Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 6 серпня 2009 року N 728


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 жовтня 2009 р. за N 944/16960


     Вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, а також з метою удосконалення механiзму застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) з урахуванням положень Конвенцiї про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулi 26 червня 1990 року, Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур (у редакцiї, змiненiй Протоколом про внесення змiн до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур, вчиненим 26 червня 1999 року в м. Брюсселi) наказую:

     1. Внести змiни до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 28.03.2000 N 173, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2000 за N 250/4471 (далi - Порядок), виклавши його в новiй редакцiї, що додається.

     2. Затвердити Змiни до Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затверджених наказом Держмитслужби вiд 09.08.2005 N 735, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 935/11215, що додаються.

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Муратов I. М.) та Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) у строк вiд дати державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України до дати набрання чинностi цим наказом доопрацювати програмно-iнформацiйне забезпечення для реалiзацiї положень Порядку.

     5. Начальникам регiональних митниць та митниць довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 60 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О. О.

Голова Державної митної служби України А. В. Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстерства фiнансiв України I. I. Уманський
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 28 березня 2000 р. N 173
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 6 серпня 2009 р. N 728)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 жовтня 2009 р. за N 944/16960

ПОРЯДОК
застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статей 187, 117, 204 - 211 Митного кодексу України (далi - Кодекс), Конвенцiї про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулi 26.06.90 (далi - Стамбульська конвенцiя), Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур (у редакцiї, змiненiй Протоколом про внесення змiн до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур, вчиненим 26.06.99 у м. Брюсселi), постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)".

     2. Цей Порядок визначає механiзм застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, в порядку, установленому для пiдприємств вiдповiдно до законодавства, а також особливостi здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до зазначеного митного режиму.

     3. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     1) заява - письмова заява пiдприємства, форма якої затверджена наказом Державної митної служби України вiд 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 934/11214, та в якiй мiстяться вiдомостi, передбаченi Правилами заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затвердженими цим наказом (далi - Правила заповнення заяви пiдприємства);

     2) iдентифiкацiйнi ознаки - серiйнi, заводськi та iншi номери товару, iнформацiя щодо клейма, а також iншi ознаки, що дозволяють однозначно iдентифiкувати товар;

     3) митниця оформлення - регiональна митниця (митниця), якою здiйснено митне оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     4) органiзатор заходу - будь-яка особа, що займається органiзацiєю заходу;

     5) розпорядник заходу - особа - резидент, якiй органiзатор заходу доручає виконати певнi дiї, спрямованi на його пiдготовку та проведення (у тому числi перевезення, декларування товарiв тощо);

     6) товари для заходу - товари, призначенi для показу чи використання на заходах;

     7) українськi товари - товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     8) умовне повне звiльнення вiд оподаткування - звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) при митному оформленнi товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), застосування якого передбачає дотримання певних умов та обмежень пiд час перебування товарiв у цьому митному режимi;

     9) учасник заходу - особа, що експонує товари на заходi;

     10) цiльове використання - використання товарiв з метою, зазначеною в документах, на пiдставi яких приймалося рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     Термiн "товари" вживається у значеннi, визначеному в Кодексi.

     4. Режим тимчасового вивезення застосовується до товарiв, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України.

     Режим тимчасового ввезення застосовується до товарiв, що ввозяться на митну територiю України (крiм товарiв, що попередньо вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi тимчасового вивезення або переробки за межами митної територiї України), а також до товарiв, що ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими переробки на митнiй територiї України, митного складу, спецiальної митної зони, транзиту, магазину безмитної торгiвлi за умови виконання всiх належних процедур i вимог законодавства щодо помiщення товарiв у режим тимчасового ввезення.

     5. Не пiдлягають помiщенню у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товари, якщо:

     немає можливостi їх iдентифiкувати;

     вiдсутнi гарантiї їх повернення;

     ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України та транзит територiєю України цих товарiв заборонено законами України.

     6. Товари, що перемiщуються через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), крiм митного контролю, пiдлягають також iншим видам контролю, що визначенi в статтi 27 Кодексу та встановленi законодавством для цих товарiв.

     7. Для цiлей застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) норми природного зношення товарiв, а також норми втрат за нормальних умов транспортування товарiв можуть визначатися стандартами, технiчними умовами та iншими нормативними документами.

     8. Здiйснення митного контролю за товарами, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), а також обмiн iнформацiєю мiж митними органами стосовно цих товарiв забезпечуються шляхом занесення вiдомостей, передбачених цим Порядком, до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України (далi - ЄАIС) вiдповiдно до положень цього Порядку та Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 17.12.2007 N 1058, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.12.2007 за N 1415/14682 (далi - Порядок митного оформлення книжок (карнетiв) А.Т.А.).

II. Допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     1. Рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)".

     2. Для прийняття рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) митному органу подається заява, за винятком випадкiв, визначених законодавством.

     Разом iз заявою подаються оригiнали або завiренi в установленому порядку копiї:

     документiв на товари з обґрунтуванням мети їх тимчасового перебування на митнiй територiї України (тимчасового перебування за межами митної територiї України);

     дозволiв на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв, наданих вiдповiдними органами, якщо отримання таких дозволiв передбачено законами України;

     iнших документiв, подання яких необхiдне для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв та передбачене законодавством, у тому числi цим Порядком.

     3. Якщо особа має намiр неодноразово на одних i тих самих умовах тимчасово вивозити товари за межi митної територiї України з наступним зворотним ввезенням їх на митну територiю України, то за заявою декларанта митний орган може прийняти рiшення про помiщення цих товарiв у митний режим тимчасового вивезення та надати дозвiл на неодноразове перемiщення через митний кордон України цих товарiв пiд час дiї цього митного режиму.

     Копiя вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), оформленої при помiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення, засвiдчена в порядку, визначеному пунктом 7.4 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами), зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), є пiдставою для вивезення з митної територiї України та ввезення на митну територiю України товарiв, задекларованих у цiй ВМД.

     4. Рiшення про вiдмову в допущеннi товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) приймається, якщо:

     заява заповнена не за встановленою формою та/або вiдсутнi обов'язковi вiдомостi, що повиннi мiститися у цiй заявi;

     вiдсутнi документи, необхiднi для прийняття рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     з поданих документiв випливає, що мета ввезення товарiв на митну територiю України (вивезення товарiв за межi митної територiї України) не вiдповiдає умовам перемiщення товарiв через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     вiдповiдно до законодавства помiщення товарiв у режим тимчасового ввезення (вивезення) не допускається;

     митний орган виявив невiдповiднiсть вiдомостей у поданих документах.

     Товари, щодо яких митним органом прийнято рiшення про вiдмову в допущеннi до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення), можуть бути помiщенi в iнший митний режим, який допускається щодо таких товарiв, з додержанням вимог Кодексу та iнших законодавчих актiв.

III. Митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     1. Митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється митним органом, яким прийнято рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     2. Для митного оформлення товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України (тимчасово вивозяться за межi митної територiї України), а також товарiв, що зворотно ввозяться на митну територiю України пiсля їх тимчасового вивезення з цiєї територiї (товарiв, що зворотно вивозяться за межi митної територiї України пiсля їх тимчасового ввезення на цю територiю), митному органу подається ВМД, заповнена вiдповiдно до Iнструкцiї, або iнший документ, визначений законодавством України.

     Контейнери, пiддони, упаковки, етикетки, марки акцизного збору та iншi подiбнi товари, що перемiщуються в рамках торгової операцiї, водночас власне їх перемiщення не є торговою операцiєю, якi зворотно ввозяться на митну територiю України (або зворотно вивозяться за межi митної територiї України), декларуються разом з товарами, перемiщення яких є торговою операцiєю та якi упаковано, марковано тощо зазначеними тимчасово ввезеними (вивезеними) товарами.

     Якщо пiд час ремонту морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв i повiтряних суден, якi тимчасово ввозилися на митну територiю України з метою ремонту вiдповiдно до статтi 206 Кодексу, були використанi українськi товари, що пiдлягають вивезенню разом з цими суднами за межi митної територiї України, то за можливостi iдентифiкацiї цих товарiв у вiдремонтованому суднi, а також якщо виконуються вимоги законодавства щодо помiщення цих товарiв у митний режим експорту, при зворотному вивезеннi суден на такi товари подається ВМД, заповнена вiдповiдно до Iнструкцiї.

     Митне оформлення товарiв з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А. здiйснюється вiдповiдно до Порядку митного оформлення книжок (карнетiв) А.Т.А.

     3. Митне оформлення партiї товарiв, митна вартiсть яких не перевищує суми, еквiвалентної 100 євро (крiм товарiв, що перемiщуються iз застосуванням iншого, нiж ВМД, документа, визначеного законодавством (книжка (карнет) А.Т.А. тощо)), здiйснюється за заявою пiдприємства, складеною за формою, наведеною у додатку 6 до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 03.09.2007 N 728, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 21.09.2007 за N 1081/14348, без подання ВМД, за винятком товарiв, що:

     класифiкуються згiдно з 1 - 24 групами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     обкладаються акцизним збором;

     обкладаються вивiзним митом;

     пiдлягають державному експортному контролю;

     перемiщуються в режимi митного складу.

     4. Процедури митного контролю марок акцизного збору, що помiщуються у митний режим тимчасового вивезення та якi зворотно ввозяться на митну територiю України (у тому числi разом iз алкогольними напоями та тютюновими виробами iноземного виробництва, якi марковано зазначеними марками акцизного збору), включають їх облiк митними органами у розрiзi iмпортерiв алкогольних напоїв (тютюнових виробiв) шляхом занесення вiдомостей щодо серiй та номерiв таких марок акцизного збору до ЄАIС за формою, що додається. Вiдомостi щодо серiй та номерiв марок акцизного збору подаються декларантом при їх митному оформленнi (митному оформленнi алкогольних напоїв та тютюнових виробiв iноземного виробництва з марками акцизного збору, що тимчасово вивозилися з митної територiї України).

IV. Iдентифiкацiя товарiв при застосуваннi митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     1. При митному оформленнi товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України (тимчасово вивозяться за межi митної територiї України), митний орган вживає заходiв, що дозволяють iдентифiкувати такi товари при їх зворотному вивезеннi (ввезеннi).

     Iдентифiкацiя товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України (тимчасово вивозяться з митної територiї України), забезпечується вiдповiдно до статтi 64 Кодексу шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запiрно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографiчних мiток, нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв, проставлення штампiв, взяття проб i зразкiв, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, складання опису товарiв, креслень, масштабних зображень, планiв (графiкiв) використання матерiалiв, призначених для будiвництва та ремонту морських, рiчкових, повiтряних суден, технологiчних схем процесiв ремонту морських, рiчкових, повiтряних суден, використання товаросупровiдної документацiї тощо.

     2. Засоби iдентифiкацiї обираються з урахуванням iндивiдуальних характеристик та особливостей товарiв i повиннi бути достатнiми для їх iдентифiкацiї.

     Забезпечення iдентифiкацiї товарiв шляхом зазначення у митнiй декларацiї їх наявних iдентифiкацiйних ознак є обов'язковим, крiм випадкiв перемiщення тари, пiддонiв та iнших подiбних товарiв, що не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак.

     Вiдомостi про застосованi засоби iдентифiкацiї вiдображаються у ВМД у порядку, визначеному в Iнструкцiї, або в книжцi (карнетi) А.Т.А. вiдповiдно до Порядку митного оформлення книжок (карнетiв) А.Т.А.

     3. З метою забезпечення iдентифiкацiї товари, що помiщуються у митний режим тимчасового ввезення (вивезення), та товари, що зворотно ввозяться на митну територiю України (зворотно вивозяться з митної територiї України), пiдлягають митному огляду, крiм випадкiв, коли iдентифiкацiя товарiв може бути забезпечена iншими засобами та/або при перемiщеннi тари, пiддонiв та iнших подiбних товарiв, що не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак.

     4. У разi забезпечення iдентифiкацiї товарiв шляхом використання зображень товарiв (фотографiчне зображення, креслення, iлюстрацiї тощо) таке зображення виготовляється митним органом у двох примiрниках, на яких зазначаються номер ВМД i номер товару, зазначений у графi 31 ВМД, або порядковий номер товару в книжцi (карнетi) А.Т.А., проставляється посадовою особою митницi оформлення вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", а також ставляться пiдписи осiб, якi тимчасово ввозять (вивозять) товари.

     Зображення товарiв разом з електронними копiями цих зображень можуть подаватися митницi оформлення декларантом.

     Один примiрник зображення товару зберiгається в митному органi разом з iншими документами, за якими здiйснювалося митне оформлення товарiв, а другий примiрник видається декларанту.

     Фотографiчнi зображення повиннi вiдображати загальний вигляд товару. Фотокартки роздруковуються на аркушах бiлого паперу формату А4 з використанням принтерiв.

     Фотографiчнi зображення товарiв зберiгаються в електронному виглядi в iнформацiйних базах митного органу.

     5. Якщо iдентифiкацiя товарiв здiйснюється шляхом накладення митних забезпечень, то вони повиннi бути накладенi способом, що виключає можливiсть пошкодження товарiв унаслiдок їх накладення, а також унеможливлює повторне застосування цих митних забезпечень.

     6. За потреби для забезпечення iдентифiкацiї товарiв або пiдтвердження їх незмiнного стану можуть залучатися спецiалiсти й експерти вiдповiдно до положень статтi 65 Кодексу.

     7. У разi неможливостi забезпечення надiйної iдентифiкацiї товарiв (крiм випадкiв перемiщення тари, пiддонiв та iнших подiбних товарiв, що не мають iндивiдуальних iдентифiкацiйних ознак) митним органом надається вiдмова в митному оформленнi товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) на пiдставi частини другої статтi 207 Кодексу.

V. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     1. Вiдповiдно до статтi 211 Кодексу та пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" митне оформлення в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) окремих видiв товарiв здiйснюється за умови гарантування додержання цього режиму.

     2. Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) щодо товарiв, увезених на митну територiю України на пiдставi книжок (карнетiв) А.Т.А., здiйснюється вiдповiдно до положень Стамбульської конвенцiї та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2006 N 1654 "Про затвердження Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А.".

     У разi розмiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А. iншi гарантiї перебування товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) не надаються.

     3. Якщо гарантування перебування товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється шляхом надання митному органу грошової застави, то кошти в сумi такої грошової застави вносяться на вiдповiдний рахунок митного органу.

     Сума грошової застави визначається як сума податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягли б сплатi при оформленнi товарiв, якi ввозяться, у митному режимi iмпорту (якi вивозяться - у митному режимi експорту) на день подання митному органу ВМД для оформлення в режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     4. У разi змiни митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) на митний режим, що передбачає сплату податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до наступного митного режиму, кошти, внесенi на депозитний рахунок митницi як грошова застава використовуються для сплати таких податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) або їх частини.

     5. Пiсля виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення (ввезення) товарiв, забезпеченого грошовою заставою, припинення митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) або митного оформлення товарiв до iншого митного режиму кошти грошової застави (залишок коштiв грошової застави, не використаний для сплати податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до наступного митного режиму) повертаються на пiдставi письмової заяви платника або його представника протягом п'яти робочих днiв з дня подання такої заяви.

     За письмовою заявою платника такi кошти можуть бути використанi для сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) або для гарантування сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) за iншими операцiями.

     6. У разi виявлення фактiв недодержання умов режиму тимчасового ввезення (вивезення), вiдмови вiд пред'явлення товарiв на вимогу митного органу, їх нецiльового використання чи невиконання зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення), за винятком випадкiв, коли це сталося внаслiдок дiї обставин непереборної сили, що пiдтверджується вiдповiдними документами, суми податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), забезпеченi грошовою заставою, перераховуються митним органом до державного бюджету.

     Факт дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце на територiї України, пiдтверджується висновком компетентного державного органу та, за потреби, Торгово-промислової палати України. Факт дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце поза межами митної територiї України, пiдтверджується компетентними органами країни, у якiй виникли обставини непереборної сили, або уповноваженими мiжнародними органiзацiями. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй консульськiй установi України, що дiє у вiдповiднiй країнi, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України.

VI. Строк тимчасового ввезення (вивезення) та його продовження

     1. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв зумовлюється метою такого ввезення (вивезення) та повинен бути достатнiм для досягнення цiєї мети, але не перевищувати загального строку тимчасового ввезення (вивезення), установленого статтею 208 Кодексу.

     Для товарiв, визначених у додатках до Стамбульської конвенцiї, цей строк обумовлюється окремо в кожному додатку до цiєї Конвенцiї. З урахуванням мети ввезення товарiв, що помiщуються в режим тимчасового ввезення, митним органом може бути надано строк бiльший, нiж обумовлений у вiдповiдному додатку до Стамбульської конвенцiї.

     Строк тимчасового ввезення на митну територiю України товарiв, що мають обмежений термiн зберiгання, не повинен перевищувати термiн їх придатностi з врахуванням часу, потрiбного для їх зворотного вивезення.

     2. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв установлюється митним органом у кожному конкретному випадку пiд час прийняття рiшення про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення) з урахуванням пропозицiї вiдповiдної особи.

     Пропозицiя щодо строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв зазначається вiдповiдною особою у заявi, якщо подання такої заяви передбачено законодавством. Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, зазначений особою в заявi, не вiдповiдає вимогам, обумовленим у пунктi 1 цього роздiлу, то митний орган установлює строк тимчасового ввезення (вивезення) вiдповiдно до законодавства.

     Кiнцева дата строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв зазначається посадовою особою митного органу, яка здiйснює митне оформлення товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України (тимчасово вивозяться за межi митної територiї України), у документi, за яким здiйснюється митне оформлення товарiв (ВМД, книжка (карнет) А.Т.А. тощо), в порядку, встановленому законодавством.

     3. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, що помiщенi в митний режим тимчасового ввезення (вивезення), може бути продовжений з урахуванням мети ввезення (вивезення) товарiв, а також iнших обставин.

     Рiшення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв приймається митницею оформлення за заявою особи, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення), поданою до закiнчення цього строку. Разом iз заявою подаються:

     оригiнали або завiренi в установленому порядку копiї документiв, що обґрунтовують потребу такого продовження;

     копiя акта про проведення митного огляду тимчасово ввезених товарiв, складеного не ранiше нiж за 15 календарних днiв до дня подання заяви (якщо товари перебувають у зонi дiяльностi iншого митного органу).

     Рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв приймається митницею оформлення не пiзнiше 15 календарних днiв з дня надходження заяви.

     4. Умовою розгляду звернення щодо продовження строку тимчасового ввезення товарiв є проведення вiдповiдним митним органом огляду цих товарiв згiдно з пунктами 3, 4 роздiлу VII цього Порядку.

     У разi здiйснення огляду товарiв iншим митним органом посадова особа митницi оформлення перевiряє наявнiсть вiдповiдного акта про проведення митного огляду в ЄАIС.

     5. Рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) цих товарiв приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється в порядку, передбаченому Правилами заповнення заяви пiдприємства.

     6. У разi прийняття митним органом рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товари повиннi бути вивезенi (ввезенi) у строк, установлений митним органом, або заявленi до iншого митного режиму, який допускається щодо таких товарiв з додержанням вимог Кодексу та iнших законодавчих актiв.

     Строк зворотного вивезення (ввезення) товарiв встановлюється митним органом у рiшеннi про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв з урахуванням часу, потрiбного для монтажу, демонтажу, транспортування тимчасово ввезених (вивезених) товарiв.

     7. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, помiщення яких у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) здiйснювалося iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А., здiйснюється вiдповiдно до Порядку митного оформлення книжок (карнетiв) А.Т.А.

     8. Iнформацiя про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв заноситься посадовою особою митного органу до ЄАIС у строк, що не перевищує 24-х годин пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.

VII. Здiйснення митного контролю за товарами, що перебувають у режимi тимчасового ввезення (вивезення)

     1. Товари, що помiщенi у митний режим тимчасового ввезення (вивезення), перебувають пiд митним контролем митницi оформлення з моменту помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення (вивезення) до його завершення.

     2. Особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, на вимогу митницi оформлення повiдомляє про мiсцезнаходження товарiв, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     3. Наявнiсть, стан товарiв, що перебувають у режимi тимчасового ввезення, а також їх цiльове використання контролюються митними органами шляхом проведення оглядiв територiй та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися такi товари, вiдповiдно до статтi 61 Кодексу (далi - огляд).

     Перiодичнiсть таких оглядiв визначається керiвником митного органу з урахуванням характеру товарiв, мети i строку їх тимчасового ввезення, умов цiльового використання товарiв на митнiй територiї України, за яких при митному оформленнi цих товарiв надано умовне повне звiльнення вiд оподаткування, а також iнших умов перебування товарiв у режимi тимчасового ввезення.

     За результатами огляду складається акт про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, за формою, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 04.07.2003 N 435 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.2003 за N 625/7946 (далi - акт про проведення огляду).

     В актi про проведення огляду:

     у пунктi "г" вказується мета проведення огляду - "дотримання умов митного режиму тимчасового ввезення";

     у пунктi 5 зазначається iнформацiя про: наявнiсть, кiлькiсть, стан i комплектнiсть тимчасово ввезених товарiв, наявнiсть та цiлiснiсть накладених митних забезпечень; вiдповiднiсть даних, установлених пiд час перевiрки, вiдомостям, зазначеним у ВМД; дотримання особами умов використання товарiв на митнiй територiї України, на яких такi товари помiщувалися у митний режим тимчасового ввезення.

     За потреби заповнюється додаток 2 до акта про проведення огляду.

     Електронна копiя акта про проведення огляду заноситься посадовою особою митного органу, яка проводила такий огляд, до ЄАIС у строк, що не перевищує 24-х годин пiсля його складання.

     4. Огляд проводиться митним органом, у зонi дiяльностi якого розташованi тимчасово ввезенi товари.

     Якщо тимчасово ввезенi товари перебувають поза зоною дiяльностi митного органу оформлення, то огляд проводиться митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають цi товари, за зверненням митного органу оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заiнтересованої особи в разi намiру цiєї особи iнiцiювати продовження строку тимчасового ввезення товарiв.

     5. У разi виявлення митним органом фактiв порушення умов цiльового використання товарiв, за яких при помiщеннi в митний режим тимчасового ввезення надавалося умовне звiльнення вiд оподаткування, митний орган вживає заходiв, передбачених законодавством, щодо донарахування сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), вiд сплати яких при митному оформленнi товарiв було надано умовне звiльнення вiд оподаткування.

     6. Митниця, яка виявила порушення митних правил щодо товарiв, якi перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), iнформує митницю оформлення про такий факт засобами електронного зв'язку не пiзнiше дня, наступного за днем складання протоколу про порушення митних правил.

VIII. Завершення митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

     1. Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) завершується, якщо:

     а) тимчасово ввезенi на митну територiю України товари зворотно вивезенi за межi митної територiї України (з моменту фактичного вивезення цих товарiв за межi митної територiї України); тимчасово вивезенi за межi митної територiї України товари зворотно ввезенi на митну територiю України (з моменту завершення митного оформлення цих товарiв вiдповiдним митним органом).

     Для цiлей митного контролю за дотриманням строкiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв виконанням зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв вважається:

     при зворотному ввезеннi на митну територiю України - фактичний перетин товарами митного кордону України;

     при зворотному вивезеннi з митної територiї України - подання вiдповiдному митному органу митної декларацiї чи здiйснення iнших дiй, безпосередньо направлених на вивезення товарiв за межi митної територiї України (зокрема передання товарiв для перемiщення в мiжнародних поштових або експрес-вiдправленнях);

     б) митний режим тимчасового ввезення (вивезення) змiнено на iнший митний режим з додержанням вимог Кодексу та iнших законодавчих актiв (з моменту завершення митного оформлення товарiв вiдповiдно до нового заявленого митного режиму);

     в) митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товарiв припинено внаслiдок конфiскацiї товарiв, що тимчасово ввезенi на митну територiю України, за рiшенням суду, яке набрало законної сили (з моменту набрання рiшенням суду законної сили);

     г) митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товарiв припинено через знищення чи повну втрату товарiв унаслiдок дiї обставин непереборної сили (з моменту прийняття рiшення митним органом про припинення митного режиму).

     2. Рiшення щодо припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) у випадку, визначеному в пiдпунктi "г" пункту 1 цього роздiлу, приймається митницею оформлення за заявою особи, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарiв.

     Разом iз заявою надаються документи, що пiдтверджують факт знищення чи повної втрати товарiв унаслiдок дiї обставин непереборної сили.

     Факт дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце на територiї України, пiдтверджується висновком компетентного державного органу та, за потреби, Торгово-промислової палати України. Факт дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце поза межами митної територiї України, пiдтверджується компетентними органами країни, у якiй виникли обставини непереборної сили, або уповноваженими мiжнародними органiзацiями. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй консульськiй установi України, що дiє у вiдповiднiй країнi, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України.

     Розгляд заяви щодо припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) здiйснюється митним органом протягом 30 календарних днiв з дня надходження заяви.

     Рiшення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або про вiдмову в припиненнi режиму тимчасового ввезення (вивезення) приймається керiвником митного органу й оформлюється в порядку, передбаченому Правилами заповнення заяви пiдприємства.

     Iнформацiя щодо припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) заноситься до ЄАIС посадовою особою митницi оформлення у строк, що не перевищує 24-х годин пiсля оформлення такого рiшення.

     3. Зворотне вивезення за межi митної територiї України або зворотне ввезення на цю територiю товарiв може здiйснюватись через будь-який митний орган.

     Дозволяється зворотне вивезення (ввезення) тимчасово ввезених (вивезених) товарiв однiєю чи кiлькома партiями.

     4. Iнформацiя про завершення режиму тимчасового ввезення (вивезення) заноситься в ЄАIС посадовою особою митницi оформлення або iншої митницi у разi оформлення цiєю митницею вiдповiдної митної процедури.

     Товари, щодо яких завершено режим тимчасового ввезення (вивезення), знiмаються з контролю митницею оформлення пiсля занесення вiдповiдної iнформацiї в ЄАIС.

     ВМД, за якою товари оформлено в режим тимчасового ввезення (вивезення), знiмається з контролю митницею оформлення пiсля завершення митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).

     5. Якщо товари, якi перебувають у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), не можуть бути своєчасно вивезенi (ввезенi) унаслiдок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, то строк виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення (ввезення) цих товарiв призупиняється на час такого арешту (вилучення).

     Рiшення щодо призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення (ввезення) товарiв приймається митницею оформлення за заявою особи, що надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарiв.

     Разом iз заявою подаються документи, якi пiдтверджують накладення арешту на товари або вилучення цих товарiв. Документи повиннi бути виданi компетентними державними органами.

     Рiшення про призупинення виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення (ввезення) цих товарiв або про вiдмову в призупиненнi виконання такого зобов'язання приймається керiвником митного органу й оформлюється в порядку, передбаченому Правилами заповнення заяви пiдприємства.

     Iнформацiя про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв заноситься митницею оформлення до ЄАIС у строк, що не перевищує 24-х годин пiсля оформлення такого рiшення.

IX. Особливостi застосування митного режиму тимчасового ввезення до товарiв, призначених для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрiчах i подiбних заходах

     1. До виставкових товарiв, що можуть бути помiщенi в режим тимчасового ввезення, належать товари, призначенi для показу чи використання на таких заходах (за винятком виставок, органiзованих у магазинах або торгових примiщеннях з метою продажу iноземних товарiв) (далi - захiд):

     виставка, ярмарок, подiбний показ або демонстрацiя в галузi торгiвлi (промисловостi, сiльського господарства або ремiсництва); виставка або зустрiч, органiзована з благодiйною метою;

     виставка або зустрiч, органiзована для сприяння дослiдженням, мистецтву, ремiсництву, спорту або науковiй, освiтнiй чи культурнiй дiяльностi, сприяння релiгiйним знанням або культу, для розвитку туризму або для сприяння дружбi мiж народами;

     зустрiч представникiв будь-якої мiжнародної органiзацiї або мiжнародної групи органiзацiй або представницька зустрiч офiцiйного чи меморiального характеру.

     2. Для прийняття рiшення про допущення виставкових товарiв до перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення вiдповiдною особою митному органу разом iз зазначеними в пунктi 2 роздiлу II цього Порядку документами подаються документи, що мiстять вiдомостi про:

     мету, час i мiсце проведення заходу;

     органiзатора та розпорядника заходу;

     осiб, вiдповiдальних за зворотне вивезення товарiв (прiзвища, iмена та по батьковi, адреси й телефони);

     складськi примiщення, якi належать на правi власностi або користування органiзатору (розпоряднику) заходу, в яких будуть зберiгатися товари для заходу (далi - склад органiзатора (розпорядника) заходу).

     3. Якщо учасником заходу є нерезидент, який не має представництва в Українi, то заява та вiдповiднi документи подаються органiзатором (розпорядником) заходу - резидентом (за винятком перемiщення через митний кордон України товарiв з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.).

     4. Товари для заходу допускаються до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення у кiлькостi (обсязi), що вiдповiдає метi ввезення таких товарiв.

     5. Товари для заходу пiд час перебування в митному режимi тимчасового ввезення не можуть бути:

     позиченi чи використанi будь-яким чином як винагорода або предмет оренди;

     перевезенi з мiсця проведення заходу, крiм випадкiв передання товарiв для заходу на склад органiзатора чи розпорядника заходу, склад митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають цi товари, або перемiщення в зону митного контролю для зворотного вивезення або змiни митного режиму.

     Строк транспортування товарiв для заходу вiд мiсця проведення заходу до зазначених мiсць повинен вiдповiдати часу, необхiдному для подолання транспортним засобом, що використовується для перемiщення товарiв, вiдстанi мiж пунктом вiдправлення та пунктом призначення.

     6. Товари для заходу тимчасово ввозяться на митну територiю України на строк проведення заходу з урахуванням часу, потрiбного для транспортування експонатiв, монтажу та демонтажу експозицiї.

     Строк тимчасового ввезення товарiв для заходу може бути продовжений вiдповiдно до пунктiв 3 - 9 роздiлу VI цього Порядку.

     7. Транспортнi засоби, особистi речi, валютнi й культурнi цiнностi та iншi товари, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами - представниками (персоналом) учасникiв виставкового, наукового, культурного, освiтнього та iнших подiбних заходiв, пiдлягають митному оформленню окремо вiд товарiв для заходу в порядку, передбаченому законодавством для громадян.

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв О. П. Москаленко

 

Додаток
до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Форма

Облiк марок акцизного збору, що тимчасово вивозяться з митної територiї України та зворотно ввозяться на митну територiю України пiдприємством

______________________________________________________

N з/п Тип марки акцизного збору
(ТI, АI)
Для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв Серiї Тимчасово вивезено за ВМД Номери Зворотно ввезено за ВМД Номери Залишок 0 - знято з контролю
код товару згiдно з УКТЗЕД опис товару згiдно з УКТЗЕД дата номер початковий кiнцевий кiлькiсть
(шт.)
дата номер початковий кiнцевий кiлькiсть
(шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 6 серпня 2009 р. N 728
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 жовтня 2009 р. за N 945/16961

Змiни
до Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв

     1. Доповнити пункт 5 новим абзацом такого змiсту:

     "У разi обрання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) зазначається пропозицiя щодо встановлення строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв (кiнцевої дати продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв)".

     2. Пiдпункт 7.4 пункту 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7.4. При перемiщеннi товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) i при продовженнi строку їх тимчасового ввезення (вивезення):

     "Зобов'язуюся:

     до закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення), встановленого митним органом, здiйснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарiв або заявити про змiну митного режиму, що допускається щодо цих товарiв законодавством України, i надати митному органу передбаченi законодавством України документи та вiдомостi, потрiбнi для проведення митного контролю й митного оформлення товарiв;

     на вимогу митного органу:

     повiдомляти про мiсцезнаходження тимчасово ввезених товарiв;

     пред'являти митному органу тимчасово ввезенi товари для огляду вiдповiдно до статтi 61 Митного кодексу України.

     Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 330, 331, 336, 338, 340, 342, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений".

     3. Доповнити пункт 10 новими абзацами такого змiсту:

     "При розглядi питань, пов'язаних iз перебуванням товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), у роздiлi вчиняються такi записи:

     1) при розглядi звернення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв:

     у разi прийняття рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв - "Строк тимчасового ввезення продовжено до ______" або "Строк тимчасового вивезення продовжено до ______" та зазначається нова кiнцева дата строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв;

     у разi прийняття рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв - "У продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови;

     2) при розглядi звернення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення):

     у разi прийняття рiшення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "Митний режим тимчасового ввезення припинено" або "Митний режим тимчасового вивезення припинено";

     у разi прийняття рiшення про вiдмову в припиненнi митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "У припиненнi митного режиму тимчасового ввезення вiдмовлено" або "У припиненнi митного режиму тимчасового вивезення вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови;

     3) при розглядi звернення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв:

     у разi прийняття рiшення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв - "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення товарiв призупинено до _______" або "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення товарiв призупинено до _______".

     Завiрена в установленому законодавством порядку копiя заяви з рiшенням митного органу видається пiд пiдпис або надсилається поштою (листом з повiдомленням про вручення) заявнику (його вповноваженiй особi)".

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.