ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 липня 2008 року N 821


Про затвердження Порядку справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв та внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 серпня 2008 р. за N 760/15451


     Вiдповiдно до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв" наказую:

     1. Затвердити Порядок справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв, що додається.

     2. Унести до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 05.12.2003 N 835, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1186/8507 (iз змiнами), такi змiни:

     2.1. У главi 2:

     абзац перший пункту 2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "2.5. На складах митних органiв товари, як правило, зберiгаються на пiддонах розмiрами 800 х 1200 мм, транспортнi засоби - на вiдкритих майданчиках або в пристосованих примiщеннях. Наливнi й насипнi товари зберiгаються в ємностях, якi дають можливiсть накладення митного забезпечення";

     абзац перший пункту 2.6 доповнити новим реченням такого змiсту: "При цьому товари, що належать рiзним власникам, а також товари, заявленi в рiзнi митнi режими, повиннi зберiгатися на складах митних органiв окремо з дотриманням порядку, установленого законодавством для вiдповiдних митних режимiв, та з урахуванням специфiки товарiв i вимог маркування".

     2.2. У главi 4:

     пункт 4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "4.3. За зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв справляється плата вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв".

     2.3. У главi 8:

     пункт 8.1 викласти в такiй редакцiї:

     "8.1. Видача зi складу митного органу товарiв їх власникам або вповноваженим особам здiйснюється лише пiсля їх митного оформлення та внесення плати вiдповiдно до законодавства";

     доповнити пункт 8.2 абзацом такого змiсту:

     "документи, що пiдтверджують справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу".

     3. Роздiл "Iншi надходження" Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832 (iз змiнами), доповнити рядком такого змiсту:

"

Код виду Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
031 Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв 25010100 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.06.2008 N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв"

".

     4. Унести до Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346 (iз змiнами), такi змiни:

     4.1. У текстi Порядку слова та цифри "вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 19.02.2001 N 101" замiнити словами та цифрами "вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832".

     4.2. В абзацi третьому пункту 1.1 глави 1 слова "митнi збори, що справляються при митному оформленнi вiдповiдно до законодавства України" замiнити словами "плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв (далi - плата за зберiгання)".

     4.3. У главi 8:

     у назвi глави та в пунктах 8.1, 8.3, 8.5 i 8.6 слова "митнi збори" в усiх вiдмiнках замiнити словами "плата за зберiгання" у вiдповiдних вiдмiнках;

     пункт 8.2 викласти в такiй редакцiї:

     "8.2. У графi "Найменування" вчиняється запис "Плата за митне оформлення товарiв" або "Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв".

     При справляннi плати за зберiгання у графi "Найменування" зазначаються також номер i дата документа, за яким товари розмiщено на складi митного органу";

     пункт 8.4 викласти в такiй редакцiї:

     "8.4. У графi "Основа нарахування" зазначаються:

     кiлькiсть годин роботи посадових осiб митного органу - при справляннi плати за митне оформлення товарiв;

     кiлькiсть днiв зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу, починаючи з одинадцятого дня такого зберiгання, знак множення "х" та iншi данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок (кiлькiсть пiддонiв, кубiчних метрiв, транспортних засобiв), - при справляннi плати за зберiгання";

     у пунктi 8.7 слова "або митного збору" виключити.

     5. Управлiнню бухгалтерського облiку та звiтностi (Околiта М. В.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     6. Начальникам митних органiв проiнформувати фiзичних i юридичних осiб про вимоги цього наказу шляхом розмiщення його на iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через митний кордон України.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

Голова Державної митної служби України В. I. Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Мiнiстра фiнансiв України В. М. Матвiйчук
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 29 липня 2008 р. N 821
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 серпня 2008 р. за N 760/15451

Порядок
справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв

1. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв".

     2. Порядок визначає механiзм справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв, зазначених у статтях 166 та 168 Митного кодексу України, на складах митних органiв (далi - плата).

     3. Пiд складами митних органiв розумiють примiщення, резервуари, критi та вiдкритi майданчики, якi належать митним органам або використовуються ними i спецiально обладнанi для зберiгання товарiв.

     4. Для розрахунку плати за зберiгання використовуються такi розрахунковi одиницi використання складських примiщень:

     1) пiддон розмiрами 800 х 1200 мм (п.) - при розмiщеннi товарiв на пiддонах;

     2) кубiчний метр (м3) - у разi об'єктивної неможливостi розмiщення товарiв на пiддонах, а також:

     при розмiщеннi товарiв, що не мають чiтко визначеної геометричної форми, розрахунки об'єму здiйснюються за показниками займаної площi, розрахованими в максимальних величинах довжини, ширини, висоти зазначеного товару;

     при розмiщеннi живих тварин розрахунки об'єму здiйснюються залежно вiд розмiрiв мiсця у складському примiщеннi, вiдведеного для зберiгання таких тварин;

     3) одиниця транспортного засобу (од.) - з урахуванням його ваги та кiлькостi мiсць для сидiння.

     5. У цьому Порядку термiни та поняття вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України.

2. Справляння плати

     1. Справляння плати здiйснюється за унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1 (далi - УМК МД-1), яка оформлюється з додержанням вимог Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346 (iз змiнами).

     2. Платником плати є власник товарiв i транспортних засобiв або вповноважена ним особа.

     3. Плата сплачується платником у гривнях за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, установленим на дату її внесення, у сумi, розрахованiй вiдповiдно до розмiрiв, наведених у додатку до цього Порядку, та залежно вiд строку зберiгання товарiв i транспортних засобiв.

     4. Плата може бути внесена шляхом перерахування вiдповiдної суми в безготiвковiй формi на спецiальний реєстрацiйний рахунок митного органу або готiвкою до каси митного органу чи через вiддiлення вповноваженого банку.

     5. Датою сплати в безготiвковiй формi плати є дата зарахування коштiв на спецiальний реєстрацiйний рахунок митного органу, що вiдкритий в органi Державного казначейства України.

     6. Строк зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу для нарахування плати обчислюється, починаючи з одинадцятого дня пiсля оформлення вiдповiдних документiв про фактичне прийняття товарiв i транспортних засобiв на зберiгання митним органом i до дня їх видачi зi складу митного органу власникам або вповноваженим особам.

     7. Плата не справляється, якщо строк зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу не перевищує десяти днiв з дня їх розмiщення на складi митного органу.

     8. При нарахуваннi плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв до розрахункового строку не включаються час затримки митного оформлення, яка сталася з вини митного органу, а також строк дiї обставин непереборної сили.

     Час затримки митного оформлення з вини митного органу встановлюється за результатами службового розслiдування або перевiрки обставин та причин такого затримання.

     При цьому при нарахуваннi плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв до розрахункового строку не включаються час проведення службового розслiдування або перевiрки.

     9. При справляннi плати строк зберiгання обчислюється в календарних днях. День видачi зi складу митного органу товарiв i транспортних засобiв власникам або вповноваженим особам до загального строку нарахування плати не включається.

     10. Видача зi складу митного органу товарiв i транспортних засобiв їх власникам або вповноваженим особам здiйснюється лише пiсля їх митного оформлення та внесення плати вiдповiдно до законодавства.

     11. Суми надмiрно сплаченої плати пiдлягають поверненню платнику на його вимогу протягом трьох рокiв з дня зарахування цих сум на рахунок митного органу вiдповiдно до законодавства.

3. Особливостi справляння плати

     1. Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв, вилучених за справою про порушення митних правил, на складах митних органiв справляється, якщо згiдно iз судовим рiшенням порушника визнано винним, а вилученi за справою товари та транспортнi засоби пiдлягають поверненню власнику.

     2. Розрахунковий строк зберiгання для нарахування плати в такому випадку обраховується, починаючи з одинадцятого дня з дня набрання законної сили судовим рiшенням за справою про порушення митних правил, i закiнчується датою видачi товарiв i транспортних засобiв власнику або вповноваженiй ним особi.

     3. Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах, що використовуються митними органами на пiдставi договорiв оренди чи зберiгання, справляється вiдповiдно до цього Порядку.

4. Облiк i використання сплаченої плати

     1. Кошти, отриманi вiд справляння плати, зараховуються на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки митних органiв, вiдкритi в органах Державного казначейства України.

     2. Кошти, отриманi вiд справляння плати, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з органiзацiєю зберiгання.

     3. Документальне оформлення операцiй зi зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв, забезпечення їх облiку та складання звiтностi за цим видом дiяльностi здiйснюються вiдповiдно до вимог законодавства.

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер М. В. Околiта

 

Додаток
до Порядку справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв

Розмiр плати за зберiгання на складах митних органiв товарiв i транспортних засобiв

N з/п Категорiї товарiв Розмiр плати в євро
за добу
1 Товари в закритому сховищi (на складi):
за пiддон (800 х 1200 мм) 2,0
за кубiчний метр (якщо товар зберiгається не на пiддонах) 1,0
2 Товари на вiдкритих майданчиках:
за пiддон (800 х 1200 мм) 1,0
за кубiчний метр (якщо товар зберiгається не на пiддонах) 0,5
3 Транспортнi засоби, за одиницю:
легковi, мiкроавтобуси, мотоцикли, мопеди (максимальна вага яких не перевищує 3500 кг i кiлькiсть мiсць для сидiння, крiм сидiння водiя, не перевищує восьми) 10,0
вантажнi, автобуси (дозволена максимальна вага яких перевищує 3500 кг та/або якi мають бiльше восьми мiсць для сидiння, крiм сидiння водiя) 22,0
iншi (за квадратний метр займаної площi) 1,0
 
Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер
М. В. Околiта
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.