Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 65 від 31.01.2011

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 20 жовтня 2008 року N 1162


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1219

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 грудня 2008 р. за N 1189/15880


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, i з метою вдосконалення порядку декларування комплектних об'єктiв, що перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Пункт 3.2 Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2006 за N 26/11900 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "3.2. Якщо до встановленого в Заявi строку комплектний об'єкт не був увезений на митну територiю України (вивезений за межi митної територiї України), то митний орган на пiдставi статтi 313 Митного кодексу України визначає коди товарiв, митне оформлення яких було здiйснено як складових комплектного об'єкта за кодом комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, i вживає заходiв щодо сплати пiдприємством податкiв i зборiв у порядку, визначеному законодавством України".

     2. Доповнити Порядок пунктом 3.3 такого змiсту:

     "3.3. До закiнчення вказаного в Заявi строку митний орган на пiдставi Заяви пiдприємства та згiдно з умовами пунктiв 2.2 та 2.5 цього Порядку може продовжити зазначений строк, з урахуванням форс-мажорних обставин та iнших обставин, якi перешкоджають виконанню умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що повиннi бути документально пiдтвердженi пiдприємством".

     3. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 10.10.2000 N 553 "Про затвердження Порядку митного контролю й митного оформлення вантажiв, що надходять на митну територiю України як мiжнародна технiчна допомога для виконання робiт на об'єктi "Укриття" та з пiдготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацiї", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 14.11.2000 за N 817/5038 (зi змiнами).

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Муратов I. М.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     6. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

Голова Державної митної служби України В. I. Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В. М. Пинзеник
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. Ващенко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.