Документ скасований: Наказ Мінфіну № 614/711 від 02.07.2015

Наказ Державної митної служби України,
Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України,
Державної податкової адмiнiстрацiї України

вiд 7 липня 1999 року N 411/488/357

 
Про затвердження Критерiїв оцiнки та Порядку визначення пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1999 р. за N 492/3785


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Критерiї оцiнки пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння (додаються).

     2. Затвердити Порядок визначення пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння (додається).     

Голова Служби Ю. Соловков
Мiнiстр А. Гончарук
Голова Адмiнiстрацiї М. Азаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби,
МЗЕЗторгу i ДПА
вiд 7 липня 1999 р. N 411/488/357
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1999 р. за N 492/3785


Критерiї оцiнки пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння

     Пiд час провадження пiдприємствами - резидентами України зовнiшньоекономiчної дiяльностi режим сприяння, установлений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi", застосовується до пiдприємств, якi вiдповiдають таким критерiям:

     1) є зареєстрованими в Українi резидентами - платниками податкiв (податку на додану вартiсть, податку на прибуток, акцизного збору);

     2) здiйснюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть протягом принаймнi двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

     3) є прибутковими протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

     4) не мають простроченої заборгованостi за зовнiшньоекономiчними операцiями протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

     5) не мають заборгованостi з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

     6) не мають порушень митного, податкового, у тому числi й валютного, законодавства протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

     7) до пiдприємства не застосовувалися спецiальнi санкцiї, передбаченi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби,
МЗЕЗторгу i ДПА
вiд 7 липня 1999 р. N 411/488/357
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1999 р. за N 495/3788


Порядок визначення пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння

     1. У разi вiдповiдностi пiдприємства затвердженим Критерiям оцiнки пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння (далi - Критерiї), воно має право звернутися до Державної митної служби з проханням про незастосування одного чи декiлькох заходiв нетарифного регулювання, установлених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiченими в пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi", та нормативно-правовими актами Державної митної служби.

     2. До звернення додається письмове погодження Державної податкової адмiнiстрацiї України, яка на пiдставi поданих пiдприємством документiв у межах своєї компетенцiї пiдтверджує вiдповiднiсть пiдприємства вищезазначеним Критерiям.

     Для отримання погодження Державної податкової адмiнiстрацiї України пiдприємство повинно надати довiдку з Державної податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї пiдприємства з такою iнформацiєю:

  • про вiдсутнiсть порушень митного, податкового, валютного законодавства протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

  • про реєстрацiю пiдприємства як платника податку на додану вартiсть;

  • про здiйснення пiдприємством зовнiшньоекономiчної дiяльностi протягом принаймнi двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

  • про прибутковiсть пiдприємства протягом принаймнi двох рокiв, що передують моменту здiйснення його оцiнки;

  • про вiдсутнiсть простроченої заборгованостi за зовнiшньоекономiчними операцiями протягом принаймнi двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

  • про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства.

     3. Державна митна служба пiсля перевiрки вiдповiдностi пiдприємства критерiям, якi належать до компетенцiї митних органiв, та за погодженням з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi в мiсячний термiн видає наказ про внесення пiдприємства до Перелiку пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння (далi - Перелiк), який ведеться, доповнюється, змiнюється й оприлюднюється Державною митною службою за погодженням з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     У разi вiдмови у внесеннi пiдприємства до Перелiку iнформує про це заявника.

     4. У Перелiку зазначаються код пiдприємства за ЄДРПОУ; код платника податкiв; повна та скорочена назви пiдприємства; його мiсцезнаходження; заходи нетарифного регулювання, якi не застосовуються пiд час провадження пiдприємством зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iз зазначенням їх назви або короткого опису та реквiзитiв нормативно-правових актiв, якими цi заходи встановлено.

     5. Державною митною службою, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi, Державною податковою адмiнiстрацiєю або правоохоронними органами України здiйснюється жорсткий контроль за неухильним дотриманням пiдприємствами, що входять до Перелiку, вимог чинного законодавства, а в разi виявлення його порушень (на пiдставi письмового повiдомлення органу, що його виявив) Державна митна служба видає наказ про виключення такого пiдприємства з Перелiку, про що в той же день iнформує Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Державну податкову адмiнiстрацiю України.

Начальник вiддiлу контролю
за доставкою вантажiв

В. Луговець

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.