МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.06.2015 N 555


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 627

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 805/27250


     Вiдповiдно до частини третьої статтi 239 Митного кодексу України та з метою удосконалення механiзму роботи складiв митниць наказую:

     1. У заголовку та текстi наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 627 "Про затвердження Порядку роботи складу митного органу", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03 липня 2012 року за N 1097/21409, слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнити словами "митниця ДФС" у вiдповiдних числах та вiдмiнках.

     2. Затвердити Змiни до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 627, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03 липня 2012 року за N 1097/21409, що додаються.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Державної фiскальної служби (Видиборець А. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л.

Мiнiстр Н. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна
Виконуючий обов'язки Голови Державної фiскальної служби України М. В. Мокляк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
15 червня 2015 року N 555
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 липня 2015 р. за N 805/27250

ЗМIНИ
до Порядку роботи складу митного органу

     1. У заголовку Порядку слова "митного органу" замiнити словами "митницi ДФС".

     2. Пункт 1.2 роздiлу I "Загальнi положення" доповнити новим реченням такого змiсту: "За наявностi у зонах митного контролю на територiях пунктiв пропуску тимчасових нетитульних споруд дозволяється їх використання в якостi складу Митницi.".

     3. У роздiлi II "Вимоги до складу митного органу":

     1) у пунктi 2.1:

     у пiдпунктi 2.1.2:

     в абзацi першому слова "а також мiцнi стiни, перегородки, перекриття пiдлоги й стелi" замiнити словами "оббитi металом дверi, ґрати";

     в абзацi другому слово "обов'язково" виключити;

     у пiдпунктi 2.1.3:

     абзац перший пiсля слiв "на двоє дверей" доповнити словами "(крiм тимчасових нетитульних споруд)";

     в абзацi другому слова "мають iзсередини оглядове вiчко" виключити;

     абзац третiй пiсля слова "навiсний" доповнити словами ", врiзний чи накладний";

     2) у пунктi 2.6:

     абзац третiй пiсля слiв "прикрiплює ярлики" доповнити словами та цифрою "за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку,";

     в абзацi шостому слово "митницi" виключити;

     3) пункт 2.7 викласти в такiй редакцiї:

     "2.7. Доступ на склад Митницi осiб, якi не забезпечують його роботу, здiйснюється за присутностi завiдуючого складом Митницi з дозволу керiвника Митницi чи особи, яка виконує його обов'язки. При здiйсненнi в установленому порядку перевiрки складу контролюючими/перевiряючими органами огляд складiв Митницi в обов'язковому порядку фiксується актом про результати проведення перевiрки на складi Митницi, який складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.".

     4. У роздiлi III "Завiдуючий складом митного органу":

     1) в абзацi третьому пункту 3.4 слова "у начальника вiддiлу оперативних чергових або його заступника" замiнити словами "у пiдроздiлi чергових Митницi";

     2) у пунктi 3.5:

     абзац другий доповнити словами "у письмовiй формi доповiсти про це керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури, який в свою чергу негайно iнформує керiвника пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "У цьому разi обов'язково проводиться iнвентаризацiя, а посадовi особи Митницi дiють вiдповiдно до роздiлу XII цього Порядку та iнших нормативно-правових актiв.".

     5. У роздiлi IV "Товари й транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складi митного органу":

     1) у пiдпунктi 4.2.10 пункту 4.2 слова "митним органом" виключити;

     2) у пунктi 4.3:

     абзаци перший, другий викласти в такiй редакцiї:

     "4.3. Товари, якi через свої властивостi не можуть зберiгатися на складi Митницi, можуть передаватися пiдприємствам, на складах яких створено необхiднi умови для належного зберiгання таких товарiв. Для цiлей цього Порядку таке зберiгання вважається зберiганням на складi Митницi. Договори вiдповiдального зберiгання з такими пiдприємствами готуються пiдроздiлом iнфраструктури за погодженням з керiвниками юридичного пiдроздiлу та пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi та укладаються в установленому порядку. Про укладення договору вiдповiдального зберiгання у триденний строк iнформується пiдроздiл власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва.

     Службова записка з висновком щодо неможливостi зберiгання товарiв на складi Митницi надається керiвником пiдроздiлу iнфраструктури за результатами їх огляду завiдувачем складу та/або вивчення наявних товаросупровiдних та iнших документiв у письмовiй формi на iм'я керiвника Митницi. За результатами розгляду цiєї службової записки та пропозицiй щодо мiсця розмiщення таких товарiв керiвником Митницi приймається рiшення щодо мiсця зберiгання товарiв.";

     абзац четвертий пiсля слова "митницi" доповнити словами "як таких, що прийнятi на склад";

     3) пункт 4.5 пiсля слiв "до каси" доповнити словами "або спецiально обладнаних примiщень,".

     6. У пунктi 5.1 роздiлу V "Розмiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад митного органу":

     1) у пiдпунктi 5.1.2:

     в абзацi четвертому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площi" виключити;

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змiсту:

     "розрахунковий об'єм займаної ним площi".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - вiсiмнадцятим;

     в абзацi десятому слово та цифру "додатку 1" замiнити словом та цифрою "додатку 3";

     2) у пiдпунктi 5.1.3:

     в абзацi п'ятому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площi" виключити;

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змiсту:

     "розрахунковий об'єм займаної ним площi при безпосередньому розмiщеннi на склад Митницi".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - тридцять першим;

     абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Посадова особа пiдроздiлу iнфраструктури на пiдставi наданих документiв вживає заходiв щодо:

     забезпечення в триденний строк маркування товарiв, якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, друкованим написом - "У статусi розмiщених на складi Митницi" та за можливостi вiдокремлює цi товари по периметру стрiчкою чи iншими огороджувальними засобами;

     внесення вiдомостей (невiдкладно пiсля маркування) про товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, строк перебування яких у зонi митного контролю закiнчився i якi вiдповiдно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберiгаються на складi Митницi, до журналу облiку;

     визначення мiсця їх фактичного помiщення на склад Митницi з урахуванням можливостей складу Митницi, наявних засобiв для транспортування товарiв та навантажувально-розвантажувальної технiки, та iнформує про це службовою запискою керiвника Митницi або особу, яка виконує його обов'язки.

     Рiшення про необхiднiсть органiзацiї перемiщення товарiв на склад Митницi чи розмiщення цих товарiв у зонi митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними приймається керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки.

     У разi позитивного рiшення керiвника Митницi або особи, яка виконує його обов'язки, з питання необхiдностi органiзацiї перемiщення товарiв на склад Митницi посадова особа пiдроздiлу iнфраструктури службовою запискою iнформує посадову особу Митницi, до обов'язкiв якої входить здiйснення контролю строкiв перебування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення в зонi митного контролю, про рiшення, прийняте керiвництвом Митницi, та визначає дату фактичного перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi.";

     абзац двадцятий доповнити новим реченням такого змiсту: "До фактичного перемiщення товарiв на склад Митницi органiзацiя його збереження покладається на пiдроздiл митного оформлення, в зонi митного контролю якої вiн знаходиться.";

     3) у пiдпунктi 5.1.5:

     абзац третiй пiсля слiв "Старший змiни" доповнити словами "керiвник пiдроздiлу" i пiсля слiв "засобами телефонного зв'язку" - словами "та службовою запискою";

     в абзацi четвертому слово та цифру "додатку 2" замiнити словом та цифрою "додатку 4";

     4) у пiдпунктi 5.1.10:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, тимчасово вилученi в справах про порушення митних правил, та предмети, вилученi вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, передаються на склад Митницi протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилученi, або пiсля завершення змiни. У виняткових випадках за наявностi великих обсягiв вилучених товарiв чи iнших обґрунтованих пiдстав строк органiзацiї передачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення може бути подовжений керiвником пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням за погодженням з керiвником iнфраструктури. Подовження такого строку фiксується службовою запискою на iм'я керiвника пiдроздiлу iнфраструктури.";

     в абзацi четвертому слово та цифру "додатку 3" замiнити словом та цифрою "додатку 5";

     абзац дев'ятий пiсля слова "спiдометрi" доповнити словом "комплектнiсть,";

     абзац одинадцятий доповнити новим реченням такого змiсту: "В такому разi посадова особа Митницi, яка здiйснює провадження у справi про порушення митних правил, зобов'язана в триденний строк пiсля отримання документально пiдтверджених висновкiв щодо вартостi товарiв передати завiдувачу складу копiї вiдповiдних висновкiв.";

     в абзацi двадцять третьому слова "Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй України" замiнити словами "Державної служби України з надзвичайних ситуацiй";

     в абзацi двадцять четвертому слова "до кiмнати зберiгання зброї митного органу" замiнити словами "вiдповiдно до чинного порядку придбання, зберiгання, облiку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасiв до неї, спецiальних засобiв та вiйськово-технiчного майна у пiдроздiлах Державної фiскальної служби України", а останнє речення виключити;

     5) у пiдпунктi 5.1.11:

     в абзацi п'ятому слова "розрахунковий об'єм займаної ним площi на складi митного органу" виключити;

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змiсту:

     "розрахунковий об'єм займаної ним площi при безпосередньому розмiщеннi на склад Митницi".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим;

     6) доповнити пункт новим пiдпунктом 5.1.12 такого змiсту:

     "5.1.12. Акта приймання-передавання, складеного на пiдставi процесуальних документiв (звернень) iнших правоохоронних органiв - при розмiщеннi на зберiгання на складi Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктi 4.2.10 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, вилучених/затриманих цими правоохоронними органами.

     Рiшення про розмiщення товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення на складi Митницi приймається її керiвником на пiдставi процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     Акт приймання-передавання складається завiдуючим у двох примiрниках, змiст яких має повнiстю збiгатися. Усi примiрники акта приймання-передавання пiдписуються посадовими особами, якi брали участь у прийманнi-передаваннi, та затверджуються керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, у строк не пiзнiше трьох робочих днiв пiсля його складення та розподiляються завiдуючим таким чином:

     перший - передається до пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi;

     другий - передається посадовiй особi органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     При прийняттi на склад Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення завiдуючий зобов'язаний перерахувати їх, звiрити фактичну кiлькiсть, вагу, особливi та iдентифiкацiйнi ознаки з даними, зазначеними в актi приймання-передавання.

     У разi якщо при прийманнi товарiв на склад Митницi виявлено кiлькiснi та/або iншi розбiжностi з даними, зазначеними в процесуальному документi (зверненнi) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, завiдуючим накладаються засоби iдентифiкацiї (пломби, вiдбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

     дата складання акта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи та найменування органу, який розмiщує товари на склад Митницi;

     вiдомостi про товари (iдентифiкацiйнi ознаки), що розмiщуються на склад Митницi.

     Про факт розбiжностi завiдуючий доповiдає керiвнику пiдроздiлу iнфраструктури Митницi, а також пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва в день виявлення розбiжностi для узгодження питання з представником вiдповiдного правоохоронного органу.".

     7. Доповнити абзац четвертий пункту 6.5 роздiлу VI "Оцiнка товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що розмiщуються на складi митного органу" пiсля слiв i цифри "на рiвнi 1 гривнi" словами "за кожне найменування, незважаючи на їх кiлькiсть".

     8. Пункт 8.8 роздiлу VIII "Строки зберiгання товарiв, транспортних засобiв" викласти в такiй редакцiї:

     "8.8. Товари, зазначенi в пiдпунктi 4.2.9 пункту 4.2 роздiлу IV цього Порядку, можуть зберiгатися на складi Митницi протягом 90 днiв, якщо до Митницi не буде подано ухвалу суду чи рiшення iншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi.

     У разi заведення справи про порушення митних правил строки зберiгання таких товарiв визначаються вiдповiдно до пункту 8.7 роздiлу VIII цього Порядку.

     Контроль за надходженням на склад Митницi рiшень, обумовлених абзацом першим цього пункту, покладається на посадову особу Митницi, яка розмiстила такi товари на склад Митницi, та керiвника пiдроздiлу Митницi, у якому працює (працювала) зазначена посадова особа.".

     9. Роздiл IX "Видача товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу митного органу" викласти в такiй редакцiї:

     " IX. Видача товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу митного органу

     9.1. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що зберiгаються на складах Митниць пiд митним контролем, можуть бути виданi їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберiгання перейшло право власностi на цi товари або право володiння ними, лише пiсля їх митного оформлення, вiдшкодування витрат Митниць на їх зберiгання та сплати вiдповiдних митних платежiв.

     9.2. Видача зi складу Митницi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення особам, зазначеним у пунктi 9.1 цього роздiлу, здiйснюється за умови подання на iм'я керiвника Митницi або особи, яка виконує його обов'язки, вiдповiдної заяви/звернення, у якiй зазначаються поштова адреса та за наявностi електронна адреса i контактний телефон заявника.

     До заяви/звернення долучаються документи, що засвiдчують особу (повноваження особи), а також iншi необхiднi документи з числа визначених у пунктах 9.8 та 9.9 цього роздiлу.

     9.3. У разi прийняття особою, зазначеною у пунктi 9.1 цього роздiлу, рiшення про вивезення (повернення) товарiв за межi митної територiї України (щодо товарiв, якi перемiщувалися через митний кордон України в супроводжуваному багажi або ручнiй поклажi) ця особа у заявi/зверненнi зазначає пункт пропуску на митному кордонi в зонi дiяльностi Митницi, через який було ввезено товари на митну територiю України, орiєнтовнi дату та час їх вивезення (повернення). До заяви/звернення додається копiя квитка або iншого документа, що пiдтверджує намiр поїздки громадянина за межi митної територiї України (у разi наявностi).

     Заява/звернення подається Митницi не пiзнiше, нiж за три робочих днi до бажаної дати видачi товарiв, зазначеної у заявi/зверненнi.

     За наявностi об'єктивних причин i з урахуванням особливостей функцiонування складу Митницi строк їх видачi може бути зменшений Митницею за заявою/зверненням особи, зазначеної у пунктi 9.1 цього роздiлу.

     9.4. Заява/звернення та доданi до неї документи розглядаються пiдроздiлом/спецiалiстом зi складського облiку вилученого майна та розпорядження ним, а у випадках повернення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, тимчасово вилучених у справi про порушення митних правил, чи предметiв, вилучених вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, також керiвниками юридичного пiдроздiлу та пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням Митницi.

     За результатами розгляду заяви/звернення та доданих до неї документiв посадовi особи, зазначенi в абзацi першому цього пункту, письмово надають застереження щодо видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення (наприклад: наявнiсть процесуальних документiв, що обмежують видачу майна зi складу митницi, вiдомостей щодо оскарження рiшення суду у справi про порушення митних правил, iнших правових пiдстав, що не дозволяють видачу майна зi складу) для прийняття остаточного рiшення керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки, або погоджують таку видачу шляхом проставляння пiдпису/вiзування на заявi. При цьому надання вiдповiдних застережень або погодження видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення повинно бути здiйснено в строк, що не перевищує загального строку розгляду заяви/звернення, зазначеного в пунктi 9.5 цього роздiлу, та може надаватись електронним документом, засвiдченим електронним цифровим пiдписом.

     Остаточне рiшення щодо видачi товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi та застосування процедур, якi цьому передуватимуть, приймається керiвником Митницi або особою, яка виконує його обов'язки.

     9.5. Строк розгляду заяви/звернення та надання вiдповiдi на неї не може перевищувати 10 робочих днiв з дня реєстрацiї цiєї заяви/звернення у Митницi. При фактичнiй видачi товарiв у строки, що не перевищують строки розгляду заяви/звернення, вiдповiдь Митницею не надається.

     9.6. Рiшення про видачу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi оформлюється у виглядi резолюцiї "Дозволено", що накладається на заявi/зверненнi.

     За результатами розгляду заяви/звернення заявнику в межах строку, що не перевищує строку розгляду заяви/звернення, невiдкладно надається засобами телефонного (з обов'язковим письмовим пiдтвердженням), поштового, факсимiльного чи електронного зв'язку вiдповiдь щодо умов та порядку отримання товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi та зазначається адреса складу, де знаходяться товари. При цьому враховуються вимоги пункту 9.5 цього роздiлу.

     9.7. Митне оформлення товарiв, що видаються (крiм тих, щодо яких прийняте рiшення про їх вивезення/повернення за межi митної територiї України), може здiйснюватись за рiшенням керiвника Митницi як в зонi митного контролю на складi Митницi з виїздом/виходом посадової особи, що здiйснює митне оформлення до мiсця зберiгання товарiв, так i в iншiй зонi митного оформлення з доставкою до неї товарiв, що пiдлягають видачi.

     9.8. Видача товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення зi складу Митницi здiйснюється за умови подання документiв, що засвiдчують особу (повноваження особи).

     Крiм того, залежно вiд пiдстави розмiщення та мети видачi товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi подаються такi документи:

     другий примiрник квитанцiї МД-1, якщо товари були помiщенi на склад Митницi зi складанням квитанцiї МД-1;

     документи (митна декларацiя або iнший документ, який її замiнює), що пiдтверджують оформлення товарiв у вiдповiдний митний режим або згiдно iз заявленою метою;

     постанова про взяття проб i зразкiв, винесена посадовою особою Митницi, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил;

     належним чином завiрена копiя постанови у справi про порушення митних правил про повернення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення власнику;

     дозвiл Митницi на видачу зi складу Митницi тимчасово (з подальшим поверненням) товарiв, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;

     документи, що пiдтверджують вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання товарiв i транспортних засобiв на складi Митницi, а також сплату штрафу вiдповiдно до постанови, винесеної за результатами розгляду справи про порушення митних правил.

     9.9. До документiв, за якими видаються товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення зi складу Митницi, належать також:

     акт приймання-передавання;

     акт про взяття проб (зразкiв) товарiв;

     акт опису й арешту майна;

     акт опису, оцiнки та передачi майна;

     протокол про одержання проб i зразкiв товарiв для проведення експертизи в справi про порушення митних правил;

     видаткова накладна.

     9.10. Особам, зазначеним у пунктi 9.1 цього роздiлу, вiдмовляється у видачi зi складу товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з причин недотримання ними пунктiв 9.2, 9.3 цього роздiлу, а також за наявностi iнших визначених законодавством правових пiдстав, що не дозволяють видачу майна зi складу.

     9.11. У разi вiдмови громадянина добровiльно сплатити витрати в справi про порушення митних правил Митниця повинна негайно вжити заходiв щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

     9.12. У разi прийняття рiшення про вiдмову в поверненнi товарiв зi складу Митницi керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, накладає на заявi/зверненнi громадянина резолюцiю "Заборонено". При цьому заявнику надається вiдповiдь iз зазначенням причин вiдмови.".

     10. У роздiлi X "Особливостi видачi товарiв зi складу митного органу":

     1) абзац третiй пункту 10.1 пiсля слiв "проведення експертизи пiд час" доповнити словами "зберiгання або";

     2) пункти 10.3 - 10.5 викласти в такiй редакцiї:

     "10.3. Видача товарiв для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межi митної територiї України здiйснюється у такому порядку:

     10.3.1. Видача товарiв громадянину для вивезення (повернення) їх за межi митної територiї України здiйснюється тiльки в тому пунктi пропуску, через який вони ввозилися на митну територiю України.

     10.3.2. При позитивному розглядi письмової заяви/звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зонi митного контролю пункту пропуску пiсля їх митного оформлення для вивезення за межi митної територiї України та вiдшкодування Митницi витрат на зберiгання вiдповiдно до законодавства.

     10.3.3. Якщо склад Митницi, де зберiгаються товари, розташований безпосередньо в пунктi пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завiдуючим.

     Водночас, якщо склад Митницi, де зберiгаються цi товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то керiвник Митницi або особа, яка виконує його обов'язки, визначає посадову особу, яка здiйснюватиме доставку цих товарiв до пункту пропуску, та надає вiдповiднi доручення щодо забезпечення цiєї посадової особи транспортним засобом для доставки товарiв.

     10.3.4. У разi визначення особи, уповноваженої на здiйснення доставки до пункту пропуску (iншої нiж завiдуючий), завiдуючий передає цiй особi за актом приймання-передавання товари, що пiдлягають поверненню, та за наявностi пiдстав додає розрахунок витрат на зберiгання цих товарiв на складi Митницi, а при поверненнi товарiв за судовим рiшенням - також видаткову накладну в двох примiрниках.

     Товари мають бути доставленi в пункт пропуску Митницi, через який буде вивезено (повернуто) їх за межi митної територiї України, з урахуванням строку, необхiдного для здiйснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненнi громадянина.

     Пiсля доставки зазначених товарiв у пункт пропуску допускається їх передавання посадовiй особi Митницi, що здiйснюватиме митне оформлення цих товарiв, для подальшого повернення громадянину, про що в актi приймання-передавання робиться вiдповiдна вiдмiтка.

     10.3.5. При оформленнi товарiв, прийнятих на склад Митницi за квитанцiєю МД-1, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою Митницi, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, не пропущених через митний кордон України". Водночас зазначаються реквiзити квитанцiї МД-1, за якою товари приймалися на зберiгання, та квитанцiї МД-1, за якою оформлено вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання цих товарiв.

     При оформленнi товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику, у графi "Для службових позначок" митної декларацiї посадовою особою Митницi, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарiв, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику".

     Також зазначаються реквiзити документа, за яким товари вилучалися, та в разi вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил та/або вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання цих товарiв - реквiзити документа, що пiдтверджує вiдшкодування витрат у справi про порушення митних правил, та/або квитанцiї МД-1, якою оформлено вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання.

     При одержаннi товарiв громадянин ставить свiй пiдпис на двох примiрниках видаткової накладної i зазначає дату їх отримання. Один примiрник видаткової накладної залишається у справах Митницi, iнший - передається власнику.

     10.3.6. Пiсля завершення митного оформлення товарiв, якi видавалися зi складу Митницi за актом приймання-передавання для здiйснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межi митної територiї України, посадова особа Митницi, яка здiйснила їх митне оформлення, передає на склад Митницi такi документи:

     другий аркуш квитанцiї МД-1, якщо товари приймалися на склад зi складанням квитанцiї МД-1;

     копiю першого аркуша квитанцiї МД-1, за якою оформлювалося вiдшкодування витрат Митницi на зберiгання;

     примiрник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рiшення про повернення власнику;

     примiрник митної декларацiї або її копiю, засвiдчену вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи.

     10.4. Випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що переходять у власнiсть держави, для розпорядження ними здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     10.5. Видача товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у пiдпунктi 5.1.12 пункту 5.1 роздiлу V цього Порядку, здiйснюється на пiдставi рiшення керiвника Митницi, прийнятого на пiдставi процесуального документа (звернення) посадової особи органу, який здiйснив вилучення таких товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення чи процесуального документа, прийнятого в порядку кримiнального процесуального законодавства.

     Залежно вiд пiдстави для видачi складається акт приймання-передавання чи процесуальний документ у присутностi посадової особи пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням в порядку кримiнального процесуального законодавства.".

     11. У роздiлi XI "Ведення оперативно-аналiтичного, складського та бухгалтерського облiку":

     1) доповнити пункт 11.1 новим реченням такого змiсту: "Автоматизований облiк товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, державну полiтику у сферi боротьби з правопорушеннями пiд час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.";

     2) доповнити абзац восьмий пункту 11.2 пiсля слiв "загальна кiлькiсть" словами "та вага";

     3) пункт 11.6 викласти в такiй редакцiї:

     "11.6. Два рази на рiк станом на 01 червня та 01 листопада поточного року Митниця проводить суцiльну iнвентаризацiю вилучених та прийнятих на зберiгання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в мiсцях їх зберiгання.".

     12. Доповнити Порядок новим роздiлом XII такого змiсту:

     "XII. Порядок дiй у разi пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат, виявлення нестач/крадiжок

     12.1. У разi виявлення пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат та/або нестачi/крадiжки майна керiвником Митницi негайно створюється комiсiя у складi представникiв пiдроздiлу iнфраструктури, пiдроздiлу фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку, пiдроздiлу аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням Митницi та пiдроздiлу власної безпеки Головного управлiння ДФС вiдповiдної областi чи мiста Києва. Комiсiю очолює заступник керiвника Митницi.

     12.2. Комiсiя зобов'язана:

     провести iнвентаризацiю протягом 24 годин з моменту виявлення пошкоджень;

     скласти iнвентаризацiйний опис (акт iнвентаризацiї) та зафiксувати факт нестачi шляхом складання акта (в довiльнiй формi);

     для виявлення розбiжностей мiж фактичними показниками та даними бухгалтерського облiку скласти порiвняльну вiдомiсть результатiв iнвентаризацiї;

     отримати письмовi пояснення вiд осiб, якi допустили недостачу, псування майна чи iншi виявленi порушення;

     у разi фiксування факту крадiжки подати до органу внутрiшнiх справ заяву з повiдомленням про крадiжку;

     прийняти рiшення про визначення розмiру збиткiв вiд крадiжки, керуючись положеннями Порядку визначення розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1996 року N 116 (далi - Порядок N 116), та Методикою оцiнки майна, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 року N 1891 (далi - Методика N 1891) (незалежна оцiнка або стандартизована);

     здiйснити вiдображення в бухгалтерському облiку вiдповiдних сум нестач;

     вжити один iз заходiв щодо вiдшкодування збиткiв:

     подати цивiльний позов до суду;

     отримати страховий платiж вiд страхової компанiї чи вiдшкодування вiд охоронної фiрми у разi наявностi вiдповiдних договорiв на зазначенi послуги;

     у разi встановлення винної особи притягнути її до матерiальної вiдповiдальностi в установленому законодавством порядку.

     У випадках стягнення з винних осiб втрат, заподiяних крадiжкою, недостачею або втратою, визначення сум збиткiв здiйснюється вiдповiдно до Порядку N 116 та Закону України "Про визначення розмiру збиткiв, завданих пiдприємству, установi, органiзацiї розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та валютних цiнностей".

     У разi встановлення нестач i втрат, якi виникли внаслiдок зловживань, вiдповiднi матерiали протягом п'яти днiв пiсля встановлення нестач i втрат передаються до органiв досудового розслiдування, а на суму виявлених нестач i втрат подається цивiльний позов до суду.

     Розмiр збиткiв визначається за результатами проведення незалежної експертизи.

     Якщо незалежну оцiнку збиткiв провести неможливо через неможливiсть огляду майна виконавцем оцiнки, а також через вiдсутнiсть даних, що мiстять iнформацiю про пошкоджене майно до та пiсля його розкрадання (нестачi, знищення, псування), крiм даних бухгалтерського облiку (коли виявлено нестачу чи встановлено факт крадiжки), то проводиться стандартизована оцiнка згiдно iз Методикою N 1891.

     12.3. Пiдроздiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку Митницi вiдповiдно до покладених на нього завдань забезпечує оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв.

     12.4. Юридичний пiдроздiл Митницi вiдповiдно до покладених на нього завдань аналiзує матерiали, що надiйшли вiд правоохоронних i контролюючих органiв, результати позовної роботи, а також отриманi за результатами перевiрок, ревiзiй iнвентаризацiйнi данi статистичної звiтностi, що характеризують стан дотримання законностi органами виконавчої влади, готує правовi висновки за фактом виявлених правопорушень та бере участь в органiзацiї роботи з вiдшкодування збиткiв.".

     13. У текстi Порядку:

     1) слово "начальник" у всiх вiдмiнках замiнити словом "керiвник" у вiдповiдних вiдмiнках;

     2) слова "митний орган" у всiх числах та вiдмiнках замiнити словом "Митниця" у вiдповiдних числах та вiдмiнках;

     3) слова "господарсько-експлуатацiйний вiддiл" у всiх вiдмiнках замiнити словами "пiдроздiл iнфраструктури" у вiдповiдних вiдмiнках;

     4) слова "вiддiл фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi" у всiх вiдмiнках замiнити словами "пiдроздiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку" у вiдповiдних вiдмiнках;

     5) слова "предмети контрабанди, вилученi вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства" у всiх числах та вiдмiнках замiнити словами "предмети, вилученi вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства" у вiдповiдних числах та вiдмiнках;

     6) слова "пiдроздiл по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил" у всiх вiдмiнках замiнити словами "пiдроздiл аналiзу ризикiв та протидiї митним правопорушенням" у вiдповiдних вiдмiнках;

     7) слова "спецiалiзований митний орган з питань експертного забезпечення" у всiх вiдмiнках замiнити словами "спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень ДФС" у вiдповiдних вiдмiнках.

     14. Доповнити Порядок новими додатками 1, 2, що додаються.

     У зв'язку з цим додатки 1 - 3 до Порядку вважати вiдповiдно додатками 3 - 5.

     15. Додатки 3 - 5 викласти в новiй редакцiї, що додаються.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пункт 2.6 роздiлу II)

Ярлик на майно, що помiщається на склад Митницi

_______________ МИТНИЦЯ
Документ:_________________________________________________ N ______ вiд _______________
N з/п Найменування товару К-ть/вага Од. вим. /кг
       
       
       
       
       
       
       
       
Кiнцевий строк зберiгання
 
Розрахунковий об'єм займаної площi
 
Комiрник _____________________________
Пiдпис ____________

 

Додаток 2
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пункт 2.7 роздiлу II)

АКТ
про результати проведення перевiрки на складi Митницi

N _______ вiд "___" ____________ 20__ р.
1. Найменування митницi  
2. Мiсце проведення перевiрки (мiсце розташування складу)  
 
 
3. Об'єкт перевiрки  
 
 
4. Час проведення перевiрки  
 
 
5. Пiдстави для проведення перевiрки  
 
 
 
6. Перевiрку проведено:  
 
(прiзвище, iнiцiали, посада особи, що здiйснила перевiрку, найменування контролюючого органу)
7. Цей акт складено про те, що  
 
 
8. За результатами проведеної перевiрки встановлено:
 
 
 
9. Iншi вiдомостi:
 
 
Акт складено в ____ примiрниках.
Перевiрку проведено з вiдома керiвника митницi
____________________
(пiдпис керiвника митницi)
______________________________
(iнiцiали, прiзвище керiвника митницi)
Посадовi особи, що здiйснювали перевiрку:
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
Копiю акта отримав:
Матерiально вiдповiдальна особа
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 3
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.2 пункту 5.1 роздiлу V)

Книга
реєстрацiї актiв приймання-передавання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на склад Митницi

Дата складання акта Номер акта Вартiсть товарiв згiдно з актом Вiд кого прийнято Примiтка
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Додаток 4
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.5 пункту 5.1 роздiлу V)

АКТ N _____
виявлення знахiдок/товарiв, власник яких невiдомий

"___" ____________ р.

Посадовою особою  
(посада та П. I. Б.)
___ _____________ 20 р. на територiї  
(мiсце виявлення майна)
виявлено товари, власник яких невiдомий, а саме:
N з/п Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета) Одиниця вимiру Кiлькiсть Вартiсть Примiтка
1 2 3 4 5 6
           
З метою забезпечення зберiгання виявлених товарiв вони передаються  
 
(мiсце розмiщення товарiв)
Посадова особа   передала, а завiдуючий складом Митницi
(П. I. Б.)
  прийняв вищеперерахованi товари та предмети, власник
(П. I. Б.)
яких невiдомий.
Цей акт складений на ______ сторiнках.
За цим актом товари перелiченi за порядковими номерами: з __ до __.
Товари передав: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)
Товари прийняв: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)
Присутнi: ___________
(пiдпис)
/______________/
(П. I. Б.)

 

Додаток 5
до Порядку роботи складу митницi ДФС
(пiдпункт 5.1.10 пункту 5.1 роздiлу V)

ОПИС ПРЕДМЕТIВ

"___" ____________ 20__ р.

 
(пiдстава розмiщення предметiв на склад Митницi)
 
(особа, у якої вилучено предмети)
N з/п Найменування товару, транспортного засобу, його iндивiдуальнi ознаки Од. вимiру Кiлькiсть та/або вага Вартiсть за од. Загальна вартiсть Примiтки
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Усього: Х   Х    
Здав _________________________________
(посада, П. I. Б.)
____________
(пiдпис)
Прийняв "___" ____________ 20__ р. ________________________
(посада, П. I. Б.)
____________
(пiдпис)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.