Документ скасований: Наказ Мінфіну № 627 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

05.12.2003р. N 835


Про затвердження Порядку роботи складу митного органу

Зареєстровано в
Мiнiстерствi юстицiї України
19.12.2003 за N 1186/8507

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 4 сiчня 2005 року N 1,
вiд 29 липня 2008 року N 821,
вiд 16 жовтня 2008 року N 1155,
вiд 27 грудня 2010 року N 1538


     Вiдповiдно до глави 24 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV i з метою встановлення єдиного порядку роботи складiв митних органiв наказую:

     1. Затвердити Порядок роботи складу митного органу (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальникам митних органiв:

     2.1. При формуваннi кошторису витрат на рiк ураховувати кошти, потрiбнi для забезпечення роботи складу митного органу та для придбання технiчного обладнання.

     2.2. Проiнформувати громадян i суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги Порядку шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пунктiв пропуску через державний кордон України.

     3. Управлiнню фiнансiв та бухгалтерського облiку (Олiйник Д.С.) забезпечити фiнансування витрат регiональних митниць, митниць на придбання технiчного обладнання, потрiбного для забезпечення роботи складiв митних органiв.

     4. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) i Управлiнню правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинностi Митним кодексом України.

     6. Вiддiлу з питань взаємодiї iз засобами масової iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю (Гунько С.О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
05.12.2003 N 835
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19.12.2003 за N 1186/8507

Порядок роботи складу митного органу

1. Загальнi положення

     1.1. Як склади митних органiв можуть використовуватися визначенi митним органом примiщення, резервуари, критi та вiдкритi майданчики, що належать митним органам й спецiально обладнанi для зберiгання товарiв i транспортних засобiв.

     1.2. Робота складу митного органу повинна бути органiзована таким чином, щоб увезення на склад i вивезення зi складу товарiв здiйснювалися вiдповiдно до вимог митного законодавства, а порядок зберiгання товарiв гарантував їх постiйне перебування пiд митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарiв поза митним контролем.

     1.3. Строк зберiгання товарiв i транспортних засобiв пiд митним контролем на складi митного органу обчислюється з дати їх фактичного передання на зберiгання, тобто з дати оформлення первинного документа (унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1; акта про прийняття-передання; опису предметiв, форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку) про прийняття товарiв на зберiгання.

     Заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - квитанцiя МД-1) здiйснюється вiдповiдно до порядку, встановленого Держмитслужбою України.

(абзац другий пункту 1.3 в редакцiiї наказу Державної митної служби України вiд 04.01.2005 р. N 1)

     1.4. У разi неналежного зберiгання товарiв на складi митного органу начальник митного органу несе вiдповiдальнiсть, установлену законодавством України.

2. Вимоги до складу митного органу та до зберiгання товарiв i транспортних засобiв

     2.1. Примiщення складу митного органу (крiм критих i вiдкритих майданчикiв) повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     2.1.1. Бути iзольованими вiд iнших службових i допомiжних примiщень. Доступ на склад митного органу особам, якi не забезпечують його роботи, забороняється, крiм осiб, якi є понятими в установлених законодавством випадках.

(пiдпункт 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155)

     2.1.2. Мати огороджувальнi конструкцiї, що забезпечують належне зберiгання, а також мiцнi стiни, перегородки, перекриття пiдлоги й стелi.

     Вiконнi отвори мiж рамами або з внутрiшнього боку примiщення, а також мiсця проходження теплопроводiв, димоходiв, вентиляцiйних каналiв та iншi мiсця, доступнi для проникнення на склад ззовнi, обов'язково повиннi мати металевi ґрати.

     2.1.3. Замикатися на двоє дверей:

     зовнiшнi, що вiдкриваються назовнi, мають зсередини оглядове вiчко, замикаються на два внутрiшнi врiзнi замки;

     внутрiшнi, що вiдкриваються всередину, виготовленi у виглядi ґрат i замикаються на навiсний замок.

     Зовнiшнi дверi повиннi навiшуватися щiльно, без щiлин на внутрiшнi завiси й обладнуватися металевими накладками завширшки 40 - 60 мм за всiєю шириною дверей.

     Накладки повиннi замикатися на навiснi замки.

     Якщо дверi складу виходять у примiщення, у якому встановлено постiйну зону митного контролю, то зовнiшнi дверi складу металевими накладками можуть не обладнуватися.

     Дверi складу митного органу повиннi бути забезпеченi пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою завiдуючого складом.

     2.1.4. Бути укомплектованими необхiдною кiлькiстю вогнегасникiв.

     2.2. Примiщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналiзацiями з урахуванням таких вимог:

     2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналiзацiї захищаються вiконнi й двернi отвори, люки, вентиляцiйнi канали, тепловi введення, тонкостiннi перегородки та iншi елементи примiщень, доступнi для проникнення ззовнi, у тому числi й обладнанi металевими ґратами.

     2.2.2. Кожне примiщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналiзацiї за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радiохвильових та iнших приладiв, якi виявляють будь-якi перемiщення в контрольованому просторi.

     2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналiзацiї обов'язково обладнуються звуковим i свiтловим приладами, якi роблять можливим реагування чергового персоналу митного органу, який, у свою чергу, забезпечується засобами радiо- або телефонного зв'язку з пiдроздiлом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналiзацiї та освiтлення складу монтуються окремо, при чому передбачається електроживлення з незалежних джерел. Проводки усiх видiв повиннi бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфiв у металевих трубах зсередини примiщення по залiзобетонних або бетонних будiвельних конструкцiях.

     2.2.5. Склади митних органiв можуть здаватися пiд охорону пiдроздiлу Державної служби охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

     2.3. Територiя складу, розташованого поза спорудами митного органу, повинна бути огороджена й обладнана охоронною сигналiзацiєю.

     2.4. Склад митного органу повинен бути укомплектований необхiдною кiлькiстю технiчного обладнання, а саме:

     навантажувально-розвантажувальної технiки й транспортних засобiв;

     складського устаткування;

     засобiв зв'язку;

     оргтехнiки;

     меблiв;

     засобiв облiку та контролю - для складiв, призначених для зберiгання наливних i насипних товарiв.

     2.5. На складах митних органiв товари, як правило, зберiгаються на пiддонах розмiрами 800 х 1200 мм, транспортнi засоби - на вiдкритих майданчиках або в пристосованих примiщеннях. Наливнi й насипнi товари зберiгаються в ємностях, якi дають можливiсть накладення митного забезпечення.

(абзац перший пункту 2.5 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     Товари й транспортнi засоби, що потребують спецiальних умов зберiгання та спецiального обладнання, не можуть зберiгатися на тих складах митних органiв, де не можуть бути створенi такi умови чи де вiдсутнє вiдповiдне обладнання.

     2.6. На складах митного органу товари, що зазначенi в пунктах 1 - 4 статтi 166, а також у пунктах 1, 4, 5, 6, 7 статтi 168, та транспортнi засоби, зазначенi в пунктi 3 статтi 168 Митного кодексу України, розмiщуються окремо. При цьому товари, що належать рiзним власникам, а також товари, заявленi в рiзнi митнi режими, повиннi зберiгатися на складах митних органiв окремо з дотриманням порядку, установленого законодавством для вiдповiдних митних режимiв, та з урахуванням специфiки товарiв i вимог маркування.

(абзац перший пункту 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     До товарiв i транспортних засобiв завiдуючий складом прикрiплює ярлики з вiдомостями щодо:

     найменування первинного документа, за яким прийнято товари й транспортнi засоби, його номера, дати складання;

     назв товару й транспортного засобу (стисло);

     кiлькостi товару та його ваги.

     2.7. Для забезпечення надiйного зберiгання товарiв i транспортних засобiв начальники митних органiв забезпечують функцiонування складiв митних органiв вiдповiдно до вимог цього Порядку.

3. Завiдуючий складом митного органу

     3.1. Начальник митного органу, призначаючи на посаду завiдуючого складом митного органу (далi - завiдуючий), укладає з ним договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

     У митних органах, де штатним розписом не передбачено посаду завiдуючого, виконання його обов'язкiв може бути покладене наказом митного органу на iншу посадову особу, з якою укладається договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

     3.2. Завiдуючий приступає до роботи на пiдставi наказу митного органу.

     При цьому завiдуючий обов'язково має бути ознайомленим з правилами пожежної безпеки, посадовою iнструкцiєю та цим Порядком.

     3.3. У митних органах, де штатним розписом передбачено одну посаду завiдуючого, у разi його тимчасової вiдсутностi виконання обов'язкiв завiдуючого покладається наказом митного органу на iншу посадову особу, з якою укладається договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть на час виконання нею обов'язкiв завiдуючого.

     У цьому разi обов'язково проводиться iнвентаризацiя товарiв i транспортних засобiв, що зберiгаються на складi, з оформленням необхiдних документiв.

     3.4. У завiдуючого зберiгаються ключi вiд металевих шаф (сейфiв) i дверей складу митного органу, особиста металева печатка.

     Завiдуючому забороняється залишати ключi вiд металевих шаф (сейфiв) i дверей складу в мiсцях, не передбачених для зберiгання, а також передавати їх стороннiм особам або виготовляти неврахованi дублiкати.

     Урахованi дублiкати ключiв в опечатаних завiдуючим пакетах, скриньках тощо зберiгаються в начальника митного органу або особи, що його замiщує.

     Не рiдше одного разу на квартал проводиться комiсiйна перевiрка врахованих дублiкатiв ключiв з розпечатанням мiсць їх зберiгання. При виявленнi втрати врахованого дублiката комiсiя з'ясовує обставини втрати й у разi потреби проводить службову перевiрку, уживає заходiв для негайної замiни замка.

     3.5. Перед вiдкриттям примiщень складу, а також металевих шаф (сейфiв) завiдуючий зобов'язаний оглянути цiлiсть замкiв, дверей, вiконних ґрат, печаток i переконатися в справностi охоронної сигналiзацiї.

     У разi пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат завiдуючий зобов'язаний негайно доповiсти про це начальниковi митного органу.

     У цьому разi обов'язково проводиться iнвентаризацiя.

4. Товари й транспортнi засоби, що зберiгаються на складi митного органу

     4.1. Обов'язковому переданню на склад митного органу пiдлягають такi товари (крiм валютних цiнностей):

     не пропущенi на митну територiю України внаслiдок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України й не вивезенi за межi митної територiї України в день їх ввезення;

     що ввозяться громадянами на митну територiю України й пiдлягають обкладенню податками та зборами, якщо останнi не сплачено;

     що до закiнчення строку зберiгання на складi тимчасового зберiгання не були задекларованi власником або вповноваженою ним особою до вiдповiдного митного режиму;

     заявленi до митного режиму вiдмови на користь держави.

     4.2. Можуть зберiгатися на складi митного органу:

     4.2.1. Товари, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем з моменту пред'явлення митному органу й до випуску вiдповiдно до обраного митного режиму.

     4.2.2. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України та пiсля завершення митного оформлення зберiгаються пiд митним контролем до фактичного їх вивезення.

     4.2.3. Товари й транспортнi засоби, що заявленi до митного режиму транзиту.

     4.2.4. Товари, що перебувають у режимi митного складу.

(пiдпункт 4.2.4 пункту 4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.12.2010р. N 1538)

     4.2.5. Зразки товарiв i технiко-технологiчна документацiя, узятi митними органами для проведення експертизи з метою встановлення достовiрних вiдомостей про товари та їх вiдповiдностi опису класифiкацiйних угруповань Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     4.2.6. Зразки товарiв i документацiя, одержанi митними органами в пiдприємств-виробникiв товарiв пiд час проведення верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України.

     4.2.7. Проби та зразки товарiв, потрiбнi для проведення експертизи в справах про порушення митних правил i взятi на пiдставi постанови про взяття проб та зразкiв, винесеної посадовою особою митного органу, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил.

     4.2.8. Товари й транспортнi засоби, вилученi в справах про порушення митних правил, у тому числi такi, що:

     є безпосереднiми предметами порушення митних правил; товари зi спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування вiд митного контролю безпосереднiх предметiв порушення митних правил; транспортнi засоби, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України;

     вилученi в особи, яка не має в Українi постiйного мiсця проживання або адреси, вiдповiдно до частини другої статтi 377 i частини третьої статтi 405 Митного кодексу України.

     4.3. За зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв справляється плата вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 року N 533 "Про запровадження плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв".

(пункт 4.3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

5. Строки зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу

     5.1. Товари, зазначенi в пунктi 4.1 (крiм товарiв, заявлених до митного режиму вiдмови на користь держави) i пiдпунктах 4.2.1 - 4.2.3 цього Порядку, можуть зберiгатися на складi митного органу протягом трьох мiсяцiв.

     5.2. Товари, що перебувають у режимi митного складу й зазначенi в пiдпунктi 4.2.4 цього Порядку, можуть зберiгатися на складi митного органу протягом таких строкiв з дати розмiщення їх у режим митного складу:

     товари, увезенi на митну територiю України, - не бiльше трьох рокiв з дати помiщення їх у цей режим;

     пiдакцизнi товари, увезенi на митну територiю України, - не бiльше трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим;

     товари, що вивозяться за межi митної територiї України, - протягом трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим.

     5.3. Товари, заявленi до митного режиму вiдмови на користь держави, а також зразки товарiв i документацiя, зазначенi в пiдпунктах 4.2.5 - 4.2.8 цього Порядку, зберiгаються протягом строкiв, визначених наказом Державної митної служби України вiд 28.08.2003 N 579 й зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 15.09.2003 за N 807/8128.

     5.4. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, у тому числi товари - предмети порушення митних правил, зберiгаються на складi митного органу з урахуванням строку їх придатностi.

6. Помiщення товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу

     6.1. Помiщення товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу здiйснюється на пiдставi таких документiв:

     6.1.1. Квитанцiї МД-1, оформленої на iм'я особи, яка має право розпоряджатися товарами, зазначеними в пунктi 4.1 (крiм товарiв, заявлених до митного режиму вiдмови на користь держави) цього Порядку.

     Товари, зазначенi в абзацах другому та третьому пункту 4.1 глави 4 цього Порядку, пiдлягають помiщенню на склад митного органу за вiдповiдним документом не пiзнiше наступного дня вiд дня встановлення пiдстави, що обумовлює таке помiщення.

(пiдпункт 6.1.1 пункту 6.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.12.2010р. N 1538)

     6.1.2. Повiдомлення (заяви) власника складу тимчасового зберiгання про передання товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу; наявних документiв на товари й транспортнi засоби; акта про прийняття-передання (довiльної форми) - при переданнi товарiв i транспортних засобiв, що зберiгаються на складi тимчасового зберiгання, власник яких не звернувся до закiнчення строку тимчасового зберiгання.

     Зазначенi в цьому пiдпунктi документи оформлюються в такому порядку:

     першого робочого дня пiсля закiнчення строку тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв власник складу подає начальнику митного органу або його заступнику повiдомлення (заяву) про передання товарiв на склад митного органу, у якому зазначаються вiдомостi про товари. Копiї документiв, що супроводжують передання товарiв на склад митного органу, залишаються на складi тимчасового зберiгання;

     товари передаються посадовою особою складу тимчасового зберiгання на склад митного органу в присутностi посадової особи (посадових осiб) пiдроздiлу митного оформлення, до обов'язкiв якої входить контроль за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання. При цьому в трьох примiрниках складається акт про прийняття-передання товарiв, який пiдписується всiма особами, що брали участь у прийняттi-переданнi.

     Примiрники акта розподiляються таким чином:

     перший передається на склад митного органу;

     другий передається на склад тимчасового зберiгання;

     третiй зберiгається в пiдроздiлi митного оформлення, який здiйснює контроль за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання.

     Перемiщення товарiв зi складу тимчасового зберiгання на склад митного органу здiйснюється пiд контролем посадової особи (посадових осiб) пiдроздiлу митного оформлення, до обов'язкiв якої входить контроль за дiяльнiстю складу тимчасового зберiгання. У разi потреби таке перемiщення може здiйснюватися iз залученням посадових осiб митної варти.

     6.1.3. Вiдповiдно оформленого дозволу митного органу на розмiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави й квитанцiї МД-1 - при помiщеннi товарiв, заявлених громадянином до митного режиму вiдмови на користь держави.

     6.1.4. Дозволу митного органу на розмiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави, вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), оформленої в митному режимi вiдмови на користь держави, i квитанцiї МД-1 - при помiщеннi товарiв, що заявляються суб'єктом господарювання до митного режиму вiдмови на користь держави.

     6.1.5. Дозволу митного органу на помiщення товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу, примiрника ВМД i квитанцiї МД-1 - при помiщеннi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України та пiсля завершення митного оформлення зберiгаються пiд митним контролем до фактичного їх вивезення.

     При цьому при помiщеннi на склад митного органу товарiв, митна вартiсть яких не перевищує еквiвалента 100 євро, i товарiв, що вивозяться громадянами за межi митної територiї України, замiсть примiрника ВМД можуть бути поданi товаросупровiднi документи з вiдбитком особистої номерної печатки (далi - ОНП) посадової особи митного органу, що свiдчить про завершення митного оформлення та оформлена квитанцiя МД-1.

     6.1.6. Дозволу митного органу на помiщення товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу, примiрника ВМД, оформленого вiдповiдно до митного режиму транзиту - при помiщеннi товарiв i транспортних засобiв, що перебувають у митному режимi транзиту.

     6.1.7. Дозволу митного органу на помiщення товарiв на склад митного органу, примiрника ВМД або завiреної копiї ВМД - при помiщеннi товарiв, що перебувають в митному режимi митного складу.

     6.1.8. Акта про взяття (надання) проб i зразкiв, а також квитанцiї МД-1 - при помiщеннi зразкiв товарiв та технiко-технологiчної документацiї, узятих митними органами вiд суб'єктiв господарювання i громадян для проведення експертизи з метою встановлення достовiрних вiдомостей про товари та їх вiдповiдностi опису класифiкацiйних угруповань УКТЗЕД або одержаних митними органами в пiдприємств - виробникiв товарiв пiд час проведення верифiкацiї сертифiкатiв.

     6.1.9. Опису предметiв, складеного на пiдставi первинних процесуальних документiв (протоколу про взяття проб i зразкiв, протоколу про порушення митних правил, протоколу огляду, протоколу обшуку, протоколу виїмки), - при розмiщеннi:

     проб i зразкiв, потрiбних для проведення експертизи в справах про порушення митних правил i взятих з товарiв, що не зберiгаються на складi митного органу;

     предметiв, вилучених у справах про порушення митних правил.

     Опис складається в трьох примiрниках. Два примiрники разом iз зазначеними в них пробами й зразками товарiв передаються посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення на склад митного органу, третiй примiрник iз пiдписом завiдуючого, що засвiдчує прийняття проб i зразкiв товарiв чи товарiв та транспортних засобiв на склад митного органу, долучається до матерiалiв справи про порушення митних правил. Посадова особа митного органу, що склала протокол i опис, несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть записiв у них.

     6.1.10. Копiї експертного висновку iз зазначенням у супровiдному листi чи у висновку кiлькостi проб i зразкiв, якi не повертаються на склад пiсля проведення експертизи з використанням руйнiвних методiв, а також акта про прийняття-передання - при помiщеннi проб i зразкiв, що залишилися пiсля проведення експертизи.

     6.2. Дозвiл митного органу на помiщення товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу у випадках, зазначених у пiдпунктах 6.1.5 - 6.1.7 цього Порядку, надається особi, яка їх помiщує, на пiдставi:

     заяви на iм'я начальника митного органу з обґрунтуванням потреби такого помiщення;

     документiв, вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     Дозвiл оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на заявi начальником митного органу або його заступником, як правило протягом доби.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в помiщеннi товарiв i транспортних засобiв на склад митного органу начальник митного органу або його заступник накладає на заявi резолюцiю "Заборонено" iз зазначенням причин вiдмови.

     Оригiнальний примiрник заяви з резолюцiєю начальника (заступника начальника) митного органу в установленому порядку передається заявниковi (уповноваженiй ним особi) для подальшого передання на склад митного органу, копiя заяви з резолюцiєю начальника (заступника начальника) митного органу зберiгається в загальному вiддiлi митного органу.

     Не може бути наданий дозвiл на помiщення на склад митного органу товарiв i транспортних засобiв, що потребують спецiальних умов зберiгання чи спецiального обладнання, якщо на цьому складi не можуть бути створенi належнi умови чи вiдсутнє вiдповiдне обладнання.

7. Операцiї, якi можуть здiйснюватися пiдприємствами з товарами, що зберiгаються на складах митних органiв

     7.1. Пiдприємство (суб'єкт господарювання), що зберiгає товари на складi митного органу, з дозволу цього митного органу може здiйснювати операцiї, визначенi в статтях 63 i 170 Митного кодексу України та пiд контролем цього органу.

     7.2. Операцiї, зазначенi в пунктi 7.1 цього Порядку, здiйснюються на пiдставi заяви власника товару або вповноваженої ним особи й з дозволу начальника митного органу або вповноваженої ним особи.

     Заява подається у двох примiрниках.

     Дозвiл оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено" начальника митного органу або уповноваженої ним особи на обох примiрниках заяви. Резолюцiя завiряється печаткою митного органу.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в наданнi дозволу на проведення операцiй начальник митного органу або уповноваженої ним особа накладає на обох примiрниках заяви резолюцiю "Заборонено" iз зазначенням причин вiдмови. Резолюцiя завiряється печаткою митного органу.

     Перший примiрник заяви з резолюцiєю начальника митного органу або уповноваженої ним особи, зберiгається в митному органi, другий - видається заявниковi (уповноваженому представниковi заявника).

8. Випуск товарiв зi складу митного органу

     8.1. Видача зi складу митного органу товарiв їх власникам або вповноваженим особам здiйснюється лише пiсля їх митного оформлення та внесення плати вiдповiдно до законодавства.

(пункт 8.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.2. Випуск товарiв i транспортних засобiв зi складу митного органу здiйснюється за умови подання документiв, що засвiдчують особу, повноваження особи.

     Крiм того, залежно вiд порядку розмiщення та мети випуску товарiв i транспортних засобiв подаються такi документи:

     другий примiрник квитанцiї МД-1, якщо товари й транспортнi засоби помiщувалися на склад митного органу зi складанням квитанцiї МД-1;

     документи (квитанцiя МД-1, ВМД, митна декларацiя тощо), що пiдтверджують оформлення товарiв i транспортних засобiв у вiдповiдний митний режим або згiдно iз заявленою метою;

(абзац четвертий пункту 8.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155)

     постанова про взяття проб i зразкiв, винесена посадовою особою, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил або кримiнальна справа;

     постанова суду про повернення товарiв i транспортних засобiв власнику;

     дозвiл митного органу на випуск зi складу митного органу тимчасово (з наступним поверненням) товарiв i транспортних засобiв, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;

     документи, що пiдтверджують справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу.

(пункт 8.2 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008р. N 821)

     8.3. До документiв, за якими випускаються товари й транспортнi засоби зi складу митного органу, належать також:

     акт про прийняття-передання;

     акт про взяття проб i зразкiв товарiв;

     акт опису й арешту майна;

(пункт 8.3 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     протокол про одержання проб i зразкiв товарiв для проведення експертизи в справi про порушення митних правил.

     9. Особливостi випуску товарiв зi складу митного органу

     9.1. Випуск товарiв тимчасово (з наступним поверненням) здiйснюється для:

     а) взяття проб i зразкiв товарiв при проведеннi експертизи в установлених законодавством випадках.

     Проби й зразки товарiв, що зберiгаються на складi митного органу, вiдбираються вiдповiдно до Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862;

     б) проведення експертизи товарiв i транспортних засобiв, вилучених у справах про порушення митних правил, на пiдставi постанови, винесеної посадовою особою, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил.

     9.2. Строк, на який товари випускаються зi складу митного органу тимчасово (з наступним поверненням) з метою, зазначеною в пунктi 9.1 цього Порядку, не може перевищувати одного мiсяця.

     9.3. Випуск товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України в супроводжуваному багажi або ручнiй поклажi громадянина, що були розмiщенi на складi митного органу вiдповiдно до пунктiв 1, 2 частини першої статтi 166, а також пункту 8 частини першої статтi 168 Митного кодексу України, щодо яких винесено судове рiшення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межi митної територiї України, здiйснюється у такому порядку:

     9.3.1. Видача товарiв громадянину для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України здiйснюється тiльки в тому пунктi пропуску, через який вони ввозилися на митну територiю України.

     9.3.2. Громадянин, прийнявши рiшення про вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України, подає письмове звернення на iм'я начальника митного органу, де зберiгаються цi товари.

     У зверненнi зазначаються пункт пропуску на митному кордонi в зонi дiяльностi митного органу, через який було ввезено товари на митну територiю України, дата й орiєнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разi наявностi).

     До звернення додаються копiї: квитка або iншого документа, що пiдтверджує характер поїздки громадянина за межi митної територiї України (у разi наявностi); документа, що посвiдчує особу; квитанцiї МД-1, за якою товари були переданi для зберiгання митному органу, або судове рiшення, вiдповiдно до якого товари пiдлягають поверненню власнику.

     Звернення подається митному органу не пiзнiше нiж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарiв, зазначеної у зверненнi, що необхiднi для розгляду цього звернення та пiдготовки необхiдних документiв.

     За наявностi об'єктивних причин i з урахуванням особливостей функцiонування складу митного органу, а також ураховуючи особливостi випуску товарiв зi складу митного органу, строк їх видачi для подальшого вивезення (повернення) за межi митної територiї може бути зменшений митним органом.

     9.3.3. При вивезеннi (поверненнi) за межi митної територiї України товарiв, щодо яких винесено судове рiшення про повернення їх власнику та накладення на нього адмiнiстративного стягнення, до звернення громадянин також додає копiю документа (документiв), що пiдтверджує вiдшкодування витрат у справi, передбачене статтею 385 Митного кодексу України, та сплату штрафу (при застосуваннi його як виду стягнення).

     У разi вiдмови громадянина сплатити витрати в справi митний орган повинен негайно вжити заходiв щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

     9.3.4. Дозвiл на випуск товарiв зi складу митного органу оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на зверненнi громадянина начальником митного органу або вповноваженою ним особою протягом доби з дня реєстрацiї цього звернення у митному органi.

     Водночас, якщо склад митного органу, де зберiгаються цi товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа визначає посадову особу, що здiйснюватиме доставку цих товарiв у пункт пропуску, надає вiдповiднi доручення щодо забезпечення цiєї посадової особи транспортним засобом для доставки товарiв i в разi необхiдностi її супроводження посадовими особами пiдроздiлу митної варти.

     Перелiк посадових осiб, уповноважених на здiйснення доставки товарiв зi складу митного органу до пункту пропуску для подальшого їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межi митної територiї України, затверджується наказом митного органу.

     9.3.5. Громадянину вiдмовляється в поверненнi товарiв для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України з таких причин:

     громадянин у зверненнi зазначив iнший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України, нiж той, через який цi товари було ввезено;

     митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарiв для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України з порушенням вимог, передбачених пiдпунктом 9.3.2 цього Порядку;

     у разi принесення прокурором протесту на вiдповiдне рiшення суду в установленому законодавством України порядку.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в поверненнi товарiв зi складу митного органу начальник митного органу або вповноважена ним особа накладає на зверненнi громадянина резолюцiю "Заборонено" iз зазначенням причини вiдмови, про що громадянин повiдомляється невiдкладно за наявними у зверненнi контактними телефонами.

     9.3.6. При позитивному розглядi письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зонi митного контролю пункту пропуску пiсля їх митного оформлення для вивезення за межi митної територiї України та внесення плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу вiдповiдно до законодавства.

     Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу розраховується завiдуючим складом вiдповiдно до Порядку справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008 N 821, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.08.2008 за N 760/15451.

     9.3.7. Якщо склад митного органу, де зберiгаються товари, розташований безпосередньо в пунктi пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завiдуючим складом.

     У разi визначення особи, уповноваженої на здiйснення доставки до пункту пропуску (iншої, нiж завiдуючий складом), завiдуючий складом передає цiй особi за актом про приймання-передавання товари, що пiдлягають поверненню, та за наявностi пiдстав додає розрахунок плати за зберiгання цих товарiв на складi митного органу, а при поверненнi товарiв за судовим рiшенням - також видаткову накладну в двох примiрниках.

     Товари мають бути доставленi в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межi митної територiї України, з урахуванням строку, необхiдного для здiйснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненнi громадянина.

     Пiсля доставки зазначених товарiв у пункт пропуску допускається їх передання посадовiй особi митного органу, що здiйснюватиме митне оформлення цих товарiв, для подальшого повернення громадянину, про що в актi про приймання-передавання робиться вiдповiдна вiдмiтка.

     9.3.8. Митне оформлення товарiв, якi вивозяться (повертаються) громадянином за межi митної територiї України, здiйснюється iз застосуванням митної декларацiї, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв". Порядок заповнення митної декларацiї при перемiщеннi громадянами предметiв через митний кордон України встановлено наказом Державної митної служби України вiд 04.06.2008 N 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларацiї при перемiщеннi громадянами предметiв через митний кордон України", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.07.2008 за N 629/15320.

     При оформленнi товарiв, прийнятих на склад митного органу за квитанцiєю МД-1, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквiзити квитанцiї МД-1, за якою товари приймалися на зберiгання, та квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу.

     При оформленнi товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику". Також зазначаються реквiзити документа, за яким товари вилучалися, та в разi вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил та/або справляння плати за зберiгання цих товарiв на складi митного органу - реквiзити документа, що пiдтверджує вiдшкодування витрат, та/або квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання.

     Пiд час одержання товарiв громадянин ставить пiдпис на двох примiрниках видаткової накладної i зазначає дату їх отримання. Один примiрник видаткової накладної залишається у справах митного органу, iнший передається власнику.

     9.3.9. Пiсля завершення митного оформлення товарiв, якi випускалися зi складу митного органу за актом про приймання-передавання для здiйснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межi митної територiї України, посадова особа, що здiйснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такi документи:

     другий аркуш квитанцiї МД-1, якщо товари приймалися на склад зi складанням квитанцiї МД-1;

     копiю першого аркуша квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу;

     примiрник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику;

     примiрник митної декларацiї або її копiю, засвiдчену вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи.

(главу 9 доповнено новим пунктом 9.3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.10.2008р. N 1155, у зв'язку з цим пункт 9.3 вважати пунктом 9.4)

     9.4. Випуск товарiв i транспортних засобiв, що переходять у власнiсть держави, для розпорядження ними здiйснюється вiдповiдно до Порядку органiзацiї митних аукцiонiв, реалiзацiї товарiв i транспортних засобiв на митних аукцiонах, товарних бiржах або через пiдприємства торгiвлi, а також розпорядження окремими видами товарiв, що не пiдлягають реалiзацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2003 N 607 та Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340 (зi змiнами й доповненнями), та iнших нормативно-правових актiв з цього питання.

10. Облiк товарiв i транспортних засобiв, що зберiгаються на складi митного органу

     10.1. Облiк товарiв на складi митного органу ведеться в книгах складського облiку, зокрема в книзi "Предмети, прийнятi на зберiгання", у якiй облiковуються всi предмети з моменту прийняття на склад митного органу для зберiгання до моменту повернення власниковi (уповноваженiй ним особi) або видачi зi складу у випадках, визначених цим Порядком. Книга ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Усi книги складського облiку повиннi бути пронумерованi, прошнурованi й опечатанi мастиковою печаткою. Запис про кiлькiсть аркушiв у книзi складського облiку завiряється пiдписами начальника митного органу та головного бухгалтера.

     10.2. У строки, визначенi начальником митного органу, завiдуючий подає до вiддiлу фiнансiв та бухгалтерського облiку митного органу за реєстром первиннi прибутковi й видатковi документи на товари для вiдображення проведених операцiй у регiстрах бухгалтерського облiку.

Начальник Управлiння технологiй митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до п. 1.3 Порядку роботи складу митного органу

ОПИС ПРЕДМЕТIВ

 
(пiдстави для розмiщення предметiв на склад митного органу)
 
(особа, якiй належать предмети)
N
з/п
Найменування предмета, його вiдмiтнi ознаки Кiлькiсть або вага Цiна Сума Номер i дата акта про реалiзацiю
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Перелiченi в описi предмети

здав  
прийняв  

_____ _____________________ 20 ____ р.

 

Додаток 2
до п. 10.1 Порядку роботи складу митного органу

Предмети, прийнятi на зберiгання

Дата
оприбутку-
вання
Вид i
номер
первинного
документа
Прiзвище, iм я
та по батьковi
громадянина
або назва
юридичної
особи, вiд
яких прийнято
предмети
Найменуван-ня
предметiв, їх
вiдмiннi
ознаки,
код згiдно з
УКТЗЕД
Кiлькiсть
предметiв в
основних i
додаткових
одиницях
вимiру
1 2 3 4 5

 

Вартiсть
предметiв,
грн.
Вiдмiтка про видачу Примiтки
номер i
дата
оформлення
документа
про видачу
кiлькiсть
предметiв
вартiсть
предметiв,
грн.
6 7 8 9 10
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.