ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

16.11.10 N 1396


Про внесення змiн до Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 грудня 2010 р. за N 1211/18506


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, та з метою приведення нормативно-правових актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України, наказую:

     1. Унести до Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346, такi змiни:

     Пункт 3.3 роздiлу 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.3. Нумерацiя роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється в такому порядку:

     У полi "Серiя" зазначаються першi п'ять цифр коду пiдроздiлу митного оформлення вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 26.04.2006 N 335, шоста - лiтера - позначення року митного оформлення за такою таблицею:

Рiк Символ Рiк Символ Рiк Символ
2008 А 2017 Л 2026 Х
2009 Б 2018 М 2027 Ц
2010 В 2019 Н 2028 Ч
2011 Г 2020 П 2029 Ш
2012 Д 2021 Р 2030 Щ
2013 Е 2022 С 2031 Ю
2014 Ж 2023 Т 2032 Я
2015 И 2024 У    
2016 К 2025 Ф    

     Поле "Номер" складається iз семи символiв, з яких:

     першi два - останнi двi цифри дев'ятизначного коду пiдроздiлу митного оформлення згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 26.04.2006 N 335;

     третiй - сьомий символи - реєстрацiйний номер за журналом реєстрацiї УМК, починаючи з одиницi.

     Наприклад, нумерацiя першої роздрукованої електронної форми УМК, оформленої у секторi митного оформлення N 2 митного поста "Красна Талiвка" Луганської митницi в 2010 роцi, буде такою: Серiя 70214В Номер 0200001".

     2. У абзацi першому пункту 10.2 роздiлу 10 слова "або особи, що його замiщує" замiнити словами "або вповноваженої ним особи".

     3. Департаменту адмiнiстрування митних платежiв (Гайшунов М. В.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Голова Державної митної служби України I. Г. Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.