Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1201 від 07.12.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

06 лютого 2002 р. N 69


Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень

     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України

     НАКАЗУЮ:

     1. Класифiкатор видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень (додаток до наказу Держмитслужби вiд 19.02.2001 N 101) викласти в новiй редакцiї, що додається.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення та нормативно-довiдкової бази.

     3. Управлiнню статистики (Овдiєнко Н.Т.) у термiн до 11.02.2002 розробити таблицю вiдповiдностi кодiв видiв податкiв 027, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 127, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 кодам товарiв згiдно з УКТ ЗЕД.

     Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) у термiн до 18.02.2002 забезпечити встановлення жорсткого контролю за заповненням графи 47 електронної копiї вантажної митної декларацiї згiдно з таблицею вiдповiдностi кодiв видiв податкiв коду товару, зазначеному в графi 33.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць.

     5. Установити, що наказ набирає чинностi з 11.02.2002.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби М.Каленський

 

Додаток
до наказу Держмитслужби
19.02.2001 N 101
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 06.02.2002 N 69)

Класифiкатор
видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень

Код виду Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Символ Звiтностi банку Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
1 2 3 4 5
Митнi збори
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем 22100000 071 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв"
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi
004 Митний збiр за вiдмову вiд замовлених послуг, передбачених пунктом 2 цього Класифiкатора, без завчасного попередження в письмовiй формi
005 Митний збiр за митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом Те ж Те ж Те ж
006 Митний збiр за видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) увезених в Україну транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї
008 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України)
009 Митний збiр за зберiгання товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковому переданню митницi для зберiгання й зазначенi в статтi 86 Митного кодексу України
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення) Те ж Те ж Те ж
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму митного складу
018 Митний збiр за продовження термiну дiї (перереєстрацiю) свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом
019 Митний збiр за видачу пiдприємству свiдоцтва про визнання його декларантом
067 Митний збiр за видачу сертифiката пiдтвердження доставки товару, прийнятого пiд режим експортного контролю України Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.99 N 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантiй та здiйснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цiлях товарiв, якi пiдлягають державному експортному контролю"
072 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 6 мiсяцiв Те ж Те ж Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.04.2001 N 413 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65"
073 Митний збiр за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, на термiн 12 мiсяцiв
074 Митний збiр за продовження термiну реєстрацiї кожного товару
075 Митний збiр до реєстру товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi
065 Додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України й пiдлягають обкладенню акцизним збором 15010400 045 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 65"
Мито
Ввiзне мито 15010000   Закон України "Про Єдиний митний тариф"
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 042
021 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010500 320
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України громадянами 15010200 043
121 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України громадянами 15010500 320 Те ж
Вивiзне мито 15020000  
040 Мито на товари, що вивозяться (пересилаються) з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100 046
140 Мито на товари, що вивозяться (пересилаються) з територiї України громадянами 15020200 047
Антидемпiнгове мито
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 042
043 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15020100 046 Те ж
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200 043
143 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України громадянами 15020200 047
Спецiальне мито
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 15010100 042
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України громадянами 15010200 043
Акцизний збiр
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14030000   Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
080 Спирт 14030100 032
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200 032
082 Виноробна продукцiя 14030300 032 Те ж
083 Пиво 14030400 032
084 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 032
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 316
086 Мотоцикли й велосипеди 14030900 317
087 Ювелiрнi вироби 14031100 032
088 Бензин моторний 14031700 318
089 Iншi нафтопродукти 14031800 319
027 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 032
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України громадянами 14030000  
180 Спирт 14030100 032
181 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200 032
182 Виноробна продукцiя 14030300 032
183 Пиво 14030400 032 Те ж
184 Тютюн та тютюновi вироби 14030700 032
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 316
186 Мотоцикли й велосипеди 14030900 317
187 Ювелiрнi вироби 14031100 032
188 Бензин моторний 14031700 318
189 Iншi нафтопродукти 14031800 319
127 Iншi пiдакцизнi товари 14031600 032
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 14010200 016 Закон України "Про податок на додану вартiсть"
128 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України громадянами
Iншi види зборiв
026 Збiр за супроводження пiдакцизних товарiв 15010300 044 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ"
029 Збiр за видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України 15040000 050 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.96 N 1446 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв"
Збiр за щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв
070 Єдиний збiр, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 072 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
Iншi надходження
030 Надходження коштiв вiд органiзацiї в установленому законодавством порядку навчання осiб, уповноважених на декларування 22100000 071 ---
031 Надходження коштiв вiд органiзацiї в установленому законодавством порядку прийняття екзаменiв та видачi квалiфiкацiйних свiдоцтв особам, уповноваженим на декларування
032 Надходження коштiв вiд надання в установленому законодавством порядку консультацiй з питань митної справи
039 Надходження коштiв вiд надання митними органами в установленому законодавством порядку iнших видiв послуг у галузi митної справи
050 Штрафи за порушення митних правил 23030000 075
051 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого митними органами майна 24010000 077
052 Валюта конфiскована 24010000 077 ---
053 Валюта по закiнченнi строку зберiгання 24030000 079
055 Нацiональна валюта, заборонена до ввезення 31010000 087
059 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна та майна, за яким не звернувся власник, термiн зберiгання якого закiнчився
Компенсацiя вартостi конфiскованих товарiв
066 Надходження сум додаткового збору в розмiрi 2 вiдсоткiв митної вартостi товарiв, який ранiше пiдлягав сплатi 15010300 044
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.