Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2006 N 1


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 сiчня 2006 р. за N 59/11933


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), i з метою спрощення процедури декларування товарiв рiзних найменувань, що входять до однiєї партiї, наказую:

     1. Доповнити опис графи 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи" глави 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207), пiсля абзацу шостого новим абзацом такого змiсту:

     "У разi використання при декларуваннi додаткових аркушiв форми МД-3 або формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 реквiзити документiв, якi поданi при митному оформленнi та стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД, наводяться в цiй графi тiльки в основному аркушi ВМД форми МД-2 i в додаткових аркушах або формулярах-специфiкацiях цiєї ВМД не дублюються".

     2. Доповнити главу 2 Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 470/2910 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 14.10.2002 N 555), пiсля опису особливостей заповнення графи 32 формуляра-специфiкацiї форми МД-8 описом особливостей заповнення графи 44 такого змiсту:

     "Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються реквiзити документiв, якi поданi при митному оформленнi та стосуються товарiв, зазначених у цьому формулярi-специфiкацiї.

     Реквiзити документiв, якi стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД i наведенi в цiй графi в основному аркушi ВМД форми МД-2, не дублюються".

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.