Документ скасований: Наказ Мінфіну № 835 від 16.07.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 грудня 1999 року N 792


Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 грудня 1999 р. за N 902/4195

Зi змiнами, внесеними наказами ДМСУ
вiд 5 листопада 2001 року N 708,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 7 листопада 2007 року N 933

     З метою подальшого впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв та у зв'язку зi змiнами, якi вiдбулися в митному регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi, наказую:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй (додається).

     2. Начальнику Управлiння нетарифного регулювання (Пашинний О. I.) забезпечити подання цього наказу на реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 4 грудня 1999 р. N 792
(в редакцiї наказу ДМСУ
вiд 05.11.2001р. N 708)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 грудня 1999 р. за N 902/4195

Порядок
митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй

(У текстi Порядку слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй (далi - Порядок), розроблено з метою вдосконалення механiзму реалiзацiї положень Митного кодексу України. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади (далi - МЛС) транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй (далi - ТЕО), унесених до перелiку пiдприємств-резидентiв, якi користуються режимом сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (далi - Перелiк).

     Порядок розроблений з урахуванням Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 31.12.96 N 592 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809 (далi - Положення про МЛС), Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 N 424/7745, Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, наказу Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132, Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.04.2000 N 206 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 261/4482.

(абзац другий iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

1. Загальнi положення

     1.1. Термiни в цьому Порядку вживаються в такому значеннi:

     товар - будь-якi предмети, що перемiщуються через митний кордон України;

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним автотранспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв;

     МЛС ТЕО - митний лiцензiйний склад, власником якого є ТЕО;

     митниця облiку ТЕО - митний орган України, у якому перебувають на облiку ТЕО та МЛС ТЕО, на якому здiйснюється перевантаження консолiдованих вантажiв з одного автотранспортного засобу на iнший з метою їх подальшої доставки в митницi призначення кiнцевим одержувачам в iнших населених пунктах України;

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, з якого розпочинається перевезення консолiдованих вантажiв;

     митниця призначення - будь-який митний орган України, де закiнчується перевезення консолiдованих вантажiв;

     загальний пакувальний лист - документ, який заповнюється iноземним експедитором i мiстить у собi узагальнену iнформацiю (кiлькiсть мiсць, вага, вартiсть в євро та iнше) про товари, що входять до складу консолiдованого вантажу.

     1.2. ТЕО, унесенi до Перелiку, мають право доставляти всi, у тому числi пiдакцизнi, консолiдованi вантажi з митницi вiдправлення на кордонi України в митницi облiку ТЕО за попереднiм повiдомленням (далi - ПП), тобто без використання акцизної вантажної митної декларацiї та попередньої вантажної митної декларацiї (далi - АД, ПД вiдповiдно). При цьому ТЕО подає ПП до митницi облiку цiєї ТЕО.

     Непiдакцизнi товари, що входять до складу консолiдованого вантажу, дозволяється доставляти в митницю облiку ТЕО за внутрiшнiм транзитним документом (далi - ВТД).

     Контроль за доставкою консолiдованих вантажiв, якi обслуговуються ТЕО як експедитором, з митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО автотранспортними засобами, якi не належать ТЕО, здiйснюється iз застосуванням ПП.

     1.3. Перевезення консолiдованих вантажiв iз митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО на умовах, визначених у пунктi 1.2 цього Порядку, здiйснюється ТЕО на пiдставi договорiв з одержувачами вантажiв.

     Попереднi повiдомлення не приймаються митницею облiку ТЕО до митного оформлення:

     без подання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у випадках, передбачених чинним законодавством, разових (iндивiдуальних) лiцензiй на право здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї;

     за вiдсутностi в програмно-iнформацiйному комплексi Єдиної автоматичної iнформацiйної системи (далi - ПIК ЄАIС) Держмитслужби вiдомостей про те, що кiнцевий одержувач перебуває на облiку в митницi призначення за мiсцем його державної реєстрацiї.

     1.4. Якщо ТЕО доставляє непiдакцизнi товари, що входять до складу консолiдованого вантажу, з митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО за ВТД, то дотримання вимог, визначених у пунктi 1.3 цього Порядку, контролює митниця вiдправлення на кордонi України.

     1.5. Якщо до складу консолiдованого вантажу входять товари, якi доставляються безпосередньо в митницю призначення за мiсцем державної реєстрацiї кiнцевого одержувача, тобто без перевантаження на МЛС ТЕО, то митний контроль за доставкою цих товарiв здiйснюється на загальних пiдставах вiдповiдно до наказiв Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 та вiд 08.12.98 N 771.

     1.6. Дозволяється одночасне застосування визначених у пунктах 1.2 та 1.5 цього Порядку схем митного контролю та митного оформлення консолiдованих вантажiв, що перевозяться одним автотранспортним засобом.

     1.7. Якщо до складу консолiдованого вантажу входять товари, кiнцевий одержувач яких перебуває на облiку безпосередньо в митницi облiку ТЕО, то вимоги пункту 1.5 цього Порядку щодо доставки таких вантажiв з митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО та вимоги роздiлу 5 цього Порядку щодо доставки цих товарiв iз мiсця прибуття автотранспорту (МЛС ТЕО) кiнцевому одержувачу не застосовуються. У разi потреби дозволяється перевантаження консолiдованих вантажiв на МЛС ТЕО. Начальник митницi облiку ТЕО самостiйно визначає технологiчну схему митного контролю за доставкою таких товарiв кiнцевим одержувачам.

     1.8. Товари, зазначенi в пунктi 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" (зi змiнами та доповненнями), якi входять до складу консолiдованого вантажу, ТЕО має право доставляти за ПП з митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО лише в разi, якщо одержувач цих товарiв перебуває на облiку безпосередньо в митницi облiку ТЕО. При цьому розмiщення таких товарiв на МЛС ТЕО забороняється.

     1.9. Непiдакцизнi товари, що перемiщуються через територiю України транзитом, у разi запланованої замiни транспортного засобу можуть бути розмiщенi на МЛС ТЕО, розташованому на шляху транзиту.

     1.10. У разi використання МЛС вiдкритого типу всi вантажi, що зберiгаються на ньому вiдповiдно до цього Порядку, мають мiститися в окремому примiщеннi (термiналi) або у вiдокремленiй частинi МЛС ТЕО, обладнанiй для зберiгання товарiв пiд митним забезпеченням. Головною умовою розмiщення консолiдованих вантажiв на МЛС ТЕО є забезпечення роздiльного зберiгання товарiв, якi перебувають у рiзних митних режимах, а також товарiв, якi хоч i перебувають в одному митному режимi, але перемiщуються через митний кордон у рiзних напрямках. Механiзм митного контролю та митного оформлення таких товарiв має бути вiдповiдно до Положення про МЛС унесений до Процедури органiзацiї митного режиму - митного складу.

     1.11. Товари, якi зберiгаються в термiналi, можуть пiдлягати таким операцiям:

     створенню оптимального температурного режиму їх зберiгання;

     навантаженню;

     вивантаженню;

     iнвентаризацiї.

     Операцiї, пов'язанi з перепакуванням, маркуванням i перемаркуванням, суворо забороненi. Переформування партiй товарiв дозволяється виключно при транзитi вiдповiдно до пункту 6.3 цього Порядку. Вiдновлення упаковки, пошкодженої пiд час транспортування товару на МЛС ТЕО, здiйснюється пiд контролем митницi зi складанням вiдповiдного акта.

2. Особливостi пiдготовки та практичного застосування наказiв про внесення ТЕО до Перелiку

     2.1. Унесення ТЕО до Перелiку здiйснюється вiдповiдно до Порядку визначення пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння, затвердженого наказом Державної митної служби України, Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 07.07.99 N 411/488/357, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.99 за N 492/3785.

     2.2. Мiсцем прибуття автотранспорту ТЕО з консолiдованими вантажами в митницю облiку ТЕО є МЛС ТЕО. Унесення МЛС ТЕО до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721, здiйснюється Управлiнням органiзацiї митного контролю Держмитслужби шляхом унесення змiн до цього Перелiку в ПIК ЄАIС Держмитслужби. Пiдставою для цього є наказ, виданий вiдповiдно до вимог пункту 2.1 цього Порядку.

     2.3. Начальник митницi облiку ТЕО самостiйно визначає порядок зняття з контролю консолiдованих вантажiв, що прибувають на МЛС ТЕО автотранспортними засобами, з унесенням вiдмiтки до ПIК ЄАIС Держмитслужби про надходження вантажу в зону дiяльностi митницi облiку ТЕО та порядок перебування консолiдованих вантажiв пiд митним контролем до їх розмiщення на МЛС ТЕО чи подальшої доставки кiнцевому одержувачу, якщо останнiй перебуває на облiку безпосередньо в митницi облiку ТЕО. Цей порядок має бути спрямований на прискорення розвантаження з метою максимального скорочення термiнiв простою автотранспортних засобiв.

3. Доставка консолiдованих вантажiв з митницi вiдправлення на кордонi України в митницю облiку ТЕО

     3.1. У разi використання ПП для доставки консолiдованих вантажiв на МЛС ТЕО цей документ ТЕО подає митницi облiку ТЕО. На цьому етапi митниця облiку ТЕО виконує функцiї митницi призначення вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

     3.2. ТЕО повинна на основi чiтких договiрних взаємовiдносин та обмiну iнформацiєю з одержувачем товару виключити дублювання оформлення ПП митницею облiку ТЕО й митницею призначення за мiсцем державної реєстрацiї кiнцевого одержувача.

     3.3. У разi застосування ВТД для доставки непiдакцизних товарiв, що входять до складу консолiдованих вантажiв, на МЛС ТЕО митний контроль здiйснюється вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби України вiд 12.04.2000 N 206, у тому числi з можливим застосуванням положень пункту 1.6 Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого цим наказом (далi - Порядок ВТД).

     Контроль за перемiщенням товарiв здiйснює митниця вiдправлення на кордонi України вiдповiдно до пунктiв 1.9 i 1.10 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

     3.4. ПП (ВТД) може подаватись на всi партiї товарiв, що перебувають у складi консолiдованого вантажу на одному транспортному засобi, незалежно вiд кiлькостi й мiсцезнаходження кiнцевих одержувачiв.

4. Розмiщення ввезених в Україну консолiдованих вантажiв на МЛС ТЕО

     4.1. Пiд час розмiщення в режим митного складу товарiв, що перемiщуються ТЕО автотранспортними засобами через митний кордон України в складi консолiдованих вантажiв, мотивована заява про мету розмiщення товару на МЛС ТЕО та зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) не вимагаються.

     4.2. Пiд час розмiщення товару на МЛС ТЕО в режим митного складу вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) заповнюється вiдповiдно до встановленого порядку на весь консолiдований вантаж, що надходить на одному транспортному засобi. При цьому дозволяється використання бланкiв форми МД-8. Код товару в графi 33 ВМД зазначається до четвертих знакiв. Якщо до складу консолiдованого вантажу входять окремi партiї товарiв, вартiсть яких у кожному конкретному випадку менше нiж еквiвалент 100 доларiв США, то при розмiщеннi таких партiй на МЛС ТЕО застосовується ВМД, заповнена згiдно з роздiлом 6 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (далi - Порядок заповнення ВМД).

     4.3. У товаротранспортнiй накладнiй (далi - CMR) та товаросупровiдних документах, за якими товар надходить на МЛС ТЕО, має бути належним чином зазначена вся iнформацiя щодо вiдправника (графи 1, 22 CMR), одержувача (графа 2 CMR), перевiзника (графи 16, 23 CMR), експедитора та МЛС ТЕО (графа 13 CMR). У разi вiдсутностi даних про експедитора та МЛС ТЕО в товаросупровiдних документах товар може бути розмiщений на МЛС ТЕО з поданням документiв у загальному порядку вiдповiдно до Положення про МЛС.

     4.4. Увезенi в Україну товари можуть випускатися з МЛС ТЕО вiдповiдно до Положення про МЛС, а також для одноразового перевезення на iншi митнi лiцензiйнi склади, якi розташованi в зонi дiяльностi iншої митницi, згiдно з цим Порядком.

5. Доставка вантажiв з МЛС ТЕО одержувачам

     5.1. ТЕО несе вiдповiдальнiсть за доставку кожної партiї товарiв, яка входить до складу консолiдованого вантажу, у митницю призначення за мiсцем державної реєстрацiї кiнцевого одержувача, зазначеного в графi 2 CMR.

     5.2. При доставцi пiдакцизних товарiв з МЛС ТЕО в митницю призначення обов'язково застосовується АД.

     5.3. При доставцi з МЛС ТЕО в митницю призначення непiдакцизних товарiв застосовується ВТД; лист-узгодження на перевезення вантажу в митницю призначення для проведення митного оформлення та копiї облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД) не вимагаються.

     Додатковою пiдставою для надання дозволу на перевезення товарiв iз МЛС ТЕО в митницю призначення є наявнiсть у ПIК ЄАIС вiдомостей про те, що кiнцевий одержувач перебуває на облiку в митницi призначення за мiсцем його державної реєстрацiї.

     5.4. За умови подання одержувачем обґрунтованої заяви на iм'я начальника митницi призначення може застосовуватись ПП при доставцi товарiв з МЛС ТЕО в митницю призначення. У цьому разi митниця призначення iнформує митницю облiку ТЕО про надання згоди на використання ПП як документа контролю за доставкою вантажiв.

     5.5. ТЕО оформлює ВТД з обов'язковим заповненням графи 50 "Довiритель". При цьому в графi 2 "Вiдправник" ВТД зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї вiдомостi про ТЕО, а в графi 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ" ВТД проставляються номер i дата ВМД типу IМ 74, оформленої при попередньому розмiщеннi консолiдованого вантажу на МЛС ТЕО.

     5.6. Перевезення товарiв у митницю призначення здiйснюється лише в межах митної територiї України.

     5.7. Митниця облiку ТЕО знiмає з контролю ВМД типу IМ 74 пiсля отримання вiд митницi призначення пiдтвердження про надходження товару вiдповiдно до вимог Порядку ВТД чи Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267.

     5.8. Кiнцевий одержувач товару має право на повторне розмiщення товару (пiсля його перебування на МЛС ТЕО) у режимi митного складу в митницi призначення. При цьому термiн перебування товару в режимi митного складу обчислюється з дати оформлення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до роздiлу 6 Порядку заповнення ВМД при розмiщеннi консолiдованого вантажу на МЛС ТЕО в митницi облiку ТЕО. Розмiщення одержувачем товару на МЛС митницi призначення здiйснюється вiдповiдно до Положення про МЛС.

6. Розмiщення транзитних вантажiв на МЛС ТЕО

     6.1. При ввезеннi транзитного вантажу на митну територiю України митниця вiдправлення на кордонi України направляє його за транзитною ВМД - документом контролю за доставкою вантажiв у митницю облiку ТЕО. Заповнення транзитної ВМД при цьому має особливостi, визначенi в пунктi 9.4.1 цього Порядку. На цьому етапi митниця облiку ТЕО виконує функцiї митницi призначення вiдповiдно до роздiлу 5 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

     Розмiщення таких вантажiв на МЛС ТЕО здiйснюється на загальних пiдставах з оформленням ВМД типу IМ 74 вiдповiдно до режиму митного складу, при цьому в графi 40 цiєї ВМД зазначається номер транзитної ВМД, оформленої при ввезеннi товарiв в Україну.

     Направлення транзитних пiдакцизних товарiв на МЛС ТЕО не дозволяється.

     6.2. Транзитнi товари можуть зберiгатися на МЛС ТЕО в режимi митного складу протягом одного мiсяця. Пiсля закiнчення цього термiну застосовуються вимоги наказу Держмитслужби вiд 29.05.97 N 238 "Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.06.97 за N 214/2018.

     6.3. Вивезення таких товарiв з МЛС ТЕО здiйснюється на пiдставi нової транзитної ВМД - документа контролю за доставкою вантажiв. На цьому етапi митниця облiку ТЕО виконує функцiї митницi вiдправлення вiдповiдно до роздiлу 5 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

     При цьому транзитна ВМД заповнюється в установленому порядку з урахуванням особливостей, визначених у пунктi 9.4.3 цього Порядку.

     У разi подрiбнення партiї, що зумовлено технологiєю подальшого транспортування, транзитна ВМД складається на кожну партiю товару, що вивозиться.

7. Розмiщення експортних вантажiв на МЛС ТЕО

     7.1. Для формування вiдправлень консолiдованих вантажiв за загальними CMR за межi митної територiї України дозволяється попереднє розмiщення на МЛС ТЕО партiй товарiв у режимi митного складу. Такi товари можуть зберiгатися на МЛС ТЕО протягом трьох мiсяцiв.

     7.2. Пiдставою для розмiщення товарiв, зазначених у пунктi 7.1 цього Порядку, на МЛС ТЕО в режимi митного складу є:

     ВМД типу ЕК 74;

     договiр про зберiгання товарiв мiж власником МЛС ТЕО та українським суб'єктом - стороною зовнiшньоекономiчного контракту або особою, ним уповноваженою (далi - суб'єкт);

     копiя зовнiшньоекономiчного контракту, завiрена в установленому порядку;

     iншi документи, потрiбнi для здiйснення оформлення товарiв у режимi експорту.

     7.3. Якщо митниця облiку ТЕО не є одночасно митницею вiдправлення, у якiй суб'єкт перебуває на облiку за мiсцем його державної реєстрацiї, то для розмiщення на МЛС ТЕО товарiв, зазначених у пунктi 7.1 цього Порядку, митницi облiку ТЕО додатково подається лист-узгодження митницi вiдправлення, який видається на пiдставi договору мiж суб'єктом та власником МЛС транспортної (транспортно-експедицiйної) органiзацiї, унесеної до Перелiку.

     7.4. При розмiщеннi на МЛС ТЕО товарiв ВМД складається та оформлюється на кожну партiю товарiв зi сплатою вiдповiдного митного збору.

     7.5. Випуск з МЛС ТЕО консолiдованого експортного вантажу, який складається з партiй товарiв, попередньо розмiщених на МЛС ТЕО на умовах, визначених пунктом 7.1 цього Порядку, здiйснюється за умови митного оформлення митницею облiку ТЕО експортних ВМД та CMR, пiдготовлених ТЕО.

     7.6. Якщо за схемою роботи одержувачем консолiдованого експортного вантажу за межами митної територiї України є iноземний експедитор, який буде продовжувати подальшi операцiї з доставки товарiв одержувачам-нерезидентам, то пiсля накопичення й формування цього вантажу на МЛС ТЕО для вiдправлення ТЕО в доповнення до ранiше оформлених CMR може оформлювати загальну CMR на весь консолiдований вантаж. У цiй CMR як вiдправник зазначається ТЕО (гр. 1 загальної CMR), а як одержувач - iноземний експедитор, який прийматиме консолiдований вантаж (гр. 2 загальної CMR).

     7.7. Доставка консолiдованого вантажу з митницi облiку ТЕО в митницю призначення на кордонi України здiйснюється вiдповiдно до вимог Порядку ВТД. При цьому оформлюється один ВТД на весь консолiдований вантаж, який доставляється одним автотранспортним засобом у митницю призначення на кордонi України. На цьому етапi митниця облiку ТЕО виконує функцiї митницi вiдправлення.

     7.8. Митниця вiдправлення, у якiй суб'єкт перебуває на облiку за мiсцем його державної реєстрацiї, тримає на контролi лист-узгодження до отримання з митницi облiку ТЕО пiдтвердження про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     7.9. Якщо товари, зазначенi в пунктi 7.1 цього Порядку, не вивезено з МЛС ТЕО за межi митної територiї України в установленi термiни, то оформлена вiдповiдно до режиму митного складу ВМД анулюється в порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

     7.10. Товари, тимчасово ввезенi на митну територiю України, для формування вiдправлення за межi митної територiї України можуть бути розмiщенi на МЛС ТЕО, якщо митниця облiку ТЕО є одночасно митницею, у якiй цi тимчасово ввезенi товари перебувають на контролi. Термiн зберiгання таких товарiв у режимi митного складу не повинен перевищувати трьох мiсяцiв. При цьому, якщо до закiнчення термiну зобов'язання про зворотне вивезення залишилось менше нiж три мiсяцi, розмiщення цих товарiв на МЛС ТЕО в режимi митного складу забороняється.

     Якщо вiдповiдне митне оформлення цих товарiв до закiнчення термiну перебування товарiв у режимi митного складу не здiйснено, то товари можуть зберiгатися пiд митним контролем на МЛС ТЕО згiдно зi статтею 85 Митного кодексу України з нарахуванням митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо вiдповiдне митне оформлення цих товарiв до закiнчення термiну дiї зобов'язання про зворотне вивезення не проведено, то митниця облiку ТЕО здiйснює провадження в справi про порушення митних правил.

     Оформлення товару в режимi митного складу й розмiщення його на МЛС ТЕО не є пiдставою для зняття цього товару з митного контролю. Пiдставою для зняття товару з митного контролю є ВМД, заповнена вiдповiдно до роздiлу 5.4 Порядку заповнення ВМД i оформлена митницею облiку ТЕО, та пiдтвердження митницi призначення на кордонi України про проходження вантажу.

8. Облiк товарiв на МЛС ТЕО

     8.1. При надходженнi товарiв на МЛС ТЕО вони мають бути задекларованi, а також зареєстрованi власником МЛС ТЕО в складських документах окремо за кожним митним режимом i напрямком перемiщення згiдно з формами, установленими митницею вiдповiдно до додатка 2 до Положення про МЛС. Митниця має право вносити додатковi вiдомостi до цих форм.

     8.2. Власник МЛС ТЕО має на початку кожного мiсяця подавати митному органу звiти про товари, якi зберiгались i зберiгаються в термiналi, окремо щодо кожного митного режиму й напрямку перемiщення. У звiтi зазначаються:

     номер i дата ВМД, оформленої при надходженнi товару на склад (щодо транзитних вантажiв обов'язково наводяться вiдомостi про всi транзитнi ВМД);

     найменування товару та його код за УКТЗЕД;

     номер i дата ВМД, оформленої при випуску товару зi складу, або номер документа контролю за доставкою вантажiв;

     вiдмiтка про наявнiсть товару на МЛС ТЕО на дату звiту.

     Конкретнi форми звiтiв установлюються митницею при затвердженнi Процедури органiзацiї митного режиму - митного складу й мають забезпечувати якiсть контролю та облiку товарiв, що зберiгаються на конкретному МЛС ТЕО.

     Митний орган може зобов'язати власника МЛС ТЕО подати позачерговий звiт.

     8.3. Митний орган має право проводити в будь-який час iнвентаризацiю товарiв, якi зберiгаються на складi.

9. Главу виключено

(глава 9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522, виключена згiдно з наказом Державної митної служби України 07.11.2007р. N 933)
 
Начальник вiддiлу декларування та митних режимiв
О. О. Деулiн
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.