ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 28.03.2001 N 219


Про внесення змiн до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 квiтня 2001 р. за N 314/5505


     З метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (далi - Порядок), такi змiни:

     1.1. Роздiл 4 "Порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту" Порядку пiсля слiв "Особливостi заповнення граф" доповнити таким текстом:

     "Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються код єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, загальна сума збору, платiжнi реквiзити.

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв зазначаються коди видiв платежiв згiдно з Класифiкатором видiв митних платежiв та суми платежiв, нарахованi за цими кодами.

     Графа С

     У графi зазначаються код єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, номер та дата квитанцiї МД-1, яка засвiдчує сплату збору, сума сплати.

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв у виглядi грошової застави зазначаються:

     номер платiжного документа, що засвiдчує перерахування грошової застави;

     дата надходження платежу за платiжним дорученням;

     загальна сума грошової застави та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО", дата, пiдпис iнспектора митницi".

     1.2. У графi 43 роздiлу 4 "Порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту" виключити коди типiв гарантiй 01 - "фiнансова гарантiя у виглядi гарантiйного листа", 03 - "фiнансова гарантiя у виглядi страхування вiдповiдальностi перевiзника за доставку товарiв" та доповнити графу кодом 06 - "гарантiя незалежного фiнансового посередника".

     1.3. Графу 47 "Нарахування мита та митних зборiв" роздiлу 4 "Порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту" Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 47 "Нарахування мита та митних зборiв"

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв нараховуються митний збiр, мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть, якi б пiдлягали сплатi при ввезеннi товарiв з метою вiльного використання на територiї України, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв".

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     3. Управлiнню митних платежiв (Шульга С.В.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування й розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

В.о. Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.