Документ скасований: Наказ Мінфіну № 48 від 31.01.2013

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 21 березня 2002 року N 163/121


Про затвердження Порядку пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 березня 2002 р. за N 295/6583

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України,
Державної податкової адмiнiстрацiї України
вiд 4 серпня 2003 року N 520/381


     З метою забезпечення реалiзацiї вимог статтi 8 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2002 "Про вдосконалення механiзму вiдшкодування бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть за операцiями з експорту продукцiї", а також для уникнення випадкiв безпiдставного експортного (бюджетного) вiдшкодування податку на додану вартiсть суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, що здiйснюють операцiї з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України, наказуємо:

     1. Затвердити Порядок пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць, державних податкових iнспекцiй в областях пiд особисту вiдповiдальнiсть забезпечити неухильне виконання затвердженого цим наказом Порядку пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     3. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Ляденко I. Г.), Правовому управлiнню (Мельник М. В.) Державної митної служби України та Головному управлiнню податку на додану вартiсть (Дойнiков О. В.), Головному управлiнню правового забезпечення (Зав'ялов В. М.) Державної податкової адмiнiстрацiї України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Пашка П. В. та заступника Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України Оперенка Г. М.

Голова Державної митної служби України М. Каленський
Голова Державної податкової адмiнiстрацiї України М. Азаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України
вiд 21 березня 2002 р. N 163/121
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 березня 2002 р. за N 295/6583

Порядок пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України

     1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення реалiзацiї вимог статтi 8 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2002 "Про вдосконалення механiзму вiдшкодування бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть за операцiями з експорту продукцiї", а також для уникнення випадкiв безпiдставного експортного (бюджетного) вiдшкодування податку на додану вартiсть суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, що здiйснюють операцiї з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України.

     2. У цьому Порядку термiн "вантажна митна декларацiя" (далi - ВМД) - це заява, що мiстить вiдомостi про товари, iншi предмети, транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо цих товарiв, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв. Форму ВМД, порядок її подання, оформлення та використання встановлено Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами й доповненнями) (далi - Положення).

     3. Згiдно з установленим законодавством порядком митне оформлення товарiв, що експортуються з митної територiї України, може бути проведене митним органом, у якому перебуває на облiку суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснює операцiю з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України, або iншим митним органом на пiдставi листiв-узгоджень мiж цим митним органом i митним органом, у якому перебуває на облiку суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Пiд час митного оформлення товарiв, що експортуються з митної територiї України, митним органом оформлюється ВМД на бланках унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), аркушi якої розподiляються вiдповiдно до пункту 16 Положення.

     5. Пiсля фактичного вивезення в повному обсязi товарiв, задекларованих у ВМД у режимi експорту, за межi митної територiї України митний орган, що здiйснював митне оформлення експорту, одержує вiд митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснювалося вивезення товарiв, повiдомлення про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України в порядку, передбаченому наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335.

     6. Для одержання експортного (бюджетного) вiдшкодування податку на додану вартiсть суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який здiйснив операцiю з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України, звертається до митного органу, що здiйснив митне оформлення експорту цих товарiв, iз заявою про надання пiдтвердження про фактичне вивезення (пересилання) експортованих ним товарiв за межi митної територiї України.

     До заяви додається оригiнал п'ятого основного аркуша ("примiрник для декларанта") ВМД форми МД-2 (МД-3), оформленої цим митним органом пiд час митного оформлення експорту товарiв.

     7. Одержавши таку заяву, митний орган, до якого iз заявою звернувся цей суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi, здiйснює реєстрацiю заяви та розглядає її протягом п'яти робочих днiв.

     Протягом цього перiоду митний орган звiряє доданий до заяви оригiнал п'ятого основного аркуша ("примiрник для декларанта") ВМД форми МД-2 (МД-3) з iншими примiрниками цiєї ВМД, що зберiгаються в митницi.

     За вiдсутностi зауважень та на пiдставi пiдтвердження про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України в повному обсязi, одержаного вiд митного органу, через який здiйснювалося вивезення товарiв, митним органом на п'ятому основному аркушi ("примiрник для декларанта") ВМД форми МД-2 (МД-3) вчиняється запис "Задекларованi в цiй ВМД товари вивезено за межi митної територiї України в повному обсязi" та зазначається дата фактичного вивезення.

     Цей запис засвiдчується пiдписом вiдповiдальної посадової особи митного органу й гербовою печаткою митного органу та п'ятий основний аркуш ("примiрник для декларанта") ВМД повертається заявниковi.

     8. З метою реалiзацiї вимог пункту 11 статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" установити, що проставлення на вивiзних вантажних митних декларацiях вiдмiток про фактичне вивезення за межi митної територiї України готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини iноземного замовника, здiйснюється в аналогiчному порядку.

(Порядок доповнено новим пунктом 8 згiдно з наказом Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 04.08.2003 р. N 520/381, у зв'язку з цим пункти 8 i 9 уважати вiдповiдно пунктами 9 i 10)

     9. З метою уникнення повторного експортного (бюджетного) вiдшкодування податку на додану вартiсть митний орган обов'язково веде облiк наданих пiдтверджень.

     Iнформацiя про надане пiдтвердження вноситься також до електронної копiї вiдповiдної ВМД, що мiститься в центральнiй базi даних Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     10. Пiдставою для експортного (бюджетного) вiдшкодування податку на додану вартiсть платниковi податку, що здiйснив операцiю з вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України (експорт), є разом з iншими передбаченими чинним законодавством документами оригiнал п'ятого основного аркуша ("примiрник для декларанта") ВМД форми МД-2 (МД-3) з вiдповiдним записом митного органу, засвiдчений гербовою печаткою митного органу.

Т. в. о. начальника Управлiння органiзацiї митного контролю Державної митної служби України I. Ляденко
Начальник Головного управлiння податку на додану вартiсть Державної податкової адмiнiстрацiї України О. Дойнiков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.