Документ скасований: Наказ Мінфіну № 630 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

31.01.11 N 65


Про перемiщення комплектних об'єктiв через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 2011 р. за N 435/19173


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, та на виконання пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2010 N 62 "Про внесення змiн до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї" наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення митних процедур, пов'язаних iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в розiбраному чи незiбраному виглядi, що додається.

     2. Затвердити Змiни до Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 09.08.2005 N 735, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 935/11215 (зi змiнами), що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України вiд 12.12.2005 N 1219 "Про затвердження Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД та внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2006 за N 26/11900, та вiд 20.10.2008 N 1162 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1219", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.12.2008 за N 1189/15880.

     4. Департаменту митних режимiв та органiзацiї митного оформлення (Муратов I.М.) та Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 60 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Державної митної служби України I.Г.Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф.О.Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
31.01.2011 N 65
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 2011 р. за N 435/19173

Порядок здiйснення митних процедур,
пов'язаних iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в розiбраному чи незiбраному виглядi

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих умов для перемiщення через митний кордон України товарiв у розiбраному чи незiбраному виглядi, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     заява - заява пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, форма якої затверджена наказом Державної митної служби України (далi - Держмитслужба) вiд 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 934/11214 (зi змiнами), та в якiй мiстяться вiдомостi, передбаченi Правилами заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затвердженими цим наказом;

     заявник - пiдприємство, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту) (далi - зовнiшньоекономiчний договiр);

     комплектний об'єкт (далi - КО) - товар, який згiдно з вимогами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД) класифiкується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами перемiщується через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi декiлькома транспортними засобами;

     контрольний список (далi - КС) - перелiк складових КО, що використовується митним органом для облiку цих складових при перемiщеннi їх через митний кордон України;

     пiдроздiл митного оформлення (далi - ПМО) - митний пост, вiддiл (сектор) митного оформлення, на який згiдно з цим Порядком покладено здiйснення контролю за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових вiдповiдного КО;

     рiшення про визначення коду товару (далi - Рiшення) - документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами митного органу на запит заявника та мiстить iнформацiю про код товарної пiдкатегорiї за УКТЗЕД, до якої згiдно з Основними правилами iнтерпретацiї УКТЗЕД належить КО;

     складовi КО - частини КО, внесенi до КС;

     спецiалiзований пiдроздiл - пiдроздiл митного органу, до компетенцiї якого належить контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифiкацiї товарiв для цiлей митного оформлення.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах України з питань митної справи.

     1.3. Дiя цього Порядку поширюється на митнi процедури, пов'язанi зi здiйсненням митного контролю та митного оформлення окремого КО та його складових частин, що перемiщуються через митний кордон України за одним зовнiшньоекономiчним договором.

II. Класифiкацiя КО згiдно з УКТЗЕД

     2.1. Класифiкацiя КО згiдно з УКТЗЕД здiйснюється митним органом, яким здiйснюватиметься митне оформлення КО.

     2.2. З метою одержання Рiшення митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi заявником копiї документiв, що мiстять вiдомостi, необхiднi для прийняття Рiшення:

     зовнiшньоекономiчний договiр;

     технiчний опис КО, що дає змогу установити призначення й функцiї як КО в цiлому, так i його складових;

     складальне креслення КО iз зазначенням у ньому порядкового номера кожної складової КО;

     КС iз зазначенням у ньому вiдомостей про всi складовi КО за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, та його електронна копiя у форматi, визначеному Держмитслужбою. Якщо до перелiку складових КО входить кiлька однакових складових, вiдомостi про такi складовi зазначаються в окремих позицiях КС.

     2.3. Заява реєструється в митному органi в порядку, встановленому Примiрною iнструкцiєю з дiловодства у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.97 N 1153 (зi змiнами).

     2.4. Розгляд питань щодо вiднесення КО до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТЗЕД, та прийняття Рiшення здiйснюється ПМО митного органу у строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дня реєстрацiї заяви. До розгляду зазначених питань може залучатися спецiалiзований пiдроздiл митного органу.

     2.5. Якщо наданi заявником вiдомостi про КО є недостатнiми для прийняття Рiшення, то митний орган iнформує заявника про необхiднiсть надання додаткової iнформацiї та/або документiв, необхiдних для прийняття Рiшення (наприклад, технiчнi умови, технологiчнi схеми виготовлення, фотографiї, креслення, специфiкацiї, паспортнi данi про товар виробника тощо).

     У разi потреби для отримання та вивчення додаткових документiв строк розгляду заяви може бути продовжений керiвником митного органу не бiльше нiж на 30 календарних днiв.

     2.6. За результатами розгляду заяви та наданих заявником документiв у разi вiдсутностi пiдстав, зазначених у пунктi 2.11 цього роздiлу, посадовою особою ПМО iз використанням автоматизованої системи митного оформлення заповнюється Рiшення, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

     Реєстрацiйний номер Рiшення формується за такою схемою:

     КО-ХХХ-УУУУУУ-ZZZZ, де:

     КО - скорочена назва Рiшення;

     ХХХ - першi три цифри коду митного органу, яким прийнято Рiшення, згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     УУУУУУ - порядковий номер Рiшення;

     ZZZZ - поточний рiк.

     У роздiлi "Висновок" зазначаються опис товару та встановлений десятизначний код товару згiдно з УКТЗЕД, якi повиннi зазначатись у вiдповiдних графах вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) згiдно з вимогами нормативно-правових актiв Держмитслужби.

     Рiшення роздруковується та пiдписується посадовою особою, яка його приймала, з проставленням на ньому вiдбитка номерного штампа "Правильнiсть класифiкацiї перевiрено" та керiвником ПМО або його заступником.

     2.7. Пiсля прийняття Рiшення або вiдмови в його прийняттi заповнюються вiдповiднi роздiли заяви. У разi вiдмови в прийняттi Рiшення в роздiлi "Рiшення митного органу" заяви зазначаються обґрунтованi причини такої вiдмови.

     2.8. Якщо за поданими заявником документами строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, перевищує шiсть мiсяцiв, то на наступний день пiсля строку, встановленого пунктом 2.4 цього роздiлу, копiї Рiшення, наданих заявником документiв та заповненої митним органом заяви надсилаються для погодження до Держмитслужби.

     Структурнi пiдроздiли Держмитслужби згiдно з компетенцiєю в строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дня реєстрацiї документiв Держмитслужбою, проводять перевiрку правильностi класифiкацiї й кодування КО.

     За результатами перевiрки митному органу надсилається повiдомлення про погодження (або непогодження) проекту Рiшення.

     2.9. Заповнена митним органом заява та Рiшення вручаються заявнику або надсилаються йому поштою з повiдомленням про вручення. Копiї цих документiв залишаються у справах митного органу.

     2.10. Пiсля вручення (вiдправки) Рiшення заявнику посадова особа ПМО з використанням автоматизованої системи митного оформлення заносить електронну копiю КС до бази даних митного органу, вносить вiдомостi про код товару згiдно з УКТЗЕД, реквiзити Рiшення, митний режим та строк перемiщення КО до роздiлу I КС та у встановленому порядку надсилає електроннi копiї Рiшення й КС до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС Держмитслужби).

     2.11. Митний орган надає вiдмову в прийняттi Рiшення, якщо:

     заявником не надано документи, перелiк яких наведено в пунктi 2.2 цього роздiлу;

     заявником не надано додаткову iнформацiю та/або документи на запит митного органу згiдно з пунктом 2.5 цього роздiлу;

     окремi частини (частина) товару, що заявлений як КО, згiдно з вимогами УКТЗЕД повиннi класифiкуватися в окремих товарних пiдкатегорiях;

     предметом зовнiшньоекономiчного договору є не всi складовi КО, зазначенi в КС.

     2.12. Якщо хоча б одна складова КО (або її частина) була оформлена митним органом за ВМД, змiни у перелiку складових цього КО (замiна, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) можуть бути здiйсненi лише з дозволу митного органу.

     2.13. Для отримання дозволу на змiну в перелiку складових КО митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi заявником копiї документiв, що пiдтверджують зазначенi змiни, а саме:

     доповнення до зовнiшньоекономiчного договору;

     технiчний опис КО, що дає змогу установити призначення й функцiї як КО в цiлому, так i його складових;

     складальне креслення КО iз зазначенням у ньому порядкових номерiв складових КО, вказаних у КС, яких стосується ця змiна;

     список складових КО або їх частин, якi будуть замiненi, доповненi або вилученi з перелiку складових цього КО;

     документи, що пiдтверджують змiну фактурної вартостi складових КО, не помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС (у разi наявностi).

     2.14. Заява разом з доданими документами розглядається ПМО у строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дня її реєстрацiї. Дозвiл на змiну в перелiку складових КО надається за умови, що така змiна не призводить до змiни коду КО згiдно з УКТЗЕД, зазначеного в Рiшеннi, та не стосується складових КО або їх частин, помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС. До розгляду зазначених питань можуть залучатися спецiалiзований пiдроздiл та пiдроздiл органiзацiї митного контролю митного органу.

     Дозвiл оформлюється шляхом заповнення митним органом вiдповiдних роздiлiв заяви. У разi вiдмови в роздiлi "Рiшення митного органу" заяви зазначаються обґрунтованi причини такої вiдмови.

     2.15. Пiсля надання дозволу ПМО вносяться вiдповiднi змiни до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби:

     при доповненнi КО новими складовими - вказуються такi складовi iз продовженням нумерацiї згiдно з КС;

     при вилученнi з перелiку складових КО окремих складових - вiдомостi про такi складовi у вiдповiдних графах КС прокреслюються;

     при замiнi окремих складових частин КО - вiдомостi про такi складовi у вiдповiдних графах КС прокреслюються, такi графи доповнюються вiдомостями про складовi, внесенi до перелiку складових КО;

     у разi змiни показникiв фактурної вартостi комплектного об'єкта або його складових митним органом уносяться вiдповiднi змiни до роздiлу II КС шляхом коригування фактурної вартостi складових комплектного об'єкта, ще не помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС.

     2.16. При внесеннi змiн до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби, до графи "Примiтки" цього роздiлу вносяться вiдомостi про пiдстави таких змiн.

     2.17. У разi вiдмови митного органу в наданнi дозволу на змiну в перелiку складових КО (замiну, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) та неотримання митним органом вiд заявника протягом 30 календарних днiв з дати надання вiдмови iнформацiї щодо продовження перемiщення КО через митний кордон України у незмiнному складi митний орган вживає заходiв, передбачених пунктами 3.14 та 3.15 роздiлу III цього Порядку.

     2.18. У разi змiни в перелiку складових КО (замiни, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) до оформлення будь-яких складових цього КО (або їх частин) за ВМД митному органу подаються заява та вiдповiднi документи для прийняття нового Рiшення.

III. Особливостi митного контролю i митного оформлення складових КО

     3.1. Декларування складових КО здiйснюється шляхом заповнення ВМД вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами) (далi - Iнструкцiя).

     3.2. Згiдно з Перелiком документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80 (зi змiнами), Piшення про визначення коду товару, прийняте вiдповiдно до вимог цього Порядку, є документом, необхiдним для митного контролю та митного оформлення КО. Реквiзити Рiшення наводяться у графi 44 ВМД згiдно з Iнструкцiєю.

     3.3. Митне оформлення складових КО здiйснюється вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами), з урахуванням особливостей, викладених у цьому Порядку.

     3.4. Здiйснення контролю за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових вiдповiдного КО покладається на ПМО, що здiйснив оформлення ВМД на першу партiю складових цього КО.

     Для контролю й аналiзу використовується iнформацiя, розмiщена в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби (у тому числi та, що мiститься у Рiшеннi та КС).

     3.5. У разi перерозподiлу напрямiв дiяльностi мiж ПМО митного органу, реорганiзацiї митного органу або його лiквiдацiї подальший контроль за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових КО здiйснюється ПМО митного органу згiдно з установленими напрямами та зонами дiяльностi.

     Вiдповiднi вiдомостi вносяться такими ПМО до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

     3.6. Пiсля оформлення ВМД на першу партiю складових КО посадовою особою ПМО, яка здiйснила таке оформлення, вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлiв I та II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

     3.7. Пiсля оформлення ВМД на наступнi партiї складових КО посадовою особою ПМО, яка здiйснила таке оформлення, вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

     3.8. Строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом першої партiї складових цього КО.

     3.9. При помiщеннi у режим митного складу перемiщених через митний кордон України складових КО строк їх подальшого декларування у вказаний у роздiлi I КС митний режим визначається строком зберiгання товарiв у митному режимi митного складу.

     3.10. Строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, продовжується митним органом з урахуванням обставин непереборної сили, якi перешкоджають виконанню умов зовнiшньоекономiчного договору.

     3.11. Для продовження такого строку митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi заявником копiї документiв, що пiдтверджують настання таких обставин.

     Заява разом з доданими документами розглядаються ПМО та пiдроздiлом органiзацiї митного контролю митного органу з урахуванням вимог пунктiв 2.3, 2.4, 2.8 та 2.9 роздiлу II цього Порядку.

     3.12. У разi продовження строку, необхiдного для перемiщення КО через митний кордон України, посадовою особою ПМО вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

     3.13. За винятком випадку, зазначеного у пунктi 3.9 цього роздiлу, окремi частини товару можуть бути задекларованi як складовi КО лише до закiнчення строку перемiщення КО (з урахуванням його продовження згiдно з пунктами 3.10 - 3.12 цього роздiлу), зазначеного у роздiлi I КС, який розмiщено в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

     3.14. ПМО за результатами аналiзу та контролю за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення КО через митний кордон України надає до пiдроздiлу органiзацiї митного контролю митного органу iнформацiю щодо стану митного контролю та оформлення КО, не всi складовi якого задекларованi у митний режим, вказаний у роздiлi I КС, до закiнчення строку перемiщення такого КО через митний кордон України.

     Якщо митним органом не отримано вiдповiдну заяву щодо продовження строку перемiщення такого КО через митний кордон України, за винятком випадку, зазначеного у пунктi 3.9 цього роздiлу, пiдроздiл органiзацiї митного контролю залучає до розгляду зазначеного питання спецiалiзований пiдроздiл митного органу.

     3.15. Якщо задекларованi митному органу згiдно КС складовi КО вiдповiдно до вимог УКТЗЕД сукупно можуть бути класифiкованi за одним товарним кодом згiдно з УКТЗЕД, вказаним у Рiшеннi, то зобов'язання заявника щодо декларування КО вважається виконаним.

     У iншому випадку митний орган на пiдставi статтi 313 Митного кодексу України визначає код згiдно з УКТЗЕД кожної задекларованої складової КО та вживає заходiв, передбачених пунктом 54.3 статтi 54 глави 4 роздiлу II Податкового кодексу України.

     3.16. Пiсля оформлення ВМД на останню партiю складових КО у митному режимi, вказаному в роздiлi I КС, посадовою особою ПМО вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби.

Директор Департаменту митних режимiв та органiзацiї митного оформлення I.М.Муратов

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення митних процедур, пов'язаних iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi
Форма

Контрольний список
складових комплектного об'єкта

I. Загальнi вiдомостi про перемiщення КО*

Код товару за УКТЗЕД  
Рiшення вiд "   "   року N КО -  
Митний режим  
Строк перемiщення КО  
Дата початку перемiщення КО   код ПМО  
Строк продовжено до   дата продовження  
  дата продовження  
ПМО (код)   контроль за КО закiнчив з (дата)  
ПМО (код)   контроль за КО продовжив з (дата)  
Дата завершення перемiщення КО   код ПМО  

II. Вiдомостi про оформлення складових КО

Порядковий номер складової КО за складальним кресленням Наймену-
вання складової КО
Вага нетто, кг Фактурна вартiсть складової КО у валютi рахунку Лiтерний код валюти рахунку Тип ВМД Номер ВМД Номер товару Фактурна вартiсть оформленої складової КО у валютi рахунку Вага нетто, кг Примiтки
1** 2** 3** 4** 5** 6* 7* 8* 9* 10* 11*
1                    
           
           
2                    
           
           

* Заповнюється митним органом.
** Заповнюється заявником.

 

Додаток 2
до Порядку здiйснення митних процедур, пов'язаних iз здiйсненням митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi
Форма

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  митниця
вiддiл  

РIШЕННЯ
про визначення коду товару

вiд "   "   року N КО -  
Заявник  
Заява N ____________ вiд "____" ____________________ року
Зовнiшньоекономiчний договiр N ________________ вiд "___" ____________ _______ року
Технiчний опис N __________________ вiд "___" ____________ ____ року
Складальне креслення  
Контрольний список  
Iншi документи  
 
Документи, якими керувалися пiд час прийняття Рiшення:  
 
 
Висновок:  
Опис товару (графа 31 ВМД) Код товару (графа 33 ВМД)
   
Виконавець      
(посада) (пiдпис) (П.I.Б.)
М.П.
Начальник ПМО
або iнша уповноважена особа
   
(пiдпис) (П.I.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
31.01.2011 N 65
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 березня 2011 р. за N 436/19174

Змiни
до Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв

     1. Доповнити пункт 4 пiсля абзацу десятого трьома новими абзацами такого змiсту:

     "визначення коду комплектного об'єкта згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     продовження строку перемiщення комплектного об'єкта;

     внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта;".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим.

     2. У пунктi 5:

     2.1. В абзацi першому слова "обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв" замiнити словами "обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або перемiщення комплектного об'єкта".

     2.2. Доповнити пункт трьома новими абзацами такого змiсту:

     "У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД зазначається код комплектного об'єкта на рiвнi десяти знакiв згiдно з УКТЗЕД.

     У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта зазначається необхiдний строк перемiщення комплектного об'єкта.

     У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта зазначається iнформацiя про замiну, доповнення або вилучення окремих складових комплектного об'єкта чи їх частин".

     3. Доповнити пункт 7 новим пiдпунктом 7.8 такого змiсту:

     "7.8. При перемiщеннi комплектного об'єкта або продовженнi строку перемiщення комплектного об'єкта:

     "Зобов'язуюся до _____ (зазначається кiнцева дата перемiщення комплектного об'єкта) ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) комплектний об'єкт.

     Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

     4. Доповнити пункт 9 чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "У разi здiйснення митним органом класифiкацiї комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД у роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис такого змiсту: "Код комплектного об'єкта (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) вiдповiдно до Рiшення про визначення коду товару (зазначається реєстрацiйний номер Рiшення).

     Перемiщення складових комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта дозволено".

     При прийняттi митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта в роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис такого змiсту: "Строк перемiщення комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта продовжено".

     При прийняттi митним органом рiшення про внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта в роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис "Замiна, доповнення або вилучення (вибирається необхiдне) складових комплектного об'єкта дозволено" та зазначаються реквiзити Рiшення про визначення коду товару".

     5. Доповнити пункт 10 пiсля абзацу одинадцятого двома новими абзацами такого змiсту:

     "При розглядi питань, пов'язаних iз прийняттям митним органом рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" митний орган зазначає строк (iз зазначенням кiнцевої дати його перемiщення), протягом якого пiдприємство повинно перемiстити комплектний об'єкт через митний кордон України.

     При прийняттi митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта в роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" вчиняється запис "Дозволяється продовження строку перемiщення через митний кордон України комплектного об'єкта (зазначається назва комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) вiдповiдно до Рiшення про визначення коду товару (зазначається реєстрацiйний номер Рiшення) до ___ (зазначається кiнцева дата перемiщення комплектного об'єкта)".

     У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

Директор Департаменту митних режимiв та органiзацiї митного оформлення I.М.Муратов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.