Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 грудня 2003 року N 918


Про внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 сiчня 2004 р. за N 62/8661

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 9 серпня 2005 року N 735


     Вiдповiдно до статей 187, 204 - 211 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV i постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" наказую:

     1. Унести змiни до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 28.03.2000 N 173 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2000 за N 250/4471, виклавши його в редакцiї, що додається.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 09.08.2005 р. N 735)

     3. Управлiнню митних режимiв (Заяц В. В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу, зокрема шляхом його висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї його в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М. М.

Голова Служби М. М. Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 28 березня 2000 р. N 173
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 26 грудня 2003 р. N 918)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 сiчня 2004 р. за N 62/8661

ПОРЯДОК
застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV i з метою встановлення механiзму реалiзацiї положень статей 117, 204 - 211 Митного кодексу України.

     1.2. Дiя Порядку поширюється на товари, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємствами iз застосуванням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     1.3. Перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

     подання митному органу документiв на товари з обґрунтуванням пiдстав для їх тимчасового ввезення на митну територiю України (тимчасового вивезення за межi митної територiї України);

     надання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарiв, якi тимчасово ввозяться (вивозяться), у строки, що зумовленi метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строкiв, установлених Митним кодексом України;

     подання митному органу дозволу вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.

     1.4. До закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарiв, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), повинна:

     вивезти (увезти) цi товари згiдно iз зобов'язанням, наданим митному органу, або

     заявити про змiну митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України.

     1.5. Дозволяється зворотне вивезення (увезення) тимчасово ввезених (вивезених) товарiв однiєю чи кiлькома партiями.

     1.6. При зворотному вивезеннi за межi митної територiї України або зворотному ввезеннi на цю територiю товари можуть бути пропущенi через митний кордон України будь-яким митним органом. При цьому митний орган зобов'язаний повiдомити про це митницю оформлення.

     1.7. Для митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з метою тимчасового ввезення на митну територiю України (тимчасового вивезення за межi цiєї територiї) чи з метою виконання наданого митному органу зобов'язання про їх зворотне вивезення (увезення), митному органу подається вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) або iнший документ, визначений законодавством України.

     1.8. Митне оформлення партiї товарiв, митна вартiсть якої не перевищує суми, еквiвалентної 100 євро, здiйснюється за листом пiдприємства без подання ВМД.

     Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на товари, що:

     класифiкуються згiдно з 1 - 24 групами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     обкладаються акцизним збором;

     обкладаються вивiзним митом;

     пiдлягають державному експортному контролю;

     розмiщенi в режимi митного складу;

     розмiщенi в режимi спецiальної митної зони.

2. Визначення основних термiнiв

     2.1. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     митниця оформлення - митний орган, що здiйснює митне оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     умовне повне звiльнення вiд оподаткування - звiльнення вiд оподаткування пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), якщо таке перемiщення здiйснюється з дотриманням умов, установлених законодавством України;

     виставка - захiд, пов'язаний з демонстрацiєю товарiв, просуванням їх на внутрiшнiй та зовнiшнiй ринок i вивченням з цiєю метою кон'юнктури ринку (за винятком виставок, органiзованих для власних цiлей у магазинах чи торгових примiщеннях з метою продажу iноземних товарiв);

     ярмарок - захiд, що безпосередньо пов'язаний з торгiвлею (роздрiбною чи оптовою) i проводиться в певному мiсцi у визначений строк;

     органiзатор виставки (ярмарку) - пiдприємство будь-якої форми власностi, що вiдповiдно до свого статуту займається органiзацiєю виставок (ярмаркiв);

     розпорядник виставки (ярмарку) - пiдприємство, якому органiзатор виставки (ярмарку) доручає виконати весь комплекс заходiв з її (його) пiдготовки та проведення;

     учасники виставки (ярмарку) - пiдприємства, установи, органiзацiї, що уклали з органiзатором виставки (ярмарку) договiр про участь у виставцi (ярмарку);

     виставковi товари - товари, що використовуються як експонати (у тому числi в обмеженiй кiлькостi алкогольнi напої й тютюновi вироби) або призначаються для облаштування павiльйонiв, стендiв чи експозицiй на виставках (ярмарках).

     2.2. Iншi термiни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у статтях 1, 204 - 211 Митного кодексу України.

3. Допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     3.1. Рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, визначеному постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)".

     3.2. Допущення до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, можливе лише за умови надання заiнтересованою особою зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) таких товарiв до закiнчення строку їх придатностi.

     3.3. Митнi органи не допускають товари до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливостi їх iдентифiкувати, а також за вiдсутностi гарантiй їх повернення.

     3.4. Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України чи тимчасово вивозяться за межi цiєї територiї, митним органом уживаються заходи, визначенi статтею 64 Митного кодексу України.

     3.5. Для пiдтвердження незмiнного стану товарiв, що були тимчасово ввезенi на митну територiю України чи тимчасово вивезенi за межi цiєї територiї, можуть залучатися спецiалiсти й експерти вiдповiдно до положень статтi 65 Митного кодексу України.

     3.6. Допускається надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територiю України (тимчасове вивезення за межi цiєї територiї України) пiд зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) з умовним повним звiльненням вiд оподаткування щодо:

     товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях чи iнших подiбних заходах;

     професiйного обладнання, необхiдного особам, якi прибувають в Україну (виїжджають з України), для пiдготовки репортажiв, здiйснення записiв або передач для засобiв масової iнформацiї або зйомки фiльмiв;

     контейнерiв, пiддонiв, упаковки, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерцiйною операцiєю, але ввезення (вивезення) яких саме по собi не є комерцiйною операцiєю;

     зразкiв товарiв, предметiв та рекламних фiльмiв за умови, що вони залишаються власнiстю особи, яка перебуває або проживає за межами територiї тимчасового ввезення (вивезення), i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру;

     товарiв, що ввозяться (вивозяться) з освiтнiми, науковими чи культурними цiлями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для полiпшення дозвiлля морякiв, а також будь-яких iнших товарiв, що ввозяться (вивозяться) у рамках навчальної, наукової або культурної дiяльностi;

     товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей;

     матерiалiв для реклами та туризму;

     запасних частин i обладнання, призначених для використання в процесi ремонту чи технiчного обслуговування транспортних засобiв, тимчасово ввезених на митну територiю України або тимчасово вивезених з неї;

     iнших товарiв вiдповiдно до Законiв України.

     3.7. Забороняється надання дозволу на тимчасове ввезення на митну територiю України (тимчасове вивезення за її межi) таких товарiв:

     заборонених до ввезення (вивезення) згiдно iз законодавством;

     заборонених до транзиту через митну територiю України згiдно iз законодавством;

     що перемiщуються через митний кордон України за договорами купiвлi-продажу, мiни, консигнацiї, фiнансового лiзингу (оренди), маркетингу, про спiльну дiяльнiсть та iншими договорами, якщо на пiдставi цих договорiв вiдбувається передання права власностi на такi товари.

4. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) щодо окремих видiв товарiв

     4.1. Вiдповiдно до статтi 211 Митного кодексу України та пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" митне оформлення в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) окремих видiв товарiв здiйснюється за умови гарантування додержання цього режиму.

     4.2. За умови надання заiнтересованою особою гарантiї митному органу щодо додержання режиму тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється митне оформлення товарiв, що:

     класифiкуються згiдно з 1 - 24 групами УКТЗЕД;

     обкладаються акцизним збором;

     обкладаються вивiзним митом.

     4.3. Якщо митному органу надається гарантiя у виглядi грошової застави, то сума такої застави повинна дорiвнювати сумi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi пiдлягали б сплатi в разi ввезення (вивезення) товарiв у митному режимi iмпорту (експорту).

     4.4. При виконаннi зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) грошова застава повертається за заявою особи, яка її внесла.

     У разi змiни митного режиму грошова застава зараховується в рахунок сплати податкiв i зборiв, що пiдлягають оплатi при митному оформленнi в обраному митному режимi.

     4.5. У разi невиконання зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) товарiв, за винятком випадкiв, коли це сталося внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, грошова застава поверненню не пiдлягає й зараховується до Держбюджету України в установленому порядку.

     4.6. Факт аварiї або дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце за межами митної територiї України, повинен бути пiдтверджений документами, виданими органами влади країни, у якiй сталася аварiя чи виникли обставини непереборної сили. Такi документи набирають юридичної сили в Українi пiсля консульської легалiзацiї, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

5. Строк тимчасового ввезення (вивезення) та його продовження

     5.1. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв зумовлюється метою такого ввезення (вивезення), але не повинен перевищувати строкiв, установлених Митним кодексом України.

     5.2. Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) становить один рiк з дня ввезення на митну територiю України (вивезення з митної територiї України) товарiв.

     5.3. З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарiв, а також iнших обставин строк тимчасового ввезення (вивезення) може бути продовжений вiдповiдним митним органом на пiдставi заяви заiнтересованої особи, поданої до закiнчення цього строку. Заява подається митному органу разом з iншими документами, що обґрунтовують потребу такого продовження.

     5.4. Порядок прийняття рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) вiдповiдає Порядку прийняття рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855.

     При цьому обов'язковою умовою продовження строку тимчасового ввезення є проведення перевiрки вiдповiдностi фактичної кiлькостi, стану тимчасово ввезених товарiв вiдомостям, заявленим у ВМД, а також використання цих товарiв з метою, заявленою митному органу при їх ввезеннi вiдповiдно до пунктiв 6.2 - 6.4 цього Порядку.

     5.5. У разi прийняття рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товари пiдлягають вивезенню (увезенню) у строк, установлений митним органом. Цей строк повинен бути встановлений з урахуванням часу, потрiбного для транспортування тимчасово ввезених (вивезених) товарiв.

6. Здiйснення контролю за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     6.1. Здiйснення контролю за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) i за зворотним вивезенням (увезенням) тимчасово ввезених (вивезених) товарiв покладається на митницю оформлення.

     6.2. Митниця оформлення проводить перевiрку вiдповiдностi фактичної кiлькостi й стану тимчасово ввезених товарiв вiдомостям, заявленим у ВМД, а також використання цих товарiв з метою, зазначеною в документах, на пiдставi яких приймалося рiшення про допущення цих товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) та здiйснювалося їх митне оформлення.

     6.3. За результатами перевiрки складається акт про проведення митного огляду товарiв та iнших предметiв установленої форми.

     У цьому актi посадовою особою митного органу, яка провела перевiрку, зазначається iнформацiя про фактичну кiлькiсть i стан товарiв, їх комплектнiсть та вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у ВМД, даним, установленим пiд час перевiрки.

     6.4. Тимчасово ввезенi (вивезенi) товари перебувають на контролi в митницi оформлення до надходження пiдтвердження про їх фактичне зворотне вивезення (увезення) або до митного оформлення їх в iншому митному режимi, який допускається щодо цих товарiв законодавством України.

     6.5. При виявленнi митним органом фактiв використання тимчасово ввезених (вивезених) товарiв з будь-якою iншою метою, крiм тiєї, що була заявлена митному органу, а також у разi невиконання особою, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) цих товарiв, такого зобов'язання в установлений строк, митний орган розглядає питання наявностi в дiях цiєї особи порушення митних правил.

     6.6. Якщо товари, на тимчасове ввезення (вивезення) яких був наданий дозвiл, не можуть бути своєчасно вивезенi (увезенi) унаслiдок накладення на них арешту, то вимога митного органу щодо виконання зобов'язання про зворотне вивезення (увезення) цих товарiв призупиняється на час арешту.

     Пiдставою для призупинення такої вимоги є заява заiнтересованої особи, що подається митному органу разом з документами, якi пiдтверджують накладення арешту на товари. Цi документи повиннi бути виданi органами влади, якими вчинено арешт товарiв. Документи, виданi органами влади iноземної держави, набирають юридичної сили в Українi пiсля їх консульської легалiзацiї, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

7. Особливостi здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, призначених для демонстрацiї або використання на виставках, ярмарках, конференцiях чи iнших подiбних заходах

     7.1. Виставковi товари допускаються до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) за умови подання органiзатором, розпорядником чи учасником виставки (ярмарку) митницi оформлення разом iз заявою документiв, що мiстять вiдомостi про:

     мету, час i мiсце проведення виставки (ярмарку);

     органiзатора та розпорядника виставки (ярмарку);

     осiб, вiдповiдальних за зворотне вивезення (увезення) товарiв (прiзвища, iм'я та по батьковi, адреси й телефони).

     7.2. Виставковi товари допускаються до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) у кiлькостi чи обсязi, що в розумнiй мiрi вiдповiдає призначенню таких товарiв.

     7.3. Представницькi й рекламнi товари, що будуть витраченi в процесi виставки (ярмарку) з презентацiйною та рекламною метою, пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту (або експорту) згiдно iз законодавством.

     7.4. Якщо учасником виставки (ярмарку) є нерезидент України, який не має представництва в Українi, то зобов'язання про зворотне вивезення виставкових товарiв надається органiзатором (розпорядником) виставки (ярмарку).

     7.5. Митне оформлення виставкових товарiв здiйснюється митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований учасник виставки (ярмарку) або проводиться виставка (ярмарок).

     7.6. Виставковi товари тимчасово ввозяться на територiю України (вивозяться за її межi) на строк проведення виставки (ярмарку) з урахуванням часу, потрiбного для транспортування експонатiв, монтажу та демонтажу експозицiї.

     7.7. Контроль за зворотним вивезенням (увезенням) виставкових товарiв покладається на митницю оформлення.

     7.8. Згiдно з поданою митницi оформлення заявою заiнтересованої особи строк тимчасового ввезення (вивезення) виставкових товарiв може бути продовжений вiдповiдно до роздiлiв 5, 6 цього Порядку.

     7.9. Протягом усього строку тимчасового ввезення виставкових товарiв цi товари не можуть бути переданi в користування чи використанi як винагорода.

     7.10. Транспортнi засоби, особистi речi, валютнi й культурнi цiнностi та iншi товари, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами - представниками (персоналом) учасникiв виставки (ярмарку), пiдлягають митному оформленню окремо вiд виставкових товарiв вiдповiдно до законодавства як товари, що перемiщуються фiзичними особами.

     7.11. Порядок митного оформлення товарiв, призначених для використання при проведеннi наукових, культурних, освiтнiх та iнших подiбних заходiв, аналогiчний порядку, викладеному в пунктах 7.1 - 7.10 цього Порядку, з урахуванням того, що замiсть органiзатора (розпорядника, учасника) виставки (ярмарку) виступає органiзатор (розпорядник, учасник) вiдповiдного заходу.

8. Прикiнцевi положення

     8.1. Норми природного зношення й утрат при транспортуваннi товарiв можуть визначатися стандартами, технiчними умовами та iншими нормативними документами.

     8.2. Товари, що перемiщуються через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), пiдлягають контролю вiдповiдно до статтi 27 Митного кодексу України.

Начальник Управлiння митних режимiв В. В. Заяц

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 26 грудня 2003 р. N 918

ФОРМА ЗАЯВИ
про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення)

Форма втратила чиннiсть

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 9 серпня 2005 року N 735)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.