документiв на товар, згiдно з
перелiком _____________________20_________________________________
_________________________________________________________________.

   Уповноважена службова особа Державної митної служби України
   _________________________21_____________________________
   (посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi, печатка)
          Уповноважений представник НФП
   _________________________22_____________________________
   (посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi, печатка)
           Представник перевiзника
   _________________________23_____________________________
    (данi документа, що посвiдчує особу, пiдпис, прiзвище,
            iм'я, по батьковi)
    "____" ______24____199___р. 

 

Додаток N 4
до наказу Держмитслужби
вiд 19 березня 1997 р. N 113

Порядок заповнення акта про настання гарантiйного випадку

     1 - назва митницi, спiвробiтниками якої складався акт;

     2 - пiдпис та прiзвище начальника митницi або особи, яка його замiщує, завiренi печаткою митницi;

     3 - дата затвердження акта;

     4 - найменування товару, задекларованого у ВМД;

     5 - кiлькiсть товару, задекларованого у ВМД;

     6 - митниця призначення, зазначена у ВМД;

     7 - маршрут транзиту, вказаний у ВМД;

     8 - термiн, в який товар повинен був бути доставлений у митницю призначення, вказаний у ВМД;

     9 - ставиться вiдмiтка "не", якщо акт складається у разi неприбуття товару в митницю призначення у зазначений в транзитнiй ВМД термiн, або рядок не заповнюється, якщо товар доставлено в митницю призначення в установлений термiн, але з порушенням його цiлiсностi, кiлькостi, номiналу та iн.;

     10 - якщо акт складається у разi неприбуття товару в митницю призначення в установлений термiн, рядок не заповнюється; якщо акт складається у зв'язку з порушенням цiлiсностi товару, його кiлькостi, номiналу та iн., в рядку вказується "з порушенням кiлькостi (номiналу, цiлiсностi)";

     11* - цифрами та прописом вказується вартiсть частини товару, що не прибув у митницю призначення. Вартiсть розраховується таким чином:

     - шляхом огляду товару визначається частка, якої не вистачає до обсягу, задекларованого на митницi вiдправлення;

     - розраховується, який вiдсоток вiд загального задекларованого обсягу товару становить частка, якої не вистачає;

     - митна вартiсть товару, зазначена у графi 12 ВМД, помножується на отриманий вiдсоток. 

     * - приклад розрахунку вартостi наведено в кiнцi цього Порядку.

     12 - вказується дата видачi гарантiйного документа перевiзнику на митницi вiдправлення, наведена у гарантiйному документi у рядку "Строк дiї гарантiї (застави, страхування) з ..........";

     13 - вказується номер гарантiйного документа;

     14 - вказується сума гарантiї, що пiдлягає у разi нестачi товару вiдшкодуванню на користь Держмитслужби. Вона дорiвнює сумi митного боргу, зазначенiй у гарантiйному документi у рядку "митний борг", або вiдсотку вiд даної суми, який дорiвнює вiдсотку товару, що не прибув у митницю призначення (у наведеному нижче прикладi* - 15,21 %); 

     ________________
* Приклад розрахунку вартостi частини товару, що не прибув у митницю призначення:

     На митницi вiдправлення задекларовано 1032 короби горiлки митною вартiстю 27342 грн. Оглядом на митницi призначення встановлено, що вивозиться з територiї України 875 коробiв. Вiдсоток товару, якого не вистачає до обсягу, задекларованого на митницi вiдправлення, становить:

(1032 - 875) х 100/1032 = 15,21 % 

     Вартiсть товару, що не прибув у митницю призначення, становить:

27342 х 15,21 % = 4158,7 грн.

     15 - вноситься особлива думка представника НФП у разi його незгоди зi змiстом акта, а також, у разi потреби, - стислi додатковi пояснення представника Держмитслужби або представника перевiзника;

     16 - вказується дата гарантiйного документа, визначена в рядку 12 акта; 

     17 - вказується номер гарантiйного документа;

     18 - вказується дата оформлення ВМД типу "транзит";

     19 - вказується номер ВМД типу "транзит";

     20 - вказуються повний перелiк та реквiзити (дати та номери) товаро-транспортних документiв на товар, що були доданi до транзитної ВМД згiдно з п. 2.4 цiєї Iнструкцiї;

     21 - вказуються посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi працiвника Держмитслужби, що складав акт, якi засвiдчуються його особистою номерною печаткою;

     22 - вказуються посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi представника НФП, що брав участь у складаннi акта, якi засвiдчуються його особистою печаткою;

     23 - вказуються посада, пiдпис, прiзвище, iм'я, по батьковi представника перевiзника, що був присутнiй при складаннi акта. У разi складання акта внаслiдок неприбуття товару в митницю призначення, в рядку ставиться вiдмiтка "вiдсутнiй". У разi вiдмови представника перевiзника вiд пiдписання акта в рядку ставиться вiдмiтка "вiд пiдпису вiдмовився".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.