ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

03.09.2007 N 728


Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21.09.2007 за N 1081/14348

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 24 грудня 2008 року N 1454,
вiд 3 березня 2010 року N 190,
вiд 18 вересня 2010 року N 1075

     Вiдповiдно до статей 3, 11, 58, 81, 152, 187 Митного кодексу України та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 "Деякi питання здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях" (зi змiнами) та з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу, удосконалення форм i методiв митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях експрес-перевiзниками, наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України (додається).

     2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) для забезпечення реалiзацiї вимог цiєї Iнструкцiї:

     розробити програмно-iнформацiйнi комплекси "Реєстр центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй", "Журнал облiку руху МЕВ на ЦСС (РСС)", "Контроль за перемiщенням МЕВ за ЄТД", "Облiк та оформлення митних декларацiй М 16";

     забезпечити програмну взаємодiю зазначених комплексiв мiж собою та з програмно-iнформацiйними комплексами "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв", "Iнспектор - 2006";

     узгодити формати передачi даних мiж митними органами й експрес-перевiзниками;

     розробити формат передачi ЄТД вiд митного органу до ЦБД ЄАIС Держмитслужби та внести змiни до вiдповiдного програмного забезпечення.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) забезпечити ведення Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць, у зонi дiяльностi яких розташованi центральнi сортувальнi станцiї (регiональнi сортувальнi станцiї):

     4.1. Наказом митного органу визначити пiдроздiли, посадовi особи яких проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях.

     4.2. Уповноважити посадових осiб, якi проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях, на здiйснення функцiй контролю за доставкою мiжнародних експрес-вiдправлень до митницi призначення та перевiрки правильностi визначення їх митної вартостi.

     4.3. Провести при потребi перерозподiл штатної чисельностi й засобiв комп'ютерної технiки та зв'язку мiж пiдроздiлами митниць.

     4.4. Установити режим роботи пiдроздiлiв, посадовi особи яких проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях, залежно вiд обсягiв i систематичностi надходження таких вiдправлень.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць визначити осiб, вiдповiдальних за здiйснення митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень i контроль за дотриманням експрес-перевiзником строкiв їх зберiгання.

     6. Начальнику Київської регiональної митницi забезпечити розмiщення посадових осiб пiдроздiлу митницi, до компетенцiї якого вiднесено контроль за перемiщенням товарiв, у мiсцях розташування пiдроздiлу, посадовi особи якого здiйснюють митний контроль i митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються в мiжнародних експрес-вiдправленнях.

     7. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу, iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом висвiтлення його на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України та забезпечити його неухильне виконання.

     8. Абзац перший пiдпункту 1.1 пункту 1 наказу Державної митної служби України вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754, викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Мiсцем прибуття автотранспорту може бути визначена митницею призначення територiя або її частина пункту пропуску через державний кордон України, морського чи рiчкового порту, аеропорту, залiзничної станцiї, пiдприємства (вантажного митного комплексу, автопорту, автотермiналу, складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу, митного лiцензiйного складу, центральної сортувальної станцiї, регiональної сортувальної станцiї, мiсця мiжнародного поштового обмiну)".

     9. Пункт 9 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075, у зв'язку з цим пункти 10 - 12 вважати вiдповiдно пунктами 9 - 11)

     9. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     10. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування, крiм пункту 8 цього наказу й роздiлiв 1, 4 - 9 Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України, якi набирають чинностi через 90 днiв пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу.

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р.А.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО
Мiнiстерство фiнансiв України
Перший заступник Мiнiстра
В.А.Копилов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
03.09.2007 N 728
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21.09.2007 за N 1081/14348

Iнструкцiя
з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України

I. Загальнi положення

     1. Термiни в цiй Iнструкцiї вживаються в таких значеннях:

     домашнiй транспортний документ - номерний товаросупровiдний документ на кожне окреме мiжнародне експрес-вiдправлення (далi - МЕВ);

     локальна мережа експрес-перевiзника - складова всесвiтньої мережi вiдстеження доставки МЕВ вiд вiдправника до одержувача, яка являє собою сукупнiсть пiдроздiлiв експрес-перевiзника: центральних сортувальних станцiй (далi - ЦСС) i регiональних сортувальних станцiй (далi - РСС), а також повiрених, i створена в Українi для надання послуг з прискореного транспортування МЕВ;

     пiдроздiл митного оформлення (далi - ПМО) - пiдроздiл митного органу, посадовi особи якого здiйснюють митнi процедури щодо МЕВ;

     представник експрес-перевiзника - працiвник ЦСС або РСС, або повiрений;

     повiрений - особа, що дiє на пiдставi договору доручення з експрес-перевiзником або ЦСС (РСС) та здiйснює пред'явлення МЕВ митному органу за мiсцезнаходженням одержувача (вiдправника).

     2. Митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), визначає ПМО, вiдповiдальний за здiйснення митних процедур щодо МЕВ, i мiсце проведення цих процедур (з урахуванням мiсця розташування ЦСС /РСС/).

     ЦСС (РСС) повинна бути внесена до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту в порядку, установленому наказом Держмитслужби вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754.

     3. Для зберiгання МЕВ, що надiйшли на ЦСС (РСС), експрес-перевiзник облаштовує мiсце (-я) зберiгання МЕВ (спецiально визначене й обладнане складське примiщення чи вiдокремлена експрес-перевiзником частина примiщення /огороджена територiя, що виключає можливiсть вилучення МЕВ поза митним контролем/, що призначене для зберiгання МЕВ).

     4. Для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - предмети) митний орган за погодженням з експрес-перевiзником визначає на ЦСС (РСС) зони митного контролю (далi - ЗМК).

     У мiсцi зберiгання МЕВ на ЦСС (РСС) створюється постiйна ЗМК.

     ЗМК визначаються митним органом пiсля погодження Держмитслужбою мiсця розташування ЦСС (РСС).

     5. У разi застосування до предметiв, що мiстяться в МЕВ, заходiв нетарифного регулювання зовнiшньої торгiвлi (лiцензування, сертифiкацiя тощо) вiдповiднi дозвiльнi документи подаються представником експрес-перевiзника або одержувачем (вiдправником) МЕВ до ПМО (за мiсцем розташування ЦСС (РСС) або одержувача /вiдправника/) при здiйсненнi митного контролю й митного оформлення цих предметiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     6. Для забезпечення можливостi декларування предметiв, що перемiщуються в МЕВ, експрес-перевiзник має отримати лiцензiю на провадження посередницької дiяльностi митного брокера i мати в штатi ЦСС осiб, уповноважених на декларування.

(пункт 6 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     7. Транспортнi засоби експрес-перевiзника повиннi мати свiдоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками й пломбами, виданi згiдно з Порядком реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 21.11.2001 N 755 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.2001 за N 1036/6227 (зi змiнами).

II. Погодження мiсця розташування ЦСС (РСС)

     1. Для погодження мiсця розташування ЦСС (РСС) i включення її (їх) до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй (далi - Реєстр) експрес-перевiзник звертається до митного органу, у зонi дiяльностi якого планується вiдкрити ЦСС (РСС), з письмовою заявою про погодження мiсця розташування ЦСС (РСС) i включення пiдроздiлу експрес-перевiзника до Реєстру, форму якої наведено в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї. Заява повинна мiстити обґрунтування потреби створення ЦСС (РСС).

     2. До заяви додаються нотарiально засвiдченi копiї установчих i реєстрацiйних документiв (статуту, засновницького договору, свiдоцтва про реєстрацiю) суб'єкта господарської дiяльностi, а також засвiдченi експрес-перевiзником:

     копiї документiв, що пiдтверджують право власностi на об'єкти (будiвлi, споруди, iнженерно-технiчнi засоби та комунiкацiї тощо), на виробничих площах яких планується розташовування ЦСС (РСС), або право користування ними;

     копiя угоди мiж вiдповiдним iноземним оператором експрес-перевезень, що має всесвiтню мережу з системою центральних i регiональних сортувальних станцiй, та експрес-перевiзником України про обмiн МЕВ;

     перелiк ЦСС (РСС) i повiрених, що складають локальну мережу експрес-перевiзника;

     графiк роботи ЦСС (РСС);

     копiя лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера;

(абзац шостий пункту 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     копiї документiв, що пiдтверджують наявнiсть у штатi ЦСС (РСС) осiб, уповноважених на декларування;

     плани територiй i примiщень ЦСС (РСС) iз зазначенням: оглядових залiв, службових примiщень для ПМО, мiсць зберiгання МЕВ, розмiщення технiчних засобiв контролю;

     плани службових примiщень для посадових осiб ПМО;

     перелiк працiвникiв ЦСС (РСС), яким буде надано право доступу до мiсць зберiгання МЕВ;

     перелiк наявного обладнання та технiчних засобiв (вантажно-розвантажувальних, транспортних, зв'язку, оргтехнiки, технiчних засобiв контролю), достатнiх для забезпечення функцiонування ЦСС (РСС).

     3. Заява реєструється митним органом у порядку, установленому Iнструкцiєю з дiловодства в митнiй службi України, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 28.12.2002 N 747 (зi змiнами). Строк розгляду заяви не може перевищувати 30 календарних днiв з дати її реєстрацiї.

     Митний орган перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих експрес-перевiзником документах, i стану передбачуваних для ЦСС (РСС) примiщень вимогам Порядку i умов здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних експрес-вiдправленнях, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 (зi змiнами), i цiєї Iнструкцiї.

     За результатами огляду територiй i примiщень складається Акт про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, форму якого затверджено наказом Держмитслужби вiд 04.07.2003 N 435, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.2003 за N 625/7946.

     4. Попереднє рiшення митного органу про можливiсть погодження (вiдмову в погодженнi) мiсця розташування ЦСС (РСС) вiдображається шляхом накладення начальником цього митного органу вiдповiдної резолюцiї на заявi експрес-перевiзника.

     5. Митним органом може бути вiдмовлено в погодженнi мiсця розташування ЦСС (РСС) у таких випадках:

     за вiдсутностi документiв, зазначених у пунктi 2 цього роздiлу;

     виявлення недостовiрних даних;

     виявлення невiдповiдностi вiдомостей, зазначених у поданих експрес-перевiзником документах, i стану передбачуваних для ЦСС (РСС) примiщень вимогам Порядку i умов здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних експрес-вiдправленнях, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 (зi змiнами), i цiєї Iнструкцiї;

     за вiдсутностi на ЦСС (РСС) примiщень для посадових осiб ПМО чи неналежного їх обладнання.

     Митний орган вiдмовляє в погодженнi мiсця розташування РСС за вiдсутностi в експрес-перевiзника ЦСС.

     6. Про прийняте митним органом попереднє рiшення експрес-перевiзниковi надсилається письмове повiдомлення.

     У разi прийняття попереднього рiшення про вiдмову в погодженнi мiсця розташування ЦСС (РСС) у повiдомленнi зазначаються причини вiдмови, а також вимоги, при виконаннi яких митним органом може бути погоджено мiсце розташування ЦСС (РСС).

     7. У разi прийняття попереднього рiшення про можливiсть погодження мiсця розташування ЦСС (РСС) митний орган направляє до Держмитслужби заяву експрес-перевiзника з резолюцiєю начальника митного органу разом iз супровiдним листом i зазначеними в пунктi 2 цього роздiлу документами.

     Копiї документiв зберiгаються в митному органi.

     8. Поданi митним органом документи реєструються Держмитслужбою в порядку, установленому Iнструкцiєю з дiловодства в митнiй службi України, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 28.12.2002 N 747 (зi змiнами). Строк розгляду документiв не може перевищувати 30 календарних днiв з дати їх реєстрацiї.

     9. Держмитслужба може вiдмовити в погодженнi мiсця розташування ЦСС (РСС) у таких випадках:

     виявлення недостовiрних даних;

     виявлення невiдповiдностi вiдомостей, зазначених у поданих експрес-перевiзником документах, i стану передбачуваних для ЦСС (РСС) примiщень вимогам Порядку i умов здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних експрес-вiдправленнях, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 (зi змiнами), i цiєї Iнструкцiї.

     10. Якщо ЦСС (РСС) вiдповiдає вимогам законодавства щодо облаштування та органiзацiї здiйснення митних процедур з предметами в МЕВ, то Держмитслужба погоджує мiсце розташування ЦСС (РСС) шляхом включення цiєї ЦСС (РСС) до Реєстру на пiдставi наказу Держмитслужби.

     11. Держмитслужба забезпечує ведення Реєстру за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу "Реєстр центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй" Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС Держмитслужби).

     У Реєстрi зазначаються:

     номер за порядком;

     номер i дата наказу Держмитслужби про включення ЦСС (РСС) в Реєстр;

     найменування експрес-перевiзника;

     абзац шостий пункту 11 роздiлу II виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075, у зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий уважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим)

     код експрес-перевiзника за ЄДРПОУ;

     мiсцезнаходження експрес-перевiзника;

     найменування митного органу, у зонi дiяльностi якого експрес-перевiзник перебуває на облiку як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД);

     мiсцезнаходження ЦСС (РСС);

     найменування митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС);

     зона дiяльностi ЦСС (РСС);

(пункт 11 роздiлу II доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

перелiк повiрених, що складають локальну мережу експрес-перевiзника;

(пункт 11 роздiлу II доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим)

     статус пiдроздiлу експрес-перевiзника: ЦСС чи РСС;

     номер i дата наказу Держмитслужби про виключення ЦСС (РСС) iз Реєстру.

     12. У строк, що не перевищує 30 календарних днiв з дати реєстрацiї документiв, Держмитслужба повiдомляє митнi органи України й експрес-перевiзника про включення ЦСС (РСС) в Реєстр чи про вiдмову в погодженнi мiсця розташування ЦСС (РСС).

     13. Будь-якi змiни планiв мiсць зберiгання МЕВ, оглядових залiв чи службових примiщень для ПМО та їх розмiщення на територiї ЦСС (РСС) здiйснюються експрес-перевiзником пiсля погодження цих змiн з митним органом, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС).

     14. Експрес-перевiзник протягом 5 робочих днiв iнформує митний орган про будь-якi змiни вiдомостей у документах, що були поданi ним вiдповiдно до пункту 2.2 цiєї Iнструкцiї, а також надає копiї цих документiв, засвiдченi в установленому цiєю Iнструкцiєю порядку.

     Якщо змiни в документах потребують внесення змiн до Реєстру, то митний орган направляє до Держмитслужби супровiдний лист разом iз цими документами. Копiї документiв зберiгаються в митному органi.

     Держмитслужба забезпечує внесення вiдповiдних змiн до Реєстру.

III. Обов'язки експрес-перевiзника

     1. Експрес-перевiзник зобов'язаний:

     забезпечити оформлення домашнього транспортного документа пiд час прийняття МЕВ у вiдправника;

     забезпечити наявнiсть у ЦСС (РСС) iнформацiї в електронному виглядi про кожне МЕВ, що перемiщується (пересилається) через митний кордон України, та можливiсть перегляду посадовими особами ПМО iнформацiї, що мiститься в цiй комп'ютернiй мережi вiдстеження проходження МЕВ вiд вiдправника до одержувача;

     вивезти МЕВ у зворотному напрямку на вимогу вiдправника;

     протягом строку зберiгання, визначеного пунктом 4.6 цiєї Iнструкцiї, вивезти у зворотному напрямку МЕВ, що мiстять предмети, стосовно яких застосовуються нетарифнi заходи регулювання зовнiшньої торгiвлi або якi пiдлягають iншим передбаченим законодавством видам контролю i щодо яких не було здiйснено митне оформлення;

     надати на ЦСС (РСС) належним чином обладнане примiщення для посадових осiб ПМО;

     обладнати на ЦСС (РСС) ЗМК.

     2. У мiсцi зберiгання МЕВ експрес-перевiзник зобов'язаний забезпечити:

     функцiонування протипожежної сигналiзацiї та наявнiсть засобiв пожежогасiння;

     цiлодобову охорону;

     наявнiсть системи вiдеоспостереження та виведення iнформацiї з неї в пiдроздiл митного органу;

     наявнiсть матерiально-технiчного обладнання у достатнiй для забезпечення дiяльностi ЦСС (РСС) кiлькостi (навантажувально-розвантажувальних засобiв; спецiального сертифiкованого обладнання для зважування МЕВ; технiчних засобiв контролю; засобiв зв'язку, оргтехнiки);

     неможливiсть проникнення до цих мiсць стороннiх осiб;

     можливiсть накладення не менше нiж двох засобiв забезпечення (iдентифiкацiї), якi унеможливлюють проникнення в цi мiсця або вилучення МЕВ iз цих мiсць без пошкодження засобiв забезпечення (iдентифiкацiї), один з яких повинен належати митному органу, другий - експрес-перевiзнику.

IV. Порядок облiку та зберiгання МЕВ, а також подання митному органу звiтностi про них

     1. ЦСС (РСС) здiйснює облiк усiх МЕВ, що надходять до ЦСС (РСС) та вивозяться за її межi. При цьому окремо здiйснюється облiк МЕВ документального та недокументального характеру.

     ЦСС (РСС) здiйснює облiк МЕВ шляхом унесення до журналу облiку МЕВ на ЦСС (журналу облiку МЕВ на РСС вiдповiдно) вiдомостей про:

     напрям перемiщення (ввезення/вивезення/зворотне вивезення/транзит);

     номер єдиного транспортного документа (далi - ЄТД) i код цього документа (авiанакладна, накладна CMR тощо) вiдповiдно до Класифiкатора документiв, що затверджується Держмитслужбою;

(абзац четвертий пункту 1 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     дату надходження МЕВ на ЦСС (РСС);

     дату розмiщення МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ на ЦСС (РСС);

     дату початку строку зберiгання МЕВ експрес-перевiзником;

     дату закiнчення строку зберiгання МЕВ експрес-перевiзником;

     номер домашнього транспортного документа;

     вiдправника МЕВ;

     одержувача МЕВ;

     кiлькiсть мiсць МЕВ;

     загальну вагу МЕВ;

     вмiст МЕВ (загальне найменування);

     загальну вартiсть МЕВ;

     прiзвище працiвника ЦСС (РСС), що прийняв МЕВ на зберiгання;

     прiзвище працiвника ЦСС (РСС), що видав МЕВ;

     iнше - за рiшенням експрес-перевiзника.

     Експрес-перевiзник забезпечує доступ посадових осiб ПМО до iнформацiї, що мiститься в журналi облiку МЕВ на ЦСС (РСС).

     На вимогу начальника ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), експрес-перевiзник повинен надати митному органу звiт про рух МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ за формою, наведеною в додатку 2 до цiєї Iнструкцiї.

     2. Без розмiщення у мiсцi зберiгання МЕВ можуть бути випущенi в день надходження на ЦСС такi МЕВ:

     1) МЕВ документального характеру в порядку, визначеному пунктом 2 глави 3 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї;

     2) МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД чи М 16, а для митного оформлення не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї, у порядку, визначеному пiдпунктами 3.1 - 3.6 пункту 3 глави 3 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї.

(пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу IV у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3. МЕВ, що не були випущенi в день їх надходження на ЦСС вiдповiдно до пункту 2 цього роздiлу, розмiщуються в мiсцi зберiгання МЕВ на ЦСС (РСС) на пiдставi поданого працiвником ЦСС (РСС) реєстру МЕВ, що розмiщуються на зберiгання, i товаросупровiдних документiв на цi МЕВ.

     Реєстр МЕВ, що розмiщуються на зберiгання, має мiстити такi вiдомостi про кожне МЕВ:

     номер домашнього транспортного документа;

     країна вiдправлення (призначення);

     вiдправник;

     одержувач;

     кiлькiсть мiсць МЕВ;

     загальна вага МЕВ;

     вмiст МЕВ (загальне найменування);

     загальна вартiсть предметiв у МЕВ.

     При розмiщеннi в мiсцi зберiгання МЕВ, що призначенi для вивезення, у реєстрi МЕВ, що розмiщуються на зберiгання, додатково зазначаються назва, дата й номер документа, на пiдставi якого здiйснено митне оформлення предметiв у МЕВ.

     Рiшення про розмiщення МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ вiдображається шляхом проставлення посадовою особою ПМО вiдбитка штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) на цьому реєстрi й товаросупровiдних документах.

     У мiсцi зберiгання МЕВ допускається зберiгання виключно МЕВ, якi перебувають пiд митним контролем.

     Дозволяється спiльне зберiгання протягом не бiльше одної доби МЕВ, що перебувають пiд митним контролем, i МЕВ, митне оформлення предметiв у яких завершено в повному обсязi.

     4. Посадова особа ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), облiковує МЕВ iз застосуванням електронного журналу облiку руху МЕВ на ЦСС (РСС) (далi - Журнал облiку). Журнал облiку повинен мiстити вiдомостi про:

     напрям перемiщення (ввезення/вивезення/зворотне вивезення/транзит);

     номер ЄТД i код цього документа (авiанакладна, накладна CMR тощо) вiдповiдно до Класифiкатора документiв, що затверджується Держмитслужбою;

(абзац третiй пункту 4 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     дату надходження МЕВ на ЦСС (РСС);

     дату розмiщення МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ на ЦСС (РСС);

     дату початку строку зберiгання МЕВ експрес-перевiзником;

     дату закiнчення строку зберiгання МЕВ експрес-перевiзником;

     номер домашнього транспортного документа;

     країну вiдправлення (призначення);

     вiдправника;

     одержувача;

     кiлькiсть мiсць МЕВ;

     загальну вагу МЕВ;

     вмiст МЕВ (загальне найменування);

     загальну вартiсть МЕВ;

     прiзвище працiвника ЦСС (РСС), що прийняв МЕВ на зберiгання;

     назву, дату й номер документа, на пiдставi якого МЕВ випущено з мiсця зберiгання МЕВ на ЦСС (РСС), номер особистої номерної печатки (далi - ОНП) посадової особи ПМО, яка дозволила видачу МЕВ.

     Журнал облiку ведеться на пiдставi iнформацiї, що надається експрес-перевiзником на паперовому носiї та в електронному виглядi у форматi, узгодженому з Держмитслужбою, при кожному надходженнi МЕВ на ЦСС (РСС) або при кожнiй їх видачi.

     5. МЕВ розмiщуються в мiсцi зберiгання МЕВ i вивозяться за його межi в присутностi посадової особи ПМО. Усi операцiї з МЕВ здiйснюються за рахунок експрес-перевiзника.

     6. Строк зберiгання експрес-перевiзником МЕВ, що ввозяться на митну територiю України, починається датою надходження цих МЕВ до ЦСС i закiнчується датою здiйснення в повному обсязi митного оформлення предметiв у цих МЕВ або датою фактичного вивезення МЕВ за межi митної територiї України.

     Строк зберiгання експрес-перевiзником МЕВ, що вивозяться за межi митної територiї України, починається:

     датою пред'явлення предметiв у МЕВ для митного оформлення в ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована РСС (ЦСС), або

     датою закiнчення митного оформлення предметiв у МЕВ, якщо митне оформлення здiйснено в ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований вiдправник.

     Строк зберiгання експрес-перевiзником МЕВ, що вивозяться за межi митної територiї України, закiнчується датою фактичного їх вивезення за межi митної територiї України.

     Строк зберiгання МЕВ експрес-перевiзником не може перевищувати 90 днiв.

     7. Контроль за дотриманням експрес-перевiзником строкiв зберiгання МЕВ здiйснює митний орган, у зонi дiяльностi якого перебувають МЕВ. У разi виявлення фактiв порушення експрес-перевiзником строкiв зберiгання МЕВ митний орган, у зонi дiяльностi якого перебуває МЕВ, iнформує про це митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС.

     8. У разi потреби митний орган у будь-який час роботи експрес-перевiзника має право проводити облiк МЕВ, що зберiгаються в мiсцях зберiгання МЕВ, та/або огляд територiй i примiщень ЦСС (РСС), де перебувають або можуть перебувати предмети та транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи. При цьому дiяльнiсть ЦСС (РСС) не призупиняється.

V. Перемiщення територiєю України МЕВ, що перебувають пiд митним контролем

     1. Вантаж експрес-перевiзника (МЕВ) перемiщується експрес-перевiзником з митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, iз застосуванням одного iз заходiв гарантування доставки товарiв до митницi призначення, передбачених статтею 161 Митного кодексу України. Вид заходу гарантування доставки вантажу експрес-перевiзника до митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, обирається експрес-перевiзником.

     2. Вантаж експрес-перевiзника перемiщується з митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, i в зворотному напрямку транспортним засобом експрес-перевiзника пiд митним забезпеченням.

     Перемiщення МЕВ вiд митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, до митницi призначення та в зворотному напрямку допускається пiд митним забезпеченням та/або забезпеченням експрес-перевiзника. Забезпечення експрес-перевiзника повинно забезпечувати порiвняну з митним забезпеченням ступiнь фiзичного захисту та можливiсть iдентифiкацiї цього забезпечення за iнформацiєю, зазначеною в документi контролю за доставкою та/або домашньому транспортному документi.

     3. Експрес-перевiзник повинен доставити вантаж (МЕВ) у ЗМК на ЦСС (РСС) або митницi призначення вiдповiдно.

     4. Для здiйснення контролю за доставкою вантажу експрес-перевiзника з митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, або в зворотному напрямку (вiд ЦСС) використовується ЄТД.

     Контроль за доставкою МЕВ до митницi призначення здiйснюється з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням МЕВ за ЄТД" ЄАIС Держмитслужби, що формується окремо по кожному експрес-перевiзнику.

     Для контролю використовується iнформацiя про:

     номер ЄТД;

     кiлькiсть мiсць за ЄТД;

     загальну вагу за ЄТД;

     прiзвище, iнiцiали представника експрес-перевiзника, який прийняв вантаж до перевезення;

     державний номерний знак транспортного засобу, яким вантаж експрес-перевiзника буде перемiщуватися до митницi призначення;

     визначенi митницею вiдправлення код митницi призначення й дату доставки МЕВ у цю митницю;

     дату проставлення та номер штампа ПМК посадової особи митницi вiдправлення;

     дату доставки МЕВ до митницi призначення;

     номер ОНП посадової особи митницi призначення.

     При потребi посадова особа митницi вiдправлення (митницi призначення) роздруковує реєстр ЄТД, оформлених митницею за певний перiод.

     5. Порядок здiйснення контролю за доставкою МЕВ з митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), у митницю призначення та у зворотному напрямку:

(абзац перший пункту 5 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     5.1. Для здiйснення контролю за доставкою МЕВ з митницi вiдправлення в митницю призначення використовується повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес-вiдправлення (далi - ПТП МЕВ), форму якого наведено в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї, та його електронна копiя.

     Контроль за доставкою МЕВ до митницi призначення здiйснюється з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Повiдомлення про перемiщення" ЄАIС Держмитслужби.

     5.2. МЕВ, що вивозяться за межi митної територiї України й для декларування яких не застосовується ВМД, перемiщуються з митницi вiдправлення в митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована РСС (ЦСС), без оформлення ПТП МЕВ. Це положення не застосовується для МЕВ, що вивозяться за межi митної територiї України для повернення вiдправнику.

     5.3. Дозволяється перемiщення МЕВ представником експрес-перевiзника або повiреним у ручнiй поклажi або одним транспортним засобом у рiзнi митницi призначення за маршрутом, визначеним експрес-перевiзником на власний розсуд, виходячи з мiркувань економiчної доцiльностi. При цьому забезпечення накладається безпосередньо на МЕВ або на МЕВ, консолiдованi за одним ПТП МЕВ, i не накладається на транспортний засiб.

     5.4. ПТП МЕВ складається посадовою особою митницi вiдправлення або експрес-перевiзником.

     На консолiдованi МЕВ може бути складено одне ПТП МЕВ за формою, наведеною у додатку 3 до цiєї Iнструкцiї, та реєстр до нього за формою, наведеною в додатку 4 до цiєї Iнструкцiї. При цьому до кожного примiрника ПТП МЕВ додається один примiрник реєстру, який є невiд'ємною частиною ПТП МЕВ.

     Особливостi заповнення ПТП МЕВ на консолiдованi МЕВ:

     у рядках "загальною кiлькiстю", "загальною вартiстю" зазначаються данi, що є пiдсумком вiдповiдних граф реєстру;

     у рядку "за документами" зазначається надпис "згiдно з реєстром";

     у рядках "вiдомостi про вiдправника", "вiдомостi про одержувача" зазначається надпис "згiдно з товаросупровiдними документами";

     у графi "Найменування вантажу" зазначається надпис "згiдно з товаросупровiдними документами";

     у графах "Кiлькiсть мiсць", "Вага", "Вартiсть" зазначаються данi, що є пiдсумком вiдповiдних граф реєстру;

     графа "Вид упаковки" не заповнюється.

(пiдпункт 5.4 пункту 5 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     5.5. ПТП МЕВ оформлюється в трьох примiрниках на аркушах паперу формату А4 посадовою особою митницi вiдправлення i реєструється нею в окремому електронному журналi, форма якого визначається цiєю митницею.

     Порядковий номер ПТП МЕВ формується за такою схемою:

ААААА/В/ССССССССС,

     де:

     ААААА - порядковий номер ПТП МЕВ (у порядку зростання дiапазону номерiв, якi визначено митницею вiдправлення, протягом поточного року; з початку року нумерацiя поновлюється);

     В - остання цифра поточного року;

     ССССССССС - код структурного пiдроздiлу митницi вiдправлення, у якому проводиться оформлення ПТП МЕВ, згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), або код митницi облiку, якщо структурному пiдроздiловi код не присвоєно.

(пiдпункт 5.5 пункту 5 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     5.6. При перемiщеннi МЕВ у ПТП МЕВ зазначаються найменування митного органу, в якому передбачається здiйснити митне оформлення товарiв у МЕВ, та його мiсцезнаходження. Митниця призначення самостiйно визначає структурний пiдроздiл, в якому буде здiйснюватись митний контроль i оформлення товарiв у МЕВ.

(пiдпункт 5.6 пункту 5 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     5.7. Представник експрес-перевiзника, який прийняв заявленi МЕВ до перевезення, надає митницi вiдправлення зобов'язання доставити цi МЕВ у митницю призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, про що власноручно вчиняє вiдповiдний запис у всiх примiрниках ПТП МЕВ.

     5.8. На всiх примiрниках ПТП МЕВ посадова особа митницi вiдправлення проставляє вiдбитки штампа ПМК i ОНП, а на всiх примiрниках реєстру до ПТП МЕВ (за наявностi) ця посадова особа проставляє вiдбитки штампа ПМК.

     5.9. Перший i другий примiрники ПТП МЕВ видаються представнику експрес-перевiзника, що прийняв МЕВ до перевезення, для доставки разом з МЕВ у митницю призначення; третiй примiрник ПТП МЕВ разом з примiрниками товаросупровiдних документiв або їх завiреними копiями залишається на контролi в митницi вiдправлення.

     5.10. Пiсля цього посадова особа митницi вiдправлення в строк, що не перевищує 4 годин пiсля завершення митного оформлення МЕВ, уносить до ЄАIС Держмитслужби iнформацiю за кожним ПТП МЕВ.

     5.11. МЕВ пред'являється митницi призначення безпосередньо особою, яка надала зобов'язання про доставку МЕВ, або iншим представником експрес-перевiзника.

     При надходженнi МЕВ у митницю призначення в межах визначеного митним органом, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, строку доставки посадова особа митницi призначення перевiряє вiдповiднiсть МЕВ вiдомостям про них, зазначеним в електроннiй копiї ПТП МЕВ, вилучає примiрники ПТП МЕВ у представника експрес-перевiзника та проставляє в них i в усiх товаросупровiдних документах вiдбитки штампа ПМК.

     5.12. У першому примiрнику ПТП МЕВ посадова особа митницi призначення вчиняє запис "Вантаж надiйшов", завiряє його вiдбитком ОНП i передає цей примiрник ПТП МЕВ представнику експрес-перевiзника, який пред'явив МЕВ у митницю призначення, як пiдтвердження виконання зобов'язання щодо доставки МЕВ.

     5.13. Посадова особа митницi призначення в строк, що не перевищує 4 годин з моменту пред'явлення МЕВ цiй митницi, робить в електроннiй копiї ПТП МЕВ, що мiститься в ЄАIС Держмитслужби, вiдмiтку про надходження МЕВ у митницю призначення.

     5.14. Пiсля завершення митного оформлення предметiв у МЕВ посадова особа митницi призначення, що його здiйснила, зазначає в другому примiрнику ПТП МЕВ назву, дату й номер документа, на пiдставi якого здiйснено митне оформлення цих предметiв, i завiряє цей запис вiдбитком ОНП.

     У разi, якщо разом з ПТП МЕВ складався реєстр, то вiдомостi про дату, номер i код документа згiдно з Класифiкатором документiв, що затверджується Держмитслужбою, на пiдставi якого здiйснено митне оформлення предметiв у кожному iз МЕВ, зазначаються в графi "Примiтки" реєстру до другого примiрника ПТП МЕВ. Для пiдтвердження здiйснення митного оформлення предметiв у всiх МЕВ за ПТП МЕВ посадова особа митницi призначення, що здiйснила митне оформлення предметiв в останньому МЕВ iз реєстру, вчиняє в другому примiрнику ПТП МЕВ запис "Вантаж оформлено" i завiряє цей запис вiдбитком ОНП.

(абзац другий пiдпункту 5.14 пункту 5 роздiлу V iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     У разi декларування предметiв у МЕВ iз застосуванням ВМД вiдомостi про ПТП МЕВ у графi 44 цiєї ВМД зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами).

(абзац третiй пiдпункту 5.14 пункту 5 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     5.15. Контроль за виконанням зобов'язань щодо доставки МЕВ у митницю призначення здiйснює митниця вiдправлення. Пiдставою для зняття ПТП МЕВ з контролю митницею вiдправлення є внесена митницею призначення до електронної копiї ПТП МЕВ, що мiститься в ЄАIС Держмитслужби, вiдмiтка про доставку МЕВ.

     5.16. Якщо митницею призначення пiсля закiнчення строку доставки МЕВ не пiдтверджено факт доставки, то митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв'язку запит до цiєї митницi для з'ясування факту доставки/недоставки МЕВ.

     5.17. Процедура продовження строку доставки МЕВ у митницю призначення здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335 (зi змiнами).

     6. Контроль за доставкою предметiв у МЕВ, що перемiщується одержувачем з митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), у митний орган призначення, здiйснюється за попереднiм повiдомленням.

     Контроль за доставкою предметiв у МЕВ, що перемiщується одержувачем мiж структурними пiдроздiлами митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, здiйснюється за попереднiм повiдомленням або внутрiшнiм транзитним документом (далi - ВТД).

     Контроль за доставкою одержувачем товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України, перелiк яких затверджено наказом Держмитслужби вiд 17.04.2008 N 396 "Про затвердження Перелiку товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 05.06.2008 за N 508/15199, що перемiщуються у МЕВ, здiйснюється на пiдставi попередньої вантажної митної декларацiї або ВТД (для митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС) iз застосуванням заходiв гарантування доставки.

(пункт 6 роздiлу V у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

VI. Митний контроль i митне оформлення вантажiв експрес-перевiзника при ввезеннi їх на митну територiю України

Глава 1. Митний контроль у пунктi пропуску

     1. Вантаж експрес-перевiзника, що ввозиться на митну територiю України через мiжнароднi аеропорти, для перемiщення до митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, перевантажується на транспортнi засоби експрес-перевiзника безпосередньо з борту повiтряного судна чи зi складу тимчасового зберiгання мiжнародного аеропорту. Для забезпечення прискореного перевезення мiжнародних вантажiв перемiщення вантажiв експрес-перевiзника може здiйснюватися у першочерговому порядку.

(абзац перший пункту 1 глави 1 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     При цьому експрес-перевiзником сплачується єдиний збiр у встановленому законодавством порядку.

     2. За наявностi достатнiх пiдстав уважати, що вантаж експрес-перевiзника перемiщується через митний кордон України з порушенням митних правил, рiшення щодо здiйснення митного огляду приймається керiвником митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, або його заступником.

     У разi проведення митного огляду такого вантажу посадовою особою митного органу обов'язково складається Акт про проведення митного огляду товарiв, форму якого наведено в додатку 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

     3. Пiдставами для пропуску вантажiв експрес-перевiзника через митний кордон України й направлення їх на ЦСС є:

     1) подання ЄТД представником експрес-перевiзника посадовiй особi митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України (при цьому манiфест не подається);

(пiдпункт 1 пункту 3 глави 1 роздiлу VI у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     2) вiдповiднiсть зазначених у ЄТД вiдомостей про вантаж (кiлькiсть мiсць, вага) наявному вантажу.

     У разi ввезення вантажу експрес-перевiзника через мiжнароднi аеропорти та перевантаження його безпосередньо з борту повiтряного судна вага вантажу може не перевiрятися.

     4. За наявностi пiдстав для пропуску вантажiв експрес-перевiзника через митний кордон України посадова особа ПМО, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України:

     проставляє вiдбиток штампа ПМК на ЄТД;

     зазначає на ЄТД строк доставки вантажу експрес-перевiзника в митний орган, у зонi дiяльностi якого функцiонує ЦСС;

     накладає на транспортний засiб експрес-перевiзника митне забезпечення та вносить до ЄТД вiдомостi про нього;

     ознайомлює представника експрес-перевiзника, який приймає МЕВ до перевезення, зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України.

     На лицьовому боцi двох аркушiв ЄТД представник експрес-перевiзника вчиняє напис такого змiсту:

     "Я, прiзвище, iм'я та по батьковi, данi паспорта, ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України i зобов'язуюсь доставити МЕВ у митницю призначення в строк до __.__.20 __ р.", ставить дату та особистий пiдпис на кожному з цих аркушiв. Для вчинення напису експрес-перевiзник може застосовувати штамп.

     Зобов'язання й пiдпис представника експрес-перевiзника засвiдчуються вiдбитком ОНП посадової особи митницi вiдправлення.

     Один iз цих аркушiв ЄТД залишається в справах митницi вiдправлення на контролi, другий видається представнику експрес-перевiзника для пред'явлення митницi призначення.

     5. Посадова особа митницi вiдправлення в строк, що не перевищує 4 годин з моменту оформлення ЄТД, уносить iнформацiю за цим ЄТД до ПIК "Контроль за перемiщенням МЕВ за ЄТД" ЄАIС Держмитслужби та ставить ЄТД на контроль.

Глава 2. Митний контроль при надходженнi на ЦСС (РСС)

     1. При надходженнi вантажу експрес-перевiзника на ЦСС (РСС) посадова особа ПМО:

     перевiряє наявнiсть на ЄТД (ПТП МЕВ) вiдмiток митного органу вiдправлення;

     перевiряє цiлiсть митного забезпечення митного органу вiдправлення;

     перевiряє наявнiсть в ЄАIС Держмитслужби iнформацiї про ЄТД (ПТП МЕВ), поставлений на контроль. За вiдсутностi зауважень пiдтверджує доставку вантажу експрес-перевiзника шляхом проставлення вiдбитка ОНП на ЄТД (ПТП МЕВ) iз зобов'язанням представника експрес-перевiзника, засвiдченим вiдбитком ОНП посадової особи митницi вiдправлення. У разi вiдсутностi в ЄАIС Держмитслужби iнформацiї про ЄТД (ПТП МЕВ) контрольнi функцiї здiйснюються на пiдставi аркуша ЄТД (ПТП МЕВ) iз зобов'язанням представника експрес-перевiзника, засвiдченим вiдбитком ОНП посадової особи митницi вiдправлення, з подальшим обов'язковим унесенням iнформацiї до ЄАIС Держмитслужби;

     дає дозвiл на розвантаження транспортного засобу, яким доставлено вантаж експрес-перевiзника;

     перевiряє вiдповiднiсть кiлькостi мiсць та ваги вантажу експрес-перевiзника даним, зазначеним в ЄТД (ПТП МЕВ);

     за вiдсутностi зауважень дає дозвiл на сортування та обробку МЕВ.

     Посадова особа ПМО вживає заходiв щодо оперативного внесення до ЄАIС Держмитслужби iнформацiї про доставку вантажу експрес-перевiзника для зняття ЄТД (ПТП МЕВ) з контролю.

     У разi виявлення ознак, що вказують на можливiсть перемiщення вантажу експрес-перевiзника з порушенням митних правил, посадова особа ПМО зобов'язана вжити заходiв, передбачених законодавством, для запобiгання цим порушенням i притягнення до вiдповiдальностi винних осiб у порядку, установленому законом, або iнформувати про виявлене порушення iншi компетентнi органи за належнiстю.

     2. Сортування та обробка МЕВ проводяться в ЗМК на ЦСС (РСС) працiвниками ЦСС (РСС) пiд контролем митного органу.

     3. Розпакування й огляд МЕВ здiйснюються працiвником ЦСС (РСС) у присутностi посадової особи ПМО в разi:

     пошкодження упаковки МЕВ;

     пiдозри на пошкодження МЕВ.

     У разi пошкодження МЕВ чи їх упаковки працiвник ЦСС (РСС) складає акт про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у потрiбних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування у присутностi посадової особи митного органу за формою, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у потрiбних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування" i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2002 за N 932/7220 (зi змiнами).

Глава 3. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ

     1. Посадовi особи ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), розпочинають митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ пiсля декларування їх у встановленому законодавством України порядку та подання митному органу всiх документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення цих предметiв.

     У разi вiдсутностi iнвойсу посадовiй особi ПМО подається iнвойс, одержаний експрес-перевiзником iз комп'ютерної мережi вiдстеження проходження МЕВ вiд вiдправника до одержувача та засвiдчений його печаткою, або iнвойс, одержаний i засвiдчений одержувачем МЕВ.

     2. Митне оформлення МЕВ документального характеру здiйснюється на пiдставi товаросупровiдних документiв за реєстром МЕВ документального характеру, складеним працiвником ЦСС (РСС), засвiдченим пiдписом цього працiвника i печаткою ЦСС (РСС). Електронна копiя реєстру МЕВ подається до ПМО в мiнiмально можливий пiсля обробки вантажу, що надiйшов на адресу експрес-перевiзника, строк. Термiн надання погоджується з митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

(абзац перший пункту 2 глави 3 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     Реєстр МЕВ документального характеру має мiстити дату оформлення МЕВ, а також такi вiдомостi про кожне МЕВ:

     номер домашнього транспортного документа;

     країна вiдправлення (призначення);

     вiдправник;

     одержувач;

     кiлькiсть мiсць МЕВ;

     вага МЕВ.

     Митний контроль вмiсту вiдправлень документального характеру здiйснюється шляхом вибiркового митного огляду.

     У разi, якщо вкладення МЕВ документального характеру не вiдповiдає заявленому, складається Акт про проведення митного огляду мiжнародного експрес-вiдправлення (далi - Акт), форму якого наведено в додатку 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Акт складається в трьох примiрниках i реєструється в Журналi облiку актiв про проведення митного огляду МЕВ, який ведеться в електронному виглядi з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Журнал облiку руху МЕВ на ЦСС (РСС)", i має мiстити такi вiдомостi:

     N з/п;

     дата;

     номер Акта;

     номер домашнього транспортного документа;

     номер штампа ПМК посадової особи ПМО, яка проводила митний огляд;

     примiтки.

     Реєстрацiйний номер Акта формується за такою схемою:

ХХХХХХХХХ / Х / ХХХХХХ ,
1 2 3

     де 1 - код структурного пiдроздiлу митницi облiку згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), або код митницi облiку, якщо структурному пiдроздiловi код не присвоєно;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер Акта згiдно з Журналом облiку актiв про проведення митного огляду МЕВ (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерацiя поновлюється).

     Щомiсяця чи при потребi Журнал облiку актiв про проведення митного огляду МЕВ роздруковується й формується в справи для зберiгання вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 28.12.2002 N 747 (зi змiнами).

     Акт пiдписується всiма особами, якi брали участь у проведеннi митного огляду. Один примiрник Акта залишається в справах ПМО, другий - у справах експрес-перевiзника, третiй долучається до товаросупровiдних документiв i призначається одержувачевi.

     Iнформацiя про Акт (номер i дату) заноситься до домашнього транспортного документа та реєстру МЕВ документального характеру (по кожному оглянутому МЕВ) i засвiдчується вiдбитком штампа ПМК. До прийняття рiшення про можливiсть пропуску цього МЕВ через митний кордон України воно зберiгається пiд митним контролем.

     Якщо вкладення МЕВ документального характеру вiдповiдає заявленому, то посадова особа ПМО:

     на домашньому транспортному документi (по кожному оглянутому МЕВ) проставляє вiдбиток ОНП;

     у реєстрi МЕВ документального характеру (по кожному оглянутому МЕВ) вчиняє запис "Вiдповiдає заявленому" i засвiдчує його вiдбитком ОНП.

     На завершення митного контролю вмiсту вiдправлень документального характеру кожний аркуш реєстру МЕВ документального характеру засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи ПМО.

     Засвiдчений вiдбитком ОНП посадової особи ПМО паперовий примiрник реєстру МЕВ є пiдставою для випуску цих МЕВ у вiльний обiг.

(пункт 2 глави 3 роздiлу VI доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, що надiйшли на адресу пiдприємств i для декларування яких не застосовується ВМД:

     3.1. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення не потрiбне подання дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї, здiйснюються на пiдставi товаросупровiдних документiв за реєстром МЕВ, що декларуються без застосування ВМД (далi - Реєстр МЕВ), складеним працiвником ЦСС (РСС).

     Реєстр МЕВ має мiстити дату оформлення МЕВ, а також такi вiдомостi про кожне МЕВ:

     номер домашнього транспортного документа;

     країна вiдправлення (призначення);

     вiдправник;

     одержувач;

     кiлькiсть мiсць МЕВ;

     вага МЕВ;

     вмiст МЕВ;

     загальна вартiсть предметiв у МЕВ.

     Посадовiй особi ПМО подається Реєстр МЕВ, засвiдчений пiдписом працiвника ЦСС (РСС), який його склав, i печаткою ЦСС (РСС). Електронна копiя Реєстру МЕВ подається до ПМО в мiнiмально можливий пiсля обробки вантажу, що надiйшов на адресу експрес-перевiзника, строк. Термiн надання погоджується з митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

(абзац одинадцятий пiдпункту 3.1 пункту 3 глави 3 роздiлу VI у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3.2. Для завчасного визначення форм та обсягiв контролю предметiв у МЕВ посадова особа ПМО може використовувати iнформацiю, надану їй експрес-перевiзником до надходження вантажу експрес-перевiзника (манiфест, копiї товаросупровiдних документiв).

     3.3. Розпакування й митний огляд МЕВ проводяться на вимогу посадової особи ПМО, а також у разi:

     пошкодження упаковки МЕВ;

     пiдозри на пошкодження МЕВ;

     якщо в товаросупровiдних документах вiдомостi про предмети в МЕВ зазначено загальним найменуванням;

     якщо вiдправником не заявлено вартiсть предметiв у МЕВ;

     якщо є пiдстави вважати, що крiм предметiв, зазначених у товаросупровiдних документах, у МЕВ мiстяться стороннi вкладення;

     якщо предмети пiдлягають контролю з боку iнших державних контрольних органiв (на їх вимогу).

     Розпакування МЕВ i пред'явлення до митного огляду здiйснюються представником експрес-перевiзника. Митний огляд проводиться посадовою особою ПМО в присутностi не менше нiж двох представникiв експрес-перевiзника.

     3.4. Акт обов'язково складається в разi:

     вирiшення спiрних i складних питань класифiкацiї та кодування предметiв;

     вирiшення спiрних i складних питань визначення митної вартостi предметiв;

     вирiшення спiрних питань визначення країни походження предметiв;

     прохання декларанта;

     виявлення невiдповiдностi пред'явлених до митного огляду предметiв заявленим про них вiдомостям.

     При виявленнi невiдповiдностi оглянутих предметiв заявленим про них даним у поданих експрес-перевiзником документах в Актi зазначаються всi вiдомостi, передбаченi формою Акта. В iнших випадках до Акта вносяться виключно вiдомостi, обумовленi метою проведення митного огляду.

     До реєстру МЕВ уноситься лише iнформацiя про:

     складенi Акти (номери та дати);

     МЕВ, митний огляд вмiсту яких не здiйснювався ("Без огляду");

     МЕВ, не пропущенi через митний кордон України ("Не пропущено, номер i дата Акта).

     Iнформацiя про МЕВ, не пропущенi через митний кордон України, завiряється вiдбитком штампа ПМК. Вiдбиток штампа ПМК також проставляється на всiх примiрниках домашнiх транспортних документiв та iнших товаросупровiдних документiв.

     3.5. У випадках, визначених пiдпунктом 29 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами), за результатами перевiрки документiв та/або митного огляду ПМО може оформлюватися запит до вiдповiдних пiдроздiлiв митного органу за формою, наведеною в додатку 3 до зазначеного Порядку.

(пiдпункт 3.5 глави 3 роздiлу VI у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     3.6. На завершення митного контролю й митного оформлення предметiв у МЕВ та внесення необхiдних записiв до Реєстру МЕВ кожний аркуш цього Реєстру засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи ПМО й залишається в справах митного органу разом з примiрниками домашнiх транспортних документiв та iнших товаросупровiдних документiв (по одному примiрнику кожного документа).

     Засвiдчений вiдбитком ОНП посадової особи ПМО паперовий примiрник Реєстру МЕВ є пiдставою для випуску цих МЕВ у вiльний обiг.

(пiдпункт 3.6 пункту 3 глави 3 роздiлу VI доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3.7. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД, а для митного оформлення потрiбне подання передбачених законодавством дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї, здiйснюються на пiдставi поданої декларантом заяви, форму якої наведено в додатку 6 до цiєї Iнструкцiї, її електронної копiї, вiдповiдних дозвiльних документiв, товаросупровiдних та iнших документiв, потрiбних для здiйснення митних процедур, передбачених законодавством.

     4. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД, здiйснюються в установленому законодавством порядку.

Глава 4. Особливостi митного контролю й митного оформлення предметiв у МЕВ, що надходять на адресу громадян

     1. Митне оформлення й випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України предметiв у МЕВ, що надiйшли на адресу громадян, може здiйснюватися посадовою особою ПМО митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, без направлення цих МЕВ у митний орган за мiсцем проживання (тимчасового перебування) громадянина чи мiсцем розташування РСС у разi, якщо експрес-перевiзником сплаченi всi належнi податки й збори (обов'язковi платежi), а також поданi одержувачем або експрес-перевiзником за одержувача дозвiльнi документи, передбаченi законодавством.

     У разi неможливостi сплати експрес-перевiзником належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та/або подання за одержувача дозвiльних документiв, передбачених законодавством, працiвник ЦСС (РСС) складає ПТП МЕВ i подає його посадовiй особi ПМО для оформлення та здiйснення контролю за доставкою МЕВ у митний орган призначення. Предмети в цих МЕВ оформлюються в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташована РСС, або за мiсцем розташування одержувача.

     2. Для декларування предметiв, що надходять у МЕВ на адресу громадян, а також нарахування та стягнення податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) на цi предмети використовуються:

     ВМД у встановлених законодавством випадках або

     митна декларацiя М 16, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1948 "Деякi питання здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях".

     3. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД чи М 16, здiйснюються в порядку, визначеному пiдпунктами 3.1 - 3.6 пункту 3 глави 3 цього роздiлу.

     Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД чи М 16, а для митного оформлення потрiбне подання передбачених законодавством дозвiльних документiв уповноважених органiв державної влади, що виконують вiдповiднi контрольнi функцiї, здiйснюються на пiдставi поданої декларантом (громадянином) заяви, форму якої наведено в додатку 6 до цiєї Iнструкцiї, її електронної копiї, вiдповiдних дозвiльних документiв, товаросупровiдних та iнших документiв, потрiбних для здiйснення митних процедур, передбачених законодавством.

     При цьому у разi заповнення (подання) заяви громадянином власноручно електронну копiю цiєї заяви створює посадова особа ПМО.

(главу 4 роздiлу VI доповнено новим пунктом 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075, у зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати вiдповiдно пунктами 4 - 7)

     3. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД, здiйснюються в установленому законодавством порядку.

     4. Митна декларацiя М 16 заповнюється в двох примiрниках власноручно громадянином, на адресу якого надiйшло МЕВ, експрес-перевiзником або iншою вповноваженою особою (громадянином, якого одержувач МЕВ уповноважив на здiйснення декларування нотарiально посвiдченим дорученням, чи пiдприємством, яке здiйснює декларування на пiдставi договору). Бланки митної декларацiї М 16 надаються декларанту експрес-перевiзником.

     Разом з митною декларацiєю М 16 митному органу подається її електронна копiя. Якщо митна декларацiя М 16 заповнюється громадянином власноручно, то електронну копiю цiєї митної декларацiї створює вповноважена начальником митного органу посадова особа ПМО.

     Громадянин, який власноручно заповнює митну декларацiю М 16, повинен заповнити рядки "Назва митного органу", "Авiанакладна/iнвойс N", "Прiзвище одержувача", "Країна вiдправлення", "Мiсце декларування", а також заповнити графи "N п/п", "Найменування товару (предмета), його вiдмiтнi ознаки та вартiсть у нацiональнiй валютi або євро" i "Кiлькiсть".

     5. Порядок заповнення митної декларацiя М 16 декларантом.

     У визначених для цього мiсцях бланка митної декларацiя М 16 декларантом (громадянином, експрес-перевiзником або iншою вповноваженою особою) зазначаються:

     назва митного органу;

     номери авiанакладної/iнвойсу - зазначаються номери домашнього транспортного документа та iнвойсу, поданих для митного оформлення МЕВ;

     прiзвище, iм'я, по батьковi одержувача, його адреса (вiдповiдно до товаросупровiдних документiв), повна назва експрес-перевiзника;

     країна вiдправлення МЕВ;

     порядковi номери найменувань предметiв;

     найменування та вiдмiтнi ознаки предметiв, а також вартiсть цих предметiв за кожним найменуванням у нацiональнiй валютi або євро. У разi, якщо вартiсть предметiв зазначено громадянином в євро, посадова особа ПМО бiля кожного найменування предметiв проставляє в дужках вартiсть цих предметiв у нацiональнiй валютi України. Пiсля останнього запису в графi "Найменування товару (предмета), його вiдмiтнi ознаки та вартiсть у нацiональнiй валютi або євро" зазначаються також кiлькiсть мiсць МЕВ i загальна вага МЕВ згiдно з товаросупровiдними документами, а також установленi Нацiональним банком України на день оформлення митної декларацiя М 16 курси iноземних валют. У разi заповнення митної декларацiї М 16 громадянином власноручно, курси iноземних валют зазначає посадова особа ПМО;

     кiлькiсть предметiв за кожним найменуванням i одиницi їх вимiру;

     мiсце декларування.

     Декларацiя засвiдчується декларантом шляхом проставлення особистого пiдпису, iнiцiалiв, прiзвища й дати заповнення митної декларацiї М 16, яка має збiгатися з датою подання цiєї декларацiї до оформлення. Нижче цих записiв додатково зазначаються вiдомостi про:

     номер i дату видачi Держмитслужбою лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування, i назву митного органу, який його видав, - у разi заповнення митної декларацiї М 16 експрес-перевiзником або iншою особою, яка здiйснює декларування на пiдставi договору. При цьому декларацiя додатково засвiдчується вiдбитком печатки пiдприємства-декларанта;

(абзац дванадцятий пункту 6 глави 4 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     серiю й номер паспорта, який посвiдчує особу декларанта, ким i коли його видано - у разi звернення громадянина - одержувача МЕВ;

     серiю й номер паспорта, який посвiдчує особу декларанта, ким i коли його видано, та реквiзити нотарiально посвiдченого доручення (серiю, номер, ким i коли його посвiдчено) - у разi звернення громадянина, якого одержувач МЕВ уповноважив на здiйснення декларування цим дорученням.

     У разi заповнення митної декларацiї експрес-перевiзником або iншою особою, яка здiйснює декларування на пiдставi договору, декларант одночасно визначає код предметiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, нараховує податки та збори (обов'язковi платежi), що пiдлягають сплатi при ввезеннi предметiв на митну територiю України, та заповнює вiдривний корiнець митної декларацiї М 16. У разi заповнення митної декларацiї М 16 громадянином власноручно, визначення коду предметiв, нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) i заповнення вiдривного корiнця здiйснюються посадовою особою ПМО, яка проводить митний контроль i митне оформлення цих предметiв.

     6. Особливостi здiйснення митного контролю та митного оформлення предметiв у МЕВ, задекларованих iз застосуванням митної декларацiї М 16:

     6.1. Для здiйснення митного контролю й митного оформлення предметiв у МЕВ посадовiй особi ПМО декларантом подаються митна декларацiя М 16, її електронна копiя i документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю та митного оформлення. У разi заповнення митної декларацiї М 16 громадянином власноручно електронну копiю цiєї декларацiї створює посадова особа ПМО.

     6.2. Прийняття посадовою особою ПМО митної декларацiї М 16 до оформлення включає такi дiї:

     1) перевiрка повноважень декларанта;

     2) перевiрка наявностi вiрусiв на магнiтному носiї; за допомогою програмного забезпечення перевiрка правильностi заповнення декларантом митної декларацiї М 16; перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, унесених до всiх граф електронної копiї митної декларацiї М 16, вiдомостям, що мiстяться у вiдповiдних графах на паперовому носiї;

     3) перевiрка наявностi документiв, що видаються вповноваженими органами державної влади на окремi предмети, щодо перемiщення яких через митний кордон України встановлено обмеження;

     4) перевiрка вiдповiдностi зазначених у митнiй декларацiї М 16 даних про предмети даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, а також у дозвiльних документах уповноважених державних органiв, що пiдтверджують проведення iнших видiв контролю, якщо предмети пiдлягають цим видам контролю (у встановлених законодавством випадках - перевiрка наявностi вiдповiдних вiдмiток у товаросупровiдних документах);

     5) за вiдсутностi зауважень - прийняття митної декларацiї М 16 до оформлення шляхом:

     проставлення на всiх примiрниках митної декларацiї М 16 вiдбитка штампа ПМК i часу прийняття цiєї декларацiї до оформлення;

     проставлення вiдбитка штампа ПМК на товаросупровiдних документах, якi ранiше до митного контролю не подавалися;

     реєстрацiї митної декларацiї М 16 у Журналi облiку митних декларацiй М 16 та присвоєння цiй декларацiї реєстрацiйного номера, який формується за такою схемою:

ХХХХХХХХХ / Х / ХХХХ ,
1 2 3

     де 1 - код структурного пiдроздiлу митницi облiку згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), або код митницi облiку, якщо структурному пiдроздiловi код не присвоєно;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер митної декларацiї М 16 згiдно з Журналом облiку митних декларацiй М 16 (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерацiя поновлюється).

     Журнал облiку митних декларацiй М 16 ведеться в електронному виглядi з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Облiк та оформлення митних декларацiй М 16" ЄАIС Держмитслужби. Щомiсяця чи при потребi цей журнал роздруковується й формується в справи для зберiгання вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 28.12.2002 N 747 (зi змiнами).

     6.3. Митний контроль

     При цьому здiйснюються:

     1) перевiрка правильностi застосування валютного курсу;

     2) перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування предметiв (згiдно з поданими документами);

     3) визначення митної вартостi предметiв на пiдставi заявленої декларантом вартостi цих предметiв;

     4) перевiрка надходження коштiв експрес-перевiзника або iншої особи, яка здiйснює декларування на пiдставi договору, на спецiальний рахунок митного органу;

     5) перевiрка правильностi нарахування експрес-перевiзником або iншою особою, яка здiйснює декларування на пiдставi договору, податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством, або нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) посадовою особою ПМО, якщо громадянин власноручно декларував предмети в МЕВ;

     6) за вiдсутностi зауважень - списання (справляння) суми податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) з використанням можливостей програмно-iнформацiйного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарiв та iнших предметiв".

     Громадяни можуть сплатити податки та збори (обов'язковi платежi) через касу вповноваженого банку або шляхом перерахування належних сум на вiдповiдний рахунок митного органу, який здiйснює митне оформлення предметiв у МЕВ;

     7) унесення до електронної копiї митної декларацiї М 16 iнформацiї про сплаченi податки та збори (обов'язковi платежi) шляхом зазначення:

     коду виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832;

     номера платiжного документа, що засвiдчує сплату вiдповiдного податку або збору;

     дати сплати податку або збору за платiжним документом;

     суми сплати;

     8) iнiцiювання проведення митного огляду, якщо документiв, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рiшення про повноту та/або достовiрнiсть вiдомостей, що перевiряються, або результати перевiрки правильностi класифiкацiї та кодування предметiв, визначення митної вартостi тощо потребують проведення такого огляду.

     За результатами митного огляду посадова особа ПМО складає Акт у випадках, визначених пунктом 3.4 глави 3 цього роздiлу;

     9) оформлення запиту у випадках i за формою, визначеними пунктом 3.5 глави 3 цього роздiлу.

     6.4. За вiдсутностi зауважень або ознак порушень митних правил посадова особа ПМО завершує митний контроль i митне оформлення шляхом:

     проставлення своїх пiдпису, прiзвища та вiдбитка ОНП у видiлених мiсцях усiх аркушiв митної декларацiї М 16 та її вiдривних корiнцiв;

     проставлення вiдбитка ОНП на товаросупровiдних документах.

     Аркушi оформленої митної декларацiї М 16 та її вiдривнi корiнцi розподiляються таким чином:

     перший аркуш митної декларацiї М 16 залишається в справах ПМО, посадова особа якого здiйснила митне оформлення МЕВ;

     другий аркуш митної декларацiї М 16 передається для облiку до пiдроздiлу митного органу, до компетенцiї якого вiднесено контроль за надходженням, нарахуванням i списанням (справлянням) податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), за реєстром, форму якого встановлює митний орган;

     вiдривнi корiнцi першого та другого аркушiв передаються декларанту.

VII. Митний контроль i митне оформлення МЕВ, призначених для вивезення за межi митної територiї України

     1. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, задекларованих iз застосуванням ВМД, здiйснюються митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований вiдправник. Митне оформлення в iншому митному органi здiйснюється у встановленому законодавством порядку.

     2. Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, вiдправниками яких є пiдприємства i для декларування яких не застосовується ВМД, можуть здiйснюватися за мiсцем розташування вiдправника або в митному органi, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, без погодження мiж митними органами питання здiйснення митного оформлення предметiв в iншому митному органi, нiж митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований цей вiдправник.

     Митне оформлення предметiв у таких МЕВ здiйснюється у порядку, визначеному пiдпунктами 3.1 - 3.6 пункту 3 глави 3 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї, на пiдставi поданої декларантом заяви, форму якої наведено в додатку 6 до цiєї Iнструкцiї, товаросупровiдних (домашнiй транспортний документ, iнвойс) та iнших документiв, потрiбних для здiйснення митних процедур, передбачених законодавством, за Реєстром МЕВ, складеним працiвником ЦСС (РСС), засвiдченим пiдписом цього працiвника i печаткою ЦСС (РСС). Електронна копiя Реєстру МЕВ подається до ПМО в мiнiмально можливий строк. Термiн надання погоджується з митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

(абзац другий пункту 2 роздiлу VII у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     3. Предмети в МЕВ, вiдправниками яких є громадяни, декларуються iз застосуванням:

     а) митної декларацiї М 16 - у разi пересилання громадянами вiдправлень, сумарна митна вартiсть товарiв та iнших предметiв у яких перевищує суму, еквiвалентну 200 євро, та/або загальна вага яких перевищує 50 кiлограмiв;

     б) вантажної митної декларацiї - у разi пересилання громадянами у вiдправленнях товарiв та iнших предметiв, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кiлограмiв;

     в) товаросупровiдних документiв - у разi, коли для декларування товарiв та iнших предметiв не використовується вантажна митна декларацiя чи митна декларацiя М 16.

     Домашнiй транспортний документ (договiр мiж експрес-перевiзником i громадянином про перевезення МЕВ) є пiдставою для декларування експрес-перевiзником предметiв громадянина, якщо вiн мiстить положення про таке доручення, а також пiдпис громадянина.

     Митна декларацiя М 16 заповнюється та оформлюється в порядку, встановленому пунктами 5 - 6 глави 4 роздiлу VI Iнструкцiї.

     При цьому в рядку "Прiзвище одержувача" зазначається прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка вiдправляє МЕВ; у рядку "Країна вiдправлення" - назва країни, куди вiдправляється МЕВ, а також, у разi заповнення митної декларацiї М 16 громадянином власноручно, вказуються паспортнi данi вiдправника.

     Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких застосовується ВМД, здiйснюються в установленому законодавством порядку.

     Митний контроль i митне оформлення предметiв у МЕВ, для декларування яких не застосовується ВМД чи митна декларацiя М 16, здiйснюються за Реєстром МЕВ, складеним працiвником ЦСС (РСС) на пiдставi поданої декларантом (громадянином) заяви, форму якої наведено в додатку 6 до цiєї Iнструкцiї, товаросупровiдних (домашнiй транспортний документ, iнвойс) та iнших документiв, потрiбних для здiйснення митних процедур, передбачених законодавством. Реєстр МЕВ засвiдчується пiдписом цього працiвника i печаткою ЦСС (РСС). Електронна копiя Реєстру МЕВ подається до ПМО в мiнiмально можливий строк. Термiн надання погоджується з митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

(пункт 3 роздiлу VII у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     4. На ЦСС МЕВ, митне оформлення яких закiнчено, формуються експрес-перевiзником у вантаж експрес-перевiзника.

     На вантаж експрес-перевiзника, призначений для доставки до митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, працiвник ЦСС подає посадовiй особi ПМО такi документи:

     1) на МЕВ документального характеру: реєстр МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, що мiстить вiдомостi про кожне МЕВ (номер домашнього транспортного документа; кiлькiсть мiсць МЕВ; вага МЕВ), засвiдчений вiдбитком печатки ЦСС та особистим пiдписом працiвника ЦСС iз зазначенням його посади, iнiцiалiв i прiзвища, а також електронну копiю цього реєстру;

     2) на МЕВ недокументального характеру:

     два примiрники манiфесту з перелiком усiх МЕВ, що увiйшли до складу вантажу експрес-перевiзника, i вiдомостями про кожне МЕВ (номер домашнього транспортного документа; кiлькiсть мiсць МЕВ; вага МЕВ; вмiст МЕВ (загальне найменування); загальна вартiсть предметiв у МЕВ), засвiдченi вiдбитком печатки ЦСС та особистим пiдписом працiвника ЦСС iз зазначенням його посади, iнiцiалiв i прiзвища, а також електронну копiю цього манiфесту;

     домашнi транспортнi документи та iнвойси на всi предмети в МЕВ (крiм МЕВ документального характеру), що ввiйшли до складу вантажу експрес-перевiзника;

     ВМД, у встановлених випадках, з обов'язковим зазначенням їх у манiфестi;

     3) ЄТД.

     Документи для формування вантажу експрес-перевiзника подаються завчасно. Строк подання цих документiв погоджується митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

     Посадова особа ПМО погоджує формування МЕВ у вантаж експрес-перевiзника шляхом проставлення вiдбитка штампа ПМК на ЄТД, манiфестi та реєстрi МЕВ документального характеру, призначених для вивезення.

     Розгорнута iнформацiя про МЕВ, що сформованi в цей вантаж, iз зазначенням по кожному МЕВ мiсця призначення, вiдправника й одержувача надається до ПМО експрес-перевiзником в електронному виглядi в мiнiмально можливий пiсля вiдправлення вантажу експрес-перевiзника строк, який погоджується митним органом i зазначається в технологiчнiй схемi оброблення та митного контролю предметiв у МЕВ для кожного окремого експрес-перевiзника.

     5. Формування МЕВ у вантаж експрес-перевiзника здiйснюється пiд контролем посадової особи ПМО.

     За результатами контролю посадова особа ПМО:

     накладає на транспортний засiб експрес-перевiзника митне забезпечення та вносить до ЄТД вiдомостi про нього;

     зазначає на ЄТД строк доставки вантажу експрес-перевiзника в митний орган, розташований у пунктi пропуску через державний кордон України;

     ознайомлює представника експрес-перевiзника, який приймає МЕВ до перевезення, зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України.

     На лицьовому боцi двох аркушiв ЄТД представник експрес-перевiзника вчиняє напис такого змiсту:

     "Я, прiзвище, iм'я та по батьковi, данi паспорта, ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України та зобов'язуюсь доставити МЕВ у митницю призначення в строк до __.__.20 __ р." i засвiдчує його проставленням дати й особистого пiдпису на кожному з цих аркушiв. Для вчинення напису експрес-перевiзник може використовувати штамп.

     Зобов'язання й пiдпис представника експрес-перевiзника засвiдчуються вiдбитком ОНП посадової особи митницi вiдправлення.

     Проставлення посадовою особою ПМО вiдбитка ОНП на всiх аркушах реєстру МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, манiфесту й ЄТД свiдчить про завершення митного оформлення вантажу експрес-перевiзника.

     Оформлений реєстр МЕВ документального характеру, призначених для вивезення, й один iз цих аркушiв ЄТД залишаються в справах митницi вiдправлення на контролi, другий аркуш ЄТД i один примiрник манiфесту видаються представнику експрес-перевiзника для пред'явлення митницi призначення.

     6. При надходженнi вантажу експрес-перевiзника в ПМО митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, посадова особа цього ПМО перевiряє:

     цiлiсть митного забезпечення митного органу вiдправлення та дотримання строку доставки вантажу;

     вiдповiднiсть вантажу експрес-перевiзника вiдомостям про нього (про кiлькiсть мiсць), зазначеним у ЄТД;

     наявнiсть в ЄАIС Держмитслужби електронних копiй ВМД, поставлених на контроль.

     У разi вiдсутностi електронних копiй ВМД в ЄАIС Держмитслужби посадова особа ПМО здiйснює пропуск МЕВ через митний кордон України на пiдставi належним чином оформлених ЄТД, манiфесту та четвертого примiрника ВМД на предмети в МЕВ, оформленi iз застосуванням ВМД, з обов'язковим наступним пiдтвердженням факту доставки МЕВ в ЄАIС Держмитслужби.

     7. За вiдсутностi зауважень або ознак порушень митних правил посадова особа ПМО пiдтверджує доставку вантажу експрес-перевiзника шляхом проставлення вiдбитка ОНП на ЄТД та внесення iнформацiї до ПIК "Контроль за перемiщенням МЕВ за ЄТД" ЄАIС Держмитслужби.

     8. У разi, якщо експортна операцiя (предмети в МЕВ за окремо взятими ВМД) є об'єктом поглибленого аналiзу вiдповiдно до Порядку взаємодiї митних i податкових органiв при здiйсненнi державного контролю за експортом окремих видiв товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, затвердженого наказом Держмитслужби, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 12.07.2004 N 512/387 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.07.2004 за N 911/9510 (зi змiнами), експрес-перевiзник подає митному органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, окремий ЄТД на такий вантаж.

     Перемiщення (перевантаження) такого вантажу на борт повiтряного судна здiйснюється виключно зi складу тимчасового зберiгання, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України.

     9. Вивезення МЕВ для повернення вiдправнику:

     9.1. Вивезенню експрес-перевiзником за межi митної територiї України пiдлягають:

     МЕВ, повернення яких вимагає вiдправник;

     МЕВ, стосовно предметiв у яких застосовуються нетарифнi заходи регулювання зовнiшньої торгiвлi або предмети пiдлягають iншим передбаченим законодавством видам контролю i щодо них не було здiйснено митне оформлення (з урахуванням строку зберiгання, визначеного пунктом 6 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї);

     МЕВ, якi помилково потрапили на митну територiю i не призначенi одержувачам в Українi.

     9.2. Для вивезення МЕВ за межi митної територiї України представник експрес-перевiзника подає до ПМО:

     письмову заяву про потребу вивезення МЕВ за межi митної територiї України iз зазначенням номера домашнього транспортного документа та причини вивезення цього МЕВ;

     домашнiй транспортний документ i товаросупровiднi документи, за якими МЕВ було ввезено.

     Рiшення про можливiсть вивезення МЕВ приймає начальник ПМО або iнша посадова особа ПМО, яка має право приймати рiшення про можливiсть вивезення МЕВ, й оформлює його шляхом вчинення вiдповiдного запису на заявi.

     9.3. За наявностi позитивного рiшення начальника ПМО посадова особа цього ПМО проставляє на домашньому транспортному документi й товаросупровiдних документах, оформлених при ввезеннi МЕВ, вiдбиток штампа ПМК - Транзит i ОНП, а також вчиняє запис "Для вивезення за межi митної територiї України".

     Вивезення цих МЕВ за межi митної територiї України здiйснюється без нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) i без оформлення документiв, що застосовуються для декларування предметiв у МЕВ.

     10. Переадресування МЕВ, увезених на митну територiю України.

     Рiшення про переадресування МЕВ приймає начальник ПМО по кожному окремому випадку на пiдставi поданих експрес-перевiзником письмової заяви експрес-перевiзника про змiну одержувача, витягу з комп'ютерної мережi вiдстеження проходження МЕВ вiд вiдправника до одержувача, що пiдтверджує таку змiну, домашнього транспортного документа й товаросупровiдних документiв, за якими було увезено це МЕВ.

VIII. Виключення ЦСС (РСС) з Реєстру

     1. ЦСС (РСС) може бути виключено з Реєстру на пiдставi:

     подання митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, у випадках неодноразового (два i бiльше разiв протягом одного календарного року) порушення експрес-перевiзником строкiв зберiгання МЕВ, визначених пунктом 6 роздiлу IV цiєї Iнструкцiї (виключаються ЦСС i РСС /за наявностi/);

     подання митного органу, посадовими особами якого неодноразово (два та бiльше разiв протягом одного календарного року) були виявленi порушення експрес-перевiзником митних правил та/або положень цiєї Iнструкцiї. У поданнi зазначаються причини доцiльностi виключення ЦСС (РСС) з Реєстру;

     заяви експрес-перевiзника, поданої митному органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), у якiй зазначається дата припинення функцiонування ЦСС (РСС). Така заява подається експрес-перевiзником не пiзнiше нiж за два мiсяцi до дати припинення функцiонування ЦСС (РСС).

     Iнформацiю про заплановану експрес-перевiзником дату припинення функцiонування ЦСС (РСС) митний орган засобами електронного зв'язку направляє до Держмитслужби в строк, що не перевищує 5 днiв з дати реєстрацiї заяви митним органом.

     2. Держмитслужба видає наказ про виключення ЦСС (РСС) з Реєстру, про що того самого дня iнформує митний орган, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС). Копiя наказу про виключення ЦСС (РСС) з Реєстру надсилається Департаментом органiзацiї митного контролю експрес-перевiзниковi.

     3. МЕВ, що перебувають пiд митним контролем у ЗМК на ЦСС (РСС), повиннi бути оформленi в обраний митний режим чи поверненi вiдправнику в строк, що не перевищує 30 календарних днiв з дати виключення ЦСС (РСС) з Реєстру.

     З дня виключення ЦСС (РСС) iз Реєстру розмiщення нових МЕВ на ЦСС (РСС) не дозволяється.

     4. У разi виключення ЦСС (РСС) iз Реєстру на пiдставi подання митного органу щодо неодноразового порушення експрес-перевiзником строкiв зберiгання МЕВ, порушення митних правил та/або положень цiєї Iнструкцiї повторна заява про погодження мiсця розташування ЦСС (РСС) i включення пiдроздiлу експрес-перевiзника до Реєстру може бути подана експрес-перевiзником не ранiше нiж через рiк з дати пiдписання наказу Держмитслужби про виключення ЦСС (РСС) з Реєстру.

IХ. Прикiнцевi положення

     1. Допускається наявнiсть у експрес-перевiзника декiлькох ЦСС.

     2. Митний контроль на ЦСС (РСС) здiйснюється згiдно з технологiчною схемою оброблення та митного контролю предметiв, визначеною митним органом, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС (РСС), та експрес-перевiзником.

     3. У разi ввезення вантажу експрес-перевiзника на митну територiю України iншими, нiж авiацiйний, видами транспорту перевантаження та перемiщення його пiд митним контролем до митного органу, у зонi дiяльностi якого розташована ЦСС, здiйснюються в порядку, установленому пунктами 1 - 4 роздiлу V та глави 1 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї.

     4. З метою визначення вiдомостей про предмети, що перемiщуються в МЕВ, декларант (експрес-перевiзник, громадянин тощо) має право провести iдентифiкацiйний огляд у порядку, передбаченому законодавством України.

     5. Пункт 5 роздiлу IX виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

     6. Плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, справляється у порядку та в розмiрах, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв".

(пункт 6 роздiлу IX у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2008р. N 1454)

     7. Допускаються виготовлення та використання митними органами допомiжних штампiв, що мають iнформативний характер i зручнi пiд час здiйснення митного контролю й митного оформлення МЕВ вiдповiдно до цiєї Iнструкцiї.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

N ______ ___ _______ 20 __ р.

Начальнику  
(назва митного органу)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства,
 
його мiсцезнаходження)

 
ЗАЯВА

    Прошу погодити визначене  
(найменування пiдприємства - експрес-перевiзника)
мiсце розташування   i внести до
(ЦСС чи РСС)

Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй територiю з комплексом будiвель, споруд, iнженерно-технiчних засобiв i комунiкацiй, якi необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення предметiв, що перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, розташовану за адресою:

 
  ,

на якiй експрес-перевiзник забезпечуватиме виконання угод з iноземним оператором експрес-перевезень

 
(повне найменування iноземного оператора
 
експрес-перевезень, реквiзити та строк дiї угоди)
 
в галузi прискореного перевезення мiжнародних вантажiв.

Економiчне обґрунтування потреби створення ЦСС (РСС):

 
 
 
 
 
 
 
 

Зворотний бiк заяви

Документи, що додаються:

 
 
 
 
 
 
 
 
Керiвник пiдприємства    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.

РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:

 
 
 
 
 
 
 
 
     
(начальник митного органу) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.

 

Додаток 2
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

Звiт про рух МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ

 
(назва експрес-перевiзника)

за станом на _____________ 20 __ р.

N з/п Дата розмiщення МЕВ у мiсцi зберiгання МЕВ Номер документа, за яким МЕВ розмiщено у мiсцi зберiгання МЕВ Вмiст МЕВ Кiлькiсть мiсць МЕВ Загальна вага МЕВ Загальна вартiсть предметiв у МЕВ Дата видачi МЕВ iз мiсця зберiгання МЕВ Назва й номер документа, на пiдставi якого МЕВ видано iз мiсця зберiгання МЕВ Номер ОНП посадової особи ПМО, що прийняла рiшення про видачу МЕВ iз мiсця зберiгання МЕВ Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Керiвник пiдприємства    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.

 

Додаток 3
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

Повiдомлення
про транзитне перемiщення мiжнародного експрес-вiдправлення

N _________/_/______ вiд ___ _______ 20 __ р.

    Видано   митницею для доставки в
  митницю
адреса:  
у строк до   20 __ року мiжнародного експрес-вiдправлення
загальною кiлькiстю   ,
(цифрами та прописом загальна вага й кiлькiсть мiсць)
загальною вартiстю*   ,
(цифрами та прописом)
за документами   .
(назви й номери товаросупровiдних документiв)
    Вiдомостi про вiдправника  
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або
  .
найменування юридичної особи, мiсцезнаходження (мiсце проживання))
    Вiдомостi про одержувача  
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, її мiсце
 
проживання або найменування юридичної особи, її мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
Найменування перевiзника   ,
номер i назва транспортного засобу   .
N з/п Найменування вантажу Кiлькiсть мiсць Вид упаковки Вага Вартiсть Митне забезпечення Примiтки
               

Повiдомлення про транзитне перемiщення експрес-вiдправлення оформлено посадовою особою митницi

 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
штампа ПМК
      Дата закiнчення строку зберiгання МЕВ експрес-перевiзником _______________
 
Зворотний бiк Повiдомлення про транзитне перемiщення експрес-вiдправлення

Зобов'язання

    Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
 
мiсце роботи, посада, мiсце проживання, данi паспорта)

зобов'язуюся доставити предмети в МЕВ у ______________________ митницю в строк до ____ __________ 20 __ року.
Менi вiдомо, що цi товари перебувають пiд митним контролем i в разi їх недоставки в митницю призначення в зазначений строк я нестиму вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України. Зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України ознайомлений.

____ __________ 20 __ року.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
 
Мiсце для вiдбитка ОНП
 

     * У перерахунку за курсом, установленим Нацбанком України на день оформлення ПТП МЕВ.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)

 

Додаток 4
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

РЕЄСТР

до ПТП МЕВ N _________/_/______ вiд ___ ______20 __ р.

N
з/п
N
транспортного документа
Одержувач
МЕВ
Кiлькiсть мiсць, шт. Вага, кг Вартiсть, грн. Вiдомостi про забезпечення Примiтки
1              
   
   
2              
   
   
3              
   
   
4              
   
   
5              
   
   
6              
   
   
7              
   
   
8              
   
   
*              
   
   
 
Мiсце для вiдбитка
штампа ПМК

     *Кiлькiсть рядкiв визначається кiлькiстю МЕВ.

 

Додаток 5
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

АКТ
про проведення митного огляду мiжнародного експрес-вiдправлення

N _________/_/______ вiд ___ _________ 20 __ р.

1. Мiсце проведення митного огляду  
2. Вiдправник  
3. Одержувач  
4. Поданi товаросупровiднi документи:
домашнiй транспортний документ  
iнвойс (рахунок-фактура)  
Найменування МЕВ  
 
Кiлькiсть мiсць у МЕВ   Вид упаковки  

5. Розпакування та митний огляд МЕВ проведено з метою:
1) перевiрки вiдповiдностi предметiв даним товаросупровiдних документiв*;
2) визначення коду товарiв згiдно з товарною номенклатурою Митного тарифу України*;
3) усунення пошкоджень упаковки*;
4) перевiрки наявностi предметiв, заборонених до ввезення в Україну*;

5) iншою (зазначити):  
 
 
 
 

6. У результатi проведення митного огляду було встановлено:

 
 
 
 
 
 
 
 
Зворотний бiк Акта про проведення митного огляду мiжнародного експрес-вiдправлення
 
 
 
 
 
 
 
7. МЕВ запаковано з накладенням забезпечення N  
 
8. Огляд проводили:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
Мiсце для вiдбитка
штампа ПМК
9. Особи, що були присутнi пiд час здiйснення митного огляду:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**

     * Пiдкреслюється, якщо митний огляд МЕВ проведено з цiєю метою.
     ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня пiд час здiйснення митного огляду.

 

Додаток 6
до Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Форма

N _______ ___ ____________ 20__ р.

Начальнику  
(найменування митного органу)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи / громадянина)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи / мiсце проживання громадянина)

ЗАЯВА

 
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)/
(прiзвище iм'я, по батьковi громадянина, серiя та номер паспорта)
заявляє вiдомостi про предмети, митна вартiсть яких менше суми, еквiвалентної 100 євро /200 євро/, а також iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю та митного оформлення цих предметiв без застосування вантажної митної декларацiї /митної декларацiї М 16/.
Номер транспортного документа  
Iнвойс/рахунок-фактура (N, дата)  
Країна вiдправлення (призначення)  
Вiдправник (одержувач)  
Кiлькiсть мiсць  
Загальна вага (кг)  
Сумарна митна вартiсть  
Найменування предмета, його вiдмiтнi ознаки Код товару згiдно з УКТЗЕД* Вартiсть товару в нацiональнiй або iноземнiй валютi
     
     
     
     

Зворотний бiк заяви

Мета (пiдстава) ввезення (вивезення)  
Умови поставки*  
Характер угоди*  
Дозволи вповноважених державних органiв  
(назва, N, дата)
 
 
 
 
 
 
 
Керiвник пiдприємства/
громадянин
   
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.
Головний бухгалтер*    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
 
 
     
(посада посадової особи митного органу) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
Мiсце для вiдбитка
ОНП

____________
     * рядки не заповнюються громадянами

(додаток 6 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.09.2010р. N 1075)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.