ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

06.10.2003 N 655


Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 жовтня 2003 за N 928/8249


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до чинного законодавства України наказую:

     1. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 14.10.2002 N 555, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 31.10.2002 за N 860/7148) (далi - Порядок), такi змiни:

     1.1. Пункт 1.4 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. Автомобiлi та окремi номернi вузли до них, що ввозяться в Україну й пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України, можуть бути оформленi за окремими вантажними митними декларацiями".

     1.2. Пункт 1.6 Порядку доповнити абзацом такого змiсту:

     "При декларуваннi партiї товарiв, якi вивозяться за межi зони митного контролю морського (рiчкового) пункту пропуску через державний кордон України протягом двох i бiльше календарних днiв вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг".

     1.3. У пунктi 3.1 Порядку особливостi заповнення графи 37 "Процедура" викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначається 6-значний код процедури. Якщо вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг декларуються товари, на якi оформлювалися загальнi ВМД, попереднi декларацiї, перiодичнi декларацiї, декларацiї-зобов'язання, то третiм i четвертим знаком 6-значного коду процедури проставляється "00".

     1.4. Абзац перший пункту 3.6 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54".

     1.5. Доповнити роздiл 3 Порядку пунктом 3.6 такого змiсту:

"3.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг при ввезеннi залишкiв давальницької сировини або поверненнi непереробленої давальницької сировини українського замовника

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "00", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що подала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Перед описом товару зазначається "Повернення давальницької сировини".

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "61";

     код особливостi перемiщення товарiв "48".

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     Зазначається номер вантажної митної декларацiї на вивезення давальницької сировини.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС".

     1.6. Пункти 3.6, 3.7, 3.8 Порядку вiдповiдно вважати пунктами 3.7, 3.8, 3.9.

     1.7. Абзац перший пункту 4.1 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54".

     1.8. Абзац другий пункту 4.2 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54".

     2. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) та Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) пiсля державної реєстрацiї цього наказу забезпечити тиражування й розсилку його до митних органiв.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у мiсячний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України допрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням змiн, унесених цим наказом.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через мiсяць пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.