Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012 N 386


Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форми заяви про вiдмову на користь держави

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 квiтня 2012 р. за N 498/20811


     Вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України, абзацу другого пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 жовтня 2011 року N 1016 "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України з питань митної справи" та Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     форму заяви про вiдмову на користь держави.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     наказ Державної митної служби України вiд 24 грудня 2003 року N 906 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перебувають пiд митним контролем", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1247/8568;

     пункт 9 наказу Державної митної служби України вiд 09 серпня 2005 року N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 2005 року за N 934/11214 (iз змiнами);

     пункт 4 наказу Державної митної служби України вiд 03 березня 2010 року N 190 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07 травня 2010 року за N 318/17613.

     3. Абзац шостий пункту 4 Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 09 серпня 2005 року N 735, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 2005 року за N 935/11215 (iз змiнами), виключити.

     4. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21.03.2012 N 386
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 квiтня 2012 р. за N 498/20811

ПОРЯДОК
застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

I. Загальнi положення

     1.1. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що перебувають пiд митним контролем, вiд яких власник вiдмовився на користь держави без будь-яких умов на свою користь.

     1.2. Умовою помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави є дозвiл митного органу, який видається в порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 року N 1955 "Деякi питання вiдмови на користь держави вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем".

     1.3. У разi прийняття власником товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, рiшення про вiдмову вiд цих товарiв на користь держави без будь-яких умов на свою користь дозвiл на помiщення цих товарiв у митний режим вiдмови на користь держави видається начальником або уповноваженою посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають такi товари, на пiдставi письмової заяви власника товарiв за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21 березня 2012 року N 386 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форми заяви про вiдмову на користь держави".

     1.4. Для розгляду заяви власник товарiв або уповноважена ним особа подає митному органу, в зонi дiяльностi якого перебувають товари, разом iз заявою оригiнали, а в разi їх вiдсутностi - копiї:

     документiв, що засвiдчують право власника товарiв розпоряджатися товарами;

     дозволiв, виданих iншими органами державної влади, що здiйснюють вiдповiдно до їх компетенцiї контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України;

     товаротранспортних та iнших товаросупровiдних документiв.

     До заяви власник товарiв або уповноважена ним особа може додатково додавати копiї iнших документiв, потрiбних для здiйснення митних процедур.

     1.5. Копiї доданих до заяви документiв завiряються написом "Копiя. Згiдно з оригiналом", пiдписом фiзичної особи/керiвника або уповноваженої особи пiдприємства - суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi iз зазначенням посади, прiзвища, iм'я, по батьковi, а також дати завiрення копiї та печаткою цього пiдприємства (у разi наявностi), зразок якої наведено в облiковiй картцi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     1.6. Пiсля завершення митного оформлення товарiв доданi до заяви копiї документiв долучаються до пакета документiв, що залишається в митному органi разом з вантажною митною декларацiєю.

     Оригiнали документiв, у разi їх подання, повертаються власнику товарiв або уповноваженiй ним особi.

II. Митний контроль i митне оформлення

     2.1. Митний контроль та митне оформлення товарiв, що розмiщуються у митному режимi вiдмови на користь держави, здiйснюються у встановленому законодавством порядку.

     Для здiйснення митного оформлення товарiв у режимi вiдмови на користь держави до митного органу не подаються документи, зазначенi у пунктi 1.4 роздiлу I цього Порядку, у разi якщо вони додавались до заяви.

     2.2. Для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв у митному режимi вiдмови на користь держави їх власник або уповноважена ним особа доставляє цi товари на склад митного органу в строк, що не перевищує трьох дiб з дня отримання дозволу на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

     Пiдставою для помiщення товарiв на склад митного органу є дозвiл митного органу на помiщення цих товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

     2.3. Облiк товарiв, що розмiщуються у митному режимi вiдмови на користь держави, ведеться тим митним органом, який здiйснив їх митне оформлення.

     2.4. Оподаткування товарiв, що ввезенi на митну територiю України й декларуються у митний режим вiдмови на користь держави, здiйснюється вiдповiдно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України та Закону України "Про Єдиний митний тариф" без застосування заходiв нетарифного регулювання.

     2.5. Митний орган вiдмовляє власнику товарiв або уповноваженiй ним особi в митному оформленнi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави у випадках, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 грудня 2003 року N 1955 "Деякi питання вiдмови на користь держави вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем", а також у разi неподання документiв, зазначених в абзацах першому - четвертому пункту 1.4 роздiлу I цього Порядку.

     2.6. Товари, у помiщеннi яких у митний режим вiдмови на користь держави було вiдмовлено, повиннi бути задекларованi в iншому митному режимi або вивезенi за межi митної територiї України.

     2.7. Митнi органи не вiдшкодовують перевiзнику та iншим особам будь-якi витрати, пов'язанi з транспортуванням, зберiганням товарiв, здiйсненням вантажних та iнших операцiй з ними при проведеннi митного контролю й митного оформлення в митному режимi вiдмови на користь держави.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21.03.2012 N 386

ФОРМА

Начальнику  
 
(найменування митного органу)

ЗАЯВА ПРО ВIДМОВУ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

Прошу надати вiдповiдно до статтi 246 Митного кодексу України дозвiл на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави
 
(найменування - для юридичної особи; прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи)
 
(код за ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi))
 
(мiсцезнаходження - для юридичної особи; мiсце проживання - для фiзичної особи)
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНУ ОПЕРАЦIЮ:
 
 
2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
 
 
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА / ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ:
 
 
Керiвник пiдприємства / фiзична особа    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М. П.

Зворотний бiк заяви

РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
 
 
 
СТРОК ДIЇ ДОЗВОЛУ / ОСОБЛИВI УМОВИ ДОЗВОЛУ / ПРИЧИНИ ВIДМОВИ:
 
 
 
     
(посада посадової особи митного органу) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М. П.
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.