Документ скасований: Наказ Мінфіну № 627 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

27.12.10 N 1538


Про внесення змiн до Порядку роботи складу митного органу

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 сiчня 2011 р. за N 57/18795


     Вiдповiдно до глави 24 Митного кодексу України та з метою удосконалення порядку розмiщення на складах митних органiв товарiв i транспортних засобiв наказую:

     1. Унести до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 05.12.2003 N 835, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1186/8507 (iз змiнами), такi змiни:

     1.1. У пiдпунктi 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 слова "Увезенi на митну територiю України" виключити.

     1.2. Доповнити пiдпункт 6.1.1 пункту 6.1 глави 6 абзацом такого змiсту:

     "Товари, зазначенi в абзацах другому та третьому пункту 4.1 глави 4 цього Порядку, пiдлягають помiщенню на склад митного органу за вiдповiдним документом не пiзнiше наступного дня вiд дня встановлення пiдстави, що обумовлює таке помiщення".

     2. Департаменту фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi (Околiта М.В.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Голова Державної митної служби України I.Г.Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф.О.Ярошенко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.