ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

04.01.05 N 1


Про затвердження Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 2005 р. за N 66/10346

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 15 листопада 2005 року N 1105,
вiд 3 липня 2006 року N 550,
вiд 7 грудня 2007 року N 1032,
вiд 29 липня 2008 року N 821,
вiд 16 жовтня 2008 року N 1155,
вiд 16 листопада 2010 року N 1396,
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 30 травня 2012 року N 627


     Вiдповiдно до статтi 70 Митного кодексу України вiд 11. 07. 2002 N 92-IV, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.10.2003 N 605-р "Про делегування Держмитслужбi права на визначення форми та порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1" та з метою визначення форми унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, випадкiв застосування митними органами унiфiкованої митної квитанцii МД-1, а також вимог до її заповнення наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - Порядок), що додається.

     2. Департаменту податкiв та тарифного регулювання (Шейко О.Л.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню матерiально-технiчного забезпечення (Тимофеєв В.С.) забезпечити виготовлення бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 i додаткового аркуша до неї в чотиримiсячний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу.

     4. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) у двомiсячний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу привести у вiдповiднiсть до вимог Порядку програмно-iнформацiйний комплекс "Квитанцiя МД-1".

     5. Пункт 5 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012р. N 627)

     6. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 09.10.98 N 635 "Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1"(зi змiнами та доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16.12.98 за N 796/3236.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби А.Д.Войцещука.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
04.01.2005 N 1
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 2005 р. за N 66/10346

ПОРЯДОК
застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

(У текстi Порядку слова та цифри "вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 19.02.2001 N 101" замiнено словами та цифрами "вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29 липня 2008 року N 821)

1. Загальнi положення

     1.1. У цьому Порядку термiни "валютнi цiнностi", "товари", "транспортнi засоби", "пiдприємство", "уповноважена особа" вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю".

     Iншi термiни й поняття вживаються в таких значеннях:

     платежi - установленi законодавством податки й збори (обов'язковi платежi), що справляються митним органом пiд час митного оформлення перемiщуваних через митний кордон України товарiв; плата за митне оформлення товарiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (далi - плата за митне оформлення товарiв); плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв (далi - плата за зберiгання);

(абзац третiй пункту 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     справляння платежiв - нарахування й прийняття митним органом сум платежiв згiдно iз законодавством.

     1.2. Унiфiкована митна квитанцiя МД-1 (далi - УМК) застосовується пiд час здiйснення таких операцiй:

     прийняття на зберiгання митним органом товарiв вiдповiдно до законодавства;

     справляння митним органом з фiзичних осiб та пiдприємств платежiв, якщо законодавством не передбачено складання вантажної митної декларацiї на перемiщуванi через митний кордон України товари;

     справляння митним органом з фiзичних осiб грошової застави у випадках, установлених законодавством.

     1.3. Бланк УМК, форма якого наведена в додатках 1 - 3 до цього Порядку, є документом суворої звiтностi. Бланк додаткового аркуша до УМК, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку, не є документом суворої звiтностi.

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.12.2007р. N 1032)

     1.4. Роздрукована електронна форма УМК застосовується замiсть бланка УМК виключно при сплатi єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон або пiдроздiлах митного оформлення у разi можливостi внесення вiдповiдних сум через вiддiлення уповноваженого банку або списаннi сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства.

     Застосування роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 3 цього Порядку.

(пункт 1.4 у редакцiї наказу Державноїмитної служби України вiд 07.12.2007р. N 1032)

     1.5. Кожний бланк УМК складається з трьох самокопiювальних аркушiв, виготовлених друкарським способом, з однаковими серiєю й номером. Графи "Сума чи вартiсть, грн.", "Сума, грн.", "Усього (лiтерами)" зазначених самокопiювальних аркушiв зафарбовано: першого аркуша - рожевим кольором, другого - блакитним, третього - жовтим.

     1.6. Бланки УМК замовляються у виглядi квитанцiйних книжок, що складаються з 25 зброшурованих бланкiв УМК (далi - квитанцiйна книжка).

     1.7. Бланк додаткового аркуша складається з трьох самокопiювальних аркушiв, виготовлених друкарським способом.

     1.8. Облiк, зберiгання бланкiв УМК, зброшурованих у квитанцiйнi книжки ведуться у порядку, визначеному Державною митною службою України.

     1.9. Посадова особа вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку завiряє в загальному вiддiлi митного органу другий аркуш кожного бланка УМК у квитанцiйнiй книжцi шляхом проставлення в спецiально вiдведеному мiсцi бланка гербової печатки митного органу.

     1.10. Бланки додаткових аркушiв до УМК, отриманi митними органами в порядку централiзованого постачання, оприбутковуються й зберiгаються на складi митного органу до моменту їх видачi в експлуатацiю.

     1.11. Бланки додаткових аркушiв до УМК видаються зi складу митного органу посадовим особам, уповноваженим керiвником митного органу на здiйснення операцiй, зазначених в п.1.2. цього Порядку, iз застосуванням бланкiв УМК, звiтування про використання бланкiв УМК (далi - уповноваженi особи митного органу), або керiвникам структурних пiдроздiлiв митних органiв, яким цi особи пiдпорядкованi.

     1.12. Видача квитанцiйної книжки здiйснюється, виходячи з обсягiв роботи кожної уповноваженої особи митного органу, якi визначаються керiвником митного органу, для забезпечення її безперебiйної роботи.

     1.13. Пiсля повного використання квитанцiйної книжки третi аркушi УМК i додаткових аркушiв до неї, анульованi бланки УМК у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв вiд дня закiнчення квитанцiйної книжки, повертаються уповноваженою особою митного органу до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку. Зазначенi бланки й аркушi подаються в порядку збiльшення номерiв.

     1.14. Третi аркушi УМК i додаткових аркушiв до неї, анульованi бланки УМК формуються в книжки й прошиваються посадовою особою вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку. На останнiй сторiнцi сформованої книжки зазначається iнформацiя про кiлькiсть аркушiв, яка завiряється пiдписами керiвника i головного бухгалтера та гербовою печаткою митного органу.

     1.15. У разi значної вiддаленостi митних постiв, пунктiв пропуску вiд мiсця розташування митного органу дозволяється здiйснювати видачу нових квитанцiйних книжок, додаткових аркушiв до УМК, прийняття третiх аркушiв УМК, анульованих бланкiв УМК через iнших уповноважених посадових осiб митного органу. Перелiк таких осiб затверджується наказом митного органу.

     1.16. Дозволяється повернення до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу неповнiстю використаної квитанцiйної книжки у випадках:

     звiльнення або переведення уповноваженої особи митного органу на iншу посаду, не пов'язану з оформленням УМК;

     вiдсутностi на складi митного органу достатньої кiлькостi квитанцiйних книжок для безперебiйної роботи всiх уповноважених осiб.

     1.17. Видача вiддiлом фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу частково використаної квитанцiйної книжки здiйснюється в загальному порядку.

     1.18. Квитанцiйнi книжки, отриманi уповноваженими особами митного органу безпосередньо у вiддiлi фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу або через iнших уповноважених осiб для особистого використання в оперативнiй роботi, не пiдлягають додатковому облiку з боку цих осiб.

     1.19. Заповнення уповноваженими особами митного органу бланкiв УМК i додаткових аркушiв за наявностi можливостi здiйснюється з використанням програмно-iнформацiйного комплексу (далi - ПIК) "Квитанцiя МД-1".

     1.20. ПIК "Квитанцiя МД-1" i база даних УМК митного органу використовуються митними органами для здiйснення контролю за правильнiстю справляння за УМК платежiв i грошової застави, аналiзу й прогнозування обсягiв надходжень до Держбюджету України.

     1.21. Iнформацiя про оформленi УМК передається митним органом до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України) протягом чотирьох годин пiсля оформлення УМК.

     За вiдсутностi належних умов для застосування ПIК "Квитанцiя МД-1" уповноваженiй посадовiй особi митного органу безпосередньо пiд час оформлення УМК дозволяється вносити iнформацiю про оформленi протягом робочої змiни УМК до бази даних УМК митного органу за допомогою ПIК "Квитанцiя МД-1" i передавати її до ЄАIС Держмитслужби України протягом чотирьох годин пiсля закiнчення робочої змiни.

     1.22. Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАIС Держмитслужби України.

     1.23. Перелiк посадових осiб, якi мають право вносити iнформацiю про оформленi УМК до бази даних УМК митного органу, використовувати ПIК "Квитанцiя МД-1" для заповнення УМК, формувати iз застосуванням цього ПIК звiти, а також передавати до ЄАIС Держмитслужби України iнформацiю про оформленi протягом певного перiоду УМК, затверджується наказом митного органу.

     1.24. Вiдповiдальнiсть за внесення до бази даних УМК митного органу iнформацiї про оформленi УМК, за дотримання строкiв її передання до ЄАIС Держмитслужби України покладається на керiвникiв митних органiв.

     1.25. УМК i в потрiбнiй кiлькостi додатковi аркушi оформлюються за кожною iз зазначених у пунктi 1.2 цього Порядку операцiєю, при цьому:

     а) у разi одночасного прийняття на зберiгання вiд однiєї фiзичної особи або пiдприємства товарiв - окремо на:

     продовольчi товари;

     промисловi товари;

     дорогоцiнне камiння (у тому числi дорогоцiнне камiння органогенного утворення), напiвдорогоцiнне камiння; товари з вмiстом дорогоцiнного камiння (у тому числi дорогоцiнного камiння органогенного утворення), напiвдорогоцiнного камiння; товари, виготовленi з металу, який має зовнiшнi ознаки одного з дорогоцiнних металiв; товари з дорогоцiнних металiв з вставками дорогоцiнного камiння;

     транспортнi засоби;

     валюту України;

     iноземну валюту I групи згiдно з Класифiкатором iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 02.10.2002 N 378, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.10.2002 за N 841/7129) (далi - постанова НБУ вiд 04.02.98 N 34);

     iноземну валюту II, III груп згiдно з Класифiкатором iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженим постановою НБУ вiд 04.02.98 N 34;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери;

     банкiвськi метали згiдно з Класифiкатором iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженим постановою НБУ вiд 04.02.98 N 34;

     б) у разi одночасного прийняття вiд однiєї фiзичної особи сум належних платежiв i грошової застави - окремо на:

     платежi;

     грошову заставу.

     1.26. Аркушi оформлених посадовою особою митного органу УМК i додаткових аркушiв (за наявностi) розподiляються в такому порядку:

     а) першi аркушi:

     у разi прийняття на зберiгання митним органом товарiв (крiм валютних цiнностей) передаються пiсля закiнчення робочої змiни разом з останнiми на склад митного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

     у разi прийняття на зберiгання валютних цiнностей передаються пiсля закiнчення робочої змiни разом iз цiнностями до каси митного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

     у разi справляння платежiв i грошової застави (якщо вони не сплаченi через уповноважений банк) передаються пiсля закiнчення робочої змiни разом iз готiвкою до каси митного органу, але не пiзнiше наступного робочого дня;

     у разi оформлення УМК для справляння з пiдприємства платежiв, кошти в рахунок яких сплачено пiдприємством на вiдповiдний рахунок митного органу в безготiвковий спосiб, а також у разi внесення фiзичними особами належних сум грошової застави або сплати належних платежiв через вiддiлення вповноваженого банку передаються до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу;

     б) другi аркушi видаються фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством;

     в) третi аркушi залишаються в уповноваженої особи митного органу до повернення їх у встановленому порядку у вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу пiсля закiнчення квитанцiйної книжки.

     1.27. Бланки УМК вважаються зiпсованими в разi:

     пошкодження пiд час використання ПIК "Квитанцiя МД 1";

     допущення помилки або виправлення пiд час заповнення посадовою особою митного органу графи "Сума чи вартiсть, грн.";

     механiчних пошкоджень бланку, що призвели до його незадовiльного стану;

     виявлення типографських помилок.

     1.28. Зiпсованi бланки УМК та додаткових аркушiв пiдлягають анулюванню шляхом перекреслення всiх аркушiв УМК по дiагоналi лiнiєю, над якою вчиняється напис "Анульовано", що завiряється пiд лiнiєю перекреслення пiдписом уповноваженої особи митного органу, що здiйснила анулювання УМК, i вiдбитком її особистої номерної печатки.

     1.29. Справленi за УМК суми платежiв i грошової застави у випадках, установлених законодавством, перераховуються до Державного бюджету України вiддiлом фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу на пiдставi поданого вiддiлом митних платежiв митного органу реєстру належних до перерахування податкiв i зборiв, сплачених за УМК, форму й порядок подання якого затверджено наказом Держмитслужби України вiд 28.12.99 N 864 "Про затвердження Положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi" (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.2000 за N 50/4271.

2. Порядок оформлення УМК i додаткових аркушiв

     2.1. Усi аркушi УМК i додатковi аркушi до неї заповнюються уповноваженою особою митного органу.

     2.2. Пiд час використання додаткових аркушiв на бланку УМК у спецiально визначеному для цього мiсцi пiсля слова "Заповнено" зазначається загальна кiлькiсть використаних до УМК додаткових аркушiв.

     2.3. У визначених для цього мiсцях бланка УМК зазначаються:

     напрямок перемiщення через митний кордон України товарiв шляхом проставлення позначки "Х" в однiй з вiдповiдних клiтинок "в'їзд", "виїзд";

     найменування митницi (регiональної митницi);

     код митного пiдроздiлу згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами);

(абзац четвертий пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     дата заповнення УМК;

     прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, з якої справляються зазначенi в УМК платежi чи грошова застава або вiд якої приймаються на зберiгання митним органом зазначенi в УМК товари. Назва пiдприємства - у разi використання УМК для справляння з пiдприємства належних платежiв або у разi прийняття вiд нього на зберiгання митним органом товарiв;

     iдентифiкацiйний номер платника податку за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - ДРФО) (за наявностi) - для фiзичних осiб, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, при цьому у верхньому правому кутi УМК закреслюються слова "за ЄДРПОУ або". У разi використання УМК для справляння належних платежiв з пiдприємства - резидента або в разi прийняття на зберiгання митним органом товарiв такого пiдприємства зазначається його код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ) i вiдповiдно закреслюються слова "або за ДРФО". Якщо зазначенi в УМК фiзична особа або пiдприємство не є резидентами України, то код за ДРФО чи ЄДРПОУ не проставляється;

     мiсце проживання фiзичної особи, з якої справляються зазначенi в УМК платежi чи грошова застава або вiд якої приймаються на зберiгання митним органом зазначенi в УМК товари. Мiсцезнаходження пiдприємства - у разi використання УМК для справляння належних платежiв з пiдприємства або в разi прийняття вiд нього на зберiгання митним органом товарiв;

     установленi Нацiональним банком України на день оформлення УМК курси iноземних валют у разi справляння за УМК належних платежiв чи грошової застави;

     вид операцiї, пiд час здiйснення якої оформлюється УМК, шляхом проставлення позначки "Х" в однiй iз клiтинок перед словами "Прийнято на зберiгання митницею", "Сплачено платежiв", "Прийнято грошову заставу";

     пiдстава оформлення УМК вiдповiдно до вимог законодавства;

     суми, одержанi в результатi складання вiдповiдно даних рядкiв у графах "Сума чи вартiсть, грн." i "Сума, грн." УМК, пiсля слiв "Усього (цифрами)". Пiсля слiв "Разом (цифрами)"- суми, одержанi в результатi складання вiдповiдно даних рядкiв граф "Сума чи вартiсть, грн." i "Сума, грн." УМК i всiх додаткових аркушiв до неї. Пiсля слiв "Усього (лiтерами)" зазначаються лiтерами суми, зазначенi пiсля слiв "Разом (цифрами)" вiдповiдно пiд графами "Сума чи вартiсть, грн." i "Сума, грн."

     Усi аркушi УМК i додатковi аркушi до неї пiдписуються уповноваженою особою митного органу, яка оформила УМК, i фiзичною особою або особою, уповноваженою пiдприємством. При цьому особа, уповноважена пiдприємством, пiдписує аркушi УМК i додатковi аркушi до неї, виключно якщо зазначену в УМК суму платежiв сплачено готiвкою. Якщо цю суму сплачено пiдприємством на вiдповiдний рахунок митного органу в безготiвковому порядку, то особа, уповноважена пiдприємством, не пiдписує зазначенi аркушi.

     Пiдпис уповноваженої посадової особи митного органу обов'язково засвiдчується вiдбитком її особистої номерної печатки.

     2.4. У разi вiдмови фiзичної особи або особи, уповноваженої пiдприємством, пiдписати аркушi УМК i додатковi аркушi до неї, уповноважена особа митного органу, що здiйснює оформлення УМК, вчиняє напис "Вiд пiдпису вiдмовився" в мiсцi, визначеному для пiдпису фiзичної особи або вповноваженої пiдприємством особи. Цей напис завiряється пiдписами посадової особи митного органу, яка здiйснює оформлення УМК, i двох iнших посадових осiб митного органу або свiдкiв (у разi наявностi в робочiй змiнi вiдповiдного пiдроздiлу митного органу менше трьох посадових осiб).

     2.5. На кожному додатковому аркушi в спецiально визначеному мiсцi проставляється номер УМК, до якої цi додатковi аркушi додаватимуться.

     Графи "N з/п", "Найменування", "Код за УКТЗЕД", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн.", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн." заповнюються в порядку, установленому для аналогiчних граф УМК. Особливостi заповнення цих граф залежно вiд операцiй, пiд час здiйснення яких застосовується УМК, зазначено в роздiлах 3 - 8 цього Порядку.

     Напроти слiв "Усього (цифрами)" пiд графами "Сума чи вартiсть, грн." i "Сума, грн." зазначаються суми, одержанi в результатi складання даних рядкiв вiдповiдних граф додаткового аркуша. Пiсля слiв "Усього (лiтерами)" зазначаються лiтерами суми, зазначенi напроти слiв "Усього (цифрами)" пiд вiдповiдними графами.

     У графi "Пiдстава оформлення МД-1" зазначається вид операцiї (прийняття на зберiгання митним органом товарiв або справляння платежiв, або прийняття грошової застави) вiдповiдно до позначки "Х" у лiвiй нiжнiй частинi УМК.

     2.6. Незаповненi графи й рядки УМК i додаткових аркушiв прокреслюються.

     2.7. У разi допущення помилки при оформленнi УМК та/або додаткових аркушiв неправильний запис перекреслюється й поряд учиняється новий запис. Додатково на бланку УМК або додаткового аркуша, на якому допущено помилку, у вiльному вiд граф мiсцi вчиняється напис "Виправленому вiрити". Напис "Виправленому вiрити" на всiх аркушах УМК i додаткових аркушах засвiдчується пiдписом уповноваженої особи митного органу, що здiйснює оформлення УМК, вiдбитком її особистої номерної печатки й пiдписом фiзичної особи або особи, уповноваженої пiдприємством.

     2.8. У разi допущення помилки в графi "Сума чи вартiсть, грн." бланка УМК або додаткового аркуша цей бланк пiдлягає анулюванню в порядку, визначеному п. 1.27 цього Порядку.

3. Особливостi застосування роздрукованої електронної форми УМК

     3.1. У разi внесення вiдповiдних сум єдиного збору через вiддiлення уповноваженого банку або списання сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства, використовується роздрукована електронна форма УМК.

     3.2. Роздрукована електронна форма УМК заповнюється у двох примiрниках з обов'язковим оформленням повiдомлення для вiддiлення уповноваженого банку згiдно з роздiлом 10 цього Порядку.

     3.3. Нумерацiя роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється в такому порядку:

     У полi "Серiя" зазначаються першi п'ять цифр коду пiдроздiлу митного оформлення вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 26.04.2006 N 335, шоста - лiтера - позначення року митного оформлення за такою таблицею:

Рiк Символ Рiк Символ Рiк Символ
2008 А 2017 Л 2026 Х
2009 Б 2018 М 2027 Ц
2010 В 2019 Н 2028 Ч
2011 Г 2020 П 2029 Ш
2012 Д 2021 Р 2030 Щ
2013 Е 2022 С 2031 Ю
2014 Ж 2023 Т 2032 Я
2015 И 2024 У    
2016 К 2025 Ф    

     Поле "Номер" складається iз семи символiв, з яких:

     першi два - останнi двi цифри дев'ятизначного коду пiдроздiлу митного оформлення згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 26.04.2006 N 335;

     третiй - сьомий символи - реєстрацiйний номер за журналом реєстрацiї УМК, починаючи з одиницi.

     Наприклад, нумерацiя першої роздрукованої електронної форми УМК, оформленої у секторi митного оформлення N 2 митного поста "Красна Талiвка" Луганської митницi в 2010 роцi, буде такою: Серiя 70214В Номер 0200001.

(пункт 3.3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.11.2010р. N 1396)

     3.4. Заповнення iнших граф роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку.

     3.5. Реквiзити квитанцiї банку, що пiдтверджує сплату єдиного збору (платiжного доручення про внесення передоплати на депозитний рахунок митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства), друкуються в графi "Найменування предметiв". В електронну форму цi реквiзити вносяться до графи "Документи" за кодом згiдно з Класифiкатором документiв, що затверджується Держмитслужбою України.

     3.6. Пiсля прийняття вiдповiдної суми єдиного збору вiддiленням уповноваженого банку фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством, видається квитанцiя, що пiдтверджує сплату коштiв, у двох примiрниках з пiдписом i печаткою касира.

     3.7. Розподiл роздрукованих електронних форм УМК здiйснюється у такому порядку:

     перший примiрник разом iз повiдомленням i квитанцiєю вiддiлення уповноваженого банку залишається у справах митного органу;

     другий примiрник разом iз квитанцiєю вiддiлення уповноваженого банку видається фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством.

     3.8. Iнформацiя до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України передається митним органом у тому самому порядку, що й для квитанцiй МД-1.

(Порядок доповнено новим роздiлом 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.12.2007р. N 1032, у зв'язку з цим роздiли 3 - 10 вважати вiдповiдно роздiлами 4 - 11)

4. Особливостi заповнення граф УМК i додаткових аркушiв у разi прийняття митним органом на зберiгання товарiв (крiм валютних цiнностей)

     4.1. У разi прийняття митним органом товарiв (крiм валютних цiнностей) на зберiгання в УМК i додаткових аркушах заповнюються графи "N з/п", "Найменування", "Код за УКТЗЕД", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн."

     4.2. У графi "N з/п" зазначаються порядковi номери найменувань товарiв, якi приймаються на зберiгання за УМК.

     4.3. У графi "Найменування" зазначаються найменування товарiв, їх вiдмiннi ознаки, вид упаковки й кiлькiсть мiсць.

     При прийняттi на зберiгання дорогоцiнного камiння (у тому числi дорогоцiнного камiння органогенного утворення) й напiвдорогоцiнного камiння, товарiв, виготовлених iз дорогоцiнних металiв або металу, який має зовнiшнi ознаки одного з дорогоцiнних металiв, зазначаються їх найменування й проба для товарiв з вiдповiдних металiв (за наявностi).

     У разi неможливостi визначення належностi металу, з якого виготовленi товари, до дорогоцiнного робиться примiтка "з металу жовтого кольору" чи "з металу бiлого кольору".

     4.4. У графi "Код за УКТЗЕД" зазначається код товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - код товару за УКТЗЕД). У разi неможливостi визначення 10-значного коду товару за УКТЗЕД на момент прийняття товару на зберiгання митним органом у графi "Код за УКТЗЕД" дозволяється зазначати лише 6-значний код товару за УКТЗЕД або не зазначати його взагалi (наприклад, у разi прийняття на зберiгання речовини невiдомого складу, виробiв з металу, який має ознаки дорогоцiнного). У таких випадках у графi "Код за УКТЗЕД" учиняється напис "Потребує додаткового визначення".

     4.5. У графi "Одиниця вимiру" зазначаються основна й нижче додаткова одиницi вимiру товарiв за УКТЗЕД.

     4.6. У графi "Кiлькiсть" зазначається кiлькiсть товарiв вiдповiдно в основнiй i додатковiй одиницях вимiру згiдно з УКТЗЕД.

     4.7. У графi "Сума чи вартiсть, грн." зазначається вартiсть товарiв кожного найменування, заявлена фiзичною особою (особою, уповноваженою пiдприємством) або визначена вiдповiдною уповноваженою посадовою особою митного органу.

     4.8. На зворотному боцi другого аркуша УМК у спецiально визначеному мiсцi:

     уповноважена особа митного органу, яка здiйснює оформлення УМК, зазначає адресу й телефон митного органу та кiнцевий термiн зберiгання ним товарiв;

     фiзична особа або особа, уповноважена пiдприємством, в полi "Службовi вiдмiтки" пiсля слiв "З порядком зберiгання товарiв (у тому числi валютних цiнностей) ознайомлений" вчиняє пiдпис i зазначає дату оформлення УМК.

5. Особливостi заповнення граф УМК i додаткових аркушiв у разi прийняття митним органом на зберiгання валютних цiнностей

     5.1. У разi прийняття митним органом на зберiгання валютних цiнностей в УМК i додаткових аркушах заповнюються графи "N з/п", "Найменування", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн.", "Основа нарахування".

     5.2. У графi "N з/п" зазначаються порядковi номери:

     найменування валют згiдно з Класифiкатором iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженим постановою НБУ вiд 04.02.98 N 34, окремо за кожним номiналом купюр;

     найменування платiжних документiв та iнших цiнних паперiв;

     найменування банкiвських металiв.

     5.3. У графi "Найменування" зазначаються:

     найменування валют згiдно з Класифiкатором iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженим постановою НБУ вiд 04.02.98 N 34, за кожним номiналом купюр;

     найменування платiжних документiв та iнших цiнних паперiв iз зазначенням номiнальної вартостi кожного;

     найменування банкiвських металiв iз зазначенням проби.

     5.4. У графi "Кiлькiсть" зазначається кiлькiсть валютних цiнностей за кожним найменуванням i номiналом валют, платiжних документiв та iнших цiнних паперiв, а також за кожним найменуванням банкiвських металiв.

     При прийняттi на зберiгання валюти в цiй графi зазначається кiлькiсть купюр.

     При прийняттi на зберiгання банкiвських металiв у цiй графi зазначається їх загальна вага.

     5.5. У графi "Сума чи вартiсть, грн." зазначається номiнальна вартiсть валютних цiнностей у гривневому еквiвалентi за кожним найменуванням.

     У графi "Основа нарахування" зазначаються вiдповiднi курси iноземної валюти, установленi Нацiональним банком України на день оформлення УМК.

     5.6. На зворотному боцi другого аркуша УМК у спецiально визначеному мiсцi:

     уповноважена особа митного органу зазначає адресу й телефон митного органу та кiнцевий термiн зберiгання ним товарiв;

     фiзична особа або особа, уповноважена пiдприємством, у полi "Службовi вiдмiтки" пiсля слiв "З порядком зберiгання товарiв (у тому числi валютних цiнностей) ознайомлений" вчиняє пiдпис i зазначає дату оформлення УМК.

6. Особливостi заповнення граф УМК i додаткових аркушiв у разi справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) на перемiщуванi через митний кордон України товари

     6.1. У разi справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) на товари, що перемiщуються через митний кордон України й згiдно з законодавством пiдлягають оподаткуванню, в УМК i додаткових аркушах заповнюються графи "N з/п", "Найменування", "Код за УКТЗЕД", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн.", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн."

     6.2. У графi "N з/п" зазначаються порядковi номери товарiв, за якi сплачуються податки й збори (обов'язковi платежi), передбаченi законодавством.

     6.3. У графi "Найменування" зазначаються найменування товарiв, їх опис i вiдмiннi ознаки, якi впливають на визначення коду товару за УКТЗЕД i його митної вартостi (технiчнi й основнi комерцiйнi характеристики, стандарт, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмiр, комерцiйна й фiрмова назви). Пiд час митного оформлення транспортного засобу додатково в цiй графi зазначаються iдентифiкацiйний номер транспортного засобу, номер кузова, номер шасi (рами), загальна кiлькiсть мiсць, уключаючи мiсце водiя, тип двигуна, робочий об'єм цилiндрiв, транспортний засiб новий чи такий, що був у використаннi, рiк випуску, вантажопiдйомнiсть (для вантажних автомобiлiв), тип транспортного засобу (мiський, позамiський) для автомобiлiв, призначених для перевезення 10 осiб i бiльше, уключаючи водiя.

     6.4. У графi "Код за УКТЗЕД" зазначаються коди товарiв за УКТЗЕД.

     При справляннi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) з товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в супроводжуваному або несупроводжуваному багажi, коди товарiв за УКТ ЗЕД зазначаються на рiвнi 4-х знакiв, крiм пiдакцизних товарiв.

(пункт 5.4 роздiлу 5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.11.2005 р. N 1105)

     6.5. У графi "Одиниця вимiру" зазначаються основна й нижче додаткова одиницi вимiру товарiв кожного найменування згiдно з УКТЗЕД.

     6.6. У графi "Кiлькiсть" зазначається вага брутто/нетто товарiв кожного найменування або кiлькiсть товарiв вiдповiдно до додаткової одиницi вимiру згiдно з УКТЗЕД.

     6.7. У графi "Сума чи вартiсть, грн." зазначається митна вартiсть цих товарiв за кожним найменуванням у валютi України.

     6.8. У графi "Вид" зазначається для кожного найменування товарiв код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, що пiдлягає справлянню.

     6.9. У графi "Основа нарахування" зазначаються вартiсть та/або кiлькiснi показники товару за кожним найменуванням, якi є основою для нарахування вiдповiдного виду податку або збору.

     6.10. У графi "Ставка" зазначається розмiр ставки вiдповiдного виду податку або збору (iншого обов'язкового платежу).

     6.11. У графi "Сума, грн." зазначаються вiдповiднi суми, що пiдлягають сплатi.

7. Особливостi заповнення граф УМК у разi справляння єдиного збору

     7.1. У разi справляння єдиного збору заповнюються графи УМК "N з/п", "Найменування", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн."

     7.2. У графi "Найменування" вчиняється запис "Єдиний збiр".

     7.3. У графi "Одиниця вимiру" зазначається вид транспортного засобу, що перемiщується через митний кордон України.

     7.4. У графi "Кiлькiсть" зазначається кiлькiсть транспортних засобiв.

     У графi "Вид" проставляється код єдиного збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832.

     7.5. У графi "Основа нарахування" зазначаються данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     7.6. У графi "Ставка" зазначається розмiр ставки єдиного збору, установлений законодавством.

     7.7. У графi "Сума, грн." зазначається загальна сума єдиного збору (з урахуванням додаткової плати за кожний кiлометр проїзду автомобiльними дорогами України автомобiльним транспортом, що має перевищення встановлених розмiрiв, загальної маси, основних навантажень та (або) габаритних параметрiв).

     7.8. Дозволяється за однiєю УМК справляння загальної суми єдиного збору з пiдприємства пiд час одночасного перемiщення через митний кордон України декiлькох транспортних засобiв.

     Уразi використання в цьому випадку додаткових аркушiв графи "N з/п", "Найменування", "Код за УКТЗЕД", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн.", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн." додатковi аркушi заповнюються в порядку, установленому для аналогiчних граф УМК.

     7.9. У разi справляння єдиного збору за вантажною митною декларацiєю УМК для цих завдань не використовується.

8. Особливостi заповнення граф УМК у разi справляння плати за митне оформлення товарiв або плати за зберiгання

(назва глави 8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.1. У разi справляння плати за митне оформлення товарiв або плати за зберiгання в УМК заповнюються графи "N з/п", "Найменування", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн.".

(пункт 8.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.2. У графi "Найменування" вчиняється запис "Плата за митне оформлення товарiв" або "Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв".

     При справляннi плати за зберiгання у графi "Найменування" зазначаються також номер i дата документа, за яким товари розмiщено на складi митного органу.

(пункт 8.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.3. У графi "Вид" зазначається код плати за митне оформлення товарiв або плати за зберiгання вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832.

(пункт 8.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.4. У графi "Основа нарахування" зазначаються:

     кiлькiсть годин роботи посадових осiб митного органу - при справляннi плати за митне оформлення товарiв;

     кiлькiсть днiв зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу, починаючи з одинадцятого дня такого зберiгання, знак множення "х" та iншi данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок (кiлькiсть пiддонiв, кубiчних метрiв, транспортних засобiв), - при справляннi плати за зберiгання.

(пункт 8.4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.5. У графi "Ставка" проставляється розмiр ставки плати за митне оформлення товарiв або плати за зберiгання.

(пункт 8.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.6. У графi "Сума, грн." зазначається сума плати за митне оформлення товарiв або плати за зберiгання.

(пункт 8.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.7. Справляння з пiдприємства плати за митне оформлення товарiв за УМК здiйснюється шляхом списання митним органом вiдповiдних сум коштiв iз сум попередньої оплати у разi перерахування їх пiдприємством на вiдповiдний рахунок митного органу.

(абзац перший пункту 8.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     Оформлення УМК у цьому разi здiйснюється згiдно з вимогами пунктiв 8.1 - 8.6 цього Порядку.

9. Особливостi заповнення граф УМК i додаткових аркушiв у разi справляння з фiзичних осiб грошової застави

     9.1. У разi справляння грошової застави в УМК i додаткових аркушах заповнюються графи "N з/п", "Найменування", "Код за УКТЗЕД", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Сума чи вартiсть, грн.", "Вид", "Основа нарахування", "Ставка", "Сума, грн.". Заповнення цих граф здiйснюється вiдповiдно до пунктiв 6.2 - 6.11 цього Порядку.

     9.2. На зворотному боцi другого аркуша УМК у полi "Службовi вiдмiтки" вчиняється запис "Грошова застава повертається за умови виконання зобов'язань перед митним органом у строк до _______________. (конкретна дата)

     Якщо фiзична особа, з якої справляється грошова застава, iнформує посадову особу митного органу, яка здiйснює оформлення УМК, про мiжнародний пункт пропуску, через який планується здiйснити вивезення зазначених в УМК товарiв, додатково в полi "Службовi вiдмiтки" зазначається митний орган, у зонi дiяльностi якого цей пункт пропуску розташовано, i дата очiкуваного вивезення.

     Вiдповiдний запис засвiдчується пiдписом фiзичної особи.

     9.3. У разi необхiдностi внесення сум у рахунок доплати грошової застави, УМК i додатковi аркушi заповнюються з дотриманням вимог пунктiв 9.1, 9.2 цього Порядку. У вiльному мiсцi на зворотному боцi першого аркуша УМК i в полi "Службовi вiдмiтки" на зворотному боцi другого аркуша УМК вчиняється запис "Доплата грошової застави повертається за умови виконання зобов'язань перед митним органом у строк до ______________________. (конкретна дата)

     9.4. Посадова особа митного органу пiсля нарахування сум грошової застави або доплати грошової застави заповнює повiдомлення для вiддiлення вповноваженого банку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

     9.5. Повернення грошової застави здiйснюється вiдповiдно до пунктiв 10.5 - 10.8 цього Порядку про повернення прийнятих на зберiгання митним органом валютних цiнностей.

10. Прийняття митним органом на зберiгання товарiв i їх повернення

     10.1. При прийняттi на зберiгання товарiв i розмiщеннi їх на складi (у касi) митного органу комiрником (касиром) митного органу на зворотному боцi першого й третього аркушiв УМК у спецiально визначеному мiсцi проставляються його пiдпис i прiзвище й дата прийняття товарiв на зберiгання.

     10.2. Повернення товарiв зi складу (з каси) митного органу здiйснюється пiсля вiдповiдного письмового звернення фiзичної особи (уповноваженої нею особи або особи, уповноваженої пiдприємством) в установленi законодавством строки до митного органу, що прийняв на зберiгання цi товари, на пiдставi резолюцiї на цiй заявi керiвника митного органу або вповноваженої ним особи, за умови пред'явлення фiзичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою пiдприємством):

(абзац перший пункту 10.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.11.2010р. N 1396)

     других аркушiв УМК i додаткових аркушiв (за наявностi);

     паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу) i нотарiально завiреного вiдповiдного доручення (якщо звертається уповноважена особа).

     Другi аркушi УМК i додаткових аркушiв пiсля повернення товарiв залишаються у справах митного органу.

     10.3. При поверненнi товарiв зi складу (з каси) митного органу на зворотному боцi другого аркуша УМК у полi "Службовi вiдмiтки" посадовою особою, що здiйснює митне оформлення, або комiрником (касиром) митного органу:

(абзац перший пункту 10.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155)

     вчиняється запис "Видано";

     проставляється дата видачi товарiв, пiдпис i прiзвище.

     10.4. Повернення товарiв (крiм валюти України) може бути здiйснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберiгання.

     10.5. Повернення валюти України може бути здiйснене будь-яким митним органом пiсля пред'явлення фiзичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою пiдприємством) другого аркуша УМК.

     10.6. За умови наявностi на вiдповiдному рахунку митного органу необхiдної для повернення суми валюти України, митний орган, який здiйснив видачу валюти України фiзичнiй особi (уповноваженiй нею особi або особi, уповноваженiй пiдприємством) не пiзнiше наступного дня пiсля повернення фiзичнiй особi (уповноваженiй нею особi або особi, уповноваженiй пiдприємством) валюти України надсилає митному органу, що прийняв на зберiгання валюту України, лист-повiдомлення iз зазначенням у ньому прiзвища власника валюти України (уповноваженої ним особи), номера вiдповiдної УМК, дати повернення, загальної суми повернутої валюти України, а також реквiзитiв митного органу, на рахунок якого потрiбно зробити вiдповiднi перерахування.

     10.7. За вiдсутностi на вiдповiдному рахунку митного органу необхiдної для повернення суми валюти України, митний орган не пiзнiше, нiж на наступний робочий день пiсля пред'явлення посадовiй особi митного органу другого аркуша УМК, надсилає митному органу, що прийняв на зберiгання валюту України, лист-повiдомлення iз зазначенням у ньому прiзвища власника валюти України (уповноваженої неї особи), номера вiдповiдної УМК, а також реквiзитiв рахунку, на який потрiбно зробити вiдповiднi перерахування.

     Повернення валюти України в цьому разi здiйснюється пiсля надходження на вiдповiдний рахунок митного органу належної суми.

     10.8. Контроль за надходженням валюти України на вiдповiдний рахунок митного органу, яким здiйснено повернення валюти України (якому пред'явлено другий аркуш УМК для повернення валюти України) вiд митного органу, яким прийнято валюту України на зберiгання, здiйснює вiддiл фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу.

     10.9. На зворотному боцi другого аркуша УМК у полi "Пiдтвердження фiзичної особи (уповноваженої нею особи) про одержання товарiв (у тому числi валютних цiнностей)" фiзична особа, зазначена в УМК, або вповноважена нею чи пiдприємством особа пiд час одержання товарiв (у тому числi валютних цiнностей) зi складу (з каси) митного органу вчиняє запис "Отримано", пiсля слiв "Пiдпис фiзичної особи (уповноваженої особи)" вчиняє пiдпис i зазначає дату їх отримання. Посадова особа, що здiйснює митне оформлення, або комiрник (касир) митного органу на зворотному боцi другого аркуша УМК пiсля слiв "Паспортнi данi" зазначає серiю й номер пред'явленого паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу), ким i коли його видано, а в разi звернення вповноваженої нею або пiдприємством особи - також реквiзити вiдповiдного доручення.

(пункт 10.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155)

     10.10. У разi повернення товарiв безпосередньо фiзичнiй особi, зазначенiй в УМК, посадова особа, що здiйснює митне оформлення, або комiрник (касир) митного органу зобов'язаний ретельно перевiрити iдентичнiсть пiдписiв цiєї особи на лицьовому й зворотному боках другого аркуша УМК з пiдписом в паспортi.

(пункт 10.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155)

     10.11. У разi втрати фiзичною особою - резидентом другого аркуша УМК повернення товарiв здiйснюється за її письмовою заявою на iм'я керiвника митного органу, до якої додаються довiдка з мiсця проживання цiєї особи, копiї сторiнок паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу). Уповноважена особа митного органу перевiряє iдентичнiсть пiдписiв у паспортi (iншому документi, що посвiдчує особу) та заявi. Ця заява, довiдка й копiї сторiнок паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу), де зазначено прiзвище, пiдпис фiзичної особи, ким i коли видано документ, мiсце проживання (за наявностi), залишаються у справi митного органу, уповноважена особа якого здiйснила видачу товарiв.

     Фiзична особа - нерезидент в цьому разi подає посадовiй особi митного органу письмову заяву про повернення товарiв на iм'я керiвника митного органу, копiї сторiнок паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу). Заява, копiї сторiнок паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу) залишаються у справах митного органу, уповноважена особа якого здiйснила видачу товарiв.

     10.12. Якщо фiзична особа, зазначена в УМК, вiдмовилася пiдписати аркушi УМК, повернення їй товарiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдної резолюцiї начальника митного органу або особи, що його замiщує, на письмовiй заявi цiєї особи про повернення товарiв на iм'я керiвника митного органу.

     При поданнi письмової заяви фiзична особа повинна пред'явити паспорт (iнший документ, що посвiдчує особу).

     Заява фiзичної особи з резолюцiєю начальника митного органу (особи, що його замiщує) i копiї сторiнок паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу) залишаються у справах митного органу.

     10.13. У разi втрати другого аркуша УМК особою, уповноваженою пiдприємством, повернення пiдприємству товарiв здiйснюється вiдповiдно до пункту 9.11. цього Порядку. Замiсть заяви особи, уповноваженої пiдприємством, про повернення товарiв може бути подано заяву керiвника цього пiдприємства на iм'я начальника митного органу.

11. Iншi положення

     11.1. Повiдомлення для вiддiлення вповноваженого банку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку (далi - Повiдомлення), заповнюється в такому порядку:

     Пiсля слiв "Прийняти вiд" зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi:

     фiзичної особи, що перемiщує через митний кордон України товари (транспортнi засоби), при ввезеннi яких на митну територiю України законодавством України передбачено сплату платежiв або внесення грошової застави;

     особи, уповноваженої пiдприємством, у разi справляння платежiв з пiдприємства.

     Над словами "сума лiтерами" зазначається лiтерами загальна сума коштiв, що пiдлягає сплатi.

     Пiсля слiв "у т. ч. (за видами платежiв)" зазначаються код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, i цифрами сума, що пiдлягає сплатi за цим видом платежу.

     Пiсля слiв "Повiдомлення заповнив" зазначаються прiзвище, iнiцiали та проставляється пiдпис уповноваженої особи митного органу, яка заповнила повiдомлення.

     Пiсля умовного скорочення i знака "МД-1 N" зазначається номер УМК, яка оформляється для сплати вiдповiдних платежiв.

     11.2. Повiдомлення видається уповноваженою особою митного органу фiзичнiй особi (особi, уповноваженiй пiдприємством) для сплати зазначеної в ньому суми до вiддiлення вповноваженого банку.

     11.3. На пiдставi Повiдомлення, пiдписаного вповноваженою особою банку, з вiдповiдною вiдмiткою про сплату зазначених у ньому сум уповноважена особа митного органу видає фiзичнiй особi (особi, уповноваженiй пiдприємством) другi аркушi УМК i додаткових аркушiв (за наявностi).

     11.4. У разi неможливостi внесення фiзичною особою (особою, уповноваженою пiдприємством) необхiдних коштiв готiвкою до вiддiлення вповноваженого банку Повiдомлення не заповнюється, а цi кошти приймаються посадовою особою митного органу й пiсля закiнчення змiни передаються нею до каси митного органу.

     При отриманнi цих грошових коштiв касиром у лiвiй нижнiй частинi на першому й третьому аркушах УМК проставляються вiдмiтка "СПЛАЧЕНО", пiдпис i дата.

     11.5. Повiдомлення (за наявностi) додається до першого аркуша УМК.

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання начальник Управлiння податкiв та зборiв О.Л.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.