ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.96 р. N 11/1-9841

 

Начальникам митниць


Стосовно порядку перемiщення товарiв громадян через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 11 сiчня 2002 року N 11/2-9-315-ЕП

     Для використання в оперативнiй роботi з метою вдосконалення контролю за перемiщенням товарiв громадян (резидентiв, нерезидентiв, осiб без громадянства) через митний кордон України згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.96 р. N 1010 i вiд 30.11.96 р. N 1430 та запобiганню ухиленню вiд сплати належних податкiв повiдомляємо:

     1. У разi транзиту як непiдакцизних, так i пiдакцизних товарiв громадянами, подiбнi перевезення можливi лише за умови:

     - надання в пунктах пропуску митним органам документiв, що пiдтверджують укладення власником таких товарiв або уповноваженою ним особою угоди з українською транспортно-експедицiйною компанiєю (експедитором), яка має вiдповiдну лiцензiю МЗЕЗторгу на здiйснення транспортно-експедицiйного обслуговування;

     - перевезення товарiв транспортними засобами, що мають право перевозити зовнiшньоторговельнi вантажi (у порядку, визначеному листами Держмиткому вiд 11.09.96 р. N 11/6-6742, вiд 19.09.96 р. N 11/6-6991, вiд 02.10.96 р. N 11/6-7370) або транспортними засобами, якi належать власникам цих товарiв.

     2. У разi доставки (транзиту) товарiв, що належать громадянам, фiрмами типа "Тур-Карго", останнє можливе при наданнi в пунктах пропуску митним органам документiв, що пiдтверджують укладення вiдповiдної угоди мiж власником товарiв i фiрмою типа "Тур-Карго" i за умови виконання фiрмою вимог, викладених в пунктi 1.

     В таких випадках митне оформлення товарiв здiйснюється у порядку, передбаченому для юридичних осiб, тобто iз заповненням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3).

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 11.01.2002 р. N 11/2-9-315-ЕП)

     4. В усiх вищезазначених випадках вiдповiдальнiсть за доставлення (транзит) товарiв покладається на українського експедитора або перевiзника, до якого при порушеннях застосовуються положення статей 109 чи 114 Митного Кодексу України.

     5. Дiя цього листа не поширюється:

     - при перемiщеннi громадянами через митний кордон України товарiв вартiстю до 200 екю (одиничного неподiльного предмета вартiстю до 300 екю), алкогольних напоїв та тютюнових виробiв в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню, а також транспортних засобiв особистого користування;

     - за умови сплати громадянами всiх належних податкiв при ввезеннi товарiв в Україну у прикордоннiй митницi.

     У разi невиконання вимог, викладених у п.п. 1, 2, 3, пропуск товарiв в Україну здiйснювати лише за умови сплати всiх належних податкiв.

     Листи Держмиткому вiд 18.09.96 р. N 11/6-6917, вiд 26.09.96 р. N 11/6-7156, вiд 14.11.96 р. N 11/6-8310; лист Держмитслужби вiд 13.12.96 р. N 11/6-9324 вважати такими, що втратили чиннiсть.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.