ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2006 N 377


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 24.12.2003 N 909

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2006 р. за N 617/12491


     Вiдповiдно до статей 235 i 242 Митного кодексу України та з метою спрощення порядку митного оформлення українських товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки товарiв, що ввозилися в Україну з метою переробки, й iноземних товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки за межами митної територiї України, наказую:

     1. Унести змiни до Порядку застосування окремої митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 24.12.2003 N 909, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.12.2003 за N 1249/8570, виклавши його в редакцiї, що додається.

     2. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальниковi Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики внести вiдповiднi змiни до програмно-iнформацiйного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв".

     4. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом його висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митниць.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
24.12.2003 N 909
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 16.05.2006 N 377)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2006 р. за N 617/12491

ПОРЯДОК
застосування окремої митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалiзацiї положень статей 235 i 242 Митного кодексу України.

     1.2. Термiни вживаються в цьому Порядку в такому значеннi:

     українськi товари - товари, якi перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України та були витраченi на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що ввозилися для переробки;

     iноземнi товари - товари, якi були витраченi в процесi переробки українських товарiв, вивезених для переробки;

     витраченi товари - українськi (iноземнi) товари, витраченi на виконання операцiй з переробки iноземних (українських) товарiв, розмiщених у митних режимах переробки;

     окрема митна декларацiя (далi - ОМД) - письмова заява, що подається митному органу для митного оформлення витрачених товарiв;

     специфiкацiя довiльної форми (далi - СДФ) - список товарiв, що мiстить вiдомостi про цi товари, необхiднi для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення;

     продукти переробки - товари, що утворились унаслiдок виконання операцiй з переробки товарiв, попередньо розмiщених у режим переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї України);

     давальницька сировина - сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї.

     1.3. Iншi термiни вживаються у цьому Порядку в значеннях, установлених Митним кодексом України та iншими нормативно-правовими актами.

     1.4. При заповненнi ОМД використовуються бланки унiфiкованого адмiнiстративного документа форм МД-2, МД-3, формуляра-специфiкацiї форми МД-8 та СДФ.

     1.5. До форми, комплектностi, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявностi пiдчисток i помилок, розподiлу аркушiв i використання електронної копiї ОМД застосовуються вимоги, установленi Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами).

     1.6. ОМД подається митному органу для оформлення разом з ВМД на кожну партiю продуктiв переробки, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за її межi.

     1.7. При оформленнi ОМД не заповнюється акт про проведення митного огляду витрачених товарiв, визначений додатком 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719.

     1.8. До витрачених товарiв, якi оформлюються за ОМД, не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митницi призначення.

2. Оформлення ОМД на витраченi товари

     2.1. ОМД на українськi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки iноземних товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично вивозяться за межi митної територiї України в складi продуктiв переробки.

     2.2. ОМД на iноземнi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки українських товарiв, розмiщених у митний режим переробки за межами митної територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично ввозяться на митну територiю України в складi продуктiв переробки.

     2.3. При перемiщеннi через митний кордон України продуктiв переробки, отриманих у процесi виконання операцiй з переробки давальницької сировини iноземного замовника вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", ОМД не подається (за винятком випадкiв виготовлення готової продукцiї зi спiльним використанням давальницької сировини, частково закупленої iноземним замовником за iноземну валюту на митнiй територiї України та частково ввезеної на митну територiю України).

     У разi вивезення готової продукцiї, що вироблена зi спiльним використанням давальницької сировини, частково закупленої за iноземну валюту в Українi та частково ввезеної на митну територiю України, до митного оформлення разом з ВМД на готову продукцiю подається ОМД на частину давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України за iноземну валюту.

3. Порядок використання специфiкацiй довiльної форми при декларуваннi витрачених товарiв

     3.1. Використання СДФ замiсть додаткових аркушiв форми МД-3 або формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 ) допускається за рiшенням декларанта у випадках, якщо за ОМД декларується бiльше дев'яти найменувань витрачених товарiв.

     3.2. До комплектностi, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявностi пiдчисток i помилок, розподiлу аркушiв СДФ застосовуються вимоги, установленi Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами). Електронна копiя СДФ не подається.

     3.3. СДФ виготовляються декларантом у табличному виглядi з використанням засобiв комп'ютерної технiки на бiлому паперi формату А4. Технiчнi характеристики паперу мають забезпечувати належну якiсть вiдбиткiв службових штампiв i печаток митних органiв.

     3.4. СДФ повинна мiстити такi вiдомостi:

     реєстрацiйний номер ОМД (у правому верхньому кутку кожного аркуша СДФ);

     номер витраченого товару за порядком (починаючи з одиницi);

     найменування витрачених товарiв;

     чотиризначний код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД;

     кiлькiсть (в одиницях вимiру, вибраних декларантом);

     фактурну вартiсть товарiв, вiднесених до вiдповiдної товарної позицiї.

     3.5. У нижнiй частинi кожного аркуша СДФ проставляються прiзвище й iнiцiали декларанта, його пiдпис, який засвiдчується печаткою пiдприємства, що здiйснює декларування.

     3.6. Проставлення на СДФ вiдмiток посадовими особами митного органу здiйснюється згiдно з порядком, зазначеним у описi особливостей заповнення графи D ОМД.

4. Заповнення граф ОМД

     Декларантом заповнюються такi графи ОМД: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 40, 54.

     Графи 7, 40 i D заповнюються посадовою особою митного органу.

     Iншi графи ОМД не заповнюються.

     Графи 2, 3, 7, 8, 14, 23, 32, 54 заповнюються згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя).

Особливостi заповнення граф ОМД

Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється вiдповiдний лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК" або "IМ", у другому - код митного режиму "10" або "40", у третьому пiдроздiлi зазначається "ВТ" ("Витраченi товари").

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється при використаннi формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 та СДФ.

     У графi зазначається загальна кiлькiсть доданих до ОМД аркушiв формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 або СДФ.

Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарних позицiй, задекларованих за цiєю ОМД.

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют цифровий код валюти вартостi витрачених товарiв. У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами заявлена загальна фактурна вартiсть витрачених товарiв з урахуванням фактурної вартостi товарiв, зазначених у СДФ (у разi її використання) у валютi України.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"

     Наводиться перелiк вiдомостей про витраченi товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     При використаннi формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 або СДФ пiсля опису товарiв у графi вчиняється запис "Усього ______________ найменувань товарiв згiдно зi специфiкацiями на ______ аркушах".

Графа 33 "Код товару"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається чотиризначний код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД, опис якої зазначений у графi 31 ОМД.

Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури перемiщення товарiв.

     Першi двi цифри - код залежно вiд напрямку перемiщення товарiв: при вивезеннi витрачених товарiв за межi митної територiї України - "10", при ввезеннi витрачених товарiв на митну територiю України - "40";

     наступнi двi - зазначається код "00".

     останнi двi цифри коду - особливiсть перемiщення товарiв "53" або "54". У разi оформлення ОМД на давальницьку сировину, закуплену iноземним замовником на територiї України, особливiсть перемiщення товарiв "49".

Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     У графi зазначається реєстрацiйний номер ВМД на продукти переробки, у складi яких витраченi товари фактично перемiщуються через митний кордон України, за схемою заповнення графи 7 ВМД, передбаченою Iнструкцiєю.

     При цьому дев'ятизначний код митного органу та остання цифра поточного року зазначаються декларантом, а порядковий номер декларацiї вноситься посадовою особою митного органу.

Графа D

     При прийняттi ОМД до оформлення у графi D основного аркуша ОМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, що прийняла ОМД до оформлення, проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - ПМК), пiдпис i прiзвище.

     Вiдбиток штампа ПМК проставляється також на всiх додаткових аркушах ОМД (над графою C додаткових аркушiв форми МД-3, у графi D формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 i пiд реєстрацiйним номером ОМД на аркушах СДФ).

     Пiсля завершення митного оформлення продуктiв переробки та за вiдсутностi зауважень посадовою особою митного органу, що завершила таке оформлення, у графi D основного аркуша ОМД форми МД-2 проставляються вiдбиток штампа ПМК, пiдпис i прiзвище.

     Вiдбиток штампа ПМК проставляється також на всiх додаткових аркушах ОМД (у графi C додаткових аркушiв форми МД-3, у графi D формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 та в правому нижньому кутку на аркушах СДФ).

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.