Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 933 від 07.11.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2006 N 381


Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 червня 2006 р. за N 694/12568


     Вiдповiдно до статтi 81 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, наказу Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118 "Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708, i з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3) (далi - Порядок), що додається.

     2. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 10.12.2001 N 796 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2001 за N 1083/6274 (зi змiнами).

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) протягом 20 днiв iз дня офiцiйного опублiкування цього наказу допрацювати вiдповiдно до вимог Порядку програмне забезпечення.

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Начальникам митниць iнформувати громадян i заiнтересованi органiзацiї пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу про вимоги Порядку, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України.

     6. Установити, що цей наказ, крiм пунктiв 1 i 2, набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування; пункти 1 i 2 - через 20 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.05.2006 N 381
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 червня 2006 р. за N 694/12568

ПОРЯДОК
заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого
адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3)

     Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статтi 250 Митного кодексу України, Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" i з метою впорядкування митного контролю й митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України (вивозяться за її межi) громадянами.

1. Загальнi положення

     1.1. Дiя цього Порядку поширюється на:

     товари (крiм транспортних засобiв), що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України для вiльного обiгу або тимчасово й сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг;

     товари, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межi митної територiї України для вiльного обiгу.

     Вимоги цього Порядку не застосовуються у випадках, визначених у частинi другiй статтi 250 Митного кодексу України.

     1.2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку:

     вiдправник - зазначений у перевiзному документi громадянин, що передав або повинен передати вiдповiдно до договору перевезення заявленi у вантажнiй митнiй декларацiї (далi - ВМД) товари в розпорядження перевiзника для доставки одержувачу;

     одержувач - зазначений у перевiзному документi громадянин, якому перевiзник повинен передати у володiння товари;

     перевiзний документ - транспортна накладна, коносамент, багажна квитанцiя тощо;

     партiя товарiв:

     товари, що перемiщуються через митний кордон України на адресу одного одержувача за одним перевiзним документом;

     товари, що належать громадяниновi й перемiщуються ним через митний кордон України в ручнiй поклажi в пасажирському вiддiленнi (салонi) транспортного засобу, яким прямує цей громадянин.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених:

     Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" - "громадяни", "громадяни-резиденти", "громадяни-нерезиденти", "сiльськогосподарська продукцiя";

     Митним кодексом України - "ввезення товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України" (далi - увезення), "вивезення товарiв i транспортних засобiв за межi митної територiї України" (далi - вивезення), "вiльний обiг", "декларант", "митний контроль", "митне оформлення", "перемiщення товарiв через митний кордон України у вантажних вiдправленнях" (далi - перемiщення через митний кордон України), "перемiщення товарiв через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях" (далi - перемiщення через митний кордон України), "перемiщення товарiв через митний кордон України у мiжнародних експрес-вiдправленнях" (далi - перемiщення через митний кордон України), "перемiщення товарiв через митний кордон України в несупроводжуваному багажi" (далi - перемiщення через митний кордон України), "перемiщення товарiв через митний кордон України у ручнiй поклажi" (далi - перемiщення через митний кордон України), "перемiщення товарiв через митний кордон України в супроводжуваному багажi" (далi - перемiщення через митний кордон України), "товари", "уповноважена особа";

     Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), - "вантажна митна декларацiя";

     Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708, - "транспортнi засоби".

     1.3. Графи ВМД заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами) (далi - Iнструкцiя), класифiкаторiв, затверджених цим самим наказом, Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335, i Класифiкацiй валют та держав свiту, затверджених наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260.

     Особливостi заповнення граф ВМД визначено в цьому Порядку.

     1.4. Замiсть додаткових аркушiв ВМД при митному оформленнi товарiв, що ввозяться громадянами тимчасово, використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, якi заповнюються вiдповiдно до Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 470/2910 (зi змiнами).

2. Заповнення граф ВМД при ввезеннi (пересиланнi) товарiв для вiльного обiгу

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи ВМД:

     B, 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митного органу.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Декларантом зазначаються такi данi платiжних документiв, що свiдчать про внесення митних платежiв:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832;

     загальна сума податку чи збору за цим кодом, що включає в себе суми податку чи збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД;

     реквiзити платiжних документiв (номер i дата квитанцiї про зарахування коштiв на вiдповiдний рахунок або платiжного доручення та iнших документiв).

     Громадянин може вносити кошти, призначенi для забезпечення справляння податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), митних зборiв, вiдповiдно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 24.01.2006 N 25/44 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - цифри "40", у третьому - лiтера "Г".

     Графа 8 "Одержувач"

     Зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до перевiзних документiв (при надходженнi товарiв, що пересилаються в Україну) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     Якщо громадянин, який безпосередньо ввозить товари на митну територiю України, є вповноваженою особою iншого громадянина - власника цих товарiв i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка є власником товарiв, i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вповноважену особу.

     Для громадян-резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян-нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, серiя й номер паспортного документа.

     У нижнiй частинi графи пiсля слова й знака "реєстр N" проставляється iдентифiкацiйний номер одержувача (при надходженнi товарiв, що пересилаються в Україну) або громадянина - власника товарiв. Iдентифiкацiйний номер формується згiдно з додатком до цього Порядку.

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Наводяться вiдомостi про митного брокера (посередника) або громадянина, уповноваженого власником товарiв на здiйснення декларування на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення.

     У разi декларування товарiв громадянином, уповноваженим їх власником на здiйснення декларування на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення, наводяться такi вiдомостi про цього громадянина:

     iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (за наявностi);

     прiзвище, iм'я та по батьковi;

     серiя й номер паспорта;

     коли й ким виданий;

     мiсце проживання;

     серiя, номер i дата видачi

     нотарiально посвiдченого доручення.

     При декларуваннi товарiв громадянином, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України, або одержувачем (при надходженнi товарiв, що пересилаються в Україну) графа не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти згiдно iз Класифiкацiєю валют, затвердженою наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей товарiв, наведених у графi 42 основного й додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 34 "Код країни походження"

     Заповнюється в разi декларування сiльськогосподарської продукцiї, яка отримана громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю, або плодоовочевої продукцiї, вирощеної громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках в сумiжних державах.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури "40/00/28".

     У разi декларування товарiв, що були оформленi для тимчасового ввезення, для вiльного обiгу на митнiй територiї України зазначається код процедури "40/31/28".

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Заповнюється в разi декларування товарiв, що були оформленi для тимчасового ввезення, для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

     Проставляються номер i дата ВМД, оформленої при тимчасовому ввезеннi цих товарiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     Зазначається у валютi України митна вартiсть товару, заявленого в графi 31, визначена вiдповiдно до статтi 249 Митного кодексу України.

     Графа 54 "Мiсце i дата"

     Зазначаються:

     мiсце й дата заповнення ВМД;

     прiзвище й iнiцiали декларанта; проставляється його пiдпис.

     У разi заповнення ВМД митним брокером (посередником) проставляються прiзвище та iнiцiали особи, зазначеної в графi 14 ВМД, займана нею посада, номер телефону, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування, печатка та пiдпис цiєї особи.

3. Заповнення граф ВМД при тимчасовому ввезеннi товарiв

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи ВМД:

     B, 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митного органу.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

     На зворотному боцi основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання особи, що тимчасово ввозить товар на митну територiю України, про зворотне вивезення товарiв за межi цiєї територiї:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)
ознайомлений(а) зi змiстом статтi 348 Митного кодексу України й зобов'язуюся задекларованi товари вивезти з України або заявити для вiльного обiгу на митнiй територiї України в строк до "___" _______________ 200_ р.".

     Зобов'язання повинно бути засвiдчене пiдписом особи, вiдповiдальної за зворотне вивезення товару, з проставленням дати надання зобов'язання.

Особливостi заповнення граф

     Графи 45, 54 заповнюються з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому загальна сума податку чи збору за певним кодом виду податку або збору згiдно з Класифiкатором видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, включає суму вiдповiдного податку чи збору за основним аркушем ВМД i суми такого податку чи збору, якi пiдлягають сплатi за товари, зазначенi у формулярах-специфiкацiях форми МД-8.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - цифри "31", у третьому - лiтера "Г".

     Графа 8 "Одержувач"

     Зазначаються вiдомостi про громадянина, яким надається зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, що декларуються з метою тимчасового ввезення.

     Для громадян-резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян-нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, серiя й номер паспортного документа, а також мiсце тимчасового перебування на територiї України.

     У нижнiй частинi графи пiсля слова й знака "реєстр N" проставляється iдентифiкацiйний номер громадянина, який формується згiдно з додатком до цього Порядку.

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому в разi декларування товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України, громадянином, яким надається зобов'язання про їх зворотне вивезення, графа не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти згiдно iз Класифiкацiєю валют, затвердженою наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей товарiв, наведених у графi 31 основного аркуша ВМД i формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури "31/00/28".

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) зворотного вивезення товарiв.

4. Заповнення граф ВМД при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи ВМД:

     B, 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митного органу.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 22 заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 3 цього Порядку, а графи 45, 54 - з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому загальна сума збору за певним кодом виду збору згiдно з Класифiкатором видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, включає суми цього збору за основним аркушем ВМД i за кожним аркушем формуляра-специфiкацiї форми МД-8.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому пiдроздiлi проставляється лiтера "Г".

     Графа 2 "Вiдправник"

     Зазначаються вiдомостi про громадянина, яким було надано зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, що декларуються для зворотного вивезення.

     Якщо громадянин, який пересилає або безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України, є вповноваженою особою громадянина, яким було надане зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вповноважену особу.

     Для громадян-резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян-нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, серiя й номер паспортного документа, а також мiсце тимчасового перебування на територiї України.

     У нижнiй частинi графи пiсля слова й знака "реєстр N" проставляється iдентифiкацiйний номер громадянина, що надав зобов'язання про зворотне вивезення товарiв, який формується згiдно з додатком до цього Порядку.

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому в разi декларування товарiв громадянином, який безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України, графа не заповнюється.

     Графа 18 "Транспортний засiб вiдправлення"

     У разi здiйснення пiдроздiлом митного органу, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарiв графа не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури "00/31/28".

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Проставляються номер i дата ВМД, оформленої при тимчасовому ввезеннi цих товарiв.

     Графа 50 "Довiритель"

     У разi здiйснення пiдроздiлом митного органу, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарiв графа не заповнюється.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) доставки товарiв у митний орган призначення.

     У разi здiйснення пiдроздiлом митного органу, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон України, митного оформлення зворотного вивезення товарiв графа не заповнюється.

5. Заповнення граф ВМД при вивезеннi (пересиланнi) товарiв для вiльного обiгу

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи ВМД:

     B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митного органу.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 18 заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 4 цього Порядку, а графи 22, 45, 54 - з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому загальна сума збору за певним кодом виду збору згiдно з Класифiкатором видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832, включає в себе суми цього збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - цифри "10", у третьому - лiтера "Г".

     Графа 2 "Вiдправник"

     Зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв вiдповiдно до перевiзних документiв (при пересиланнi товарiв за межi України) або громадянина, який безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України.

     Якщо громадянин, який безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України, є вповноваженою особою громадянина - власника цих товарiв i дiє на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення (довiреностi), то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка є власником товарiв, i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вповноважену особу.

     Для громадян-резидентiв зазначаються: серiя й номер паспорта, коли й ким виданий, прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання.

     Для громадян-нерезидентiв зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство, серiя й номер паспортного документа, а також мiсце тимчасового перебування на територiї України.

     У нижнiй частинi графи пiсля слова й знака "реєстр N" проставляється iдентифiкацiйний номер громадянина, який формується згiдно з додатком до цього Порядку.

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Заповнюється з урахуванням особливостей, визначених у главi 2 цього Порядку.

     При цьому в разi декларування товарiв вiдправником або громадянином, який безпосередньо вивозить товари за межi митної територiї України, графа не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури "10/00/28".

     Графа 50 "Довiритель"

     У разi здiйснення пiдроздiлом митного органу, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон України, митного оформлення вивезення товарiв графа не заповнюється.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) доставки товарiв у митний орган призначення.

     У разi здiйснення пiдроздiлом митного органу, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон України, митного оформлення вивезення товарiв графа не заповнюється.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко

 

Додаток
до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3)

СТРУКТУРА
iдентифiкацiйного номера

     1. Для громадян-резидентiв:

     00-034-00-00-ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - iдентифiкацiйний номер громадянина-резидента за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - Державний реєстр).

     Якщо громадянин-резидент через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовився вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за Державним реєстром, то вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв" замiсть iдентифiкацiйного номера за Державним реєстром зазначається "0000000000".

     2. Для громадян-нерезидентiв:

     00-034-00-00-000000ХХХ,

     де ХХХ - код країни постiйного проживання згiдно iз Класифiкацiєю держав свiту, затвердженою наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260.

     Якщо громадянин-нерезидент є платником податкiв в Українi й належним чином зареєстрований у Державному реєстрi, то структура його iдентифiкацiйного номера формується аналогiчно структурi iдентифiкацiйного номера, установленiй для громадян-резидентiв.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.