ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 7 грудня 2007 року N 1032


Про внесення змiн до Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2007 р. за N 1422/14689


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, та з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести до Порядку застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованого в Мiн'юстi України 20.01.2005 за N 66/10346, такi змiни:

     1.1. У роздiлi 1:

     1.1.1. Доповнити пункт 1.3 новим реченням такого змiсту: "Бланк додаткового аркуша до УМК, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку, не є документом суворої звiтностi".

     1.1.2. Пункт 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. Роздрукована електронна форма УМК застосовується замiсть бланка УМК виключно при сплатi єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон або пiдроздiлах митного оформлення у разi можливостi внесення вiдповiдних сум через вiддiлення уповноваженого банку або списаннi сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства.

     Застосування роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 3 цього Порядку".

     1.2. Доповнити новим роздiлом 3 такого змiсту:

"3. Особливостi застосування роздрукованої електронної форми УМК

     3.1. У разi внесення вiдповiдних сум єдиного збору через вiддiлення уповноваженого банку або списання сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства, використовується роздрукована електронна форма УМК.

     3.2. Роздрукована електронна форма УМК заповнюється у двох примiрниках з обов'язковим оформленням повiдомлення для вiддiлення уповноваженого банку згiдно з роздiлом 10 цього Порядку.

     3.3. Нумерацiя роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється в такому порядку:

     У полi "Серiя" зазначаються першi три цифри коду митницi вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, четверта - лiтера - позначення року митного оформлення за такою таблицею:

Рiк Символ Рiк Символ Рiк Символ
2008 А 2017 Л 2026 Х
2009 Б 2018 М 2027 Ц
2010 В 2019 Н 2028 Ч
2011 Г 2020 П 2029 Ш
2012 Д 2021 Р 2030 Щ
2013 Е 2022 С 2031 Ю
2014 Ж 2023 Т 2032 Я
2015 И 2024 У    
2016 К 2025 Ф    

     Поле "Номер" складається iз семи символiв, з яких:

     першi два - останнi двi цифри дев'ятизначного коду пiдроздiлу митного оформлення згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335;

     третiй - сьомий символи - реєстрацiйний номер за журналом реєстрацiї УМК, починаючи з одиницi.

     Наприклад, нумерацiя першої роздрукованої електронної форми УМК, оформленої у вiддiлi митного оформлення в пунктi пропуску "Маринiвка" Амвросiївської митницi в 2008 роцi, буде такою: Серiя 701А Номер 0400001.

     3.4. Заповнення iнших граф роздрукованої електронної форми УМК здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку.

     3.5. Реквiзити квитанцiї банку, що пiдтверджує сплату єдиного збору (платiжного доручення про внесення передоплати на депозитний рахунок митного органу, вiдкритого в органах Держказначейства), друкуються в графi "Найменування предметiв". В електронну форму цi реквiзити вносяться до графи "Документи" за кодом згiдно з Класифiкатором документiв, що затверджується Держмитслужбою України.

     3.6. Пiсля прийняття вiдповiдної суми єдиного збору вiддiленням уповноваженого банку фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством, видається квитанцiя, що пiдтверджує сплату коштiв, у двох примiрниках з пiдписом i печаткою касира.

     3.7. Розподiл роздрукованих електронних форм УМК здiйснюється у такому порядку:

     перший примiрник разом iз повiдомленням i квитанцiєю вiддiлення уповноваженого банку залишається у справах митного органу;

     другий примiрник разом iз квитанцiєю вiддiлення уповноваженого банку видається фiзичнiй особi або особi, уповноваженiй пiдприємством.

     3.8. Iнформацiя до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України передається митним органом у тому самому порядку, що й для квитанцiй МД-1".

     1.3. У зв'язку з цим роздiли 3 - 10 вважати вiдповiдно роздiлами 4 - 11 з вiдповiдною змiною нумерацiї пунктiв.

     1.4. У додатку 5 до Порядку слова "приписної каси" замiнити словами "вiддiлення уповноваженого банку".

     2. Департаменту митних платежiв (Джигалов С. О.) i Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О. П.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України В. А. Копилов
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.