Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 894 від 22.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.05.97 р. N 238


Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах

     На виконання доручення Президента України вiд 4 квiтня 1997 року N 455/7961-01 з метою поповнення державного бюджету за рахунок своєчасної реалiзацiї пiдакцизних товарiв

     НАКАЗУЮ:

     1. Вiдповiдно до статтi 88 Митного кодексу України та п. 5.6 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (далi - Положення), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 31.12.96 р. N 592, встановити, що термiн зберiгання пiдакцизних товарiв у режимi митного складу не може перевищувати 90 дiб з дати Їх розмiщення в режим митного складу (крiм товарiв, що не пiдлягають розмiщенню на митних лiцензiйних складах внаслiдок дiючих заборон та обмежень).

     2. Установити, що товари, термiн зберiгання яких у режимi митного складу вичерпаний, але якi з будь-яких причин не переданi на зберiгання митницi та не заявленi до iншого митного режиму, зберiгаються пiд митним контролем на митному лiцензiйному складi вiдповiдно до статтi 85 Митного кодексу України з нарахуванням митних зборiв за перебування товарiв пiд митним контролем у порядку, визначеному постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65. Вiдповiдальнiсть за сплату цих митних зборiв несе власник товару або особа, яка буде проводити декларування товарiв на пiдставi договору вiдповiдно до статей 47 та 48 Митного кодексу України.

     3. Пiсля закiнчення встановленого абзацом першим статтi 89 Митного кодексу України термiну зберiгання товарiв пiд митним контролем, тобто пiсля 6 мiсяцiв з моменту закiнчення термiну зберiгання у режимi митного складу, цi товари пiдлягають реалiзацiї або розпорядженню вiдповiдно до положень статтi 94 Митного кодексу України.

     4. Начальнику Управлiння нетарифного регулювання (Пашинному О.I.) зареєструвати цей наказ у Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Пункт 1 цього наказу ввести в дiю через 30 днiв пiсля дати реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Начальникам митниць довести вимоги цього наказу до власникiв митних лiцензiйних складiв та суб'єктiв ЗЕД.

     7. Скасувати наказ Державної митної служби вiд 25.04.97 р. N 188 як такий, що не пройшов реєстрацiю в Мiнiстерствi юстицiї України.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.