Документ скасований: Наказ Мінфіну № 487 від 30.04.2015

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

24.12.2003 N 908


Про затвердження Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2003 р. за N 1248/8569

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 3 березня 2010 року N 190


     Вiдповiдно до статтi 79 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв" (зi змiнами та доповненнями) i з метою спрощення порядку митного оформлення деяких видiв товарiв наказую:

     1. Затвердити Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв, що додається.

     2. Унести до роздiлу 9 додатка 11 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами та доповненнями), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, таку змiну: цифри та слова "9104 Резервна позицiя" замiнити цифрами й словами "9104 Заява про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку".

     3. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у 15-денний строк пiсля введення в дiю цього наказу допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог пункту 2 цього наказу.

     5. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинностi Митним кодексом України.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

В.о. Голови Служби В.Я.Лозко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
24.12.2003 N 908
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 грудня 2003 р. за N 1248/8569

ПОЛОЖЕННЯ
про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв

     Це Положення розроблено з метою спрощення порядку митного оформлення товарiв, зазначених у статтi 79 Митного кодексу України, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємствами.

     Дiя цього Положення не поширюється на товари, що перемiщуються вiдповiдно до Порядку митного оформлення вiйськової технiки та вiйськових транспортних засобiв, якi перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 63, та Порядку митного контролю й митного оформлення вiйськової технiки та вiйськових транспортних засобiв, що перетинають державний кордон України з метою використання їх при проведеннi заходiв оперативно-тактичного характеру, затвердженого наказом Державної митної служби вiд 01.12.2003 N 812 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.12.2003 за N 1166/8487.

(преамбула у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

1. Загальнi положення

     1.1. У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:

     заходи нетарифного регулювання - адмiнiстративнi заходи регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi: лiцензування, квотування, реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), сертифiкацiя товарiв тощо;

     товари гуманiтарної допомоги - цiльова адресна безоплатна допомога в натуральнiй формi, що подається iноземними та вiтчизняними донорами з гуманних мотивiв одержувачам гуманiтарної допомоги в Українi чи за кордоном, якi потребують її у зв'язку iз соцiальною незахищенiстю, матерiальною незабезпеченiстю, важким фiнансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслiдок стихiйного лиха, аварiї, епiдемiї чи епiзоотiї, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, що створюють загрозу для життя й здоров'я населення, або з тяжкою хворобою конкретних фiзичних осiб. Товари визнаються гуманiтарною допомогою в порядку, установленому законодавством України;

     товари мiжнародної технiчної допомоги - товари, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України надаються донорами на безоплатнiй основi Українi для здiйснення програм, проектiв мiжнародної технiчної допомоги з метою проведення реформ i реалiзацiї програм соцiально-економiчного розвитку України;

     товари, що мають обмежений строк зберiгання, - товари, строк придатностi яких до споживання визначено виробником цього продукту згiдно iз законодавством. Протягом цього строку органолептичнi, фiзико-хiмiчнi, медико-бiологiчнi та iншi характеристики товарiв повиннi вiдповiдати чинним в Українi нормам i правилам у разi додержання вiдповiдних умов зберiгання;

     товари, що потребують особливого режиму зберiгання, - швидкопсувнi товари, якi потребують при перевезеннi та зберiганнi дотримання спецiальних умов (охолодження, обiгрiву, вентилювання, догляду за товаром чи тарою тощо) для запобiгання впливу на цi товари високих або низьких температур повiтря, а також iнших факторiв зовнiшнього середовища;

     товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи (далi - товаросупровiднi документи) - документи, що прямують разом з товарами й мiстять данi про товари, якi перемiщуються через митний кордон України, у тому числi документи (документ контролю за доставкою, товаротранспортна накладна, коносамент, книжка МДП, рахунок-фактура (рахунок-проформа), вiдвантажувальна специфiкацiя, пакувальний лист тощо), за якими здiйснюється їх перемiщення.

     1.2. Термiни "живi тварини", "органи та iншi анатомiчнi матерiали людини для потреб трансплантацiї", "пiдприємство", "уповноважена особа", "радiоактивнi матерiали" уживаються в цьому Положеннi в значеннях, установлених Законами України "Про ветеринарну медицину", "Про трансплантацiю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi", Митним кодексом України, Законом України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" вiдповiдно.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.3. Дiя цього Положення поширюється на такi види товарiв, як живi тварини, органи й iншi анатомiчнi матерiали людини для потреб трансплантацiї, товари, що мають обмежений строк чи особливий режим зберiгання, радiоактивнi матерiали, товари мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги, а також на iншi товари, зазначенi в частинi першiй статтi 79 Митного кодексу України (далi - товари), що перемiщуються через митний кордон України й надалi розмiщуються в митнi режими iмпорту, експорту (крiм товарiв, що експортуються за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними на вiдшкодувальнiй основi), тимчасового ввезення (вивезення).

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.4. Спрощений порядок митного оформлення застосовується до товарiв на пiдставi рiшення митного органу за умов, установлених пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв".

2. Порядок прийняття митним органом рiшення про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку

     2.1. Рiшення про проведення митного оформлення товарiв у вiдповiдному митному режимi в спрощеному порядку приймає начальник або вповноважена посадова особа митного органу на пiдставi заяви пiдприємства, якому належать товари, за формою, що визначається Державною митною службою України.

(абзац перший пункту 2.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 09.08.2005 р. N 735)

     Заява подається митному органу (у двох примiрниках) разом з копiями документiв, потрiбних для прийняття рiшення, i реєструється митним органом або його пiдроздiлом у день її надходження. Заява має бути розглянута негайно.

     2.2. До заяви додаються копiї таких документiв, що пiдтверджують викладенi в нiй вiдомостi:

     1) зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, органу державної влади чи iнших документiв (якщо, перемiщення товарiв здiйснюється без укладення зовнiшньоекономiчного контракту (договору), якi вiдповiдно до законодавства України визначають мету й умови перемiщення товарiв через митний кордон України;

     2) облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     3) товаросупровiдних документiв (за наявностi);

     4) дозволiв (довiдок) i лiцензiй органiв державної влади, свiдоцтва про вiдповiднiсть (визнання), картки реєстрацiї-облiку тощо (у випадках, установлених законодавством України) (за наявностi);

     5) документiв (за наявностi), що вiдповiдно до законодавства України є пiдставою для визначення митної вартостi (якщо товари пiд час увезення на митну територiю (вивезення за межi митної територiї) України обкладаються податками й зборами (обов'язковими платежами) вiдповiдно до законодавства України) та коду товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     6) платiжного доручення на переказ на вiдповiдний рахунок митного органу коштiв на суму податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством України.

     Заявник може подавати також iншi документи (їх копiї), якi можуть бути взятi до уваги митним органом при розглядi заяви.

     2.3. Копiї поданих документiв завiряються написом "Копiя. Згiдно з оригiналом", печаткою пiдприємства, зразок якої наведено в облiковiй картцi пiдприємства, i пiдписом керiвника або вповноваженої особи пiдприємства з обов'язковим зазначенням їх посади, прiзвища, iменi, по батьковi, а також дати завiрення копiї.

     2.4. Рiшення про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку оформлюється шляхом накладення на обох примiрниках заяви резолюцiї "Митне оформлення в спрощеному порядку дозволено".

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв у спрощеному порядку на обох примiрниках заяви накладається резолюцiя "У митному оформленнi в спрощеному порядку вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови.

     Вiдповiдна резолюцiя скрiплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     Один примiрник заяви з резолюцiєю начальника або вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органi з пакетом документiв, другий - видається чи надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) заявниковi (або вповноваженiй ним особi).

     2.5. Заява ставиться на облiк у пiдроздiлi митного органу, що здiйснює митний контроль i митне оформлення (далi - ПМО).

     З метою облiку таких заяв i вiдомостей про товари ПМО веде журнал облiку заяв про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку (далi - Журнал облiку), до якого вносяться такi вiдомостi:

     дата й реєстрацiйний номер заяви;

     назва, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ), юридична адреса вiдправника (одержувача);

     найменування та кiлькiсть оформлених товарiв;

     кiнцева дата подання вантажної митної декларацiї (далi - ВМД);

     номер та дата оформленої ВМД.

     За рiшенням начальника митного органу до Журналу облiку можуть уноситись iншi додатковi вiдомостi.

     Заява й копiї документiв, доданих до неї, зберiгаються в окремiй справi разом з документами, що подавалися до оформлення, а також складеними посадовими особами митного органу пiд час митного оформлення товарiв (акт про проведення митного огляду товарiв та iнших предметiв тощо).

     Пiсля оформлення ВМД заява знiмається з облiку й разом з доданими до неї документами долучається до аркуша з позначенням "1/6" цiєї ВМД.

(абзац десятий пункту 2.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     2.6. У разi надання дозволу на митне оформлення товарiв у спрощеному порядку митний орган резервує кошти пiдприємства, що перебувають на вiдповiдному рахунку митного органу, у сумi, потрiбнiй для сплати встановлених законодавством України податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

3. Митне оформлення

     3.1. Товари разом з оригiналами документiв на них, зазначених у пунктi 2.2 цього Положення, пред'являються до оформлення в ПМО, у якому перебуває на облiку заява про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку.

     Якщо копiї якихось iз цих документiв не подавалися разом iз заявою, то подаються їх оригiнали й копiї, завiренi пiдприємством вiдповiдно до пункту 2.3 цього Положення.

     Документи подаються разом iз реєстром документiв, завiреним пiдприємством, iз зазначенням у ньому реєстрацiйного номера заяви про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку.

(абзац третiй пункту 3.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3.2. Митне оформлення проводиться вповноваженою посадовою особою ПМО.

     Пiд час митного оформлення вповноваженою посадовою особою ПМО забезпечується iдентифiкацiя (найменування й код товару згiдно з УКТЗЕД, країна походження, митна вартiсть тощо) товарiв для застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання, нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), установлених законодавством України.

     Iдентифiкацiя здiйснюється шляхом застосування форм контролю, установлених Митним кодексом України. Застосування певних форм та обсяг контролю визначаються начальником або вповноваженою посадовою особою ПМО залежно вiд характеристик пiдприємства (наявностi фактiв порушень законодавства, митних правил, застосування санкцiй згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"; тривалостi провадження зовнiшньоекономiчної дiяльностi та її напрямiв; вiдповiдностi здiйснюваної зовнiшньоекономiчної операцiї видам економiчної дiяльностi пiдприємства тощо), найменування й характеристик товару (митної вартостi; країни походження; коду за УКТЗЕД; належностi до групи ризику; наявностi в реєстрi товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, та в iнших базах даних, якi веде Держмитслужба України), оподаткування товарiв i застосування до них заходiв нетарифного регулювання, а також орiєнтувань митних та iнших державних органiв.

     У разi проведення митного огляду його результати вiдображаються в актi про проведення митного огляду товарiв та, у разi необхiдностi, додаткових аркушах за формами, наведеними в додатках 2 i 4 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами). Замiсть номера ВМД в актi про проведення митного огляду товарiв та додатковому аркушi до нього зазначаються код заяви про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку згiдно iз Класифiкатором документiв, що затверджується Держмитслужбою, та реєстрацiйний номер цiєї заяви.

(абзац четвертий пункту 3.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3.3. При митному оформленнi товарiв у спрощеному порядку заходи нетарифного регулювання застосовуються до них у випадках i порядку, установлених законодавством України.

     3.4. Податки i збори (обов'язковi платежi) та плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (у разi її нарахування), справляються в установленому законодавством порядку за ВМД.

(пункт 3.4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3.5. У разi виявлення невiдповiдностi вiдомостей, що мiстяться в поданих документах, пред'явленим товарам до митного огляду можуть залучатися посадовi особи митного органу, уповноваженi на здiйснення контролю за правильнiстю визначення коду товару за УКТЗЕД, країни походження, митної вартостi, дотриманням прав iнтелектуальної власностi, а також посадовi особи вiддiлень (служб) по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил.

(абзац перший пункту 3.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     Якщо виявленi невiдповiдностi впливають на умови оподаткування товарiв чи застосування до них заходiв нетарифного регулювання, то за умови вiдсутностi ознак порушення митних правил подальше митне оформлення таких товарiв здiйснюється на загальних пiдставах.

     3.6. Пiсля здiйснення щодо цих товарiв необхiдних видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 27 Митного кодексу України, i за вiдсутностi зауважень уповноважена посадова особа ПМО проставляє в товаросупровiдних документах вiдтиски штампа "Пiд митним контролем" i особистої номерної печатки, зазначає дату й реєстрацiйний номер заяви.

     3.7. Оформленi вiдповiдно до пункту 3.6 цього Положення товаросупровiднi документи свiдчать про надання заявниковi митним органом дозволу розпоряджатися товарами згiдно з метою, заявленою митному органу.

     3.8. ВМД подається до оформлення в строк, зазначений у заявi, який не може перевищувати 30 днiв вiд дати подання заяви.

     Оформлення ВМД проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

(абзац другий пункту 3.8 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     Документи та їх копiї, якi вже подавалися до оформлення, повторно не подаються.

(абзац третiй пункту 3.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     Митний огляд товарiв пiд час оформлення ВМД не проводиться.

     3.9. Погодження питання митного оформлення товарiв поза мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснюється в порядку, установленому законодавством України.

     ВМД подається митному органу, яким був наданий дозвiл на митне оформлення товарiв у спрощеному порядку.

4. Прикiнцевi положення

     4.1. При перемiщеннi мiж митними органами товарiв, що перебувають пiд митним контролем та щодо яких надано дозвiл на митне оформлення в спрощеному порядку чи якi оформлено в спрощеному порядку, заходи гарантування доставки в митницю призначення застосовуються у випадках i порядку, установлених законодавством України.

     4.2. Контроль за доставкою товарiв, митне оформлення яких проведено або передбачається проводити в спрощеному порядку вiдповiдно до цього Положення, здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства України з питань митної справи.

(пункт 4.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)
 
Начальник Управлiння митних режимiв
В.В.Заяц

 

Додаток
до Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв

ФОРМА ЗАЯВИ
про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку

Додаток втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 9 серпня 2005 року N 735)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.