МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 627


Про затвердження Порядку роботи складу митницi ДФС

(назва наказу iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 липня 2012 р. за N 1097/21409

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 15 червня 2015 року N 555

(У заголовку та текстi слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнено словами "митниця ДФС" у вiдповiдних числах та вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 червня 2015 року N 555)

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 239 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 р. N 4495-VI та з метою встановлення механiзму органiзацiї роботи складiв митних органiв наказую:

     1. Затвердити Порядок роботи складу митницi ДФС (далi - Порядок), що додається.

     2. Головi Державної митної служби України (Калєтнiк I. Г.):

     2.1. Забезпечити взаємодiю пiдроздiлiв митниць ДФС при розмiщеннi та випуску товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу митницi ДФС, ураховуючи особливостi функцiонування митниць ДФС та вимоги Порядку;

     2.2. При формуваннi кошторису витрат на рiк ураховувати кошти, потрiбнi для забезпечення роботи складу митницi ДФС та для придбання технiчного обладнання.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     4. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Управлiнню фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi Державної митної служби України (Околiта М. В.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 627
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 липня 2012 р. за N 1097/21409

Порядок
роботи складу митницi ДФС

(заголовок Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

(У текстi Порядку: слово "начальник" у всiх вiдмiнках замiнено словом "керiвник" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнено словом "Митниця" у вiдповiдних числах та вiдмiнках; слова "господарсько-експлуатацiйний вiддiл" у всiх вiдмiнках замiнено словами "пiдроздiл iнфраструктури" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "вiддiл фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi" у всiх вiдмiнках замiнено словами "пiдроздiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "предмети контрабанди, вилученi вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства" у всiх числах та вiдмiнках замiнено словами "предмети, вилученi вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства" у вiдповiдних числах та вiдмiнках; слова "пiдроздiл по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил" у всiх вiдмiнках замiнено словами "пiдроздiл аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням" у вiдповiдних вiдмiнках; слова "спецiалiзований митний орган з питань експертного забезпечення" у всiх вiдмiнках замiнено словами "спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень ДФС" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 червня 2015 року N 555)

I. Загальнi положення

     1.1. Як склади Митниць можуть використовуватися визначенi наказом митницi примiщення, резервуари, критi та вiдкритi майданчики, холодильнi чи морозильнi камери, якi належать Митницям або використовуються ними i спецiально обладнанi для зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем.

     1.2. На складах Митниць створюються в порядку, установленому Мiнiстерством фiнансiв України, зони митного контролю, у межах яких Митницi здiйснюють митнi формальностi. За наявностi у зонах митного контролю на територiях пунктiв пропуску тимчасових нетитульних споруд дозволяється їх використання в якостi складу Митницi.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     1.3. Робота складу Митницi повинна бути органiзована таким чином, щоб увезення на склад i вивезення зi складу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснювалися вiдповiдно до вимог митного законодавства, а порядок зберiгання товарiв гарантував їх постiйне перебування пiд митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарiв з порушенням законодавства з питань державної митної справи.

     1.4. Для забезпечення надiйного зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення керiвник митницi забезпечує функцiонування складiв митницi вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     1.5. Митницi несуть передбачену законом вiдповiдальнiсть за втрату або пошкодження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що зберiгаються ними.

     У випадках, передбачених частиною четвертою статтi 239 Митного кодексу України (далi - Кодекс), таку вiдповiдальнiсть несе адмiнiстрацiя пiдприємств, на складах яких розмiщуються товари, переданi Митницями цим пiдприємствам на зберiгання.

     1.6. Керiвник митницi або уповноважена ним особа визначає посадових осiб митницi, на яких покладатимуться функцiї та обов'язки, обумовленi цим Порядком, iз закрiпленням їх у посадових iнструкцiях цих осiб.

     1.7. Витрати Митниць на зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдшкодовуються їх власниками або уповноваженими ними особами вiдповiдно до законодавства.

     Вiдшкодування Митницям витрат, пов'язаних iз зберiганням товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, здiйснюється правовласником або за його згодою iншою особою.

     1.8. У разi лiквiдацiї Митницi такий Митниця зобов'язаний органiзувати передачу первинних документiв оперативного облiку лiквiдованого Митницi в iнший Митницю, а визначений Державною митною службою України iнший Митниця зобов'язаний забезпечити прийняття первинних документiв оперативного облiку та товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення для зберiгання.

II. Вимоги до складу Митницi

     2.1. Примiщення складу Митницi повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     2.1.1. Бути iзольованими вiд iнших службових i допомiжних примiщень.

     2.1.2. Мати огороджувальнi конструкцiї, що забезпечують належне зберiгання, оббитi металом дверi, ґрати.

(абзац перший пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Вiконнi отвори мiж рамами або з внутрiшнього боку примiщення, а також мiсця проходження теплопроводiв, димоходiв, вентиляцiйних каналiв та iншi мiсця, доступнi для проникнення на склад ззовнi, повиннi мати металевi ґрати.

(абзац другий пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     2.1.3. Замикатися на двоє дверей (крiм тимчасових нетитульних споруд):

(абзац перший пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     зовнiшнi, що вiдчиняються назовнi, замикаються на два внутрiшнi врiзнi замки;

(абзац другий пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     внутрiшнi, що вiдчиняються всередину, виготовленi у виглядi ґрат i замикаються на навiсний, врiзний чи накладний замок.

(абзац третiй пiдпункту 2.1.3 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Дверi складу Митницi повиннi бути забезпеченi пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою або пломбiратором завiдуючого складом Митницi.

     2.2. Примiщення складу Митницi обладнуються охоронною та протипожежною сигналiзацiями з урахуванням таких вимог:

     2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналiзацiї захищаються вiконнi й двернi отвори, люки, вентиляцiйнi канали, тепловi вводи, тонкостiннi перегородки та iншi елементи примiщень, доступнi для проникнення ззовнi, у тому числi й обладнанi металевими ґратами.

     2.2.2. Кожне примiщення складу Митницi обладнується другим рубежем охоронної сигналiзацiї за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радiохвильових та iнших приладiв, якi виявляють будь-якi перемiщення в контрольованому просторi.

     2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналiзацiї обов'язково обладнуються звуковим i свiтловим приладами.

     2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналiзацiї та освiтлення складу монтуються окремо. Проводки усiх видiв повиннi бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфiв у металевих трубах iз середини примiщення по залiзобетонних або бетонних будiвельних конструкцiях.

     2.2.5. Склад Митницi може здаватися пiд охорону територiальним органам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або iншим суб'єктам охоронної дiяльностi.

     2.3. Територiя складу Митницi поза спорудами митного органу повинна бути огороджена.

     2.4. Склад Митницi повинен бути укомплектований необхiдною кiлькiстю технiчного обладнання, а саме:

     навантажувально-розвантажувальною технiкою й транспортними засобами;

     складським устаткуванням (стелажi, пiддони, сейфи, металевi шафи тощо);

     ваговимiрювальним обладнанням;

     вогнегасниками;

     засобами зв'язку;

     оргтехнiкою;

     меблями;

     засобами облiку та контролю - для складiв, призначених для зберiгання наливних i насипних товарiв.

     2.5. Вимоги до складу пiдприємства, на якому розмiщено товари за договором зберiгання, визначаються адмiнiстрацiєю пiдприємства, якому належить цей склад.

     2.6. На складах Митниць товари, як правило, зберiгаються на пiддонах розмiрами 800 х 1200 мм, транспортнi засоби - на вiдкритих (критих) майданчиках або в пристосованих примiщеннях. Наливнi й насипнi товари зберiгаються в ємностях, у яких передбачено можливiсть накладення митного забезпечення.

     Товари, що належать рiзним власникам, так само як i заявленi у рiзнi митнi режими, розмiщуються окремо з урахуванням їх специфiки, вимог маркування та з дотриманням порядку, установленого законодавством для вiдповiдних митних режимiв.

     До товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення завiдуючий складом прикрiплює ярлики за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, з вiдомостями щодо:

(абзац третiй пункту 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     найменування первинного документа, за яким прийнято товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, його номера, дати складання;

     назви товару, транспортного засобу комерцiйного призначення (стисло);

     кiлькостi товару та його ваги (розрахунковий об'єм займаної площi складу);

(абзац шостий пункту 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     кiнцевого строку зберiгання, визначеного Кодексом.

     2.7. Доступ на склад Митницi осiб, якi не забезпечують його роботу, здiйснюється за присутностi завiдуючого складом Митницi з дозволу керiвника Митницi чи особи, яка виконує його обов'язки. При здiйсненнi в установленому порядку перевiрки складу контролюючими/перевiряючими органами огляд складiв Митницi в обов'язковому порядку фiксується актом про результати проведення перевiрки на складi Митницi, який складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

(пункт 2.7 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

III. Завiдуючий складом Митницi

     3.1. Керiвник митницi, визначаючи посадову особу митницi, на яку покладатимуться обов'язки завiдуючого складом Митницi (далi - завiдуючий), укладає з ним договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

     3.2. Завiдуючий приступає до роботи на пiдставi наказу митницi. При цьому завiдуючий обов'язково має бути ознайомленим з правилами пожежної безпеки, посадовою iнструкцiєю та цим Порядком.

     3.3. У митницях, де обов'язки завiдуючого виконуються одною посадовою особою митницi, у разi її тимчасової вiдсутностi обов'язки завiдуючого покладаються наказом митницi на iншу посадову особу митницi, з якою укладається договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть на час виконання нею обов'язкiв завiдуючого.

     У цьому разi обов'язково проводиться iнвентаризацiя товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що зберiгаються на складi, з оформленням необхiдних документiв.

     3.4. Ключi вiд металевих шаф (сейфiв) i дверей складу Митницi зберiгаються у завiдуючого.

     Завiдуючому забороняється передавати ключi вiд металевих шаф (сейфiв) i дверей складу Митницi стороннiм особам або виготовляти неврахованi дублiкати.

     Урахованi дублiкати ключiв в опечатаних завiдуючим пакетах, скриньках тощо зберiгаються у пiдроздiлi чергових Митницi.

(абзац третiй пункту 3.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Раз на рiк, станом на 1 листопада, проводиться комiсiйна перевiрка врахованих дублiкатiв ключiв з розпечатанням мiсць їх зберiгання. При виявленнi втрати врахованого дублiката комiсiя з'ясовує обставини втрати й у разi потреби проводить службову перевiрку та вживає заходiв для негайної замiни замкiв.

     3.5. Перед вiдкриттям примiщень складу, а також металевих шаф (сейфiв) завiдуючий зобов'язаний оглянути цiлiснiсть замкiв, дверей, печаток i переконатися в справностi охоронної сигналiзацiї.

     У разi пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат завiдуючий зобов'язаний негайно доповiсти про це керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури у письмовiй формi доповiсти про це керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури, який в свою чергу негайно iнформує керiвника пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва.

(абзац другий пункту 3.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     У цьому разi обов'язково проводиться iнвентаризацiя, а посадовi особи Митницi дiють вiдповiдно до роздiлу XII цього Порядку та iнших нормативно-правових актiв.

(абзац третiй пункту 3.5 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

IV. Товари й транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складi Митницi

     4.1. Обов'язковому переданню на склад Митницi (крiм валютних цiнностей та дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння) пiдлягають:

     4.1.1. Товари, не пропущенi пiд час ввезення на митну територiю України внаслiдок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi з територiї України у день їх ввезення.

     4.1.2. Товари, що ввозяться громадянами на митну територiю України i пiдлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплаченi.

     4.1.3. Товари, що до закiнчення встановлених статтею 204 Кодексу строкiв тимчасового зберiгання пiд митним контролем на складах тимчасового зберiгання, складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги, митних складах не були задекларованi власником або уповноваженою ним особою до вiдповiдного митного режиму або такi, що декларувалися, але щодо яких пiсля закiнчення строкiв зберiгання пiд митним контролем двiчi надавалася вiдмова у митному оформленнi в порядку, установленому Кодексом.

     4.1.4. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, граничний строк перебування яких пiд митним контролем на територiї зони митного контролю, установлений статтею 321 Кодексу, закiнчився, а також товари, що перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, якi зберiгаються пiд митним контролем протягом строкiв, установлених статтею 233 Кодексу.

     4.1.5. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перебувають пiд митним контролем i за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закiнчення граничних строкiв, установлених статтею 199 Кодексу.

     4.1.6. Товари, заявленi у режим вiдмови на користь держави вiдповiдно до до глави 26 Кодексу.

     4.1.7. Товари, виявленi (знайденi) пiд час здiйснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, i власник яких невiдомий.

     4.1.8. Проби (зразки) товарiв i технiко-технологiчна документацiя, взятi Митницями для проведення класифiкацiї товарiв вiдповiдно до статтi 356 Кодексу.

     4.1.9. Проби (зразки) товарiв та документацiя, одержанi Митницями пiд час здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товару вiдповiдно до статтi 47 Кодексу.

     4.1.10. Проби (зразки) товарiв, необхiднi для проведення експертизи в справах про порушення митних правил, вiдiбранi вiдповiдно до статтi 517 Кодексу.

     4.1.11. Зразки товарiв, одержанi Митницями вiдповiдно до статтi 401 Кодексу.

     4.2. На складах Митницi можуть зберiгатися:

     4.2.1. Товари, що знаходяться на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем вiдповiдно до глави 29 Кодексу.

     4.2.2. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред'явлення Митницi, а також в iнших випадках на прохання власникiв таких товарiв, транспортних засобiв або уповноважених ними осiб.

     4.2.3. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України та пiсля закiнчення митного оформлення, зберiгаються пiд митним контролем до фактичного їх вивезення.

     4.2.4. Товари, що перебувають у митному режимi транзиту вiдповiдно до статтi 90 Кодексу.

     4.2.5. Товари, що перебувають у митному режимi митного складу вiдповiдно до статтi 121 Кодексу.

     4.2.6. Товари, строк зберiгання яких у митному режимi митного складу закiнчився вiдповiдно до статтi 125 Кодексу.

     4.2.7. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, тимчасово вилученi вiдповiдно до статтi 511 Кодексу.

     4.2.8. Товари, доставленi перевiзником до Митницi призначення вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 191 Кодексу.

     4.2.9. Товари, митне оформлення яких призупинено вiдповiдно до статей 399 та 400 Кодексу.

     4.2.10. Предмети, вилученi вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, за винятком предметiв, зазначених в абзацах двадцять другому - двадцять четвертому пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 роздiлу V цього Порядку.

(пiдпункт 4.2.10 пункту 4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     4.2.11. Товари, якi вiдповiдно до положень статтi 263 Кодексу набули статус таких, що зберiгаються на складi Митницi.

     4.3. Товари, якi через свої властивостi не можуть зберiгатися на складi Митницi, можуть передаватися пiдприємствам, на складах яких створено необхiднi умови для належного зберiгання таких товарiв. Для цiлей цього Порядку таке зберiгання вважається зберiганням на складi Митницi. Договори вiдповiдального зберiгання з такими пiдприємствами готуються пiдроздiлом iнфраструктури за погодженням з керiвниками юридичного пiдроздiлу та пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi та укладаються в установленому порядку. Про укладення договору вiдповiдального зберiгання у триденний строк iнформується пiдроздiл власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва.

(абзац перший пункту 4.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Службова записка з висновком щодо неможливостi зберiгання товарiв на складi Митницi надається керiвником пiдроздiлу iнфраструктури за результатами їх огляду завiдувачем складу та/або вивчення наявних товаросупровiдних та iнших документiв у письмовiй формi на iм'я керiвника Митницi. За результатами розгляду цiєї службової записки та пропозицiй щодо мiсця розмiщення таких товарiв керiвником Митницi приймається рiшення щодо мiсця зберiгання товарiв.

(абзац другий пункту 4.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Обов'язок щодо пiдготовки договорiв зберiгання мiж митницею i вiдповiдним пiдприємством та пiдготовки акта приймання-передавання товарiв покладається на уповноважену посадову особу пiдроздiлу iнфраструктури Митницi.

     Не допускається передача товарiв на зберiгання iншим пiдприємствам без вiдображення їх в оперативному облiку митницi як таких, що прийнятi на склад.

(абзац четвертий пункту 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     4.4. Вилученi та прийнятi на зберiгання товари, що мають ознаки культурних цiнностей, передаються на склад Митницi, у якому створенi вiдповiднi умови для їх належного зберiгання, або до каси митницi.

     4.5. Вилученi та прийнятi на зберiгання валютнi цiнностi, дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння передаються до каси або спецiально обладнаних примiщень, митницi для органiзацiї подальшого зберiгання в порядку, встановленому законодавством.

(абзац перший пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Товари, у складових (вузлах та деталях) яких мiстяться дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння, зберiгаються на складi Митницi.

     Приймання на зберiгання валютних цiнностей, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, культурних цiнностей до каси або спецiально обладнаних примiщень, митницi, а також їх оперативний облiк здiйснюються вiдповiдальною посадовою особою пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

(абзац третiй пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

V. Розмiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi

     5.1. Розмiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi здiйснюється на пiдставi первинних прибуткових документiв, а саме:

     5.1.1. Унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - квитанцiя МД-1), оформленої на iм'я особи, яка має право розпоряджатися товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, зазначеними в пiдпунктах 4.1.1 - 4.1.3 пункту 4.1 та пiдпунктах 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.9 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Товари, зазначенi в пiдпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та пiдпунктi 4.2.9 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, пiдлягають розмiщенню на склад Митницi за зазначеним документом не пiзнiше наступного дня вiд дня встановлення пiдстави, що обумовлює таке розмiщення. Контроль за своєчасним розмiщенням цих товарiв на складi Митницi покладається на посадову особу митницi, яка здiйснила оформлення квитанцiї МД-1.

     Посадова особа митницi, яка здiйснила оформлення квитанцiї МД-1, вiдповiдальна за отриманi товари до моменту письмового пiдтвердження завiдуючим на зворотному боцi першого примiрника квитанцiї МД-1 факту приймання цих товарiв на склад Митницi для зберiгання.

     Якщо товари, зазначенi в пiдпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та пiдпунктi 4.2.9 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, передаються на склад Митницi за квитанцiєю МД-1, оформленою з порушеннями законодавства, або в квитанцiї МД-1 вiдсутнi посилання на вiдповiдний пункт, частину та статтю Кодексу, за якими товари розмiщуються на склад Митницi, завiдуючий вiдмовляє в розмiщеннi цих товарiв на склад.

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктi 4.1.3 пункту 4.1 та пiдпунктах 4.2.2 - 4.2.4 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, приймаються на склад Митницi за квитанцiєю МД-1, оформленою завiдуючим, за умови надання йому рiшення Митницi та доставки цих товарiв пiд контролем посадових осiб митницi.

     Завiдуючий, приймаючи товари на склад Митницi, в обов'язковому порядку складає довiдку про розрахунковий об'єм займаної ними площi в двох примiрниках, один iз яких передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi, другий - у разi розмiщення товарiв особами, якi мають право розпоряджатися товарами, - цим особам, а у випадках приймання товарiв вiд посадових осiб митницi, якi здiйснили оформлення квитанцiї МД-1, - залишається на складi з товарами.

     5.1.2. Акта приймання-передавання - у разi розмiщення товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.1.3 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, утримувачем складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адмiнiстрацiєю порту, а також товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.2.6 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Акт приймання-передавання складається завiдуючим у двох примiрниках, якi повиннi мiстити такi обов'язковi вiдомостi:

     назва, номер документа, на пiдставi якого товар було розмiщено на складi тимчасового зберiгання, складi органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги, митному складi чи вивантажено в зону митного контролю на територiї морського, рiчкового порту;

     найменування товару, його вiдмiннi ознаки;

(абзац четвертий пiдпункту 5.1.2 пункту 5.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     розрахунковий об'єм займаної ним площi;

(пiдпункт 5.1.2 пункту 5.2 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - вiсiмнадцятим)

     кiлькiсть;

     вартiсть одиницi товару;

     загальна вартiсть товарiв;

     код згiдно з УКТ ЗЕД (не менше рiвня товарної позицiї).

     Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що вiдповiдає порядковому номеру в книзi реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi, яка ведеться пiдроздiлом фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi. Книга ведеться за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

(абзац четвертий пiдпункту 5.1.2 пункту 5.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Усi примiрники акта приймання-передавання пiдписуються посадовими особами, якi брали участь у прийманнi-передаваннi, та затверджуються керiвником митницi або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля його складення. Затверджений керiвником митницi або особою, яка виконує його обов'язки, другий примiрник акта приймання-передавання передається особi, яка здавала товари на склад Митницi.

     Для органiзацiї перемiщення на склад Митницi товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.1.3 пункту 4.1 та в пiдпунктi 4.2.6 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, утримувач складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адмiнiстрацiя порту першого робочого дня пiсля закiнчення строкiв перебування цих товарiв на тимчасовому зберiганнi або зберiгання у митному режимi митного складу подають письмово заяву або повiдомлення в електроннiй формi на iм'я керiвника митницi.

     Повiдомлення (заява) у строк не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля його надходження до Митницi розглядається посадовою особою митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги та/або митного складу, аналiзується та звiряється з наявною в митницi iнформацiєю щодо товарiв, якi пропонуються для перемiщення.

     За результатами перевiрки перелiку товарiв посадова особа митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги та/або митного складу, узгоджує його з посадовою особою складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги, митного складу або адмiнiстрацiї порту i разом з оригiналами товаросупровiдних та iнших документiв на зазначенi у перелiку товари (або їх копiями) у строк не пiзнiше п'яти робочих днiв пiсля надходження повiдомлення (заяви) до Митницi передає iз службовою запискою до пiдроздiлу iнфраструктури митницi.

     Посадова особа пiдроздiлу iнфраструктури митницi, ураховуючи можливостi складу Митницi, визначає дату перемiщення товарiв на склад Митницi та iнформує про неї посадову особу митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги та/або митного складу. Визначена дата розмiщення товарiв на склад Митницi не повинна перевищувати тридцятиденний строк пiсля закiнчення строку зберiгання цих товарiв.

     Перемiщення товарiв на склад Митницi здiйснюється пiд контролем та за участю посадової особи митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги та/або митного складу.

     У разi анулювання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги чи митного складу товари, якi зберiгаються на цих складах на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем, за неможливостi розмiщення їх на iншому складi тимчасового зберiгання та/або вiдповiдно митному складi передаються на склад Митницi вiдповiдно до цього Порядку за рiшенням Митницi.

     Контроль за додержанням встановлених Кодексом строкiв зберiгання товарiв на складi тимчасового зберiгання, складi органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги, митному складi чи в зонi митного контролю на територiї морського, рiчкового порту здiйснюється посадовою особою митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання, складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги та/або митного складу.

     5.1.3. Акта приймання-передавання при розмiщеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та пiдпунктi 4.2.11 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Акт приймання-передавання складається завiдуючим у двох примiрниках, якi повиннi мiстити такi вiдомостi:

     назва, номер документа, на пiдставi якого товар було розмiщено в зонi митного контролю;

     вiдомостi про власника товарiв;

     найменування товару, його вiдмiннi ознаки;

(абзац п'ятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     розрахунковий об'єм займаної ним площi при безпосередньому розмiщеннi на склад Митницi;

(пiдпункт 5.1.3 пункту 5.1 доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555 , у зв'язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тридцять першим)

     загальна кiлькiсть товарiв;

     вартiсть одиницi товару;

     загальна вартiсть товарiв.

     Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що вiдповiдає порядковому номеру в книзi реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi, яка ведеться пiдроздiлом фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Усi примiрники акта приймання-передавання пiдписуються посадовими особами, якi брали участь у прийманнi-передаваннi, та затверджуються керiвником митницi або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля його складення.

     Для органiзацiї перемiщення на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та пiдпунктi 4.2.11 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку (крiм товарiв, що перемiщувались через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях), першого робочого дня пiсля закiнчення строкiв їх перебування в зонi митного контролю посадова особа митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю цих строкiв, службовою запискою iнформує пiдроздiл iнфраструктури митницi про необхiднiсть їх розмiщення на склад Митницi.

     Разом iз службовою запискою до пiдроздiлу iнфраструктури митницi надаються наявнi товаросупровiднi та iншi документи щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, строк перебування яких в зонi митного контролю закiнчився (або їх копiї).

     Посадова особа пiдроздiлу iнфраструктури на пiдставi наданих документiв вживає заходiв щодо:

(абзац чотирнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     забезпечення в триденний строк маркування товарiв, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, друкованим написом - "У статусi розмiщених на складi Митницi" та за можливостi вiдокремлює цi товари по периметру стрiчкою чи iншими огороджувальними засобами;

(абзац п'ятнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     внесення вiдомостей (невiдкладно пiсля маркування) про товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, строк перебування яких у зонi митного контролю закiнчився i якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, до журналу облiку;

(абзац шiстнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     визначення мiсця їх фактичного помiщення на склад Митницi з урахуванням можливостей складу Митницi, наявних засобiв для транспортування товарiв та навантажувально-розвантажувальної технiки, та iнформує про це службовою запискою керiвника Митницi або особу, яка виконує його обов'язки.

(абзац сiмнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Рiшення про необхiднiсть органiзацiї перемiщення товарiв на склад Митницi чи розмiщення цих товарiв у зонi митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними приймається керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки.

(абзац вiсiмнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     У разi позитивного рiшення керiвника Митницi або особи, яка виконує його обов'язки, з питання необхiдностi органiзацiї перемiщення товарiв на склад Митницi посадова особа пiдроздiлу iнфраструктури службовою запискою iнформує посадову особу Митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю строкiв перебування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення в зонi митного контролю, про рiшення, прийняте керiвництвом Митницi, та визначає дату фактичного перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi.

(абзац дев'ятнадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, строк перебування яких у зонi митного контролю закiнчився, у визначену дату доставляються на склад Митницi посадовою особою митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю цих строкiв. До фактичного перемiщення товарiв на склад Митницi органiзацiя його збереження покладається на пiдроздiл митного оформлення, в зонi митного контролю якої вiн знаходиться.

(абзац двадцятий пiдпункту 5.1.3 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     За потреби до перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, строк перебування яких у зонi митного контролю закiнчився, можуть залучатися iншi посадовi особи митницi за погодженням iз керiвником Митницi.

     Примiрники акта приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, строк перебування яких у зонi митного контролю закiнчився, розподiляються завiдуючим таким чином:

     перший - передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку;

     другий - передається посадовiй особi митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю строкiв перебування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення в зонi митного контролю.

     Контроль за додержанням встановлених Кодексом строкiв перебування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення в зонi митного контролю та за своєчаснiстю iнформування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi про їх закiнчення покладається на посадову особу митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю цих строкiв.

     Для органiзацiї розмiщення на складi Митницi товарiв, якi перемiщувались в мiжнародному експрес-вiдправленнi, експрес-перевiзник надає Митницi копiю письмової вiдмови одержувача та документально пiдтвердженi вiдомостi щодо неможливостi повернення цього експрес-вiдправлення вiдправниковi.

     Рiшення щодо можливостi розмiщення товарiв на складi Митницi приймається посадовою особою митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення митного контролю та митного оформлення експрес-вiдправлень, за погодженням iз завiдуючим.

     Товари, що перемiщувались через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, передаються на склад Митницi експрес-перевiзником пiд контролем посадової особи митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення митного контролю та митного оформлення експрес-вiдправлень.

     Примiрники акта приймання-передавання товарiв, що перемiщувались через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, розподiляються завiдуючим таким чином:

     перший - передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку;

     другий - передається представнику експрес-перевiзника.

     5.1.4. Прибуткової накладної за умови надання копiї митної декларацiї, що засвiдчує помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави, - при розмiщеннi товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.1.6 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку.

     5.1.5. Акта виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий, - при розмiщеннi товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.1.7 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку.

     При виявленнi в зонi митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, товарiв, власник яких невiдомий, посадова особа митницi, яка виявила такi товари, негайно повiдомляє старшого змiни та вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення їх збереження та цiлiсностi.

     Старший змiни, керiвник пiдроздiлу, переконавшись у тому, що знайдена рiч не несе об'єктивної небезпеки життю, здоров'ю оточуючих людей i загрози навколишньому середовищу та не потребує залучення iнших контролюючих органiв, засобами телефонного зв'язку та службовою запискою не пiзнiше наступного робочого дня вiд дня їх виявлення iнформує керiвника пiдроздiлу iнфраструктури митницi про виявленi товари для вжиття необхiдних заходiв щодо забезпечення своєчасного їх перемiщення на склад Митницi (визначення мiсця розмiщення, засобiв для цього тощо).

(абзац третiй пiдпункту 5.1.5 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Товари, власник яких невiдомий, передаються на склад Митницi посадовою особою митницi, яка їх виявила, або iншою уповноваженою особою митницi за актом виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий, що складається за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

(абзац четвертий пiдпункту 5.1.5 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Акт виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий, складається в двох примiрниках, один iз яких залишається в пiдроздiлi митницi, посадова особа якого виявила товари, а другий передається завiдуючим до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Акту виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий, присвоюється порядковий номер, що вiдповiдає порядковому номеру у книзi реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi, яка ведеться пiдроздiлом фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Iнформацiя про знайденi (виявленi) товари протягом трьох днiв з дня складання акта виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий, розмiщується для загального ознайомлення в мiсцях розташування Митницi на весь строк зберiгання таких товарiв, а iнформацiя про знайденi (виявленi) транспортнi засоби, крiм того, надсилається до територiальних органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за мiсцем виявлення транспортного засобу та мiсцезнаходженням митницi).

     5.1.6. Прибуткової накладної за умови надання копiї акта про взяття (надання) проб i зразкiв - при розмiщеннi проб (зразкiв) товарiв, зазначених у пiдпунктах 4.1.8, 4.1.9 та 4.1.11 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку.

     Прибуткова накладна оформлюється завiдуючим в двох примiрниках при фактичному розмiщеннi проб (зразкiв) товарiв на склад Митницi. Один примiрник прибуткової накладної передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi, другий примiрник iз пiдписом завiдуючого надається посадовiй особi митницi, яка розмiщує проби (зразки) товарiв.

     5.1.7. Прибуткової накладної за умови надання копiй протоколу про взяття проб та зразкiв та постанови про взяття проб та зразкiв - при розмiщеннi проб (зразкiв) товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.1.10 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку.

     Прибуткова накладна оформлюється завiдуючим в двох примiрниках при фактичному розмiщеннi проб (зразкiв) товарiв на склад Митницi. Один примiрник прибуткової накладної передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi, другий примiрник iз пiдписом завiдуючого надається посадовiй особi митницi, яка розмiщує проби (зразки) товарiв.

     5.1.8. Прибуткової накладної за умови надання унiфiкованого документа та рiшення Митницi - при розмiщеннi товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.2.1 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Прибуткова накладна оформлюється завiдуючим в двох примiрниках. Один примiрник прибуткової накладної передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi, другий примiрник iз пiдписом завiдуючого надається власнику товарiв або уповноваженiй ним особi.

     При розмiщеннi на склад Митницi товарiв для тимчасового зберiгання пiд митним контролем завiдуючий зобов'язаний в присутностi власника цих товарiв або уповноваженої ним особи та пiд контролем посадової особи (посадових осiб) митницi перерахувати їх, звiрити фактичну кiлькiсть, вагу, особливi та iдентифiкацiйнi ознаки з даними, зазначеними в унiфiкованому документi.

     За необхiдностi засвiдчення додаткових вiдомостей про товари, що розмiщуються на склад митницi для тимчасового зберiгання, якi не знайшли свого вiдображення в унiфiкованому документi, допускається складання акта опису та огляду, який пiдписується власником товарiв або уповноваженою ним особою та завiдуючим i долучається до прибуткової накладної.

     Завiдуючий, приймаючи товари на склад Митницi, в обов'язковому порядку складає довiдку про розрахунковий об'єм займаної ними площi в двох примiрниках, один iз яких передається власнику товарiв або уповноваженiй ним особi, а другий передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     5.1.9. Прибуткової накладної за умови надання копiй документiв, за якими товари помiщено у митний режим митного складу, та рiшення Митницi - при розмiщеннi товарiв, зазначених у пiдпунктi 4.2.5 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, їх власниками або уповноваженими ними особами.

     Завiдуючий, приймаючи на склад Митницi товари, помiщенi у митний режим митного складу, вiд власника або уповноваженої ним особи, в обов'язковому порядку складає довiдку про розрахунковий об'єм займаної ними площi в двох примiрниках, один iз яких передається власнику або уповноваженiй ним особi, а другий передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Помiщенi у митний режим митного складу товари можуть також передаватися для зберiгання на склад Митницi з митних складiв, дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю яких анульовано.

     Приймання товарiв, розмiщених у митний режим митного складу, вiд утримувача митного складу оформлюється актом приймання-передавання вiдповiдно до абзацiв другого - десятого пiдпункту 5.1.2 цього пункту.

     5.1.10. Опису предметiв, складеного на пiдставi процесуальних документiв, - при розмiщеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених в пiдпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, тимчасово вилученi в справах про порушення митних правил, та предмети, вилученi вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, передаються на склад Митницi протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилученi, або пiсля завершення змiни. У виняткових випадках за наявностi великих обсягiв вилучених товарiв чи iнших обґрунтованих пiдстав строк органiзацiї передачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може бути подовжений керiвником пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням за погодженням з керiвником iнфраструктури. Подовження такого строку фiксується службовою запискою на iм'я керiвника пiдроздiлу iнфраструктури.

(абзац другий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Для забезпечення розмiщення тимчасово вилучених товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi посадова особа митницi, яка здiйснила їх вилучення, повiдомляє оперативному черговому митницi про вилученi товари i транспортнi засоби комерцiйного призначення. Зазначена iнформацiя оперативним черговим митницi негайно доводиться засобами зв'язку до вiдома керiвника пiдроздiлу iнфраструктури для вжиття необхiдних заходiв щодо забезпечення своєчасного приймання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi (визначення мiсця розмiщення, засобiв для цього тощо).

     На склад Митницi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення передаються посадовою особою митницi, яка здiйснила їх тимчасове вилучення, разом з описом предметiв, оформленим за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, та копiями процесуальних документiв, на пiдставi яких проводилося i якими оформлювалося їх вилучення.

(абзац четвертий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     В описi предметiв зазначаються:

     найменування товарiв i транспортних засобiв;

     iндивiдуальнi ознаки;

     кiлькiсть та/або вага;

     для транспортних засобiв додатково - колiр, марка, рiк випуску, об'єм двигуна, номер кузова, данi фактичного пробiгу на спiдометрi, комплектнiсть, наявнiсть в салонi та багажнику транспортного засобу товарiв та iнших предметiв, якi не є предметами порушення митних правил, а також мiсцезнаходження ключiв i технiчного паспорта;

(абзац дев'ятий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     для товарiв, якi швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання/використання, обов'язково зазначаються кiнцевий термiн споживання (у разi наявностi такої iнформацiї на товарах), упаковка;

     вартiсть (у випадках, коли пiд час вилучення товарiв i транспортних засобiв встановити фактичну їх вартiсть неможливо, у вiдповiднiй графi опису учиняється запис: "Оцiнка буде проведена додатково"). В такому разi посадова особа Митницi, яка здiйснює провадження у справi про порушення митних правил, зобов'язана в триденний строк пiсля отримання документально пiдтверджених висновкiв щодо вартостi товарiв передати завiдувачу складу копiї вiдповiдних висновкiв.

(абзац одинадцятий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Опис предметiв складається в трьох примiрниках, змiст яких має повнiстю збiгатися. Два примiрники передаються на склад Митницi разом iз зазначеними в них товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, один iз яких залишається на складi з товарами, другий - передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi. Третiй примiрник iз пiдписом завiдуючого долучається до матерiалiв справи про порушення митних правил чи кримiнальної справи.

     При прийняттi на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, тимчасово вилучених у справах про порушення митних правил, або предметiв, вилучених вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, завiдуючий зобов'язаний перерахувати їх, звiрити фактичну кiлькiсть, вагу, особливi та iдентифiкацiйнi ознаки з даними, зазначеними в описi предметiв.

     У разi якщо при прийманнi товарiв на склад Митницi виявлено кiлькiснi та/або iншi розбiжностi з даними, зазначеними в описi предметiв, за яким такi товари передаються для зберiгання на складське примiщення, завiдуючим та посадовою особою митницi, яка передає їх на зберiгання, накладаються засоби iдентифiкацiї (пломби, вiдбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

     дата складання акта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи митницi, яка розмiщує товари на склад Митницi;

     вiдомостi про товари (iдентифiкацiйнi ознаки), що розмiщуються на склад Митницi.

     Про факт розбiжностi завiдуючий доповiдає керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури в день виявлення розбiжностi. Керiвник пiдроздiлу iнфраструктури службовою запискою iнформує керiвника митницi з викладенням пропозицiї щодо доцiльностi проведення додаткового огляду товарiв, щодо яких виявлено розбiжностi.

     До моменту приймання завiдуючим товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення для зберiгання посадова особа митницi, яка здiйснила їх вилучення, вiдповiдальна за цi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, а завiдуючий вiдповiдальний за цiлiснiсть накладеного iдентифiкацiйного забезпечення.

     У виняткових випадках (значна кiлькiсть затриманих товарiв) з дозволу керiвника митницi або його заступника допускається складання посадовою особою митницi, яка виявила порушення митних правил, документiв, на пiдставi яких вилучаються товари, та опису предметiв з одночасним прийманням їх завiдуючим.

     Вилученi валютнi цiнностi, дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння передаються в касу митницi разом з описом предметiв та копiями процесуальних документiв, на пiдставi яких проводилося i якими оформлювалося їх вилучення.

     Вилученi з незаконного обiгу наркотичнi засоби, психотропнi речовини та прекурсори передаються для зберiгання та зберiгаються вiдповiдно до Порядку зберiгання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, вилучених з незаконного обiгу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 травня 2008 року N 422.

     Органiзацiя зберiгання вилучених з незаконного обiгу радiоактивних речовин, отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин невiдкладно узгоджується з територiальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацiй.

(абзац двадцять третiй пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Вилучена вогнепальна, холодна зброя, боєприпаси, спецiальнi засоби, у тому числi для негласного отримання iнформацiї, та вибуховi пристрої передаються посадовою особою митницi, яка здiйснила їх вилучення, разом з описом предметiв вiдповiдно до чинного порядку придбання, зберiгання, облiку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасiв до неї, спецiальних засобiв та вiйськово-технiчного майна у пiдроздiлах Державної фiскальної служби України.

(абзац двадцять четвертий пiдпункту 5.1.10 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     5.1.11. Акта приймання-передавання за умови надання копiй товаросупровiдних документiв та рiшення Митницi - при розмiщеннi товарiв, зазначених в пiдпунктi 4.2.8 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку.

     Акт приймання-передавання складається завiдуючим у трьох примiрниках, якi повиннi мiстити такi обов'язковi вiдомостi:

     назва, номер документа, за яким перемiщуються товари;

     вiдомостi про власника товарiв;

     найменування товару, його вiдмiннi ознаки;

(абзац п'ятий пiдпункту 5.1.11 пункту 5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     розрахунковий об'єм займаної ним площi при безпосередньому розмiщеннi на склад Митницi;

(пiдпункт 5.1.11 пункту 5.1 доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     загальна кiлькiсть товарiв;

     вартiсть одиницi товару;

     загальна вартiсть товарiв.

     Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що вiдповiдає порядковому номеру у книзi реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi, яка ведеться пiдроздiлом фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Усi примiрники акта приймання-передавання пiдписуються посадовими особами, якi брали участь у прийманнi-передаваннi. Два примiрники акта приймання-передавання передаються перевiзнику, а третiй примiрник передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Товари, зазначенi в пiдпунктi 4.2.8 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, розмiщуються на склад Митницi за участю та пiд контролем посадової особи митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв.

     5.1.12. Акта приймання-передавання, складеного на пiдставi процесуальних документiв (звернень) iнших правоохоронних органiв - при розмiщеннi на зберiгання на складi Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктi 4.2.10 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, вилучених/затриманих цими правоохоронними органами.

     Рiшення про розмiщення товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi приймається її керiвником на пiдставi процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     Акт приймання-передавання складається завiдуючим у двох примiрниках, змiст яких має повнiстю збiгатися. Усi примiрники акта приймання-передавання пiдписуються посадовими особами, якi брали участь у прийманнi-передаваннi, та затверджуються керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля його складення та розподiляються завiдуючим таким чином:

     перший - передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi;

     другий - передається посадовiй особi органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     При прийняттi на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення завiдуючий зобов'язаний перерахувати їх, звiрити фактичну кiлькiсть, вагу, особливi та iдентифiкацiйнi ознаки з даними, зазначеними в актi приймання-передавання.

     У разi якщо при прийманнi товарiв на склад Митницi виявлено кiлькiснi та/або iншi розбiжностi з даними, зазначеними в процесуальному документi (зверненнi) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, завiдуючим накладаються засоби iдентифiкацiї (пломби, вiдбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

     дата складання акта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи та найменування органу, який розмiщує товари на склад Митницi;

     вiдомостi про товари (iдентифiкацiйнi ознаки), що розмiщуються на склад Митницi.

     Про факт розбiжностi завiдуючий доповiдає керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури Митницi, а також пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва в день виявлення розбiжностi для узгодження питання з представником вiдповiдного правоохоронного органу.

(пункт 5.1 доповнено пiдпунктом 5.1.12 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     5.2. Рiшення Митницi щодо можливостi помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi надається особi, яка їх помiщує, у випадках, визначених цим Порядком, на пiдставi:

     заяви на iм'я керiвника Митницi з обґрунтуванням такого помiщення;

     документiв (їх копiй), необхiднiсть надання яких передбачено Кодексом, цим Порядком та iншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

     Рiшення Митницi щодо можливостi помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на заявi керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, протягом доби з дня реєстрацiї цiєї заяви у Митницi. Заява з вiдповiдною резолюцiєю передається на склад Митницi для невiдкладного iнформування заявника про прийняте рiшення за наявними у цiй заявi контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повiдомленням про вручення або повiдомлення в електроннiй формi.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в помiщеннi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заявi резолюцiю "Заборонено", про що заявник iнформується невiдкладно за наявними у зверненнi контактними телефонами. Копiя заяви iз вiдповiдною резолюцiєю повертається Митницею заявнику iз супровiдним листом, у якому зазначаються причини такої вiдмови.

     5.3. Не може бути наданий дозвiл на помiщення на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що потребують спецiальних умов зберiгання чи спецiального обладнання, якщо на цьому складi не можуть бути створенi належнi умови чи вiдсутнє вiдповiдне обладнання.

     5.4. Не можуть бути прийнятi на склад Митницi товари, якi втратили свої споживчi властивостi у зв'язку iз закiнченням строку їх придатностi, та товари, зберiгання яких на складi Митницi призведе до псування iнших товарiв, що вже на ньому розмiщенi.

     5.5. Товари, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, вiдображаються на позабалансових рахунках митницi пiсля надходження до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi первинних прибуткових документiв, якi засвiдчують факт їх фiзичного розмiщення на складi Митницi, або за договором зберiгання чи документiв, що засвiдчують факт їх передачi для розпорядження.

VI. Оцiнка товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що розмiщуються на складi Митницi

     6.1. З метою забезпечення оперативного облiку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що розмiщуються на складах Митницi, Митницею вживаються заходи з оцiнки цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     6.2. Вартiсть товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що приймаються на зберiгання вiд їх власникiв або уповноважених ними осiб, визначається пiд час складання зазначених у пунктi 5.1 роздiлу V цього Порядку первинних прибуткових документiв на пiдставi вiдомостей, що надаються цими власниками або уповноваженими ними особами.

     Власники або уповноваженi ними особи надають посадовим особам Митницi iнформацiю щодо вартостi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi розмiщуються на складi Митницi, а також надають для використання документи або їх копiї, якi пiдтверджують заявлену вартiсть (рахунки-фактури (iнвойси), касовi або товарнi чеки, ярлики тощо).

     6.3. Вартiсть товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктах 4.1.3 - 4.1.5, 4.1.7 пункту 4.1 та 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, визначається посадовою особою митницi, яка контролює передачу чи передає їх на склад Митницi, в ходi складання первинних прибуткових документiв. Для визначення вартостi використовуються наявнi товарно-транспортнi документи, за якими товари перемiщувались через митний кордон України, рахунки-фактури (iнвойси), рахунки-проформи, iншi документи, що визначають вартiсть цих товарiв.

     За вiдсутностi документiв, якi пiдтверджують вартiсть товарiв, або за наявностi сумнiвiв щодо їх достовiрностi посадовою особою митницi, яка контролює передачу чи передає цi товари на склад Митницi, до проведення оцiнки товарiв залучається спецiалiст-експерт спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС чи його вiдокремленого пiдроздiлу.

     6.4. Вартiсть проб (зразкiв) товарiв, зазначених у пiдпунктах 4.1.8 - 4.1.11 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, визначається на пiдставi вiдомостей, отриманих вiд посадової особи митницi, яка розмiщує такi проби (зразки) на зберiгання, та вiдображається в прибутковiй накладнiй завiдуючим.

     6.5. Вартiсть товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, визначається у разi можливостi посадовою особою митницi, яка здiйснила їх вилучення.

     У випадках, коли товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, тимчасово вилученi в справах про порушення митних правил, або предмети контрабанди, вилученi Митницею вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства, передаються на склад Митницi без визначення вартостi, а також коли товари тимчасово вилучаються у справах про порушення митних правил за статтями Кодексу, що передбачають стягнення в розмiрах, визначених у вiдсотках вiд вартостi цих товарiв, залучення експертiв є обов'язковим.

     Рiшення про необхiднiсть залучення експерта приймається посадовою особою митницi, в провадженнi якої знаходиться справа, шляхом винесення вiдповiдної постанови.

     Вартiсть вилучених фальсифiкованих лiкарських засобiв, наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв, а також отруйних, сильнодiючих, вибухових речовин, зброї та боєприпасiв не серiйного виробництва встановлюється умовно на рiвнi 1 гривнi за кожне найменування, незважаючи на їх кiлькiсть. При цьому органiзацiя зберiгання зазначених категорiй товарiв здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

(абзац четвертий пункту 6.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     6.6. У випадках, коли протягом строкiв зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi до митницi надходять документально пiдтвердженi висновки (звiти, акти оцiнки) щодо їх вартостi, копiя висновку (звiту, акта оцiнки) в обов'язковому порядку передається завiдуючому для здiйснення коригування вартостi цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення та подальшої передачi для вiдображення цiєї операцiї в бухгалтерському облiку.

VII. Операцiї з товарами, що зберiгаються на складах Митниць

     7.1. Власники товарiв або уповноваженi ними особи можуть з дозволу та пiд контролем Митницi здiйснювати з товарами, що зберiгаються на складах Митницi, операцiї, передбаченi статтями 241 та 325 Кодексу.

     7.2. Операцiї, зазначенi в статтях 241 та 325 Кодексу, здiйснюються на пiдставi письмової заяви власника товару або уповноваженої ним особи з дозволу керiвника Митницi або особи, яка виконує його обов'язки.

     7.3. Дозвiл оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на заявi керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, протягом доби з дня реєстрацiї цiєї заяви у Митницi. Заява з вiдповiдною резолюцiєю передається на склад Митницi для невiдкладного iнформування заявника про прийняте рiшення за наявними у цiй заявi контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повiдомленням про вручення або повiдомлення в електроннiй формi. У разi виникнення спiрних питань щодо можливостi здiйснення з товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, якi зберiгаються на складi Митницi, операцiй, зазначених у заявi, розгляд такої заяви здiйснюється протягом трьох робочих днiв.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в наданнi дозволу на проведення операцiй керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заявi резолюцiю "Заборонено" iз зазначенням причин i пiдстав вiдмови, про що заявник невiдкладно iнформується рекомендованим листом з повiдомленням про вручення або повiдомленням в електроннiй формi.

VIII. Строки зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi

     8.1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктах 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5 пункту 4.1 та в пiдпунктах 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.8 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, можуть зберiгатися на складi Митницi протягом 90 днiв.

     8.2. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктах 4.1.4, 4.1.6 пункту 4.1 та в пiдпунктi 4.2.6 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються на складi Митницi протягом строкiв, необхiдних для органiзацiї процедури розпорядження ними, але не бiльше 90 днiв.

     8.3. Товари, зазначенi в пiдпунктi 4.1.7 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, можуть зберiгатися на складi Митницi протягом 180 днiв.

     8.4. Проби та зразки товарiв, зазначенi в пiдпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, можуть зберiгатись до моменту їх передачi до спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС або до iншої експертної установи (органiзацiї), але не бiльше трьох робочих днiв.

     У разi якщо зазначенi проби та зразки товарiв в установленi строки не будуть направленi до спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС або до iншої експертної установи (органiзацiї), вони пiдлягають отриманню посадовою особою митницi, яка їх розмiстила на склад Митницi, для органiзацiї повернення власнику або уповноваженiй ним особi.

     8.5. Зразки товарiв, зазначенi в пiдпунктi 4.1.11 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються на складi Митницi один рiк.

     8.6. Товари, зазначенi в пiдпунктi 4.2.5 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються на складi Митницi протягом таких строкiв з дати розмiщення їх у режим митного складу:

     товари, увезенi на митну територiю України, - не бiльше 1095 днiв вiд дня помiщення їх у зазначений митний режим iз урахуванням положень частини третьої статтi 125 Кодексу;

     пiдакцизнi товари, iноземнi товари, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продукти переробки - не бiльше 365 днiв вiд дня помiщення їх у зазначений митний режим iз урахуванням положень частини третьої статтi 125 Кодексу;

     товари, призначенi для експорту, - не бiльше одного року з дати помiщення їх у зазначений митний режим.

     8.7. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктi 4.2.7 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, що пiдлягають поверненню власнику, можуть зберiгатися на складах Митниць протягом 90 днiв з моменту набрання законної сили вiдповiдним рiшенням, а тi, що конфiскованi за рiшенням суду, - протягом строкiв, установлених законодавством для виконання судових рiшень.

     Копiя рiшення суду у справi про порушення митних правил, яке надiйшло до митницi, набрало законної сили i пiдлягає виконанню, невiдкладно надається завiдуючому.

     8.8. Товари, зазначенi в пiдпунктi 4.2.9 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, можуть зберiгатися на складi Митницi протягом 90 днiв, якщо до Митницi не буде подано ухвалу суду чи рiшення iншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi.

     У разi заведення справи про порушення митних правил строки зберiгання таких товарiв визначаються вiдповiдно до пункту 8.7 роздiлу VIII цього Порядку.

     Контроль за надходженням на склад Митницi рiшень, обумовлених абзацом першим цього пункту, покладається на посадову особу Митницi, яка розмiстила такi товари на склад Митницi, та керiвника пiдроздiлу Митницi, у якому працює (працювала) зазначена посадова особа.

(пункт 8.8 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     8.9. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктi 4.2.10 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються на складi Митницi до моменту надходження постанови слiдчого, прокурора чи суду, що визначають подальшу їх долю.

     8.10. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi в пiдпунктi 4.2.11 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, зберiгаються на складi Митницi до закiнчення граничного строку перебування пiд митним контролем, визначеного частиною четвертою статтi 321 Кодексу.

     8.11. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, у тому числi товари - безпосереднi предмети порушення митних правил, зберiгаються на складi Митницi протягом строку, що починається з моменту їх розмiщення на складi й закiнчується за 45 днiв до закiнчення строку їх придатностi.

     8.12. Строк зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi обчислюється з дати їх фактичного передавання на зберiгання, тобто з дати оформлення первинного документа про прийняття (розмiщення) товарiв на склад Митницi (крiм тих, що вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi).

     Строк зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, обчислюється з дати закiнчення граничного строку їх перебування в зонi митного контролю пiд митним контролем, визначеного Кодексом.

     8.13. Дотримання строкiв перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складах Митницi забезпечується завiдуючим, а контроль за їх дотриманням - вiдповiдальною посадовою особою пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi в межах наявної iнформацiї.

IX. Видача товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi

     9.1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складах Митниць пiд митним контролем, можуть бути виданi їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберiгання перейшло право власностi на цi товари або право володiння ними, лише пiсля їх митного оформлення, вiдшкодування витрат Митниць на їх зберiгання та сплати вiдповiдних митних платежiв.

     9.2. Видача зi складу Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення особам, зазначеним у пунктi 9.1 цього роздiлу, здiйснюється за умови подання на iм'я керiвника Митницi або особи, яка виконує його обов'язки, вiдповiдної заяви/звернення, у якiй зазначаються поштова адреса та за наявностi електронна адреса i контактний телефон заявника.

     До заяви/звернення долучаються документи, що засвiдчують особу (повноваження особи), а також iншi необхiднi документи з числа визначених у пунктах 9.8 та 9.9 цього роздiлу.

     9.3. У разi прийняття особою, зазначеною у пунктi 9.1 цього роздiлу, рiшення про вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України (щодо товарiв, якi перемiщувалися через митний кордон України в супроводжуваному багажi або ручнiй поклажi) ця особа у заявi/зверненнi зазначає пункт пропуску на митному кордонi в зонi дiяльностi Митницi, через який було ввезено товари на митну територiю України, орiєнтовнi дату та час їх вивезення (повернення). До заяви/звернення додається копiя квитка або iншого документа, що пiдтверджує намiр поїздки громадянина за межi митної територiї України (у разi наявностi).

     Заява/звернення подається Митницi не пiзнiше, нiж за три робочих днi до бажаної дати видачi товарiв, зазначеної у заявi/зверненнi.

     За наявностi об'єктивних причин i з урахуванням особливостей функцiонування складу Митницi строк їх видачi може бути зменшений Митницею за заявою/зверненням особи, зазначеної у пунктi 9.1 цього роздiлу.

     9.4. Заява/звернення та доданi до неї документи розглядаються пiдроздiлом/спецiалiстом зi складського облiку вилученого майна та розпорядження ним, а у випадках повернення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, тимчасово вилучених у справi про порушення митних правил, чи предметiв, вилучених вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, також керiвниками юридичного пiдроздiлу та пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням Митницi.

     За результатами розгляду заяви/звернення та доданих до неї документiв посадовi особи, зазначенi в абзацi першому цього пункту, письмово надають застереження щодо видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення (наприклад: наявнiсть процесуальних документiв, що обмежують видачу майна зi складу митницi, вiдомостей щодо оскарження рiшення суду у справi про порушення митних правил, iнших правових пiдстав, що не дозволяють видачу майна зi складу) для прийняття остаточного рiшення керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, або погоджують таку видачу шляхом проставляння пiдпису/вiзування на заявi. При цьому надання вiдповiдних застережень або погодження видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення повинно бути здiйснено в строк, що не перевищує загального строку розгляду заяви/звернення, зазначеного в пунктi 9.5 цього роздiлу, та може надаватись електронним документом, засвiдченим електронним цифровим пiдписом.

     Остаточне рiшення щодо видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi та застосування процедур, якi цьому передуватимуть, приймається керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки.

     9.5. Строк розгляду заяви/звернення та надання вiдповiдi на неї не може перевищувати 10 робочих днiв з дня реєстрацiї цiєї заяви/звернення у Митницi. При фактичнiй видачi товарiв у строки, що не перевищують строки розгляду заяви/звернення, вiдповiдь Митницею не надається.

     9.6. Рiшення про видачу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на заявi/зверненнi.

     За результатами розгляду заяви/звернення заявнику в межах строку, що не перевищує строку розгляду заяви/звернення, невiдкладно надається засобами телефонного (з обов'язковим письмовим пiдтвердженням), поштового, факсимiльного чи електронного зв'язку вiдповiдь щодо умов та порядку отримання товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi та зазначається адреса складу, де знаходяться товари. При цьому враховуються вимоги пункту 9.5 цього роздiлу.

     9.7. Митне оформлення товарiв, що видаються (крiм тих, щодо яких прийняте рiшення про їх вивезення/повернення за межi митної територiї України), може здiйснюватись за рiшенням керiвника Митницi як в зонi митного контролю на складi Митницi з виїздом/виходом посадової особи, що здiйснює митне оформлення до мiсця зберiгання товарiв, так i в iншiй зонi митного оформлення з доставкою до неї товарiв, що пiдлягають видачi.

     9.8. Видача товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi здiйснюється за умови подання документiв, що засвiдчують особу (повноваження особи).

     Крiм того, залежно вiд пiдстави розмiщення та мети видачi товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi подаються такi документи:

     другий примiрник квитанцiї МД-1, якщо товари були помiщенi на склад Митницi зi складанням квитанцiї МД-1;

     документи (митна декларацiя або iнший документ, який її замiнює), що пiдтверджують оформлення товарiв у вiдповiдний митний режим або згiдно iз заявленою метою;

     постанова про взяття проб i зразкiв, винесена посадовою особою Митницi, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил;

     належним чином завiрена копiя постанови у справi про порушення митних правил про повернення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення власнику;

     дозвiл Митницi на видачу зi складу Митницi тимчасово (з подальшим поверненням) товарiв, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;

     документи, що пiдтверджують вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi Митницi, а також сплату штрафу вiдповiдно до постанови, винесеної за результатами розгляду справи про порушення митних правил.

     9.9. До документiв, за якими видаються товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення зi складу Митницi, належать також:

     акт приймання-передавання;

     акт про взяття проб (зразкiв) товарiв;

     акт опису й арешту майна;

     акт опису, оцiнки та передачi майна;

     протокол про одержання проб i зразкiв товарiв для проведення експертизи в справi про порушення митних правил;

     видаткова накладна.

     9.10. Особам, зазначеним у пунктi 9.1 цього роздiлу, вiдмовляється у видачi зi складу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з причин недотримання ними пунктiв 9.2, 9.3 цього роздiлу, а також за наявностi iнших визначених законодавством правових пiдстав, що не дозволяють видачу майна зi складу.

     9.11. У разi вiдмови громадянина добровiльно сплатити витрати в справi про порушення митних правил Митниця повинна негайно вжити заходiв щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

     9.12. У разi прийняття рiшення про вiдмову в поверненнi товарiв зi складу Митницi керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заявi/зверненнi громадянина резолюцiю "Заборонено". При цьому заявнику надається вiдповiдь iз зазначенням причин вiдмови.

(роздiл IX у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

X. Особливостi видачi товарiв зi складу Митницi

     10.1. Видача товарiв тимчасово (з подальшим поверненням) здiйснюється для:

     проведення експертизи товарiв, вилучених у справах про порушення митних правил, на пiдставi постанови, винесеної посадовою особою митницi, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил;

     проведення експертизи пiд час зберiгання або вирiшення питань щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, термiн зберiгання яких на складi Митницi закiнчився або якi перейшли у власнiсть держави.

(абзац третiй пункту 10.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     Строк, на який товари видаються зi складу Митницi тимчасово, не може перевищувати одного мiсяця, крiм випадкiв, обумовлених абзацом шостим цього пункту.

     У разi якщо пiд час експертних дослiджень вiдiбранi проби (зразки) були повнiстю або частково використанi, на склад Митницi надаються завiренi вiдповiдною експертною установою документи, що пiдтверджують їх використання. Пiсля вiдображення вiдповiдної операцiї у складському облiку такi документи передаються завiдуючим до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi.

     Проби (зразки) товарiв, що вiдбираються для проведення дослiджень (аналiзiв, експертизи) в спецiалiзованiй лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС, не пiдлягають обов'язковому поверненню на склад Митницi та знiмаються з облiку митницi на пiдставi акта про їх взяття (крiм проб (зразкiв), вiдiбраних пiд час провадження в справi про порушення митних правил). Подальше розпорядження пробами (зразками) товарiв, що надiйшли до спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень ДФС, здiйснюється в порядку, установленому главою 50 Кодексу.

     10.2. Видача зазначених у пiдпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку проб (зразкiв) товарiв здiйснюється на пiдставi службової записки на iм'я керiвника пiдроздiлу iнфраструктури вiд посадової особи митницi, що їх розмiстила на складi Митницi, з наданням другого примiрника прибуткової накладної.

     Видача зазначених у пiдпунктах 4.1.8 - 4.1.10 пункту 4.1 роздiлу IV цього Порядку проб (зразкiв) товарiв оформлюється завiдуючим видатковою накладною в двох примiрниках. Один примiрник видаткової накладної передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi, другий примiрник iз пiдписом завiдуючого надається посадовiй особi митницi, що отримує товари.

     10.3. Видача товарiв для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межi митної територiї України здiйснюється у такому порядку:

     10.3.1. Видача товарiв громадянину для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України здiйснюється тiльки в тому пунктi пропуску, через який вони ввозилися на митну територiю України.

     10.3.2. При позитивному розглядi письмової заяви/звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зонi митного контролю пункту пропуску пiсля їх митного оформлення для вивезення за межi митної територiї України та вiдшкодування Митницi витрат на зберiгання вiдповiдно до законодавства.

     10.3.3. Якщо склад Митницi, де зберiгаються товари, розташований безпосередньо в пунктi пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завiдуючим.

     Водночас, якщо склад Митницi, де зберiгаються цi товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, визначає посадову особу, яка здiйснюватиме доставку цих товарiв до пункту пропуску, та надає вiдповiднi доручення щодо забезпечення цiєї посадової особи транспортним засобом для доставки товарiв.

     10.3.4. У разi визначення особи, уповноваженої на здiйснення доставки до пункту пропуску (iншої нiж завiдуючий), завiдуючий передає цiй особi за актом приймання-передавання товари, що пiдлягають поверненню, та за наявностi пiдстав додає розрахунок витрат на зберiгання цих товарiв на складi Митницi, а при поверненнi товарiв за судовим рiшенням - також видаткову накладну в двох примiрниках.

     Товари мають бути доставленi в пункт пропуску Митницi, через який буде вивезено (повернуто) їх за межi митної територiї України, з урахуванням строку, необхiдного для здiйснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненнi громадянина.

     Пiсля доставки зазначених товарiв у пункт пропуску допускається їх передавання посадовiй особi Митницi, що здiйснюватиме митне оформлення цих товарiв, для подальшого повернення громадянину, про що в актi приймання-передавання робиться вiдповiдна вiдмiтка.

     10.3.5. При оформленнi товарiв, прийнятих на склад Митницi за квитанцiєю МД-1, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою Митницi, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквiзити квитанцiї МД-1, за якою товари приймалися на зберiгання, та квитанцiї МД-1, за якою оформлено вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання цих товарiв.

     При оформленнi товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою Митницi, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику".

     Також зазначаються реквiзити документа, за яким товари вилучалися, та в разi вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил та/або вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання цих товарiв - реквiзити документа, що пiдтверджує вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил, та/або квитанцiї МД-1, якою оформлено вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання.

     При одержаннi товарiв громадянин ставить свiй пiдпис на двох примiрниках видаткової накладної i зазначає дату їх отримання. Один примiрник видаткової накладної залишається у справах Митницi, iнший - передається власнику.

     10.3.6. Пiсля завершення митного оформлення товарiв, якi видавалися зi складу Митницi за актом приймання-передавання для здiйснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межi митної територiї України, посадова особа Митницi, яка здiйснила їх митне оформлення, передає на склад Митницi такi документи:

     другий аркуш квитанцiї МД-1, якщо товари приймалися на склад зi складанням квитанцiї МД-1;

     копiю першого аркуша квитанцiї МД-1, за якою оформлювалося вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання;

     примiрник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику;

     примiрник митної декларацiї або її копiю, засвiдчену вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи.

(пункт 10.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     10.4. Випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що переходять у власнiсть держави, для розпорядження ними здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

(пункт 10.4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     10.5. Видача товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктi 5.1.12 пункту 5.1 роздiлу V цього Порядку, здiйснюється на пiдставi рiшення керiвника Митницi, прийнятого на пiдставi процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення чи процесуального документа, прийнятого в порядку кримiнального процесуального законодавства.

     Залежно вiд пiдстави для видачi складається акт приймання-передавання чи процесуальний документ у присутностi посадової особи пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням в порядку кримiнального процесуального законодавства.

(пункт 10.5 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

XI. Ведення оперативно-аналiтичного, складського та бухгалтерського облiку

     11.1. Вилучення та приймання на зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення передбачає їх обов'язковий оперативний облiк Митницею протягом усього часу до моменту повернення власниковi (уповноваженiй ним особi) або передачi iншим органам державної влади чи розпорядження в порядку, установленому законодавством. Автоматизований облiк товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, державну полiтику у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

(пункт 11.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     11.2. Складський облiк як форма оперативного облiку передбачає внесення iнформацiї про товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, розмiщенi на склад Митницi, до спецiальних книг (книг складського облiку), що ведуться в паперовому або електронному виглядi, на пiдставi первинних прибуткових документiв.

     Книга складського облiку мiстить такi обов'язковi вiдомостi:

     дата розмiщення на склад;

     назва, номер, дата первинного документа, за яким товари розмiщуються на склад Митницi;

     вiд кого надходять товари;

     найменування товарiв, їх вiдмiннi ознаки;

     одиниця вимiру;

     загальна кiлькiсть та вага товарiв;

(абзац восьмий пункту 11.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     вартiсть одиницi товару;

     загальна вартiсть товарiв;

     вiдомостi про переоцiнку товарiв на складi (сума переоцiнки, реквiзити документа);

     займана площа;

     вiдмiтка про видачу (кiлькiсть, вартiсть).

     Форма книги складського облiку та кiлькiсть таких книг визначаються Митницею чи пiдприємством самостiйно.

     Усi книги складського облiку в паперовому виглядi повиннi бути пронумерованi, прошнурованi, скрiпленi печаткою митницi та завiренi пiдписами керiвника митницi i головного бухгалтера.

     Книга складського облiку в паперовому виглядi вважається завершеною, коли по кожному зареєстрованому в книзi факту розмiщення на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення буде вiдображено iнформацiю щодо їх подальшого руху в повному обсязi.

     Завершена книга складського облiку в паперовому виглядi передається до архiву митницi, де зберiгається протягом п'яти рокiв.

     Ведення книг складського облiку в електронному виглядi передбачає щомiсячне подання до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi в електронному або паперовому виглядi iнформацiйних витягiв про рух товарiв за кожен мiсяць для звiрки щодо повноти, правильностi та достовiрностi записiв у книгах складського облiку iз даними облiку у пiдроздiлi фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку.

     Наприкiнцi кожного року книга складського облiку в електронному виглядi роздруковується, пронумеровується, прошнуровується, скрiплюється печаткою митницi та пiсля перевiрки завiдуючим складом Митницi й вiдповiдальною посадовою особою пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку повноти, правильностi та достовiрностi внесених до неї даних завiряється пiдписами керiвника митницi i головного бухгалтера та передається до архiву митницi, де зберiгається протягом п'яти рокiв.

     При цьому забезпечується зберiгання заархiвованої копiї електронної книги складського облiку протягом п'яти рокiв.

     До книги складського облiку в електронному виглядi на наступний рiк переносяться позицiї щодо товарiв, розпорядження якими не завершено.

     У разi встановлення невiдповiдностi записiв у книгах складського облiку з даними облiку у пiдроздiлi фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку в обов'язковому порядку проводиться службова перевiрка за цим фактом з iнвентаризацiєю складу Митницi, де розмiщений (повинен бути розмiщений) вiдповiдний товар, транспортний засiб комерцiйного призначення.

     Вiдомостi про товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, до моменту фактичного їх розмiщення на цьому складi або за договором зберiгання вiдображаються в журналах облiку.

     Журнал облiку мiстить такi вiдомостi:

     дата набуття товарами статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi;

     дата внесення iнформацiї про товари до журналу;

     дата повiдомлення про товари, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi;

     вiдомостi про посадову особу митницi, яка повiдомила про товари, що вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi (посада та П. I. Б. посадової особи митницi);

     мiсцезнаходження товарiв;

     реквiзити документа, за яким товари розмiщено в зонi митного контролю (назва, номер, дата);

     прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної або найменування юридичної особи, якiй належать товари;

     вiдомостi щодо найменування та кiлькостi товару згiдно з товаротранспортними документами, за якими цi товари перемiщувались через митний кордон України;

     вiдмiтка про розмiщення товарiв на складi Митницi чи за договором зберiгання (назва, номер, дата документа).

     Передавання завершених журналiв облiку до архiву митницi здiйснюється в порядку, аналогiчному для книг складського облiку.

     11.3. У строки, визначенi графiком документообiгу, завiдуючий передає за реєстрами первиннi прибутковi та видатковi документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складi Митницi, до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi для вiдображення операцiї у регiстрах бухгалтерського облiку.

     11.4. Бухгалтерський облiк як форма оперативного облiку передбачає вiдображення iнформацiї про вилученi та прийнятi на зберiгання товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення на позабалансових рахунках "Активи на вiдповiдальному зберiганнi" митницi на пiдставi поданих до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку вiдповiдно до графiка документообiгу реєстрiв з первинними документами, що засвiдчують факт вiдповiдної операцiї.

     11.5. Уповноважена посадова особа пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку митницi:

     щомiсяця спiльно iз завiдуючим проводить звiрку повноти, правильностi та достовiрностi записiв у книгах складського облiку з даними бухгалтерського облiку;

     щомiсяця спiльно з вiдповiдальною посадовою особою пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням проводить звiрку за кiлькiстю та вартiстю фактично вилучених товарiв, транспортних засобiв у справах про порушення митних правил. Результати звiрки оформлюються актом довiльної форми;

     готує iнвентаризацiйнi описи для проведення iнвентаризацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi та на пiдприємствах, з якими укладенi договори зберiгання;

     на пiдставi протоколу про порушення митних правил, за яким тимчасово вилученi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення були розмiщенi на складi Митницi, та опису предметiв заводить окрему справу, до якої долучає довiдки про понесенi Митницею витрати за цим протоколом, копiї експертних висновкiв, рiшення в справi, а також документи або їх копiї, що пiдтверджують виконання вiдповiдного рiшення.

     11.6. Два рази на рiк станом на 01 червня та 01 листопада поточного року Митниця проводить суцiльну iнвентаризацiю вилучених та прийнятих на зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в мiсцях їх зберiгання.

(пункт 11.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

     11.7. Оперативний облiк валютних цiнностей, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, культурних цiнностей в касi митницi ведеться вiдповiдальною посадовою особою пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку на пiдставi первинних прибуткових документiв у книгах облiку.

     Усi книги облiку повиннi бути пронумерованi, прошнурованi, скрiпленi печаткою Митницi та завiренi пiдписами керiвника митницi i головного бухгалтера.

     11.8. Окремi данi щодо вилучених та прийнятих на зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення заносяться уповноваженою посадовою особою (посадовими особами) митницi до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи.

XII. Порядок дiй у разi пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат, виявлення нестач/крадiжок

     12.1. У разi виявлення пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат та/або нестачi/крадiжки майна керiвником Митницi негайно створюється комiсiя у складi представникiв пiдроздiлу iнфраструктури, пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку, пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням Митницi та пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва. Комiсiю очолює заступник керiвника Митницi.

     12.2. Комiсiя зобов'язана:

     провести iнвентаризацiю протягом 24 годин з моменту виявлення пошкоджень;

     скласти iнвентаризацiйний опис (акт iнвентаризацiї) та зафiксувати факт нестачi шляхом складання акта (в довiльнiй формi);

     для виявлення розбiжностей мiж фактичними показниками та даними бухгалтерського облiку скласти порiвняльну вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї;

     отримати письмовi пояснення вiд осiб, якi допустили недостачу, псування майна чи iншi виявленi порушення;

     у разi фiксування факту крадiжки подати до органу внутрiшнiх справ заяву з повiдомленням про крадiжку;

     прийняти рiшення про визначення розмiру збиткiв вiд крадiжки, керуючись положеннями Порядку визначення розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1996 року N 116 (далi - Порядок N 116), та Методикою оцiнки майна, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 року N 1891 (далi - Методика N 1891) (незалежна оцiнка або стандартизована);

     здiйснити вiдображення в бухгалтерському облiку вiдповiдних сум нестач;

     вжити один iз заходiв щодо вiдшкодування збиткiв:

     подати цивiльний позов до суду;

     отримати страховий платiж вiд страхової компанiї чи вiдшкодування вiд охоронної фiрми у разi наявностi вiдповiдних договорiв на зазначенi послуги;

     у разi встановлення винної особи притягнути її до матерiальної вiдповiдальностi в установленому законодавством порядку.

     У випадках стягнення з винних осiб втрат, заподiяних крадiжкою, недостачею або втратою, визначення сум збиткiв здiйснюється вiдповiдно до Порядку N 116 та Закону України "Про визначення розмiру збиткiв, завданих пiдприємству, установi, органiзацiї розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та валютних цiнностей".

     У разi встановлення нестач i втрат, якi виникли внаслiдок зловживань, вiдповiднi матерiали протягом п'яти днiв пiсля встановлення нестач i втрат передаються до органiв досудового розслiдування, а на суму виявлених нестач i втрат подається цивiльний позов до суду.

     Розмiр збиткiв визначається за результатами проведення незалежної експертизи.

     Якщо незалежну оцiнку збиткiв провести неможливо через неможливiсть огляду майна виконавцем оцiнки, а також через вiдсутнiсть даних, що мiстять iнформацiю про пошкоджене майно до та пiсля його розкрадання (нестачi, знищення, псування), крiм даних бухгалтерського облiку (коли виявлено нестачу чи встановлено факт крадiжки), то проводиться стандартизована оцiнка згiдно iз Методикою N 1891.

     12.3. Пiдроздiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi вiдповiдно до покладених на нього завдань забезпечує оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв.

     12.4. Юридичний пiдроздiл Митницi вiдповiдно до покладених на нього завдань аналiзує матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i контролюючих органiв, результати позовної роботи, а також отриманi за результатами перевiрок, ревiзiй iнвентаризацiйнi данi статистичної звiтностi, що характеризують стан дотримання законностi органами виконавчої влади, готує правовi висновки за фактом виявлених правопорушень та бере участь в органiзацiї роботи з вiдшкодування збиткiв.

(Порядок доповнено роздiлом XII згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пункт 2.6 роздiлу II)

Ярлик на майно, що помiщається на склад Митницi

_______________ МИТНИЦЯ
Документ:_________________________________________________ N ______ вiд _______________
N з/п Найменування товару К-ть/вага Од. вим. /кг
       
       
       
       
       
       
       
       
Кiнцевий строк зберiгання
 
Розрахунковий об'єм займаної площi
 
Комiрник _____________________________
Пiдпис ____________
(Порядок доповнено додатком 1 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

 

Додаток 2
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пункт 2.7 роздiлу II)

АКТ
про результати проведення перевiрки на складi Митницi

N _______ вiд "___" ____________ 20__ р.
1. Найменування митницi  
2. Мiсце проведення перевiрки (мiсце розташування складу)  
 
 
3. Об'єкт перевiрки  
 
 
4. Час проведення перевiрки  
 
 
5. Пiдстави для проведення перевiрки  
 
 
 
6. Перевiрку проведено:  
 
(прiзвище, iнiцiали, посада особи, що здiйснила перевiрку, найменування контролюючого органу)
7. Цей акт складено про те, що  
 
 
8. За результатами проведеної перевiрки встановлено:
 
 
 
9. Iншi вiдомостi:
 
 
Акт складено в ____ примiрниках.
Перевiрку проведено з вiдома керiвника митницi
____________________
(пiдпис керiвника митницi)
______________________________
(iнiцiали, прiзвище керiвника митницi)
Посадовi особи, що здiйснювали перевiрку:
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Копiю акта отримав:
Матерiально вiдповiдальна особа
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
(Порядок доповнено додатком 2 згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555б у зв'язку з цим додатки 1 - 3 до Порядку вважати вiдповiдно додатками 3 - 5)

 

Додаток 3
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.2 пункту 5.1 роздiлу V)

Книга
реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi

Дата складання акта Номер акта Вартiсть товарiв згiдно з актом Вiд кого прийнято Примiтка
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
(додаток 3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

 

Додаток 4
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.5 пункту 5.1 роздiлу V)

АКТ N _____
виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий

"___" ____________ р.

Посадовою особою  
(посада та П. I. Б.)
___ _____________ 20 р. на територiї  
(мiсце виявлення майна)
виявлено товари, власник яких невiдомий, а саме:
N з/п Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Одиниця вимiру Кiлькiсть Вартiсть Примiтка
1 2 3 4 5 6
           
З метою забезпечення зберiгання виявлених товарiв вони передаються  
 
(мiсце розмiщення товарiв)
Посадова особа   передала, а завiдуючий складом Митницi
(П. I. Б.)
  прийняв вищеперерахованi товари та предмети, власник
(П. I. Б.)
яких невiдомий.
Цей акт складений на ______ сторiнках.
За цим актом товари перелiченi за порядковими номерами: з __ до __.
Товари передав: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)
Товари прийняв: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)
Присутнi: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)
(додаток 4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

 

Додаток 5
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.10 пункту 5.1 роздiлу V)

ОПИС ПРЕДМЕТIВ

"___" ____________ 20__ р.

 
(пiдстава розмiщення предметiв на склад Митницi)
 
(особа, у якої вилучено предмети)
N з/п Найменування товару, транспортного засобу, його iндивiдуальнi ознаки Од. вимiру Кiлькiсть та/або вага Вартiсть за од. Загальна вартiсть Примiтки
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Усього: Х   Х    
Здав _________________________________
(посада, П. I. Б.)
____________
(пiдпис)
Прийняв "___" ____________ 20__ р. ________________________
(посада, П. I. Б.)
____________
(пiдпис)
(додаток 5 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015р. N 555)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 627

Перелiк
наказiв Державної митної служби України, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Державної митної служби України вiд 28 серпня 2003 р. N 579 "Про встановлення строкiв зберiгання", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 15 вересня 2003 р. за N 807/8128.

     2. Наказ Державної митної служби України вiд 05 грудня 2003 р. N 835 "Про затвердження Порядку роботи складу митного органу", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19 грудня 2003 р. за N 1186/8507.

     3. Наказ Державної митної служби України вiд 05 жовтня 2004 р. N 724 "Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 28.08.2003 N 579", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 06 грудня 2004 р. за N 1547/10146.

     4. Пункт 5 наказу Державної митної служби України вiд 04 сiчня 2005 р. N 1 "Про затвердження Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 2005 р. за N 66/10346.

     5. Пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 29 липня 2008 р. N 821 "Про затвердження Порядку справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв та внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 серпня 2008 р. за N 760/15451.

     6. Пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 16 жовтня 2008 р. N 1155 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 листопада 2008 р. за N 1093/15784.

     7. Наказ Державної митної служби України вiд 27 грудня 2010 р. N 1538 "Про внесення змiн до Порядку роботи складу митного органу", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 17 сiчня 2011 р. за N 57/18795.

     8. Наказ Державної митної служби України вiд 18 березня 2011 р. N 222 "Про внесення змiн до Порядку роботи складу митного органу", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 07 квiтня 2011 р. за N 462/19200.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.