Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1201 від 07.12.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

19 лютого 2001 р. N 101


Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 5 жовтня 2001 року N 646,
вiд 6 лютого 2002 року N 69,
вiд 28 лютого 2003 року N 137,
вiд 22 квiтня 2004 року N 284

     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України наказую:

     1. Затвердити Класифiкатор видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень, що додається.

     2. Уважати таким, що втратив чиннiсть наказ Держмитслужби України вiд 30.01.98 N 40 "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв".

     3. Установити, що визначення кодiв видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень здiйснюється виключно шляхом внесення доповнень та змiн до цього наказу.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та нормативно-довiдкової бази.

     5. Управлiнню статистики (Овдiєнко Н.Т.) у термiн до 25.02.2001 розробити таблицю вiдповiдностi кодiв видiв податкiв 021, 121, 071, 171 кодам товарiв згiдно з ТН ЗЕД.

     Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) у термiн до 01.03.2001 забезпечити встановлення жорсткого контролю за заповненням графи 47 електронної копiї вантажної митної декларацiї згiдно з таблицею вiдповiдностi кодiв видiв податкiв коду товару, зазначеному в графi 33.

     6. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування й розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць.

     7. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Додаток
до наказу Держмитслужби
19.02.2001 N 101
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 28 лютого 2003 р. N 137)

Класифiкатор
видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень

Код
виду
Вид надходження Код
бюджетної
класифiкацiї
Символ
звiтностi
банку
Пiдстава для
стягнення
податкiв та
зборiв
1 2 3 4 5
Митнi збори
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем 22100000 095 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв"
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi      
004 Митний збiр за вiдмову вiд замовлених послуг, передбачених пунктом 2 цього Класифiкатора, без завчасного попередження в письмовiй формi      
005 Митний збiр за митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом Те ж Те ж Те ж
006 Митний збiр за видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) увезених в Україну транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї      
008 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України)      
009 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковому переданню митницi для зберiгання й зазначенi в статтi 86 Митного кодексу України      
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв      
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення) Те ж Те ж Те ж
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму митного складу      
018 Митний збiр за продовження термiну дiї (перереєстрацiю) свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом      
019 Митний збiр за видачу пiдприємству свiдоцтва про визнання його декларантом      
067 Митний збiр за видачу сертифiката пiдтвердження доставки товару, прийнятого пiд режим експортного контролю України     Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.99 N 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю"
072 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 6 мiсяцiв Те ж Те ж Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 N 413 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65"
073 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 12 мiсяцiв      
074 Митний збiр за продовження термiну реєстрацiї кожного товару      
075 Митний збiр за внесення змiн до реєстру товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi      
065 Додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України й пiдлягають обкладенню акцизним збором 15010400 063 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 65"
Мито
Ввiзне мито 15010000   Закон України "Про Єдиний митний тариф"
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 060  
021 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010500 308  
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України громадянами 15010200 061  
121 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України громадянами 15010500 308 Те ж
Вивiзне мито 15020000    
040 Мито на товари, що вивозяться (пересилаються) з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100 064  
140 Мито на товари, що вивозяться (пересилаються) з територiї України громадянами 15020200 065  
Антидемпiнгове мито
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 060  
043 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100 064 Те ж
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200 061  
143 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України громадянами 15020200 065  
Спецiальне мито
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 060  
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200 061  
Акцизний збiр
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14030000   Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
080 Спирт 14030100 049  
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200 049  
082 Виноробна продукцiя 14030300 049 Те ж
083 Пиво 14030400 049  
084 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 049  
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 304  
086 Мотоцикли й велосипеди 14030900 305  
088 Бензин моторний 14031700 306  
089 Iншi нафтопродукти 14031800 307  
027 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 049  
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України громадянами 14030000    
180 Спирт 14030100 049  
181 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200 049  
182 Виноробна продукцiя 14030300 049  
183 Пиво 14030400 049 Те ж
184 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 049  
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 304  
186 Мотоцикли й велосипеди 14030900 305  
188 Бензин моторний 14031700 306  
189 Iншi нафтопродукти 14031800 307  
127 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 049  
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14010200 030 Закон України "Про податок на додану вартiсть"
128 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України громадянами      
228 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України з дотриманням вимог статтi 129 Митного кодексу України     Закон України "Про податок на додану вартiсть"
Митний кодекс України 
Iншi види зборiв
026 Збiр за супроводження пiдакцизних товарiв 15010300 062 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ"
029 Збiр за видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України 15040000 068 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.96 N 1446 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв"
Збiр за щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв
070 Єдиний збiр, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 096 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
Iншi надходження
030 Надходження коштiв вiд органiзацiї в установленому законодавством порядку навчання осiб, уповноважених на декларування 22100000 095 ---
031 Надходження коштiв вiд органiзацiї в установленому законодавством порядку прийняття екзаменiв та видачi квалiфiкацiйних свiдоцтв особам, уповноваженим на декларування      
032 Надходження коштiв вiд надання в установленому законодавством порядку консультацiй з питань митної справи      
039 Надходження коштiв вiд надання митними органами в установленому законодавством порядку iнших видiв послуг у галузi митної справи      
050 Штрафи за порушення митних правил 23030300 101  
051 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого митними органами майна 24010100 103  
052 Валюта конфiскована 24010300 105 ---
053 Валюта по закiнченнi строку зберiгання 24030000 107  
055 Нацiональна валюта, заборонена до ввезення 31010000 119  
059 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна та майна, за яким не звернувся власник, термiн зберiгання якого закiнчився      
Компенсацiя вартостi конфiскованих товарiв
066 Надходження сум додаткового збору в розмiрi 2 вiдсоткiв митної вартостi товарiв, який ранiше пiдлягав сплатi 15010300 062  
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.10.2001 р. N 646, у редакцiї наказiв Державної митної cлужби України вiд 06.02.2002 р. N 69, вiд 28.02.2003 р. N 137, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2004 р. N 284)
  
Керiвник робочої групи
О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.