Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 771 від 08.12.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.07.97р. N 11/2-7253

 

Начальникам митниць

Щодо порядку та термiну введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 04.04.97 р. N 150

     Направляємо для ознайомлення, iнформування суб'єктiв ЗЕД та вжиття необхiдних завчасних заходiв для забезпечення введення в дiю наказ Держмитслужби вiд 04.04.97 р. N 150, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27.06.97 р. за N 240/2044.

     На першому етапi введення в дiю наказу будуть вживатися наступнi заходи. Тимчасово дозволяється надавати дозвiл на вiдправлення товарiв iз митницi вiдправлення без проведення зв'язку з митницею призначення. У разi вiдсутностi електронного зв'язку (електронної пошти) мiж митним постом митницi i самою митницею, вiдомостi, зазначенi в ДКД, передаються в митницю (або з митницi) факсимiльним зв'язком, телефонограмою чи кур'єром. Митниця на пiдставi отриманої iнформацiї формує ДКД-ЕК для передачi в IАМУ.

     При завчасному поданнi ДКД та/або ДКД-ЕК на митний пост митницi вiдправлення, вiдомостi, зазначенi в ДКД, в митницю призначення, не передаються. Цi вiдомостi передаються (пiсля можливого коректування) у митницю вiдправлення тiльки в день прибуття товарiв пiсля оформлення ДКД.

     Пересилання вiдомостей, зазначених у ДКД, здiйснюється наступним чином.

     1. Iнспектор, що знаходиться на митному посту митницi вiдправлення, не пiзнiше нiж черем одну годину з моменту оформлення ДКД-ЕК, передає вiдомостi, зазначенi в ДКД, у митницю вiдправлення. Митниця фiксує цi вiдомостi, ставить ДКД на контроль. Пiсля цього вона негайно пересилає каналами електронного зв'язку в поштову скриньку "ПIК ДКД", розташовану в головному поштовому вiддiленнi IАМУ, електронну копiю ДКД.

     2. IАМУ створює реєстри присланих ДКД для кожної митницi призначення i через кожнi чотири години розмiщує цi реєстри у вiдповiднi поштовi скриньки митниць призначення в: 0 год., 4 год., 8 год., 12 год., 16 год., 20 год.

     3. Митницi призначення отримують реєстри ДКД iз своїх поштових скриньок у вищезазначенi часи, ставлять ДКД на контроль i негайно передають їх на митнi пости, куди мають прибути товари.

     4. При надходженнi товарiв на митний пост митницi призначення, не пiзнiше нiж через одну годину з моменту оформлення операцiї доставки, працiвник митного поста пересилає вiдповiдну iнформацiю, зазначену в ДКД, у митницю призначення. Ця митниця знiмає ДКД з контролю i передає iнформацiйне повiдомлення в IАМУ про зняття ДКД з контролю.

     5. IАМУ створює реєстри ДКД для кожної митницi вiдправлення, якi мають бути знятi з контролю, i через кожнi чотири години розмiщує цi реєстри у вiдповiднi поштовi скриньки митниць вiдправлення в: 0 год., 4 год., 8 год., 12 год., 16 год., 20 год.

     6. Митницi вiдправлення отримують реєстри ДКД, що мають бути знятi з контролю, iз своїх поштових скриньок у вищезазначенi часи та знiмають ДКД з контролю.

     7. При ненадходженнi товарiв у вiдповiдний митний пост митницi призначення, виконується така ж послiдовнiсть операцiй, як i в пунктах 4-6, тiльки IАМУ створює вже реєстри ДКД за недоставками. Iнформацiя оперативного реагування пересилається безпосередньо мiж митницями.

     При митному оформленнi товарiв, пов'язаному iз заповненням ВМД, митниця повинна занести реєстрацiйний номер цiєї ВМД у два примiрники ДКД - у гр. 44. У цiй же графi ДКД фiксується факт порушення митних правил, якщо такий був виявлений у митницi призначення - пiд час оформлення зазначеної ВМД. ДКД не використовується при перемiщеннi товарiв транзитом через територiю України, при iмпортуваннi товарiв за умови необхiдностi пред'явлення прикордоннiй митницi акцизної вантажної митної декларацiї (згiдно з наказом Держмитслужби вiд 13.02.97 р. N 65.

     Транзит товарiв через територiю України громадянами у розмiри, що пiдлягають оподаткуванню, здiйснюється за умови укладення власником цих товарiв або уповноваженою ним особою (у тому числi i фiрмою типу "Тур-Карго") угоди з українською транспортноекспедицiйною компанiєю (єкспедитором), вiдповiдно до вимог листа Держмитслужби вiд 28.12.96 р. N 11/1-9841, та оформлення ДКД - без оформлення ВМД.

     Транспортно-експедицiйна компанiя у даному разi являється декларантом. У зв'язку з специфiкою iснуючої iнфраструктури залiзничного транспорту, коли товари, при направленнi з одного пункту в iнший на територiї України, перетинають територiї Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь чи Республiки Молдови, цi товари повиннi пройти у митницi вiдправлення митне оформлення, пов'язане з складанням ДКД. У пунктах пропуску ДКД митними органами не вилучається. За умови позитивного результату проведеного митного контролю у кожному пунктi пропуску в ДКД ставляться вiдтиски особистої номерної печатки у гр. 47+В: злiва направо - у порядку руху.

     При цьому самi зазначенi вiдтиски слiд розмiщувати вздовж основного аркуша (вертикально). Товари прямують пiд митним контролем у митницю (залiзничну станцiю) призначення i видаються одержувачу тiльки з дозволу митницi. За оформлення ДКД митницею вiдправлення справляються митнi збори за ставками, встановленими у п. З постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 "Про ставки митних зборiв":

     - за кожною вантажною митною декларацiєю - еквiвалент 10 дол. США;

     - за кожним додатковим аркушем до неї - еквiвалент 5 дол. США.

     Вiдомостi про сплату митних зборiв за оформлення ДКД заносяться в гр. 47 та гр. В унiфiкованого адмiнiстративного документу (УАД) форми МД-2, МД-З у порядку, встановленому наказом Держмитслужби вiд 21.02.97 р. N 81.

     Термiн введення в дiю наказу - 01.10.97 р.

     Телетайпограму Держмиткому вiд 21.07.93 р. N 902 вважати такою, що втратила чиннiсть з 01.10.97 р.

     Додаток. Згаданий наказ на 12 арк.

В. о. Голови Служби О.ЄгоровПро затвердження Положення
про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України

Наказ Державної митної служби України
вiд 4 квiтня 1997 року N 150 

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 червня 1997 р. за N 240/2044

     З метою впорядкування митного оформлення та посилення контролю за товарами та iншими предметами, що перемiщуються мiж митницями i знаходяться пiд митним контролем, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України (додається).

     2. Правовому управлiнню забезпечити державну реєстрацiю наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Прес-центру Держмитслужби довести цей наказ до мiнiстерств, вiдомств, установ та громадян через засоби масової iнформацiї пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Начальникам регiональних митниць забезпечити належний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями, iнформуванням суб'єктiв ЗЕД, якi знаходяться в зонi дiяльностi митниць.

     5. Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню забезпечити митницi достатньою кiлькiстю магнiтних носiїв iнформацiї (дискет) та журналiв реєстрацiї документiв контролю за доставкою, передбачених Положенням.

     6. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню:

     - розробити вiдповiдне програмне забезпечення та запровадити його в дiю;

     - щомiсячно подавати до Центрального апарату Держмитслужби звiт про недоставленi товари та предмети;

     - створити iнформацiйний банк даних про декларантiв, перевiзникiв, пiдприємства i транспортнi засоби, постiйно його оновлювати та розсилати для використання у митницi.

     7. Управлiнню органiзацiї митного контролю та Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню визначити критерiї, на основi яких буде створюватись банк даних про декларантiв, перевiзникiв та транспортнi засоби.

     8. Наказ Держмиткому України вiд 27 вересня 1993 р. N 246 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Ю. Соловкова.

Голова Служби

Л. Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
вiд 4 квiтня 1997 р. N 150

 

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 червня 1997 р. за N 240/2044

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок контролю за перемiщенням товарiв
та iнших предметiв мiж митницями на територiї України

1. Загальнi положення

     1.1. Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України (далi - Положення) вводиться з метою встановлення надiйного контролю за перемiщенням товарiв (предметiв) мiж митницями, оперативного реагування у разi ускладнень чи виникнення непередбачених ситуацiй при цьому, пiдвищення вiдповiдальностi осiб, якi заявляють товари до перевезень, та перевiзникiв, ведення статистичної обробки iнформацiї.

     1.2. Дiя цього Положення поширюється на товари (предмети), якi знаходяться пiд митним контролем та перемiщуються мiж митницями по територiї України всiма юридичними та фiзичним особами.

     1.3. Термiни, що вживаються для цiлей цього Положення

     1.3.1. "Митниця вiдправлення" - будь-який митний орган України, з якого для усiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перемiщення товарiв.

     1.3.2. "Митниця призначення" - будь-який митний орган України, де закiнчується перемiщення товарiв.

     1.3.3. "Митне забезпечення" - засвiдчення митними органами проведення митного оформлення товару, до якого встановлений вiдповiдний митний режим, яке включає проставлення уповноваженими особами митницi вiдтискiв номерного штампа "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки, а також пломбування транспортних засобiв, тари та iнших видiв ємкостей, в яких перемiщується товар, якщо останнє передбачено вимогами встановленого митного режиму. Зразки митного забезпечення та порядок їх розмiщення на документах, транспортних засобах, рiзних видах тари та ємкостях визначаються нормативними актами Державної митної служби України.

     1.3.4. "Перевiзник" - власник товарiв або уповноважена ним особа, яка здiйснює перевезення та безпосередньо володiє товарами протягом усього термiну їх перемiщення мiж митницями.

     1.3.5. "Декларант" - юридична або фiзична особа, яка здiйснює декларування товарiв у митницi вiдправлення з метою перевезення їх у митницю призначення:

     - власник або, за його дорученням, вiдправник чи одержувач;

     - митний брокер;

     - експедитор;

     - перевiзник.

     1.3.6. "Партiя товарiв":

     - товари, що вiдправляються на адресу одного одержувача за одним транспортним документом вiдповiдно до транспортних правил, а також товари, що пересилаються за однiєю поштовою накладною або перемiщуються як ручна поклажа однiєю особою, яка перетинає митний кордон України;

     - товари, що надходитимуть на станцiю призначення одночасно у складi однiєї вiдправки на адресу одного вантажоотримувача вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення (при залiзничних перевезеннях).

     1.4. Товари перемiщуються пiд митним контролем з митницi вiдправлення в митницю призначення шляхом перевезення їх залiзничним, автомобiльним, повiтряним, рiчковим, морським видами транспорту.

     1.5. Митниця вiдправлення дає дозвiл на доставку товарiв у митницю призначення за умови вiдсутностi у неї претензiй до пред'явлених для митного контролю документiв, товарiв та транспортних засобiв, що перевозять цi товари.

     1.6. Товари перевозяться мiж митницями пiд митним забезпеченням в упаковцi, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими з опечатаного вантажного мiсця, транспортного засобу чи контейнера або помiщатись у такi мiсця без залишення видимих слiдiв розпечатання чи пошкодження митного забезпечення.

     1.7. Митниця вiдправлення вказує граничний термiн доставки товарiв у митницю призначення. Цей термiн або законодавчо обумовлений, або встановлюється самою митницею згiдно з нормативами на перевезення товарiв з урахуванням виду транспортного засобу, маршруту перевезення, властивостей товарiв та iнших умов.

2. Пiдготовка до перевезення

     2.1. Для перевезення товарiв мiж митницями на партiю товарiв складається документ контролю за їх доставкою (ДКД). Як ДКД використовується унiфiкований адмiнiстративний документ - вантажна митна декларацiя (ВМД), що мiстить вiдомостi, зазначенi в додатку 1.

     Необхiднi данi вносяться в один основний аркуш ВМД форми МД-2 та у вiдповiдну кiлькiсть додаткових аркушiв форми МД-З (або специфiкацiй форми МД-8).

     ДКД складається митницею безпосередньо в день прибуття товарiв у митницю вiдправлення у двох примiрниках.

     З метою зменшення часу проведення митного контролю та оформлення ДКД можливе завчасне подання декларантом двох примiрникiв цього документа у митницю вiдправлення. При цьому обов'язковою умовою прийняття митницею ДКД є наявнiсть у ньому iнформацiї про цього декларанта.

     2.2. ДКД складається на партiю товарiв, загальна вартiсть яких перевищує суму, еквiвалентну ста доларам США. В окремих випадках митниця може складати ДКД на товари незалежно вiд їх загальної вартостi.

     2.3. На кожен ДКД митницею вiдправлення складається його електронна копiя (ДКД-ЕК).

     При завчасному поданнi ДКД декларант повинен подати виготовлену ним ДКД-ЕК для вiдтворення з неї iнформацiї митним органом. При цьому допускається подання декларантом необхiдних вiдомостей, зазначених у ДКД, у митницю вiдправлення каналами електронного зв'язку. Отримавши зазначенi вiдомостi, митниця виготовляє (роздруковує) два примiрники ДКД.

     2.4. Митниця вiдправлення, маючи завчасно ДКД, проводить попереднiй аналiз даних про товари, фiзичних та юридичних осiб, причетних до перевезення цих товарiв, транспортнi засоби, використовуючи при цьому банк даних про них, наданий попередньо Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням Державної митної служби України (IАМУ).

     Вiдомостi, зазначенi в ДКД, митницею вiдправлення каналами електронного зв'язку пересилаються в митницю призначення. Схема проходження електронної iнформацiї така:

  ********************************************************
  * митниця    * -----> *    *  -----> * митниця   *
  * вiдправлення * <----- * IАМУ * <----- * призначення *
  ********************************************************

     Таким чином, митниця вiдправлення повинна отримати пiдтвердження (та зафiксувати його у графi 47 + В) про факт надходження в митницю призначення цих вiдомостей. При цьому митницями може уточнюватися рiзного виду iнформацiя.

     2.5. При надходженнi в митницю призначення електронної iнформацiї виготовляється (роздруковується) третiй примiрник ДКД. У графi Д цього примiрника проставляється вiдтиск штампа "Пiд митним контролем".

3. Контроль за перевезенням

     3.1. Порядок дiй митницi вiдправлення

     3.1.1. При надходженнi товарiв у митницю вiдправлення ця митниця складає ДКД на пiдставi даних, зазначених у товаросупровiдних, транспортних документах (у тому числi у подорожньому листi), посвiдченнi особи перевiзника та проводить огляд самих товарiв.

     У разi завчасного подання декларантом ДКД та виготовлення митницею двох примiрникiв ДКД ця митниця звiряє данi, зазначенi в ДКД, з даними, зазначеними у вищезгаданих у цьому пунктi документах, i також проводить митний огляд товарiв.

     В обох випадках перевiряється та уточнюється iнформацiя стосовно заборон чи обмежень щодо декларанта, перевiзника, вiдправника, одержувача, транспортних засобiв, товарiв, використовуючи банк даних про них.

     Вантажнi вiдправлення, на якi ДКД був поданий завчасно, оформляються митницею у першу чергу.

     Перевiзник ознайомлюється iз змiстом пам'ятки про вiдповiдальнiсть за перевезення товарiв i недоставлення їх у митницю призначення i складає у графi 50 + С обох примiрникiв ДКД зобов'язання про доставку товарiв, зазначених у ДКД, у незмiнному виглядi у митницю призначення в зазначений термiн:

     "Зазначенi в ДКД товари зобов'язуюсь доставити у (назва) митницю в термiн до (дата). Iз змiстом статей 109, 110, 111, 112, 114 Митного кодексу України ознайомлений. Пiдпис."

     3.1.2. У разi завчасного подання в митницю вiдправлення ДКД i позитивного результату проведеного митницею попереднього аналiзу обставин перевезення товарiв та при вiдсутностi зауважень до поданих документiв, транспортних засобiв i товарiв митниця вiдправлення дає дозвiл на вiдправлення товарiв.

     3.1.3. У разi складення ДКД у час прибуття товарiв у митницю вiдправлення ця митниця каналами електронного зв'язку негайно пересилає у митницю призначення вiдомостi, зазначенi в ДКД, за схемою, описаною в пунктi 2.4.

     Пiсля отримання пiдтвердження вiд митницi призначення про одержання нею iнформацiї та у разi вiдсутностi зауважень до поданих документiв, транспортних засобiв i товарiв митниця вiдправлення дає дозвiл на перевезення товарiв у митницю призначення.

     3.1.4. У момент вiдправлення в товаросупровiдних, транспортних документах (у тому числi в подорожньому листi), ДКД митницею вiдправлення проставляються вiдтиски митних забезпечень:

     - штампа "Пiд митним контролем" (у ДКД - графа Д);

     - особистої номерної печатки (у ДКД - графа А).

     Перший примiрник ДКД залишається на контролi в митницi вiдправлення, другий примiрник ДКД, товаросупровiднi, транспортнi документи (у тому числi подорожнiй лист) видаються перевiзнику.

     3.2. Порядок дiй митницi призначення

     При надходженнi товарiв у межах установленого термiну в митницю призначення цiєю митницею звiряються вiдомостi, зазначенi в третьому примiрнику ДКД, з вiдомостями, зазначеними у другому примiрнику ДКД, доставленому перевiзником, товаросупровiдних i транспортних документах (у тому числi в подорожньому листi), а також безпосередньо з кiлькiсними та якiсними характеристиками товарiв.

     У разi вiдсутностi зауважень пiд час проведеного митного контролю в товаросупровiдних, транспортних документах (у тому числi в подорожньому листi), другому примiрнику ДКД (у графi Д) проставляються вiдтиски особистої номерної печатки iнспектора митницi призначення як свiдчення про завершення операцiї доставки товарiв. Такий же вiдтиск (у графi Д) проставляється й у третьому примiрнику ДКД. Другий i третiй примiрники ДКД залишаються в митницi. Товари пропускаються за межi митної територiї України або здiйснюється їх митне оформлення внутрiшньою митницею згiдно iз заявленим митним режимом.

     У разi виявлення порушень митних правил пiд час проведення митного контролю товари затримуються i проводиться аналiз причин, що призвели до цих порушень. Митницею даються рекомендацiї щодо усунення цих причин або порушується справа про порушення митних правил.

     Iнформацiя, зазначена у ДКД (з вiдмiтками про позитивне або негативне завершення митного контролю у графi 47+В), каналами електронного зв'язку пересилається у митницю вiдправлення. Схема проходження електронної iнформацiї така:

  **************     ********     ******************
  * митниця  * -----> *   * -----> * митниця    *
  * призначення* <----- * IАМУ * <----- *  вiдправлення *
  **************     ********    ******************

     3.3. Контроль за виконанням зобов'язання про доставку

     3.3.1. Примiрники ДКД реєструються в митницях вiдправлення та призначення у вiдповiдних журналах за формами, наведеними в додатках 2 i 3.

     3.3.2. Контроль за виконанням зобов'язання перевiзника про доставку товарiв у митницю призначення здiйснює митниця вiдправлення.

     При надходженнi в митницю вiдправлення пiдтвердження про доставку товарiв у митницю призначення у першому примiрнику ДКД (у графi Д) iнспектором контролюючого пiдроздiлу митницi вiдправлення проставляється вiдтиск його особистої номерної печатки, а в журналi реєстрацiї митницi вiдправлення ним робляться вiдповiднi вiдмiтки. Товари знiмаються з контролю.

     У разi вiдсутностi пiдтвердження вiд митницi призначення протягом доби з моменту закiнчення встановленого термiну факту доставки товарiв, митниця вiдправлення пересилає у митницю призначення каналами електронного зв'язку iнформацiю, зазначену в ДКД, з вiдповiдною вiдмiткою у графi 47 + В:

     "Пiдтвердження про доставку товарiв за ДКД (реєстрацiйний номер) не надiйшло".

     У свою чергу митниця призначення при ненадходженнi товарiв до неї у встановлений термiн, а також при вiдсутностi повiдомлення вiд митницi вiдправлення протягом двох дiб пiсля закiнчення термiну доставки повiдомляє митницю вiдправлення:

     "Товари за ДКД (реєстрацiйний номер) не надiйшли".

     3.3.3. Питання про притягнення перевiзника до вiдповiдальностi за порушення митних правил вирiшує:

     - митниця вiдправлення;

     - митниця призначення у разi розташування перевiзника у зонi дiяльностi цiєї митницi;

     - iнша митниця, визначена Управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України.

     3.3.4. Загальна схема проходження iнформацiї, що пересилається мiж митницями каналами електронного зв'язку:

  **************     ********      ***************
  *митниця   * ----->  * IАМУ *  -----> * митниця   *
  *вiдправлення* <-----  *   *  <----- * призначення *
  **************     ********      ***************
               / 
               | |
               | |
        ************************************
        * центральний апарат Держмитслужби *
        ************************************

     Основнi функцiї IАМУ:

     - встановлення надiйного зв'язку мiж митницями та центральним апаратом Держмитслужби;

     - створення банку даних про пiдприємства, що здiйснюють ЗЕД, митних брокерiв, експедиторiв, перевiзникiв i транспортнi засоби, постiйне його оновлювання та пересилання iнформацiї з нього у митницi;

     - подання щомiсячного звiту про недоставку товарiв до центрального апарату Держмитслужби.

4. Особливостi перемiщення товарiв

     4.1. Великогабаритнi та громiздкi товари, а також товари, що завантажуються насипом чи навалом, можуть перевозитись мiж митницями вiдкритими транспортними засобами, на якi неможливо накласти митне забезпечення. Декларування таких товарiв здiйснюється з детальним їх описом у графi 31 ДКД.

     4.2. У разi недоставки товарiв у митницю призначення внаслiдок аварiї чи непереборної сили пiдприємства, органiзацiї та громадяни, якi здiйснюють перевезення таких товарiв, зобов'язанi вжити всiх можливих заходiв для схоронностi їх i повiдомити в митницю, в зонi дiяльностi якої вiдбулось припинення перевезення. Термiн доставки в такому разi продовжується на термiн дiї обставин непереборної сили.

     Митне оформлення (переоформлення) таких товарiв дозволяється провести у цiй митницi.

     У разi неможливостi подальшого перемiщення товарiв така митниця стає новою митницею призначення, про що вона сповiщає через IАМУ митницi вiдправлення та призначення, й оформляє вiдповiднi документи.

     У разi продовження перемiщення товарiв ця митниця стає новою митницею вiдправлення, про що вона таким же чином сповiщає попередню митницю вiдправлення та митницю призначення, а також оформляє новi ДКД i ДКД-ЕК.

     У такий же спосiб переоформляються документи пiд час перемiщення товарiв при змiнi договору перевезення, перевантаженнях, змiнi виду транспортного засобу, помилковiй доставцi та в iнших випадках, якi спричиняють змiну перевiзника, термiну доставки та iнших умов перевезення.

     При надходженнi в митницю призначення лише частини транспортних засобiв та (або) товарiв вiдсутнi транспортнi засоби та товари залишаються на контролi до остаточного їх надходження.

     4.3. У разi перевезення вантажiв автомобiльним транспортом з використанням книжки МДП у ДКД заповнюються графи: 7, 18 + 21 + 25 + 26 + 27, 29, 30, 33, 44, 50 + С.

     У графi 44 зазначаються:

     - номер книжки МДП;

     - органiзацiя, яка видала цю книжку.

5. Вiдповiдальнiсть

     5.1. Вiдповiдальнiсть за доставку товарiв з митницi вiдправлення в митницю призначення в межах установленого термiну та з дотриманням вимог митного законодавства перевiзники несуть на пiдставi взятого ними зобов'язання про цю доставку.

     5.2. У разi суттєвого перевищення термiну доставки, пошкодження або втрати митного забезпечення, проведення вантажних операцiй та видачi товарiв без дозволу митного органу, а також недоставки товарiв з митницi вiдправлення в митницю призначення перевiзник притягується до вiдповiдальностi згiдно з Митним кодексом України.

 

Додаток N 1

Обов'язковi вiдомостi,
необхiднi для внесення у графи ДКД

     Графа А. Вiдтиск особистої номерної печатки iнспектора митницi вiдправлення в першому i другому примiрниках ДКД.

     Графа 1. Тип декларацiї. У третьому пiдроздiлi проставляється "ДКД".

     Графа 2. Вiдправник.

     Графа 3. Додатковi аркушi.

     Графа 4. Специфiкацiї.

     Графа 5. Всього найменувань товарiв.

     Графа 7. Реєстрацiйний номер ДКД.

     Графа 8. Одержувач.

     Графа 14. Декларант (його реквiзити).

     Графа 18 + 21 + 25 + 26 + 27. Транспортний засiб (його реквiзити).

     Графа 19. Контейнер.

     Графа 22. Валюта та загальна фактурна вартiсть товарiв.

     Графа 29. Митниця призначення (згiдно з Класифiкатором митних органiв).

     Графа 30. Термiн доставки товарiв.

     Графа 31. Вантажнi мiсця та опис товарiв.

     Графа 32. Номер товару.

     Графа 33. Наявнiсть пiдакцизних товарiв (у крайнiй правiй колонцi проставляється "А").

     Графа 42. Фактурна вартiсть товару.

     Графа 44. Реєстрацiйний номер ВМД, що оформляється одночасно з оформленням ДКД. Вiдомостi з книжки МДП. Особливостi i характер перемiщення товарiв. Митне та iнше забезпечення.

     Графа 47 + В. Iнформацiя обмiну мiж митницями та IАМУ.

     Графа 50 + С. Перевiзник (його реквiзити), зобов'язання, пiдпис.

     Графа Д. Вiдтиски митних забезпечень:

     - штампа "Пiд митним контролем" iнспектора:

     - митницi вiдправлення в першому i другому примiрниках ДКД;

     - митницi призначення в третьому примiрнику ДКД;

     - особистої номерної печатки iнспектора:

     - митницi вiдправлення в першому примiрнику ДКД;

     - митницi призначення в другому i третьому примiрниках ДКД.

     Якщо у графах 14, 18 + 21 + 25 + 26 + 27, 44, 47 + В, 50 + С бракує мiсця для внесення всiх необхiдних даних, допускається наводити їх на зворотi ДКД i завiряти вiдтиском особистої номерної печатки.

     Графи 7, 29, А, Д заповнюються тiльки посадовими особами митних органiв.

     У разi перевезення мiжнародних поштових вiдправлень дозволяється не заповнювати графи 22 i 42.

 

Додаток N 2

Журнал реєстрацiї ДКД
митницею вiдправлення

ОБОВ'ЯЗКОВI  ГРАФИ

     1. N п/п.

     2. Реєстрацiйний номер ДКД.

     3. Дата вiдправлення товарiв.

     4. Митниця призначення.

     5. Термiн доставки.

     6. Дата пересилання iнформацiї у митницю призначення про вiдсутнiсть вiдповiдi вiд неї.

     7. Дата зняття товарiв з контролю.

 

Додаток N 3

Журнал реєстрацiї ДКД
митницею призначення

ОБОВ'ЯЗКОВI  ГРАФИ

     1. N п/п.

     2. Митниця вiдправлення - реєстрацiйний номер ДКД.

     3. Дата вiдправлення товарiв.

     4. Термiн доставки товарiв.

     5. Дата прибуття товарiв.

     6. Вiдповiдь у митницю вiдправлення про доставку або недоставку вантажу, дата вiдповiдi.

     7. Дата зняття товарiв з контролю.

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.