Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 727 від 06.08.2009

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

24.12.2003р. N 909


Про затвердження Порядку застосування окремої митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29.12.2003 р. за N 1249 /8570

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 16 травня 2006 року N 377,
вiд 7 листопада 2007 року N 933,
вiд 16 грудня 2008 року N 1414


     З метою реалiзацiї статей 235 i 242 Митного кодексу України вiд 11.07.02 N 92-IV наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування окремої митної декларацiї, який додається.

     2. Доповнити роздiл 2 додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, такими особливостями перемiщення товарiв через митний кордон України:

57 Вивезення українських товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що ввозилися для переробки 52
58 Увезення iноземних товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що вивозилися для переробки 53

     3. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) унести змiни до вiдповiдних програмно-iнформацiйних комплексiв ЄАIС Держмитслужби.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Начальникам митних органiв проiнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом висвiтлення його в засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi й пунктах пропуску через державний кордон України.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
24.12.2003 N 909
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 16 травня 2006 р. N 377)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29.12.2003 за N 1249/8570

ПОРЯДОК
застосування окремої митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалiзацiї положень статей 235 i 242 Митного кодексу України.

     1.2. Термiни вживаються в цьому Порядку в такому значеннi:

     українськi товари -товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

(абзац другий пункту 1.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     iноземнi товари - товари, що не перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

(абзац третiй пункту 1.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     витраченi товари - українськi (iноземнi) товари, витраченi на виконання операцiй з переробки iноземних (українських) товарiв, розмiщених у митних режимах переробки;

     окрема митна декларацiя (далi - ОМД) - письмова заява, що подається митному органу для митного оформлення витрачених товарiв;

     абзац шостий пункту 1.2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933, у зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий уважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим)

     продукти переробки - товари, що утворились унаслiдок виконання операцiй з переробки товарiв, попередньо розмiщених у режим переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї України);

     давальницька сировина - сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї.

     1.3. Iншi термiни вживаються у цьому Порядку в значеннях, установлених Митним кодексом України та iншими нормативно-правовими актами.

     1.4. При заповненнi ОМД використовуються бланки єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв до нього форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8.

(пункт 1.4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

     1.5. До форми, комплектностi, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявностi пiдчисток i помилок, розподiлу аркушiв i використання електронної копiї ОМД застосовуються вимоги, установленi Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами).

     Графи ОМД заповнюються згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами).

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

     1.6. ОМД подається митному органу для оформлення разом з ВМД на кожну партiю продуктiв переробки, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за її межi.

     1.7. При оформленнi ОМД не заповнюється акт про проведення митного огляду витрачених товарiв, визначений додатком 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     1.8. До витрачених товарiв, якi оформлюються за ОМД, не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митницi призначення.

2. Оформлення ОМД на витраченi товари

     2.1. ОМД на українськi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки iноземних товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично вивозяться за межi митної територiї України в складi продуктiв переробки.

     2.2. ОМД на iноземнi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки українських товарiв, розмiщених у митний режим переробки за межами митної територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично ввозяться на митну територiю України в складi продуктiв переробки.

     2.3. Пункт 2.3 глави 2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

3. Главу виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

4. Главу виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)
 
Директор Департаменту декларування та митних режимiв
В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.