ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 16 жовтня 2008 року N 1155


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 листопада 2008 р. за N 1093/15784


     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 168 Митного кодексу України та з метою встановлення єдиного механiзму здiйснення повернення громадянам товарiв, що були розмiщенi на складах митних органiв, для подальшого їх вивезення за межi митної територiї України наказую:

     1. Унести до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 05.12.2003 N 835, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.12.2003 за N 1186/8507 (iз змiнами), такi змiни:

     1.1. Друге речення пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 пiсля слiв "його роботи, забороняється" доповнити словами "крiм осiб, якi є понятими в установлених законодавством випадках".

     1.2. У главi 8:

     абзац четвертий пункту 8.2 викласти в такiй редакцiї:

     "документи (квитанцiя МД-1, ВМД, митна декларацiя тощо), що пiдтверджують оформлення товарiв i транспортних засобiв у вiдповiдний митний режим або згiдно iз заявленою метою";

     пункт 8.3 доповнити новим абзацом четвертим такого змiсту:

     "акт опису й арешту майна".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

     1.3. Главу 9 доповнити новим пунктом 9.3 такого змiсту:

     "9.3. Випуск товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України в супроводжуваному багажi або ручнiй поклажi громадянина, що були розмiщенi на складi митного органу вiдповiдно до пунктiв 1, 2 частини першої статтi 166, а також пункту 8 частини першої статтi 168 Митного кодексу України, щодо яких винесено судове рiшення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межi митної територiї України, здiйснюється у такому порядку:

     9.3.1. Видача товарiв громадянину для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України здiйснюється тiльки в тому пунктi пропуску, через який вони ввозилися на митну територiю України.

     9.3.2. Громадянин, прийнявши рiшення про вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України, подає письмове звернення на iм'я начальника митного органу, де зберiгаються цi товари.

     У зверненнi зазначаються пункт пропуску на митному кордонi в зонi дiяльностi митного органу, через який було ввезено товари на митну територiю України, дата й орiєнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разi наявностi).

     До звернення додаються копiї: квитка або iншого документа, що пiдтверджує характер поїздки громадянина за межi митної територiї України (у разi наявностi); документа, що посвiдчує особу; квитанцiї МД-1, за якою товари були переданi для зберiгання митному органу, або судове рiшення, вiдповiдно до якого товари пiдлягають поверненню власнику.

     Звернення подається митному органу не пiзнiше нiж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарiв, зазначеної у зверненнi, що необхiднi для розгляду цього звернення та пiдготовки необхiдних документiв.

     За наявностi об'єктивних причин i з урахуванням особливостей функцiонування складу митного органу, а також ураховуючи особливостi випуску товарiв зi складу митного органу, строк їх видачi для подальшого вивезення (повернення) за межi митної територiї може бути зменшений митним органом.

     9.3.3. При вивезеннi (поверненнi) за межi митної територiї України товарiв, щодо яких винесено судове рiшення про повернення їх власнику та накладення на нього адмiнiстративного стягнення, до звернення громадянин також додає копiю документа (документiв), що пiдтверджує вiдшкодування витрат у справi, передбачене статтею 385 Митного кодексу України, та сплату штрафу (при застосуваннi його як виду стягнення).

     У разi вiдмови громадянина сплатити витрати в справi митний орган повинен негайно вжити заходiв щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

     9.3.4. Дозвiл на випуск товарiв зi складу митного органу оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на зверненнi громадянина начальником митного органу або вповноваженою ним особою протягом доби з дня реєстрацiї цього звернення у митному органi.

     Водночас, якщо склад митного органу, де зберiгаються цi товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа визначає посадову особу, що здiйснюватиме доставку цих товарiв у пункт пропуску, надає вiдповiднi доручення щодо забезпечення цiєї посадової особи транспортним засобом для доставки товарiв i в разi необхiдностi її супроводження посадовими особами пiдроздiлу митної варти.

     Перелiк посадових осiб, уповноважених на здiйснення доставки товарiв зi складу митного органу до пункту пропуску для подальшого їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межi митної територiї України, затверджується наказом митного органу.

     9.3.5. Громадянину вiдмовляється в поверненнi товарiв для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України з таких причин:

     громадянин у зверненнi зазначив iнший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України, нiж той, через який цi товари було ввезено;

     митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарiв для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України з порушенням вимог, передбачених пiдпунктом 9.3.2 цього Порядку;

     у разi принесення прокурором протесту на вiдповiдне рiшення суду в установленому законодавством України порядку.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в поверненнi товарiв зi складу митного органу начальник митного органу або вповноважена ним особа накладає на зверненнi громадянина резолюцiю "Заборонено" iз зазначенням причини вiдмови, про що громадянин повiдомляється невiдкладно за наявними у зверненнi контактними телефонами.

     9.3.6. При позитивному розглядi письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зонi митного контролю пункту пропуску пiсля їх митного оформлення для вивезення за межi митної територiї України та внесення плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу вiдповiдно до законодавства.

     Плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу розраховується завiдуючим складом вiдповiдно до Порядку справляння плати за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складах митних органiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 29.07.2008 N 821, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.08.2008 за N 760/15451.

     9.3.7. Якщо склад митного органу, де зберiгаються товари, розташований безпосередньо в пунктi пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завiдуючим складом.

     У разi визначення особи, уповноваженої на здiйснення доставки до пункту пропуску (iншої, нiж завiдуючий складом), завiдуючий складом передає цiй особi за актом про приймання-передавання товари, що пiдлягають поверненню, та за наявностi пiдстав додає розрахунок плати за зберiгання цих товарiв на складi митного органу, а при поверненнi товарiв за судовим рiшенням - також видаткову накладну в двох примiрниках.

     Товари мають бути доставленi в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межi митної територiї України, з урахуванням строку, необхiдного для здiйснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненнi громадянина.

     Пiсля доставки зазначених товарiв у пункт пропуску допускається їх передання посадовiй особi митного органу, що здiйснюватиме митне оформлення цих товарiв, для подальшого повернення громадянину, про що в актi про приймання-передавання робиться вiдповiдна вiдмiтка.

     9.3.8. Митне оформлення товарiв, якi вивозяться (повертаються) громадянином за межi митної територiї України, здiйснюється iз застосуванням митної декларацiї, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв". Порядок заповнення митної декларацiї при перемiщеннi громадянами предметiв через митний кордон України встановлено наказом Державної митної служби України вiд 04.06.2008 N 604 "Про затвердження Порядку заповнення митної декларацiї при перемiщеннi громадянами предметiв через митний кордон України", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.07.2008 за N 629/15320.

     При оформленнi товарiв, прийнятих на склад митного органу за квитанцiєю МД-1, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквiзити квитанцiї МД-1, за якою товари приймалися на зберiгання, та квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу.

     При оформленнi товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику". Також зазначаються реквiзити документа, за яким товари вилучалися, та в разi вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил та/або справляння плати за зберiгання цих товарiв на складi митного органу - реквiзити документа, що пiдтверджує вiдшкодування витрат, та/або квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання.

     Пiд час одержання товарiв громадянин ставить пiдпис на двох примiрниках видаткової накладної i зазначає дату їх отримання. Один примiрник видаткової накладної залишається у справах митного органу, iнший передається власнику.

     9.3.9. Пiсля завершення митного оформлення товарiв, якi випускалися зi складу митного органу за актом про приймання-передавання для здiйснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межi митної територiї України, посадова особа, що здiйснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такi документи:

     другий аркуш квитанцiї МД-1, якщо товари приймалися на склад зi складанням квитанцiї МД-1;

     копiю першого аркуша квитанцiї МД-1, за якою справлялась плата за зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi митного органу;

     примiрник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику;

     примiрник митної декларацiї або її копiю, засвiдчену вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи".

     У зв'язку з цим пункт 9.3 вважати пунктом 9.4.

     2. Унести до глави 10 Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346 (iз змiнами), такi змiни:

     абзац перший пункту 10.3 пiсля слiв "Службовi вiдмiтки" доповнити словами "посадовою особою, що здiйснює митне оформлення, або";

     друге речення пункту 10.9 викласти в такiй редакцiї:

     "Посадова особа, що здiйснює митне оформлення, або комiрник (касир) митного органу на зворотному боцi другого аркуша УМК пiсля слiв "Паспортнi данi" зазначає серiю й номер пред'явленого паспорта (iншого документа, що посвiдчує особу), ким i коли його видано, а в разi звернення вповноваженої нею або пiдприємством особи - також реквiзити вiдповiдного доручення";

     пункт 10.10 пiсля слiв "зазначенiй в УМК" доповнити словами "посадова особа, що здiйснює митне оформлення, або".

     3. Департаменту фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi (Околiта М. В.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв проiнформувати громадян про вимоги наказу шляхом розмiщення iнформацiї на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пунктiв пропуску через державний кордон України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 15 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

Голова Державної митної служби України В. I. Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В. М. Пинзеник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.