Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.12.2005 N 1201


Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 грудня 2005 р. за N 1552/11832

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 15 травня 2008 року N 503,
вiд 29 липня 2008 року N 821


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022 (зi змiнами), та статтi 310 Митного кодексу України наказую:

     1. Затвердити Класифiкатор видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, що додається.

     2. Скасувати наказ Держмитслужби України вiд 19.02.2001 N 101 "Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень" (зi змiнами).

     3. До наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (iз змiнами), унести такi змiни:

     3.1. У пунктi 1 слово та цифри "(додатки 1 - 12)" замiнити словом та цифрами "(додатки 1 - 11)".

     3.2. Додаток 1 вилучити.

     У зв'язку з цим додатки 2 - 12 вважати додатками 1 - 11.

     4. Абзац другий текстового опису графи 47 "Нарахування мита та митних платежiв" глави 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору, що використовується при декларуваннi товарiв за вантажною митною декларацiєю, вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201".

     5. Департаменту митної статистики (Овдiєнко Н.Т.) та Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи (Рамусь I.П.) у десятиденний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України розробити проект таблицi вiдповiдностi кодiв видiв податкiв кодам товарiв згiдно з УКТЗЕД i подати його на затвердження в установленому порядку.

     6. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) у десятиденний строк пiсля затвердження таблицi вiдповiдностi кодiв забезпечити встановлення контролю за правильнiстю заповнення графи 47 електронної копiї вантажної митної декларацiї згiдно з таблицею вiдповiдностi кодiв видiв податкiв коду товару, зазначеному в графi 33.

     7. Департаменту митних платежiв (Джигалов С.О.) та Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     8. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О.П.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
07.12.2005 N 1201

Класифiкатор видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень

Код виду Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
1 2 3 4
Митнi збори
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем 22100000 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв" (зi змiнами)
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi
004 Митний збiр за вiдмову вiд замовлених послуг, передбачених кодом 003 цього Класифiкатора, без завчасного попередження в письмовiй формi
005 Митний збiр за митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом
006 Митний збiр за видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) увезених в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї
008 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України вiд 12.12.91 N 1970-ХII)
009 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковому переданню митницi для зберiгання й зазначенi в статтi 86 Митного кодексу України вiд 12.12.91 N 1970-ХII
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму митного складу
018 Митний збiр за продовження термiну дiї (перереєстрацiю) свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом
019 Митний збiр за видачу пiдприємству свiдоцтва про визнання його декларантом
067 Митний збiр за видачу сертифiката пiдтвердження доставки товару, прийнятого пiд режим експортного контролю України
072 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 6 мiсяцiв
073 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 12 мiсяцiв
074 Митний збiр за продовження термiну реєстрацiї кожного товару
075 Митний збiр за внесення змiн до реєстру товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi
Мито
Ввiзне мито 15010000 Закон України "Про Єдиний митний тариф"
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100
021 Мито на нафтопродукти та транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010500 Закон України "Про Єдиний митний тариф"
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України громадянами 15010200 Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"
121 Мито на нафтопродукти та транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на митну територiю України громадянами 15010500 Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"
Вивiзне мито 15020000 Закон України "Про Єдиний митний тариф"
040 Мито на товари, що вивозяться (пересилаються) з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100
Антидемпiнгове мито   Закон України "Про Єдиний митний тариф",
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту"
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100
043 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200
143 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України громадянами 15020200
Спецiальне мито   Закон України "Про Єдиний митний тариф",
Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну"
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200
Акцизний збiр
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14030000 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
080 Спирт 14030100 Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої"
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200
082 Виноробна продукцiя 14030300
083 Пиво 14030400 Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
084 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби"
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Закон України "Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби"
086 Мотоцикли й велосипеди 14030900
088 Бензин моторний 14031700 Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
089 Iншi нафтопродукти 14031800
027 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України громадянами 14030000 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
180 Спирт 14030100 Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої"
181 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200
182 Виноробна продукцiя 14030300
183 Пиво 14030400 Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
184 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби"
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Закон України "Про ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби"
186 Мотоцикли й велосипеди 14030900
188 Бензин моторний 14031700 Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)"
189 Iншi нафтопродукти 14031800
127 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14010300 Закон України "Про податок на додану вартiсть"
128 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України громадянами
228 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України з дотриманням вимог статтi 129 Митного кодексу України Закон України "Про податок на додану вартiсть",
Митний кодекс України
Iншi види зборiв
026 Плата за супроводження та охорону товарiв 15010300 Митний кодекс України,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ"
029 Збiр за видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України. Збiр за щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв 15040000 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.96 N 1446 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв"
070 Єдиний збiр, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
071 Плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв 22110000 Митний кодекс України, постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв"
Iншi надходження
031 Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв 25010100 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.06.2008 N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв"
032 Надходження коштiв вiд надання в установленому законодавством порядку консультацiй з питань митної справи 22100000 Митний кодекс України,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1952 "Про затвердження перелiку платних послуг, що можуть надаватися митними органами"
039 Надходження коштiв вiд надання митними органами в установленому законодавством порядку iнших видiв послуг у галузi митної справи
032 Надходження коштiв вiд надання в установленому законодавством порядку консультацiй з питань митної справи 22100000 Митний кодекс України,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1952 "Про затвердження перелiку платних послуг, що можуть надаватися митними органами"
039 Надходження коштiв вiд надання митними органами в установленому законодавством порядку iнших видiв послуг у галузi митної справи
050 Штрафи за порушення митних правил 23030300 Митний кодекс України
051 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна за матерiалами митних органiв 24010100  
052 Надходження конфiскованої нацiональної та iноземної валюти за матерiалами митних органiв 24010300 Митний кодекс України
053 Надходження валюти, щодо якої минув строк позовної давностi 24030000 Цивiльний кодекс України,
Митний кодекс України
055 Валютнi цiнностi та грошовi кошти, власники яких невiдомi 31010000 Цивiльний кодекс України,
Митний кодекс України
059 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна та майна, за яким не звернувся власник, строк зберiгання якого закiнчився 31010000 Цивiльний кодекс України,
Митний кодекс України,
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340 "Про Порядок облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним" (зi змiнами)
079 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi 24030000 Цивiльний кодекс України
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 15.05.2008р. N 503,
вiд 29.07.2008р. N 821)

Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.