Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

06.10.2003 N 653


Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 i вiд 08.12.98 N 771

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 жовтня 2003 р. за N 927/8248


     З метою вдосконалення порядку здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення й для приведення нормативних актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни до наказу Державної митної служби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132:

     1.1. Слова "центральної бази даних Держмитслужби" замiнити словами "Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України".

     1.2. Абзац перший пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Установити, що одразу пiсля надходження вантажу у визначене мiсце прибуття перевiзник звертається до чергового iнспектора митницi в мiсцi прибуття, а останнiй приймає за реєстром усi поданi перевiзником товаросупровiднi документи, якi пiдлягають поданню митницi в мiсцi прибуття, зазначає в реєстрi дату й час надходження вантажу та в строк, що не перевищує чотирьох годин, уносить вiдмiтку до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України про надходження вантажу у визначене мiсце прибуття. Реєстр прийнятих документiв складається в трьох примiрниках, кожен з яких засвiдчується пiдписом перевiзника, пiдписом чергового iнспектора митницi та вiдтиском штампа "Пiд митним контролем".

     2. Унести такi змiни й доповнення до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335:

     2.1. У пунктi 2.2 цифри "10" замiнити цифрами "20".

     2.2. Четвертий абзац пункту 4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Анулювання ПД i ПП здiйснюється в порядку, визначеному наказами Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.05.99 за N 306/3599, i вiд 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745".

     2.3. Пункт 4.9 викласти в такiй редакцiї:

     "4.9. Поставлення на контроль електронної копiї ПП здiйснюється iнспектором митницi призначення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАIС Держмитслужби України цiєї копiї, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про вiдповiднiсть даних електронної копiї ПП даним, що мiстяться в твердiй копiї ПП".

     2.4. Доповнити пункт 4.20 пiсля слiв "в ЄАIС Держмитслужби України" словами "у строк, що не перевищує чотирьох годин iз зафiксованого в реєстрi (вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132) моменту надходження вантажу в мiсце прибуття".

     2.5. Доповнити главу 4 пунктом 4.26 такого змiсту:

     "4.26. Iнформацiя про повне завершення перемiщення вантажу вноситься до ЄАIС Держмитслужби України протягом доби вiд дати завершення митного оформлення цього вантажу згiдно iз заявленим митним режимом".

     3. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу, суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пiдприємств.

     5. Установити, що пункт 2.1 цього наказу набирає чинностi 01.01.2004.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.