Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 796 від 21.07.2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2005 N 1220


Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 грудня 2005 р. за N 1505/11785

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 3 липня 2006 року N 551


     Вiдповiдно до статей 91, 93 Митного кодексу України, Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" i "Про електронний цифровий пiдпис", з метою прискорення товарообiгу, скорочення часу митного оформлення та для впровадження безпаперових технологiй митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi, що додається.

     2. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) протягом 10 днiв пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi.

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) протягом 10 днiв пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу розробити й затвердити в установленому порядку форму договору мiж митним органом i суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2005 N 1220
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 грудня 2005 р. за N 1505/11785

IНСТРУКЦIЯ
iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi

1. Загальнi положення

     1.1. Цю Iнструкцiю розроблено з метою визначення особливостей здiйснення митними органами контролю за доставкою товарiв у митницi призначення в разi використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi (далi - ЕПП).

     Дiя Iнструкцiї поширюється на суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, за умови укладення мiж такими суб'єктами та митним органом договору, форма якого визначається Держмитслужбою України.

     1.2. У разi ввезення товарiв на митну територiю України у випадках передбачених Митним кодексом України, декларант подає ЕПП, яке використовується для контролю за доставкою товарiв в митницi призначення.

     1.3. Застосування електронного цифрового пiдпису (далi - ЕЦП) здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про електронний цифровий пiдпис".

     1.4. Електронний документ, не засвiдчений ЕЦП, не приймається до оформлення.

     1.5. Прийняття та оформлення ЕПП здiйснюються з використанням програмно-iнформацiйного комплексу Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ПIК).

     1.6. Органiзацiйнi умови застосування ЕЦП, а також порядок використання сертифiкатiв вiдкритих ключiв визначаються законодавством України.

     1.7. Iнформацiйна взаємодiя мiж декларантом i ПIК здiйснюється з використанням авторизованих повiдомлень в електроннiй формi, засвiдчених ЕЦП.

2. Порядок подання та оформлення ЕПП

     2.1. Декларант заповнює ЕПП вiдповiдно до порядку заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України, що визначається Держмитслужбою України, а також формує авторизоване повiдомлення, засвiдчене ЕЦП, i передає його за допомогою власних каналiв зв'язку засобами електронної пошти до ПIК.

(пункт 2.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 551)

     2.2. ПIК в автоматичному режимi здiйснює перевiрку:

     достовiрностi ЕЦП на авторизованому повiдомленнi;

     дотримання структури й формату даних, що встановлюються Держмитслужбою України;

     правильностi заповнення ЕПП.

     2.3. У разi позитивних результатiв перевiрки ПIК:

     реєструє ЕПП з присвоєнням йому реєстрацiйного номера, чим пiдтверджує поставлення ЕПП на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України;

     формує й направляє декларантовi протокол, який мiстить реєстрацiйний номер ЕПП з дiапазону номерiв, зарезервованих митним органом.

     2.4. У разi негативних результатiв перевiрки ПIК формує й направляє декларантовi протокол, який мiстить перелiк помилок в ЕПП.

     2.5. Реєстрацiйний номер ЕПП використовується як iдентифiкацiйний номер документа контролю за доставкою товарiв при здiйсненнi такого контролю митницею вiдправлення.

     2.6. ЕПП зберiгається в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України.

     2.7. ЕПП може бути вiдкликане в порядку та на умовах, визначених у главi 4 Порядку.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.