Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2003 N 905


Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2003 р. за N 1246/8567

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 20 липня 2009 року N 680


     Вiдповiдно до статей 187, 243, 244, 245 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем (далi - Порядок), що додається.

     2. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу, зокрема шляхом його висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митниць.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

В.о. Голови Служби В.Я.Лозко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 24 грудня 2003 р. N 905
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 20 липня 2009 р. N 680)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 серпня 2009 р. за N 812/16828

ПОРЯДОК
застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, увезених на митну територiю України

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України з метою реалiзацiї положень статей 243 - 245 Митного кодексу України. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що помiщуються у митний режим знищення або руйнування.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     вiдходи знищення або руйнування - товари, що утворюються в процесi знищення або руйнування товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, якi за своїми властивостями не мають подальшого використання;

     видалення вiдходiв знищення або руйнування - здiйснення операцiй з вiдходами знищення або руйнування, якi не призводять до можливої їх рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання i передбаченi роздiлом А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120;

     залишки знищення або руйнування - товари, що утворюються в процесi знищення або руйнування товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, та мають господарську цiннiсть;

     операцiї зi знищення або руйнування товарiв - механiчна, фiзико-хiмiчна, бiологiчна або iнша обробка товарiв, у результатi якої утворюються вiдходи знищення або руйнування та/або залишки знищення або руйнування.

     3. Методи знищення або руйнування товарiв повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     унеможливлювати подальше вiдновлення первинних споживчих властивостей товарiв з метою використання їх за призначенням;

     забезпечувати дотримання законодавства про захист здоров'я населення й охорону навколишнього природного середовища;

     унеможливлювати вилучення поза митним контролем або пiдмiну знищуваних товарiв.

     4. Митнi органи не визнають як операцiю зi знищення або руйнування товарiв:

     використання для споживання тваринами товарiв, попередньо призначених для споживання людиною;

     проведення з товарами операцiй з переробки;

     отримання продуктiв переробки внаслiдок монтажу, складання, переробки або обробки товарiв;

     ремонт товарiв, включаючи їх вiдновлення;

     використання товарiв як таких, що полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому повнiстю витрачаються;

     використання товарiв не за їх призначенням.

II. Порядок розгляду заяви та надання дозволу митним органом

     1. У разi прийняття власником товарiв, увезених на митну територiю України, рiшення про їх знищення або руйнування дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування видається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого фактично буде здiйснюватися знищення або руйнування таких товарiв, на пiдставi письмової заяви власника або вповноваженої ним особи за формою, що визначається Державною митною службою України (далi - Держмитслужба).

     Перемiщення товарiв мiж митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають товари, що помiшуються у митний режим знищення або руйнування, та митним органом, у зонi дiяльностi якого буде здiйснюватися знищення або руйнування таких товарiв, здiйснюється на пiдставi погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, прийнятого в установленому законодавством порядку, та оформленого документа контролю за доставкою товарiв.

     2. Заява про застосування до товарiв митного режиму знищення або руйнування подається в одному примiрнику, реєструється митним органом i розглядається протягом п'яти робочих днiв з дати реєстрацiї.

     Для розгляду заяви разом з нею подаються:

     документи, що засвiдчують право заявника розпоряджатися товарами;

     дозволи на знищення або руйнування, наданi iншими органами державної влади, що здiйснюють вiдповiдно до їх компетенцiї контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон;

     копiя вiдповiдного дозвiльного документа, що засвiдчує право суб'єкта господарювання (далi - пiдприємство) проводити дiяльнiсть зi знищення або руйнування вiдповiдних товарiв (у випадках, передбачених законодавством);

     копiя договору про знищення або руйнування мiж власником товару та пiдприємством, що здiйснюватиме знищення або руйнування товарiв (якщо знищення або руйнування здiйснюватиметься пiдприємством);

     товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи;

     iншi документи, що мають вiдношення до проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв (за бажанням заявника).

     3. Якщо є можливiсть помiщення товарiв, щодо яких власником або вповноваженою ним особою прийнято рiшення про знищення або руйнування, у митний режим вiдмови на користь держави (крiм товарiв, визначених у Перелiку товарiв, що не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2003 N 1955), то митний орган повинен у письмовому виглядi запропонувати власнику або вповноваженiй ним особi використати цей митний режим.

     У разi згоди власника товарiв або вповноваженої ним особи з пропозицiєю митного органу цi товари помiщуються у митний режим вiдмови на користь держави.

     4. До надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування уповноважена посадова особа митного органу в обов'язковому порядку проводить огляд мiсця проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв вiдповiдно до статтi 61 Митного кодексу України зi складанням акта встановленої форми, в якому фiксується можливiсть забезпечення на територiї пiдприємства режиму зони митного контролю. Про результати попереднього огляду вповноважена посадова особа митного органу, яка провела огляд, подає доповiдну записку начальниковi митного органу. Ця доповiдна записка додається до заяви власника товарiв про помiщення їх у митний режим знищення або руйнування, що залишається в митному органi.

     5. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування оформлюється шляхом накладення начальником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу на заявi резолюцiї "Знищення або руйнування дозволено", яка завiряється вiдбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки вповноваженої особи.

     Копiя заяви з резолюцiєю про прийняте рiшення видається в установлений у пунктi 2 цього роздiлу строк власнику (вповноваженiй ним особi) або надсилається йому поштою (з повiдомленням про вручення).

     6. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування не надається у разi:

     неподання документiв, зазначених у пунктi 2 цього роздiлу;

     вiдсутностi можливостi забезпечення режиму зони митного контролю на територiї пiдприємства, що здiйснює знищення або руйнування товарiв;

     в iнших випадках, що визначаються законодавством.

     7. У разi вiдмови в наданнi дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування начальник або вповноважена посадова особа митного органу накладає на заявi резолюцiю "Знищення або руйнування заборонено" iз зазначенням причин вiдмови. Резолюцiя завiряється вiдбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки вповноваженої особи.

     Копiя заяви з резолюцiєю про прийняте рiшення видається в установлений у пунктi 2 цього роздiлу строк власнику (вповноваженiй ним особi) або надсилається йому поштою (з повiдомленням про вручення).

     8. Товари, у помiщеннi яких у митний режим знищення або руйнування було вiдмовлено, повиннi бути оформленi в iншому митному режимi або вивезенi за межi митної територiї України в установленому порядку.

III. Особливостi митного контролю i митного оформлення товарiв, що помiщуються у митний режим знищення або руйнування

     1. Декларування товарiв, що помiщуються у митний режим знищення або руйнування, здiйснюється шляхом заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами).

     2. Операцiї зi знищення або руйнування товарiв проводяться пiд митним контролем. Зазначенi операцiї проводяться пiсля прийняття митним органом вантажної митної декларацiї до митного оформлення.

     3. Для проведення на пiдприємствi, що здiйснює знищення або руйнування товарiв, операцiй зi знищення або руйнування товарiв, заявлених у митний режим знищення або руйнування, на територiї цього пiдприємства створюється зона митного контролю, у межах якої забезпечений належний режим з метою унеможливлення вилучення або пiдмiни товарiв.

     Зона митного контролю створюється у мiсцях, де безпосередньо будуть проводитися операцiї зi знищення або руйнування товарiв, їх зберiгання до моменту знищення або руйнування, зберiгання вiдходiв та/або залишкiв знищення або руйнування до завершення митних процедур у повному обсязi.

     З метою забезпечення дотримання режиму зони митного контролю митний орган має право встановлювати вiдповiдно до законодавства правила щодо пiдтримання режиму зони митного контролю у мiсцях, де безпосередньо будуть проводитися операцiї зi знищення або руйнування товарiв, їх зберiгання до моменту знищення або руйнування, зберiгання вiдходiв та/або залишкiв знищення або руйнування до завершення митних процедур у повному обсязi.

     4. Пiд час проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв повиннi бути присутнiми:

     1) власник товару або вповноважена ним особа;

     2) посадова особа пiдприємства, що здiйснює операцiї зi знищення або руйнування товарiв (якщо знищення або руйнування здiйснюватиметься пiдприємством);

     3) вiд митного органу, який видав дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування, крiм посадової особи, що проводить митне оформлення, - представники служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (за узгодженням з начальником цiєї служби), пiдроздiлу внутрiшньої безпеки (за дорученням Управлiння внутрiшньої безпеки Держмитслужби або в разi погодження керiвництвом митницi їх участi), посадова особа, вiдповiдальна за здiйснення контролю за перемiщенням через митний кордон товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi (у разi знищення або руйнування контрафактних товарiв).

     За фактом знищення або руйнування посадовою особою, що проводить митне оформлення, складається акт про знищення або руйнування товарiв (далi - Акт) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку. Пiдставою для завершення митного контролю за операцiєю зi знищення або руйнування товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, є Акт, який долучається до аркуша з позначенням "1/6" вантажної митної декларацiї, за якою здiйснювалося митне оформлення товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування.

     5. У випадках, визначених законодавством, власник товарiв або вповноважена ним особа забезпечує присутнiсть пiд час проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв посадових осiб iнших органiв державної влади.

     6. Акт пiдписується власником товарiв або вповноваженою ним особою, посадовою особою пiдприємства, що здiйснювало знищення або руйнування товарiв (якщо знищення або руйнування здiйснювалося пiдприємством), i посадовими особами, що були присутнi пiд час проведення операцiй зi знищення або руйнування.

     Копiя Акта надається представнику пiдприємства, що здiйснювало знищення або руйнування товарiв (якщо знищення або руйнування здiйснювалося пiдприємством).

     Копiя Акта також може надаватися власнику товарiв або вповноваженiй ним особi та посадовим особам iнших органiв державної влади, якi були присутнi пiд час проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв, на їх вимогу.

     7. Вiдповiдно до вимог, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи спецiально вповноваженими центральними органами державної влади вiдповiдно до їх компетенцiї, здiйснюється знищення або руйнування таких товарiв, як:

     лiкарськi й наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги та прекурсори:

     обладнання для виробництва, виготовлення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     неякiсна й небезпечна продукцiя;

     неякiснi або не придатнi до споживання товари (предмети) гуманiтарної допомоги:

     вiйськова, мисливська, спортивна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї;

     холодна й пневматична зброя;

     вибуховi речовини;

     спецiальнi засоби, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, засоби iндивiдуального захисту, засоби активної оборони й засоби для виконання спецiальних операцiй i оперативно-розшукових заходiв.

     8. Митне оформлення товарiв, що помiщуються у митний режим знищення або руйнування, завершується вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 N 439/10719 (зi змiнами), з урахуванням особливостей, викладених у цьому Порядку, пiсля проведення визначених у статтi 27 Митного кодексу України необхiдних для таких товарiв видiв контролю та складання Акта.

     9. Вiдходи та/або залишки знищення або руйнування, якi утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, перебувають пiд митним контролем до моменту помiщення їх у вiдповiдний митний режим у порядку, встановленому для товарiв, увезених на митну територiю України (крiм вiдходiв знищення або руйнування, якi пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства). Такi вiдходи та залишки повиннi бути помiщенi у вiдповiдний митний режим не пiзнiше 10 дiб з дня пiдписання Акта.

     На документах облiку таких вiдходiв та/або залишкiв уповноваженою посадовою особою митного органу проставляється штамп "Пiд митним контролем".

     10. Вiдходи знищення або руйнування, якi пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства, перебувають пiд митним контролем до моменту подання власником цих вiдходiв або вповноваженою ним особою документiв, якi пiдтверджують видалення вiдходiв (договорiв, актiв прийому-передачi, актiв видалення тощо) шляхом виконання операцiй, зазначених у позицiях D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120. Документи, якi пiдтверджують видалення вiдходiв, долучаються до вiдповiдної вантажної митної декларацiї, за якою здiйснювалося митне оформлення товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування.

     11. Митнi органи не вiдшкодовують перевiзнику, власниковi митного лiцензiйного складу, складу тимчасового зберiгання чи iншим особам будь-якi витрати, пов'язанi з транспортуванням, зберiганням товарiв, здiйсненням вантажних та iнших операцiй з ними, при здiйсненнi митного контролю й митного оформлення цих товарiв у митному режимi знищення або руйнування.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв I. М. Муратов

 

Додаток
до Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, увезених на митну територiю України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

________________________________
(назва митного органу)

____________ 20__ року ________________
(мiсце складання акта)

АКТ
про знищення або руйнування товарiв

Цей акт складено   про те, що
(посада, iнiцiали та прiзвище)
на територiї  
(точнi вiдомостi про мiсце здiйснення операцiй зi знищення або руйнування)
в присутностi:
1)  
(iнiцiали та прiзвище власника товарiв або вповноваженої ним особи)
2)   *
(посада, iнiцiали та прiзвище представника пiдприємства, що здiйснювало знищення або руйнування товарiв (якщо знищення або руйнування здiйснювалося пiдприємством)
3)  
(посади, iнiцiали та прiзвища присутнiх посадових осiб митного органу та iнших органiв державної влади)
 
 
 
проведено операцiї зi знищення або руйнування товарiв, заявлених у митний режим знищення або руйнування за ВМД N __________/__/_________ вiд ____________, шляхом
 
У результатi знищення або руйнування утворилися такi вiдходи та/або залишки знищення або руйнування:
N
з/п
Найменування та опис товару, необхiднi для його класифiкацiї Кiлькiсть,
одиниця вимiру
Примiтки
       
       
У результатi знищення або руйнування утворилися такi вiдходи знищення або руйнування, що пiдлягають видаленню:
N
з/п
Найменування та опис товару Кiлькiсть,
одиниць вимiру
Примiтки
       
       
Пiдписи:
1)  
(пiдпис, iнiцiали та прiзвище посадової особи, що склала акт)
2)   *
(пiдпис, iнiцiали та прiзвище власника товарiв або вповноваженої ним особи)
3)  
(пiдпис, посада, iнiцiали та прiзвище представника пiдприємства)
4)  
(посади, iнiцiали та прiзвища присутнiх посадових осiб митного органу та iнших органiв державної влади)
 
 
 
Копiю акта отримав:
 
(пiдписи, iнiцiали та прiзвища осiб, якi отримали копiю акта)
 
 

____________
     * Якщо знищення або руйнування здiйснюється пiдприємством.

(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 09.08.2005р. N 735, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.07.2009р. N 680)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.