Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2003 N 380


Про затвердження Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 липня 2003 р. за N 590/7911

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 21 серпня 2003 року N 570,
вiд 26 грудня 2003 року N 915,

вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 16 грудня 2008 року N 1414

(В назвi й текстi наказу й додатка до нього слова "Тимчасовий порядок" замiнено словом "Порядок" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26 грудня 2003 року N 915)

     З метою спрощення процедури митного оформлення однорiдної продукцiї, що регулярно вивозиться у великих обсягах за межi митної територiї України залiзничним транспортом одним пiдприємством за одним договором (контрактом) зi змiною або без змiни транспортного засобу на митному кордонi України, i впровадження чергового етапу системи контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, зi змiнами й доповненнями, наказую:

     1. Затвердити Порядок проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї, що додається.

     2. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у мiсячний термiн пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити введення в експлуатацiю програмно-iнформацiйного комплексу для здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення з використанням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України вiдповiдно до пункту 3 наказу Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

     Цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     Останнiй абзац наказу виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915)
  
В.о. Голови Служби
О.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
02.06.2003 N 380
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 липня 2003 р. за N 590/7911

ПОРЯДОК
проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї

(У текстi Порядку слова "Порядок заповнення граф ВМД" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Iнструкцiя" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16 грудня 2008 року N 1414)

1. Загальнi положення

     Цей Порядок розроблено з метою спрощення процедури митного оформлення однорiдної продукцiї (далi - товари), що регулярно вивозиться у великих обсягах за межi митної територiї України залiзничним транспортом одним пiдприємством (далi - суб'єкт ЗЕД) за одним договором (контрактом) з перевантаженням або без перевантаження цiєї продукцiї на митному кордонi України, i впровадження чергового етапу системи контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, зi змiнами й доповненнями (далi - Положення).

(роздiл 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

2. Оформлення загальної вантажної митної декларацiї

     2.1. Якщо товари регулярно вивозяться залiзничним транспортом за межi митної територiї України одним суб'єктом ЗЕД за одним договором (контрактом), то митниця вiдправлення може дозволити цьому суб'єктовi подавати загальну вантажну митну декларацiю (далi - ЗВМД), що оформлюється на товари, якi перемiщуватимуться окремими партiями протягом певного перiоду, погодженого з цiєю митницею.

     2.2. Рiшення про надання суб'єктовi ЗЕД дозволу на подання ЗВМД приймається начальником митницi вiдправлення або вповноваженою ним особою на пiдставi заяви цього суб'єкта. Форма заяви наведена в додатку 1 до цього Порядку. У графi "Код за УКТЗЕД" поля 8 заяви зазначається чотиризначний код товару за УКТЗЕД.

(абзац перший пункту 2.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     До заяви додаються копiї документiв (зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) тощо), що пiдтверджують зазначенi в нiй вiдомостi.

     Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й розглядається протягом 7 робочих днiв пiсля її реєстрацiї.

     Зазначене рiшення начальника митницi або вповноваженої ним особи оформлюється як резолюцiя на заявi та є пiдставою для подання ЗВМД суб'єктом ЗЕД. Вiдмова в дозволi на подання ЗВМД надається в письмовому виглядi на бланку митного органу й мiстить причини вiдмови.

(абзац четвертий пункту 2.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     2.3. У разi прийняття начальником митницi вiдправлення позитивного рiшення суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами (далi - Iнструкцiя), i подає її митницi вiдправлення.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915,
у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     2.4. У разi неподання суб'єктом ЗЕД ЗВМД протягом 30 дiб пiсля отримання позитивного рiшення за заявою воно стає недiйсним.

     2.5. Строк дiї ЗВМД визначається суб'єктом ЗЕД за погодженням з митницею вiдправлення й може бути продовжений начальником митницi вiдправлення за заявою суб'єкта ЗЕД. Загальний строк дiї ЗВМД не може перевищувати термiну дiї зовнiшньоекономiчного контракту й 6 мiсяцiв з дати оформлення ЗВМД.

     2.6. Пiсля оформлення ЗВМД посадова особа митницi вiдправлення надсилає протягом 4 годин засобами електронного зв'язку до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України) електронну копiю цiєї ЗВМД.

     2.7. Контроль за використанням ЗВМД у цiй митницi здiйснюється шляхом ведення Журналу контролю за використанням загальних вантажних митних декларацiй, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку. Перший аркуш оформленої ЗВМД разом iз заявою суб'єкта ЗЕД i комплектом документiв до неї зберiгається в окремiй справi.

     2.8. При вiдправленнi залiзничною станцiєю першої партiї товарiв за ЗВМД суб'єкт ЗЕД долучає до товаросупровiдних документiв четвертий аркуш ЗВМД.

     При вiдправленнi наступних партiй товарiв замiсть четвертого аркуша ЗВМД долучається завiрена суб'єктом ЗЕД копiя п'ятого аркуша ЗВМД.

     2.9. У разi перемiщення експортних вантажiв залiзничним транспортом декларант уносить до графи 50 усiх основних аркушiв ЗВМД вiдомостi про залiзницю, що приймає заявленi товари до перевезення.

     При вiдправленнi першої партiї товарiв за ЗВМД в перевiзних документах та на зворотному боцi четвертого основного аркуша ЗВМД проставляється календарний штемпель станцiї вiдправлення, яка прийняла вантаж до перевезення, що є свiдченням узяття залiзницями зобов'язання про дотримання митних правил. Для здiйснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення копiя четвертого основного аркуша ЗВМД передається до вiддiлу контролю за доставкою вантажiв митницi, що провела оформлення ЗВМД.

     При вiдправленнi наступних партiй товарiв календарний штемпель станцiї вiдправлення проставляється на двох примiрниках копiї п'ятого основного аркуша ЗВМД, завiрених пiдписом i печаткою декларанта. Один примiрник цiєї копiї передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на митному кордонi України. Для здiйснення контролю за доставкою вантажу в митницю призначення другий примiрник копiї передається до вiддiлу контролю за доставкою вантажiв митницi, що провела оформлення ЗВМД.

     Строк доставки вантажу в митницю призначення встановлюється вiдповiдно до Положення з 24-ї години дати прийняття вантажу до перевезення, зазначеної в перевiзних документах календарним штемпелем станцiї вiдправлення.

(роздiл 2 доповнено пунктом 2.9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     2.10. Дозволяється проставлення посадовими особами митних органiв вiдтиску штампа "Пiд митним контролем" i вiдтиску особистої номерної печатки на накладних, заповнених не в повному обсязi (вiдсутнi номери накладних).

(роздiл 2 доповнено пунктом 2.10 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915)

3. Вивезення товарiв за межi митної територiї України й оформлення вантажної митної декларацiї

     Пiсля прийняття залiзничною станцiєю товарiв до перевезення суб'єкт ЗЕД подає митницi вiдправлення в паперовому й електронному виглядi Реєстр номерiв вагонiв i залiзничних накладних (далi - Реєстр), форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

     Строк подання Реєстру не повинен перевищувати 2 дiб з дати прийняття залiзничною станцiєю товарiв до перевезення в межах строку доставки товарiв у митницю призначення, установленого митницею вiдправлення.

     Пiсля отримання вiд суб'єкта ЗЕД Реєстру посадова особа митницi вiдправлення протягом 4 годин повинна передати засобами електронного зв'язку електронну копiю Реєстру до ЄАIС Держмитслужби України.

(абзац третiй роздiлу 3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.1. Вивезення товарiв за межi митної територiї України без перевантаження їх на митному кордонi України

     3.1.1. Суб'єкт ЗЕД, що подав митницi вiдправлення ЗВМД з метою вивезення товарiв залiзничним транспортом за межi митної територiї України, у строк, що не перевищує 15 дiб з дати фактичного вивезення товарiв за межi митної територiї України, подає цiй митницi вантажну митну декларацiю (далi - ВМД), заповнену згiдно з Iнструкцiєю, i товаросупровiднi документи.

(пiдпункт 3.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     Якщо при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України без перевантаження останнiй день подання ВМД є вихiдним або святковим, то можливе подання суб'єктом ЗЕД цiєї ВМД наступного за вихiдним чи святковим днем робочого дня.

(пiдпункт 3.1.1 доповнено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.1.2. Пiсля оформлення ВМД її електронна копiя протягом 4 годин передається засобами електронного зв'язку до ЄАIС Держмитслужби України.

(пiдпункт 3.1.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.1.3. При надходженнi товарiв до прикордонного пункту пропуску митницi призначення протягом установленого вiдповiдно до Положення строку доставки посадова особа митницi призначення:

     використовуючи канали оперативного зв'язку, перевiряє з персональної електронної обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу митницi (далi - ПЕОМ), вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, що надiйшли разом з товарами, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї Реєстру, i одразу вносить до ЄАIС Держмитслужби України вiдмiтки про надходження товарiв за цiєю ЗВМД у митницю призначення;

(абзац другий пiдпункту 3.1.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     роздруковує з ЄАIС Держмитслужби України витяги з електронних копiй ЗВМД i Реєстру;

     у графi А роздрукованого витягу з електронної копiї ЗВМД проставляє вiдбиток особистої номерної печатки.

     Четвертий аркуш або копiя п'ятого аркуша ЗВМД i роздрукованi витяги з електронних копiй ЗВМД та Реєстру, завiренi особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митницi призначення, i товаросупровiднi документи є пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України.

(пiдпункт 3.1.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.1.4. Пiсля пропуску товарiв за межi митної територiї України посадова особа прикордонного пункту пропуску митницi призначення:

     використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру iнформацiю про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України;

(абзац другий пiдпункту 3.1.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     робить вiдмiтку на зворотному боцi четвертого або копiї п'ятого аркуша ЗВМД про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України, i завiряє цей запис особистою номерною печаткою.

     3.2. Вивезення товарiв за межi митної територiї України з перевантаженням їх на митному кордонi України

     3.2.1. При надходженнi товарiв до прикордонного пункту пропуску митницi призначення протягом визначеного вiдповiдно до Положення строку доставки посадова особа цього пункту пропуску:

     використовуючи канали оперативного зв'язку, перевiряє з ПЕОМ вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, що надiйшли разом з товарами, вiдомостям, зазначеним у Реєстрi, та одразу вносить до нього вiдмiтки про надходження товарiв за цiєю ЗВМД у митницю призначення;

(абзац другий пiдпункту 3.2.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     роздруковує з ЄАIС Держмитслужби України витяги з електронних копiй ЗВМД i Реєстру;

     у графi А роздрукованого витягу з електронної копiї ЗВМД проставляє вiдбиток штампа "Пiд митним контролем".

(пiдпункт 3.2.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.2.2. Четвертий аркуш або копiя п'ятого аркуша ЗВМД i роздрукованi витяги з електронних копiй ЗВМД i Реєстру, завiренi особистою номерною печаткою посадової особи прикордонного пункту пропуску митницi призначення, та товаросупровiднi документи є пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України.

(пiдпункт 3.2.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.2.3. Пiсля пропуску товарiв за межi митної територiї України посадова особа прикордонного пункту пропуску митницi призначення:

     використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру iнформацiю про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України;

(абзац другий пiдпункту 3.2.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     робить вiдмiтку на зворотному боцi четвертого або копiї п'ятого аркуша ЗВМД про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України, i завiряє цей запис особистою номерною печаткою.

     3.2.4. Для оформлення ВМД митницею вiдправлення суб'єкт ЗЕД протягом 15 дiб пiсля фактичного вивезення товарiв за межi митної територiї України повинен подати цiй митницi:

(абзац перший пiдпункту 3.2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003 р. N 570)

     документи, завiренi посадовою особою митницi вiдправлення, що пiдтверджують факт вiдправлення товарiв (залiзничнi накладнi тощо);

     документи, що пiдтверджують фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, завiренi посадовою особою прикордонного пункту пропуску митницi призначення у випадках, передбачених законодавством (коносамент, манiфест тощо);

(абзац третiй пункту 3.2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915)

     документи, потрiбнi для здiйснення митного оформлення таких товарiв вiдповiдно до митного режиму експорту.

(пiдпункт 3.2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

     3.2.5. При зверненнi суб'єкта ЗЕД до митницi вiдправлення з метою оформлення ВМД посадова особа цiєї митницi:

     роздруковує з ЄАIС Держмитслужби України витяги з електронних копiй ЗВМД i Реєстру;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, що пiдтверджують фактичне вiдправлення й фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, вiдомостям, зазначеним у витягах з електронних копiй ЗВМД, Реєстру та в електроннiй копiї ВМД;

     здiйснює оформлення ВМД;

     протягом 4 годин пiсля завершення оформлення ВМД передає каналами оперативного зв'язку її електронну копiю з ПЕОМ до ЄАIС Держмитслужби України;

(абзац п'ятий пiдпункту 3.2.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     3.2.6. Товари, що надiйшли до митницi призначення за ЗВМД, але не вивезенi за межi митної територiї України, пiсля оформлення останньої ВМД на фактично вивезений товар знiмаються з митного контролю в разi закiнчення строку дiї ЗВМД або за письмовим зверненням суб'єкта ЗЕД.

(пункт 3.2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915)

     3.2.7. При потребi вивезення за межi митної територiї України товару, що надiйшов до митницi призначення, але не вивезений за межi цiєї територiї та знятий з митного контролю у зв'язку iз закiнченням строку дiї ЗВМД, суб'єкт ЗЕД повинен звернутися до цiєї митницi з метою митного оформлення цього товару.

Начальник Управлiння технологiй митного контролю С.Сьомка

 

Додаток 1
до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї
(додаток 1 до Порядку виключено, у зв'язку з чим додатки 2, 3, 4 вважати вiдповiдно додатками 1, 2, 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570)

 

Додаток 1
до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї
ЗАЯВА * N _______________________________
(код митницi/рiк/номер)

про митне оформлення товарiв, що вивозяться, з використанням загальної ВМД

1 Повна назва пiдприємства - суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України 2 Код за ЄДРПОУ 3 Номер облiкової картки суб'єкта ЗЕД у митницi
     
4 Юридична адреса, телефон  
5 Банкiвськi реквiзити
(назва банку, адреса, МФО, р/р)
 
6 Вiдомостi про декларанта (прiзвище, iнiцiали, адреса)  
7 Номер договору (контракту)  
8 Опис товару
N з/п Назва товару, маркування Код за УКТЗЕД Кiлькiсть товару або вага Фактурна вартiсть
(у валютi договору (контракту))
Код валюти
           
           
9 Строк дiї загальної ВМД  
10 Примiтки  

     Зобов'язуюсь протягом п'ятнадцяти дiб з дати прийняття товарiв залiзничною станцiєю до перевезення подати вантажну митну декларацiю, заповнену в установленому порядку.

     Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 330, 335 Митного кодексу України попереджений.

Керiвник пiдприємства  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Головний бухгалтер пiдприємства  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"Оформлення загальної ВМД дозволяється"

Начальник митницi  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"____" ____________ 200_ р.

Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю I.Ляденко
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 21.08.2003р. N 570, вiд 15.07.2004 р. N 522)

 

Додаток 2
до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї

ЖУРНАЛ
контролю за використанням загальних вантажних митних декларацiй

N з/п Номер i дата загальної ВМД Прiзвище та iнiцiали посадової особи митного органу, що здiйснила оформлення загальної ВМД Кiнцевий термiн дiї загальної ВМД
(дд/мм/рр)
Номер i дата вантажної митної декларацiї та/або вих. номер i дата заяви про анулювання загальної ВМД Примiтки
           
           

 

Начальник Управлiння технологiй митного контролю С.Сьомка

 

Додаток 3
до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї

РЕЄСТР N*________
номерiв вагонiв i залiзничних накладних на товар, вiдправлений "__"_____ 200_ р. за загальною ВМД N ___________

Номер залiзничного вагона Номер залiзничної накладної Номер товару за загальною ВМД Код товару згiдно з УКТЗЕД Вага товару
в основнiй одиницi вимiру
         
         
         
Керiвник пiдприємства  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Декларант  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

Печатка пiдприємства

     * Зазначається порядковий номер реєстру

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.12.2003 р. N 915)
Начальник Управлiння технологiй митного контролю С.Сьомка
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.