ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 листопада 2005 року N 1118


Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 листопада 2005 р. за N 1428/11708

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 3 липня 2006 року N 550,
вiд 15 листопада 2006 року N 1010,
вiд 17 березня 2008 року N 229,
вiд 16 червня 2009 року N 560


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, i з метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України (далi - Правила), що додаються.

     2. Уважати такими, що втратили чиннiсть, накази Держмитслужби України вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України" (iз змiнами й доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99 за N 516/3809, вiд 26.07.2000 N 407 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату" (iз змiнами й доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 за N 491/4712, вiд 06.09.2000 N 490 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20.09.2000 за N 627/4848, i вiд 12.10.2001 N 664 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України" (iз змiнами й доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14.11.2001 за N 949/6140.

     3. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В. А.) протягом 60 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу розробити проект Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом, i подати його в установленому порядку на затвердження.

     4. Управлiнню бухгалтерського облiку та звiтностi (Околiта М. В.) протягом 60 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу розробити проект Порядку внесення та повернення грошової застави при перемiщеннi транспортних засобiв громадян через митну територiю України i подати його в установленому порядку на затвердження.

     5. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) протягом 60 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу розробити програмно-iнформацiйний комплекс "Транспортнi засоби громадян" i забезпечити запровадження в митних органах.

     6. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) протягом 60 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу розробити проект Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї при вивезеннi громадянами транспортних засобiв за межi митної територiї України для вiльного обiгу i подати його в установленому порядку на затвердження.

     7. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) та Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     8. Прес-службi (Клочок В. П.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї пiсля його офiцiйного опублiкування.

     9. Департаменту мiжнародного митного спiвробiтництва (Завтур Д. О.) iнформувати Мiнiстерство закордонних справ України та митнi органи сумiжних з Україною держав про вимоги цього наказу пiсля його офiцiйного опублiкування.

     10. Начальникам митниць iнформувати громадян i заiнтересованi органiзацiї пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу про вимоги Правил, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України.

     11. Установити, що цей наказ, крiм пунктiв 1 i 2, набирає чинностi пiсля його офiцiйного опублiкування; пункти 1 i 2 - через 80 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О. О.

Голова Держмитслужби України О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.11.2005 N 1118
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 17.03.2008 N 229)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 квiтня 2008 р. за N 291/14982

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

(У текстi Правил (крiм пункту 20 роздiлу I) слово "митниця" у всiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку, а посилання на додатки 4 та 5 уважати вiдповiдно посиланнями на додатки 3 та 4 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16 червня 2009 року N 560)

I. Загальнi положення

     1. Дiя цих Правил поширюється на транспортнi засоби (далi - ТЗ), що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, для вiльного обiгу (у тому числi з метою розкомплектування на запаснi частини) на митну територiю України (за її межi) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межi митної територiї України.

     Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального пiдтвердження, що транспортнi засоби ввозяться для особистого користування особами, зазначеними в статтях 287 - 290, 292 - 294 Митного кодексу України.

     Митне оформлення кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться громадянами для вiльного використання, здiйснюється як митне оформлення зiбраних ТЗ з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на марках таких автомобiлiв вiдповiдного року їх випуску.

(пункт 1 роздiлу I доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2. Термiни, що вживаються в цих Правилах:

     власник ТЗ - громадянин, що вiдповiдно до законiв України має право власностi на ТЗ, яке пiдтверджується документально;

     документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ:

     а) придбанi (отриманi) у громадян чи пiдприємств - засвiдченi нотарiально в країнi придбання або в консульських установах чи в посольствах України договори купiвлi-продажу, мiни чи дарування тощо;

     б) придбанi в пiдприємств - оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками цих осiб чи iнших органiзацiй та установ оригiнали рахункiв, чекiв, рахункiв-фактур, iнвойсiв, iнших документiв. У цих документах, крiм чекiв, згiдно з формою вiдповiдного бланка повиннi бути зазначенi дата продажу, номери шасi (рами), кузова (або iдентифiкацiйний номер), двигуна ТЗ, його модель i рiк виготовлення, а також прiзвище, iм'я, по батьковi особи, якiй продано ТЗ;

     в) технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи на ТЗ, виданi вповноваженими органами країни придбання, iз зазначенням власника ТЗ або вiдмiткою про зняття ТЗ з облiку;

     документи контролю за доставкою ТЗ до митного органу призначення (далi - ДКД), оформленi в установленому порядку:

     попередня декларацiя для громадян (далi - ПДГ);

     повiдомлення про транзитне перемiщення ТЗ (далi - ПТП).

     Вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) використовується як ДКД у разi перемiщення ТЗ, нового або знятого з реєстрацiйного облiку у вiдповiдних пiдроздiлах реєстрацiйних органiв (далi - реєстрацiйнi органи) України або iноземної держави, транзитом через митну територiю України;

     iдентифiкацiйний номер ТЗ (далi - iдентифiкацiйний номер) - номер (Vehicle Identification Number - VIN) ТЗ, що є структурованим поєднанням буквено-цифрових символiв, присвоюється виробником ТЗ з метою iдентифiкацiї останнього та наноситься на деталi кузова, шасi (рами);

     квитанцiя МД-1 - унiфiкована митна квитанцiя МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346, зi змiнами;

     митна декларацiя - документ, форму якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв" i в якому мiстяться вiдомостi про предмети, що перемiщуються громадянами через митний кордон України;

     номерний вузол - вузол, що класифiкується за кодом 8706 або 8707 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705, 8711 та 8716 згiдно з УКТЗЕД i при замiнi якого реєстрацiйний орган робить у технiчному паспортi (свiдоцтвi про реєстрацiю) вiдмiтку про його замiну;

     обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ;стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв); вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який перемiщується ТЗ; страйк; злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти власника ТЗ; дорожня пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження; неможливiсть подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю людей або навколишньому середовищу; iншi схожi за характером обставини чи подiї;

     посвiдчення про реєстрацiю ТЗ (далi - Посвiдчення) - документ суворої звiтностi, що видається митним органом власнику ТЗ (уповноваженiй особi) для реєстрацiї цього ТЗ на iм'я особи, зазначеної в цьому документi, у реєстрацiйних органах у встановлений законодавством строк;

     транзит - перемiщення ТЗ пiд митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезеннi на митну територiю України) в iнший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезеннi за межi митної територiї України) у незмiнному станi, крiм природних втрат, у строк, визначений митним органом вiдправлення, i без використання з iншою метою, нiж була заявлена цьому митному органу;

     ТЗ - товари, що класифiкуються за кодами 8701 - 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, i номернi вузли до них;

     уповноважена особа - особа, яка на пiдставi договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарiв i транспортних засобiв, надiлена правом учиняти дiї, пов'язанi з пред'явленням цих товарiв i транспортних засобiв митним органам для митного контролю та митного оформлення при перемiщеннi їх через митний кордон України, або iншим чином розпоряджатися зазначеними товарами та транспортними засобами.

(пункт 2 роздiлу I доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560, у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий уважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять третiм)

     Iншi термiни вживаються у цих Правилах у значеннях, установлених:

     Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" - громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постiйне мiсце проживання;

     Митним кодексом України - ввезення товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України (далi - ввезення), вивезення товарiв i транспортних засобiв за межi митної територiї України (далi - вивезення), вiльний обiг, зона митного контролю, митний контроль, митне оформлення, перемiщення товарiв через митний кордон України у вантажних вiдправленнях (далi - перемiщення через митний кордон України), перемiщення товарiв через митний кордон України в несупроводжуваному багажi (далi - перемiщення через митний кордон України), перемiщення товарiв через митний кордон України в супроводжуваному багажi (далi - перемiщення через митний кордон України), предмети, пропуск товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (далi - пропуск), пiдприємство, уповноважена особа;

     Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, - ВМД.

     3. ТЗ для здiйснення митного контролю та митного оформлення може бути пред'явлений митному органу як власником, так i вповноваженою особою.

     4. ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, перебувають пiд митним контролем:

     при ввезеннi для вiльного обiгу - з моменту перетину митного кордону України до завершення митного оформлення та видачi Посвiдчення;

     при ввезеннi з метою транзиту - з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межi митної територiї України;

     при вивезеннi для вiльного обiгу або тимчасово - з моменту пред'явлення митному органу до завершення митного оформлення та вивезення за межi митної територiї України.

     5. Нарахування податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, здiйснюється iз застосуванням ВМД у разi декларування цього ТЗ з метою вiльного обiгу.

     Платники податкiв або вповноваженi на те особи можуть перераховувати кошти на вiдповiднi рахунки митних органiв для забезпечення сплати митних та iнших платежiв вiдповiдно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України i Держмитслужби вiд 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938. Цi кошти є передоплатою i можуть бути пiдставою разом з поданням iнших документiв для оформлення ПДГ або ПТП.

     6. Квитанцiя МД-1 застосовується при внесеннi грошової застави в сумi податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi ТЗ на митну територiю України з метою вiльного обiгу, в разi транзиту, як гарантiя доставки ТЗ до митного органу призначення або прийняття ТЗ митним органом на зберiгання.

     7. Власник ТЗ або вповноважена особа, який перемiщує ТЗ через митний кордон України, пред'являє його митному органу для проведення митного огляду й подає оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     митної декларацiї - у разi потреби;

     ВМД (у разi транзиту ТЗ, нового або знятого з облiку в реєстрацiйному органi, через митну територiю України);

     що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення ТЗ з наданням пiльг в оподаткуваннi);

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо;

     довiдки про iдентифiкацiйний номер громадянина (за наявностi).

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякi чи всi з перелiчених документiв:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     8. Визначення року виготовлення ТЗ здiйснюється на основi даних його виробника, що мiстяться в iдентифiкацiйному номерi ТЗ. Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (ISO) запроваджено з 1976 року мiжнародний стандарт iдентифiкацiйних позначень автомобiля - ISO 3779-1983, гармонiзований з державним стандартом України ДСТУ 3525-97 обов'язкового застосування в Українi, якi складаються з мiжнародного коду виробника ТЗ (першi три символи), описової частини (подальшi шiсть символiв) i розпiзнавальної частини (останнi вiсiм символiв), за яким визначається iдентифiкацiйний номер ТЗ. Iдентифiкацiйний номер iндивiдуальний для кожного ТЗ.

     У разi визначення року виготовлення ТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в iдентифiкацiйному номерi або календарний, або модельний рiк виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рiк починається пiсля 1 липня поточного календарного року.

     Стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельних рокiв виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу в 17-значному iдентифiкацiйному номерi та символiв, наведених у табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395.

     Календарний i модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпiзнавальною частиною iдентифiкацiйного номера (останнi 8 знакiв).

     Бiльшiсть виробникiв ТЗ зазначають рiк виготовлення 10-м символом у 17-значному iдентифiкацiйному номерi. Разом з тим iснують виробники ТЗ, що зазначають рiк виготовлення знаком, розмiщеним в iншому мiсцi iдентифiкацiйного номера ТЗ. Деякi виробники формують iдентифiкацiйний номер ТЗ, у якому рiк виготовлення взагалi не зазначається.

     За рiк виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, мiсяць, рiк).

     Якщо в iдентифiкацiйному номерi нового ТЗ не мiститься повна iнформацiя про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технiчних документах виробника ТЗ.

     Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуваннi, визначити за його iдентифiкацiйним номером неможливо, то за основу береться рiк виготовлення, визначений за його iдентифiкацiйним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрацiї ТЗ.

     Датою першої реєстрацiї ТЗ, який перебував у користуваннi, є дата, зазначена в спецiальнiй графi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю), наприклад, паспорта нiмецького зразка, або дата видачi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю).

     У разi вiдсутностi даних про дату першої реєстрацiї, коли модельний чи календарний рiк виготовлення ТЗ, зазначений в iдентифiкацiйному номерi, збiгається з роком початку його експлуатацiї, датою виготовлення вважати 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстрацiйних документах року.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером календарний або модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, i є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 сiчня календарного року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi.

     У разi неможливостi визначення року виготовлення ТЗ за iдентифiкацiйним номером роком виготовлення вважати рiк, що значиться в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     При цьому в разi вiдсутностi в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 сiчня року, зазначеного в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     Датою початку користування ТЗ, що були в користуваннi та ввозяться на митну територiю України, уважається дата першої реєстрацiї ТЗ, визначена в реєстрацiйних документах, якi виданi вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати цi ТЗ на постiйнiй основi. У разi вiдсутностi реєстрацiйних документiв першої реєстрацiї ТЗ датою початку користування вважати перший день першого мiсяця року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ, а за вiдсутностi в iдентифiкацiйному номерi року виготовлення - 1 сiчня року виготовлення, зазначеного в реєстрацiйних документах.

     За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо визначення року виготовлення ТЗ достовiрнiсть установлюється експертом, що має свiдоцтво про право проведення експертних дослiджень з вiдповiдної експертної спецiальностi та внесений до Реєстру атестованих судових експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Не пiдлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

     номер кузова (або iдентифiкацiйний номер), шасi (рами) чи двигуна якого знищено, пiдроблено або який не вiдповiдає запису в реєстрацiйних документах;

     що ввозиться в Україну громадянином для вiльного обiгу, не знятий з облiку в реєстрацiйних органах країни придбання або iншої країни;

     що вивозиться за межi України громадянином для вiльного обiгу, не знятий з облiку в пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ;

     увезення якого в Україну заборонено згiдно iз законодавством або на який вiдсутнi документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

(абзац п'ятий пункту 9 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     що ввозиться в Україну для вiльного обiгу й за який не сплачено податки i збори, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України;

     який знято з облiку, увозиться з метою транзиту i на який не оформлено гарантiї доставки ТЗ до митного органу призначення.

     У разi виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходiв вiдповiдно до законодавства України з питань митної справи.

     10. ТЗ, не пропущенi через митний кордон України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, пiдлягають вивезенню з територiї України або переданню на склад митного органу оформлення для зберiгання вiдповiдно до Митного кодексу України.

     11. У разi прийняття в пунктi пропуску через державний кордон України власником (уповноваженою особою) рiшення про повернення в сумiжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примiрники митної декларацiї на вивезення такого ТЗ.

     Пiсля завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один примiрник митної декларацiї з вiдмiтками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення, необхiдного для зворотного вивезення ТЗ, передається власниковi ТЗ (уповноваженiй особi), другий примiрник залишається в справах митного органу та пiдшивається до ПДГ (у разi її наявностi) разом з ксерокопiями документiв на ТЗ.

     Вивезення за межi митної територiї України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно в тому пунктi пропуску через державний кордон України, через який здiйснювалося ввезення ТЗ.

     12. Вивезення за межi митної територiї України ТЗ, митне оформлення яких не завершено внаслiдок причин, зазначених в пунктi 9 цього роздiлу цих Правил (за вiдсутностi ознак порушення митних правил), здiйснюється за письмовою заявою власника за умови оформлення ВМД, оформленої в режимi транзиту, та застосування вiдповiдно до законодавства заходiв гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через пункти пропуску, перелiк яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1987 "Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них", зi змiнами.

(пункт 12 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     13. Вивезення ТЗ за межi митної територiї України, з причин, зазначених в пунктi 9 цього роздiлу цих Правил, не пропущених в Україну для вiльного обiгу або з метою транзиту, за рiшенням власника (уповноваженої особи) здiйснюється за умови вiдсутностi в його дiях ознак порушень митних правил.

(пункт 13 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     14. Митнi органи для звiтностi ведуть облiк ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, iз застосуванням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС).

     15. Формування вповноваженими посадовими особами митного органу електронних копiй ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 здiйснюється з використанням вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС.

     За вiдсутностi належних умов для застосування вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС безпосередньо пiд час оформлення ТЗ уповноваженiй посадовiй особi митного органу дозволяється вносити iнформацiю про оформленi протягом робочої змiни ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 до вiдповiдної бази даних митного органу за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення i передавати її до ЄАIС протягом чотирьох годин пiсля закiнчення робочої змiни.

     16. Якщо виробником при виготовленнi ТЗ не застосовується iдентифiкацiйний номер вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 3779, то до ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 уноситься iнформацiя про заводський номер кузова, шасi (рами), який використовується цим виробником.

     Для ТЗ, якi не обладнанi двигуном, вiдомостi про номер i робочий об'єм двигуна до ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 не вносяться.

     17. Електроннi копiї ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 передаються до ЄАIС засобами електронного зв'язку, а для внесення вiдмiток до таких електронних копiй використовуються оперативнi канали зв'язку. У разi вiдсутностi зв'язку з ЄАIС передання згаданих електронних копiй чи внесення вiдмiток до них здiйснюється одразу пiсля поновлення зв'язку з ЄАIС.

     18. У разi виявлення невiдповiдностi ТЗ даним, заявленим у ВМД (у належних випадках i в квитанцiї МД-1) i зазначеним у документах на цей ТЗ, а також даним, наявним в ЄАIС, пiд час митного оформлення ТЗ, що вивозиться громадянином пiсля транзиту, вирiшення питання пропуску такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання засобами електронного зв'язку вiд митного органу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України, пiдтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних органiв щодо пiдтвердження даних митного оформлення ТЗ, надiсланi засобами електронного зв'язку до митного органу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України, розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однiєї години з моменту одержання запиту.

     19. Запит до ЄАIС здiйснюється за:

     кодом пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при його ввезеннi на митну територiю України, згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     iдентифiкацiйним номером ТЗ. Якщо виробником ТЗ не застосовується iдентифiкацiйний номер вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запитi зазначається заводський номер кузова, шасi (рами), який використовується цим виробником;

     датою оформлення ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1.

     20. Регiональна iнформацiйна митниця забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАIС.

     Перелiк посадових осiб, якi мають право вносити iнформацiю про оформленi ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 до вiдповiдної бази даних митного органу, використовувати вiдповiдне програмне забезпечення для формування електронних копiй цих ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1, формувати iз застосуванням цього програмного забезпечення звiти, а також передавати до ЄАIС iнформацiю про оформленi протягом певного перiоду ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 та вносити вiдмiтки до їх електронних копiй, затверджується наказом митного органу.

     Вiдповiдальнiсть за забезпечення внесення до вiдповiдної бази даних митного органу iнформацiї про оформленi ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1, за дотримання строкiв її передання до ЄАIС, а також унесення вiдмiток до електронних копiй цих документiв покладається на керiвникiв митних органiв.

     21. ВМД, ДКД, Посвiдчення, митнi декларацiї, квитанцiї МД-1, акти про проведення митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних засобiв, а також ксерокопiї документiв, що подавалися для митного оформлення ТЗ, зберiгаються в справах митного органу протягом установленого строку.

     22. Обмiн iнформацiєю мiж Держмитслужбою та МВС України про ТЗ, оформленi митними органами, здiйснюється в порядку, що встановлюється Держмитслужбою та МВС України.

II. Мiсце митного оформлення ТЗ

     1. Митне оформлення ТЗ (крiм ТЗ, визначених у пунктi 2 цього роздiлу цих Правил), що перемiщуються громадянами через митний кордон України, проводиться митним органом за мiсцем постiйного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

(абзац перший пункту 1 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     У разi ввезення громадянами-нерезидентами ТЗ для вiльного обiгу митному органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здiйснюється перемiщення такого ТЗ, подається заява довiльної форми iз зазначенням мiсця тимчасового проживання на митнiй територiї України таких громадян i документiв, що пiдтверджують право на таке проживання.

     2. Митне оформлення ТЗ, якi:

     увозяться громадянами з метою транзиту через митну територiю України;

     вивозяться (у тому числi тимчасово) громадянами за межi митної територiї України,

     проводиться митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здiйснюється перемiщення ТЗ.

     3. Митний контроль i митне оформлення ТЗ здiйснюються в зонах митного контролю.

     Перемiщення ТЗ у зону митного контролю i за її межi можливе тiльки з дозволу вповноваженої посадової особи митного органу.

     Не допускається перебування в зонi митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.

III. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що ввозяться для вiльного обiгу на митнiй територiї України

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. При ввезеннi ТЗ на митну територiю України його власник або вповноважена особа представляє уповноваженiй посадовiй особi митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здiйснення митного огляду й подає оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення ТЗ з наданням пiльг в оподаткуваннi), перелiк яких визначено в пiдпунктi 4.2 пункту 4 цього роздiлу. Працiвники дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiновому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, замiсть довiдки МЗС України подають довiдку вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України про повернення з довгострокового вiдрядження або пiсля проходження дипломатичної служби;

(абзац четвертий пункту 1 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Посадова особа митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну:

     за наявностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ здiйснює запит до ЄАIС Держмитслужби;

     здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у ПДГ (за її наявностi), реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облiку ТЗ у вповноважених реєстрацiйних органах за кордоном i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митних процедур у пунктi пропуску та направлення ТЗ в митний орган за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина;

     за наявностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ уносить до її електронної копiї вiдповiднi вiдмiтки (вiдповiдно до вимог цих Правил) про проведення митних процедур у пунктi пропуску та направлення ТЗ в митний орган за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина, роздруковує два примiрники ПДГ та оформлює у встановленому цими Правилами порядку;

     за вiдсутностi iнформацiї про оформлення митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ за допомогою ПЕОМ формує ПТП з обов'язковим застосуванням одного iз заходiв гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

     Заходи гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення не застосовуються за умови документального пiдтвердження факту ввезення ТЗ в Україну з метою вiльного обiгу громадянами, якi ввозять ТЗ:

     при переселеннi цих громадян в Україну на постiйне мiсце проживання;

     як склад спадщини за законом;

     працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну.

     У разi незастосування заходiв гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення у ДКД зазначаються пiдстави для незастосування таких заходiв.

     Для вирiшення питання про можливiсть пропуску ТЗ, що ввозиться громадянином при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, без застосування заходiв гарантування його доставки до митного органу призначення та iз подальшим звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами частини другої статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"), посадова особа митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, перевiряє в ЄАIС наявнiсть даних про попереднi митнi оформлення цим громадянином зi звiльненням вiд оподаткування вiдповiдно до частини другої статтi 8 зазначеного Закону ТЗ, що класифiкуються за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 згiдно з УКТЗЕД, за перiод з дати видачi документа, що дає право на постiйне мiсце проживання в Українi, до дати пред'явлення ТЗ для митного контролю при перетинi митного кордону України.

(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Для проведення такої перевiрки посадова особа перевiряє в ЄАIС наявнiсть ВМД типу IМ 40 Г, оформлених на iм'я цього громадянина (пошук здiйснюється за iдентифiкацiйним номером згiдно з ДРФО (за наявностi) або номером паспортного документа).

(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     У разi виявлення таких даних, пропуск на митну територiю України ТЗ здiйснюється на загальних пiдставах.

(пiдпункт 1.2 роздiлу III доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.3. ПДГ оформлюється митним органом за мiсцем постiйного (тимчасового) проживання громадянина, який бажає ввезти на митну територiю України ТЗ для вiльного обiгу.

     1.4. ПДГ оформлюється на один ТЗ.

     1.5. Для оформлення ПДГ громадянин, який бажає ввезти в Україну ТЗ з метою вiльного обiгу, або вповноважена на те особа подає заяву довiльної форми.

     1.6. Оформлення ПДГ можливе за умови надання митному органу повної iнформацiї про ТЗ, а саме: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см).

     1.7. ПДГ дiйсна та може бути використана для ввезення в Україну ТЗ протягом трьох мiсяцiв з дати оформлення, тобто з дня присвоєння їй реєстрацiйного номера та проставлення на паперових примiрниках вiдбитка штампа "Пiд митним контролем". Пiсля закiнчення цього строку пропуск ТЗ на митну територiю України за цiєю ПДГ забороняється, а ПДГ анульовується.

(пiдпункт 1.7 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Iнформацiя про анулювання ПДГ в оперативному режимi засобами електронного зв'язку заноситься митним органом призначення до ЄАIС.

(пiдпункт 1.7 роздiлу III доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.8. ПДГ заповнюється та подається громадянином, який бажає ввезти на митну територiю України ТЗ для вiльного обiгу, або уповноваженою на те особою - разом з її електронною копiєю на зброшурованих у комплекти бланках адмiнiстративного документа форми МД-2 i мiстить вiдомостi, зазначенi в пунктi 1.6 роздiлу III цього Порядку.

(пiдпункт 1.8 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.9. Особливостi заповнення й оформлення ПДГ на ТЗ, що ввозяться на митну територiю України громадянами з метою вiльного обiгу, наведено в додатку 1 до цих Правил.

     Допускається ввезення на митну територiю України ТЗ через iнший прикордонний митний орган, нiж той, що зазначений в графi 29 ПДГ.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При цьому внесення змiн до ПДГ здiйснюється митним органом призначення за рiшенням начальника цього митного органу або особи, що його замiщує. Це рiшення приймається на пiдставi письмового звернення громадянина (уповноваженої особи) або прикордонного митного органу.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Прикордонний митний орган, використовуючи доступнi канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс тощо), робить запит до митного органу призначення щодо змiни даних, зазначених у графi 29 ПДГ.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Митний орган призначення за вiдсутностi пiдстав для вiдмови пiдтверджує змiну коду прикордонного митного органу шляхом унесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС, пiсля чого прикордонний митний орган отримує доступ до електронної копiї ПДГ в ЄАIС для внесення вiдмiток про пропуск товару. При цьому в електроннiй копiї ПДГ залишається код попереднього митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАIС окремо.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     ПДГ може бути анульована за письмовою заявою громадянина (уповноваженої особи) на пiдставi рiшення начальника митного органу призначення, у якому була оформлена ця ПДГ. Таке рiшення приймається в 15-денний строк тiльки за умови, що ТЗ ще не був увезений на митну територiю України. Копiя цього рiшення надається заявнику.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Митний орган призначення перевiряє в ЄАIС вiдсутнiсть факту ввезення ТЗ за заявленою до анулювання ПДГ i вносить до ЄАIС вiдмiтку про подання заяви про анулювання ПДГ. За вiдсутностi факту ввезення ТЗ за цiєю ПДГ начальник митного органу призначення приймає рiшення про можливiсть анулювання цiєї ПДГ i проставляє на заявi громадянина (уповноваженої особи) вiдповiдну резолюцiю.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     Факт анулювання ПДГ фiксується посадовою особою цього митного органу шляхом перекреслення всiх примiрникiв ПДГ та зазначення в графi А ПДГ запису: "Анульовано "___" ____________ 200_ року за заявою вiд "___" ____________ 200_ року N ______" (проставляє дату анулювання ПДГ, дату й реєстрацiйний номер заяви в митному органi призначення, посаду, пiдпис, П. I. Б.).

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При формуваннi митним органом призначення справи до заяви долучаються примiрники ПДГ, поданої громадянином (уповноваженою особою), i роздрукований з ЄАIС витяг з електронної копiї цiєї ПДГ. Примiрники анульованої ПДГ, письмова заява громадянина (уповноваженої особи) та всi потрiбнi документи зберiгаються в окремiй справi митного органу призначення.

(пiдпункт 1.9 роздiлу III доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.10. ПТП заповнюється та оформлюється посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, вiдповiдно до вимог Порядку здiйснення контролю за доставкою в митному органi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.10.2005 N 969, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 17.11.2005 за N 1393/11673, зi змiнами, та вимог цих Правил.

     ПТП оформлюється на кожний ТЗ окремо.

     Особливостi заповнення окремих граф ПТП наведено в додатку 2 до цих Правил.

     1.11. Митний огляд ТЗ у пунктi пропуску через державний кордон України здiйснюється з обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду товарiв i додаткового аркуша (далi - Акт митного огляду) за формами, наведеними в додатках 2 та 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами). Такий Акт митного огляду пiдписується посадовою особою митного органу, що здiйснила митний огляд, i власником ТЗ (уповноваженою особою), засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи та залишається в справах митного органу разом з документами, на пiдставi яких був проведений митний контроль.

(пiдпункт 1.11 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.12. У разi прийняття позитивного рiшення щодо можливостi направлення ТЗ до митного органу призначення уповноваженою посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон, на оригiналах усiх документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйних, технiчних документах i ДКД проставляються вiдмiтки особистого митного забезпечення.

     1.13. Власниковi ТЗ (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митних процедур у пунктi пропуску через державний кордон України, передаються другий примiрник ДКД, оформлений в установленому порядку, другий примiрник квитанцiї МД-1 (у разi внесення грошової застави) та завiрена посадовою особою митного органу копiя Акта митного огляду.

     Перший примiрник ДКД, завiрений особистою номерною печаткою (далi - ОНП) посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску через державний кордон України, разом iз завiреними цiєю посадовою особою ксерокопiями: документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження); технiчних i реєстрацiйних документiв, документiв, що дають громадянину право на перетин державного кордону України, Актом митного огляду, iнших документiв, визначених цими Правилами, залишаються в справах митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску, через який перемiщувався ТЗ.

     1.14. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю пункту пропуску через державний кордон України здiйснюється на пiдставi оформленого в установленому порядку другого примiрника ДКД, завiреного вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, що здiйснила митний контроль ТЗ у пунктi пропуску через державний кордон України.

(пiдпункт 1.14 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.15. Електроннi копiї ДКД i в установлених випадках квитанцiї МД-1 протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ (в окремих випадках по закiнченнi змiни) передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

(абзац перший пiдпункту 1.15 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     При цьому до електронної копiї ДКД уносяться:

     данi про особу, яка надала зобов'язання про доставку: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя та номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     данi про ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери та дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митних процедур у пунктi пропуску (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйних (технiчних) документiв тощо);

     зобов'язання про доставку ТЗ до митного органу призначення;

     данi про застосування гарантiї доставки ТЗ до митного органу призначення (якщо гарантiї доставки не застосовувалися, то зазначаються причини такого незастосування);

     дата здiйснення митних процедур;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ на митну територiю України, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер ОНП посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску.

     1.16. У разi виникнення обставин непереборної сили продовження строку доставки чи змiну митного режиму здiйснює митний орган, у зонi дiяльностi якого сталась подiя, або митний орган, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає власник (уповноважена особа).

(пункт 1 роздiлу III доповнено пiдпунктом 1.16 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     1.17. У разi виявлення фактiв недоставки ТЗ у митний орган призначення справа про порушення митних правил порушується митним органом, якому було надане зобов'язання про доставку ТЗ. В iнших випадках справа про порушення митних правил порушується митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення.

(пункт 1 роздiлу III доповнено пiдпунктом 1.17 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2. Декларування, митний контроль i митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну громадянами для вiльного обiгу:

(абзац перший пункту 2 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2.1. Декларування ТЗ проводиться власником (уповноваженою особою) митному органу, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намiр проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), шляхом подання ВМД.

     На кожний транспортний засiб оформлюється окрема ВМД.

     2.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     2.3. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вiльного обiгу, здiйснюються згiдно з Порядком митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами.

     2.4. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у поданих документах, у тому числi копiї Акта митного огляду, оформленого митним органом вiдправлення.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу вчиняє в копiї Акта митного огляду, оформленого митним органом, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, через який був увезений ТЗ, запис "Звiрення проведено, зауважень немає", який завiряється пiдписом i вiдбитком ОНП цiєї посадової особи. У разi виявлення невiдповiдностей митний орган направляє митному органу, який здiйснив митнi процедури у пунктi пропуску, повiдомлення про потребу вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, якi здiйснили пропуск ТЗ, та оформлює результати проведення митного огляду автотранспортного засобу за формою, наведеною в додатковому аркушi додатка 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами (далi - Результати митного огляду автотранспортного засобу).

     У разi виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходiв вiдповiдно до законодавства України з питань митної справи.

     2.5. Митний огляд ТЗ при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вiльного обiгу, iз застосування ВМД здiйснюється iз залученням уповноважених пiдроздiлiв ДАI МВС України.

     2.6. ТЗ, що були зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для вiльного обiгу, повиннi бути знятi з облiку в цих органах.

(пункт 2 роздiлу III доповнено пiдпунктом 2.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2.7. Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на територiї України та декларується для вiльного обiгу на цiй територiї, власник ТЗ (уповноважена особа) подає митному органу заяву довiльної форми про проведення митного оформлення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України та видачу Посвiдчення.

     До заяви додаються: ВМД; документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження); технiчнi та реєстрацiйнi документи; паспортнi документи та iншi документи, визначенi законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдка чи iнший документ про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном; документи, що пiдтверджують увезення транспортного засобу на митну територiю України.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи (за наявностi):

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     У цьому разi пiд час митного оформлення застосовуються нормативно-правовi акти та встановленi ними обмеження щодо ввезення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України, чиннi на день прийняття митним органом ВМД, у якiй ТЗ задекларовано для вiльного обiгу на цiй територiї.

(пункт 2 роздiлу III доповнено пiдпунктом 2.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3. Видача Посвiдчення:

     3.1. Видача Посвiдчення проводиться вiдповiдним пiдроздiлом митного органу, у зонi дiяльностi якої постiйно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намiр проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), одразу пiсля оформлення ВМД на ТЗ.

     3.2. Для отримання Посвiдчення власник ТЗ (уповноважена особа) пред'являє ТЗ митному органу й подає заяву, форму якої наведено в додатку 3 до цих Правил.

     3.3. До Посвiдчення посадовою особою митного органу вносяться вiдмiтки про обмеження щодо передання ТЗ його власником у володiння, та/або користування, та/або розпорядження iншим громадянам чи пiдприємствам без сплати належних податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України при наданнi пiльг з оподаткування ТЗ, що ввозиться для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

     3.4. Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник разом з документами, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або право користування ним (у тому числi з правом розпорядження), реєстрацiйними й технiчними документами, ВМД видається власниковi ТЗ для подання до пiдроздiлiв МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ. Форма Посвiдчення наведена в додатку 4 до цих Правил.

     3.5. У Посвiдченнi, а також у реєстрацiйних i технiчних документах учиняється запис "Видано ВМД вiд "___" ____________ 200_ року N _______", який завiряється вiдбитком ОНП посадової особи митного органу, яка видала Посвiдчення.

     3.6. Примiрник ВМД разом iз заявою власника (уповноваженої особи) ТЗ, другим примiрником Посвiдчення, Актом митного огляду, ксерокопiями iнших документiв, на пiдставi яких було здiйснено митне оформлення ТЗ, архiвується та зберiгається в справах митного органу протягом установленого строку.

(пiдпункт 3.6 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3.7. Електронна копiя Посвiдчення формується за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС i протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     4. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, митне оформлення яких здiйснюється зi звiльненням вiд оподаткування:

     4.1. Якщо власником (уповноваженою особою) подано ВМД для митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, то до завершення митного оформлення проводиться перевiрка обґрунтованостi цього звiльнення.

     Для проведення цiєї перевiрки створюється комiсiя, до складу якої включаються такi посадовi особи митного органу:

     керiвник пiдроздiлу, на який покладено функцiї з митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу, яким здiйснюється контроль за нарахуванням i стягненням податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства або особа, яка його замiщує;

     керiвник юридичного вiддiлу або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу власної безпеки або особа, яка його замiщує.

     За рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, до складу комiсiї можуть бути включенi iншi посадовi особи митного органу.

     Склад комiсiї затверджується наказом митного органу.

     Висновок комiсiї щодо можливостi здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування вiдображається у виглядi письмової резолюцiї кожного з членiв комiсiї на аркушi погодження, форма якого затверджується митним органом.

     Митне оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування здiйснюється за рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, прийнятим на пiдставi позитивного висновку комiсiї та вiдображеним як резолюцiя на аркушi погодження.

     Аркуш погодження долучається до документiв, що є пiдставою для здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування.

     У разi виявлення фактiв, що пiдтверджують неможливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, вирiшується питання щодо сплати належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) або зворотного вивезення ТЗ за межi митної територiї України. Зворотне вивезення ТЗ здiйснюється за заявою власника (уповноваженої особи) з оформленням ВМД. У разi заявлення в митнiй декларацiї неправдивих вiдомостей та надання митному органу документiв з такими вiдомостями як пiдстави для звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв, складається протокол про порушення митних правил.

     Для ТЗ, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, перевiрка в ЄАIС даних про попереднi митнi оформлення цими працiвниками зi звiльненням вiд оподаткування ТЗ здiйснюється за перiод з дати закiнчення довготермiнового вiдрядження або проходження дипломатичної служби, зазначеної в довiдцi МЗС України, до дати пред'явлення ТЗ для митного оформлення.

     При необхiдностi вирiшення питання про можливiсть звiльнення ТЗ вiд оподаткування посадова особа митного органу, яка здiйснює митне оформлення ТЗ, перевiряє вiдомостi та вiдмiтки в документах на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України":

     постiйне проживання громадянина на територiї країни попереднього мiсця проживання не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ у власностi громадянина не менше одного року з дати набуття права власностi на ТЗ до дати: для iноземцiв та осiб без громадянства - отримання посвiдки на постiйне проживання або отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ на облiку в країнi постiйного мiсця попереднього проживання його власника не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України).

     4.2. Пiдтвердженням права на здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", є такi документи та вiдмiтки в них:

     пiдтвердження складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотарiальнi дiї в країнi її вiдкриття. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй консульськiй установi України, що дiє у вiдповiдних країнах, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України;

     довiдка, видана Мiнiстерством закордонних справ України, за пiдписом першого заступника Мiнiстра закордонних справ України, а в разi його вiдсутностi - одного iз заступникiв вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, а також керiвника фiнансового пiдроздiлу Мiнiстерства закордонних справ України про суму коштiв, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби України, якi перебували за кордоном у довгостроковому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну;

     для громадян України, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зi штампом "Постiйне проживання", проставленим й анульованим вiдповiдним пiдроздiлом мiграцiйної служби, або з вiдмiткою про анулювання напису "Постiйне проживання", засвiдченого гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, якi ранiше виїхали за межi України тимчасово та подали клопотання про залишення на постiйне проживання за кордоном), та вiдмiтками про дату поставлення та зняття з постiйного консульського облiку, засвiдченими гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина або анульованою вiдмiткою про дату поставлення на постiйний консульський облiк, засвiдченою гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина;

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (може бути вiдсутнiм при перетинi митного кордону України);

     для iноземцiв та осiб без громадянства, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з iммiграцiйною вiзою на постiйне проживання в Українi, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копiя дозволу на iммiграцiю в Україну;

     б) посвiдка на постiйне проживання в Українi (може бути вiдсутньою при перетинi митного кордону України);

     в) вiдмiтка у паспортному документi iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявнiсть дозволу на постiйне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 (може бути вiдсутня при перетинi митного кордону України);

     для осiб, якi набули громадянства України за територiальним походженням:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання в Україну (при перетинi митного кордону України);

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (вiдсутнiй при перетинi митного кордону України);

     в) копiя паспортного документа iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання.

(пункт 4 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

IV. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi ввезення ТЗ, знятих з реєстрацiйного облiку у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав чи України, якщо ТЗ були зареєстрованi в таких органах, або нових ТЗ на митну територiю України з метою транзиту власник (уповноважена особа) пред'являють його митному органу для проведення митного огляду й подають оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     ВМД, заповнену вiдповiдно до заявленого митного режиму транзиту через митну територiю України;

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання);посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Власнику або уповноваженiй особi разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається вiдповiдний примiрник ВМД, другий примiрник квитанцiї МД-1 (якщо така квитанцiя оформлювалась) i завiрена посадовою особою митного органу копiя Акта митного огляду транспортного засобу.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi ВМД, засвiдченої вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу, яка здiйснила митнi процедури у пунктi пропуску.

     1.5. Електроннi копiї ВМД та у вiдповiдних випадках квитанцiї МД-1 не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     Контроль за виконанням зобов'язання про транзит ТЗ через митну територiю України здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою товарiв митного органу вiдправлення.

     1.6. При вивезеннi ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов'язання про транзит, подає митному органу документи на ТЗ i ВМД, оформлену при ввезеннi цього ТЗ, i копiю Акта митного огляду. У разi внесення грошової застави при ввезеннi ТЗ подається також другий примiрник квитанцiї МД-1.

     1.7. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у ВМД, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить перевiрку за наявними в ЄАIС даними дотримання строку транзиту та приймає рiшення про можливiсть здiйснення пропуску ТЗ за межi митної територiї України.

     За вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу на зворотному боцi ВМД учиняє запис "Транзит, вивезення" i завiряє його вiдбитком ОНП i пiдписом.

     ВМД залишається в справах митного органу призначення та є пiдставою для зняття ТЗ з контролю.

     1.8. Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при вивезеннi ТЗ за межi митної територiї України вповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАIС iнформацiю про:

     дату вивезення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

     2. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     2.1. Контроль за виконанням зобов'язання про транзит здiйснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України.

     2.2. Граничний строк транзиту ТЗ через митну територiю України не повинен перевищувати 10 дiб.

     3. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, зареєстрованих у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту:

     3.1. У разi ввезення громадянином-нерезидентом з метою транзиту на митну територiю України ТЗ, зареєстрованого у вiдповiдному реєстрацiйному органi iноземної держави, або ввезення з цiєю самою метою громадянином-резидентом ТЗ, зареєстрованого постiйно в цьому органi та який йому належить, що пiдтверджується вiдповiдним документом про право власностi на такий транспортний засiб та реєстрацiйним документом, декларування такого ТЗ здiйснюється в уснiй формi.

     3.2. Митний контроль за перемiщенням ТЗ, зазначених у пiдпунктi 3.1 пункту 3 цього роздiлу, здiйснюється згiдно з Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444.

(пiдпункт 3.2 пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3.3. Власнику або уповноваженiй особi передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

V. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межi митної територiї України

     1. У разi тимчасового вивезення транспортного засобу, зареєстрованого у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України, за межi митної територiї України декларування такого транспортного засобу здiйснюється в уснiй чи письмовiй формi (за бажанням власника такого транспортного засобу) або в письмовiй формi - на вимогу посадової особи митного органу.

     2. Митний контроль за перемiщенням транспортного засобу, зареєстрованого у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України та який тимчасово вивозиться за межi митної територiї України, здiйснюється згiдно з Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444.

(пункт 2 роздiлу V iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     3. Власнику або уповноваженiй особi передаються оригiнали технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

     4. Транспортний засiб, який тимчасово вивозиться за межi митної територiї України, повинен бути зареєстрований у вiдповiдному пiдроздiлi ДАI МВС України та повинен мати реєстрацiйнi документи, номернi знаки та розпiзнавальний знак держави, якi вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Конвенцiї про дорожнiй рух.

VI. Митний контроль i митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу

     1. Пропуск через митний кордон України:

     1.1. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу ВМД (крiм випадкiв, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України), заповнену в установленому порядку, i такi документи та їх ксерокопiї:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйнi (технiчнi) документи на ТЗ. Якщо транспортний засiб перебував на облiку в реєстрацiйному органi України з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку;

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо;

     довiдку про iдентифiкацiйний номер громадянина (за наявностi).

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи:

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     1.2. Заповнення й оформлення ВМД, подання потрiбних документiв на ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, здiйснюються згiдно з Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами.

     1.3. Митне оформлення ТЗ проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719, зi змiнами.

     1.4. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої ВМД.

     1.5. Електронна копiя ВМД передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     2. Особливостi митного контролю й митного оформлення ТЗ, що вивозяться за межi митної територiї України для вiльного обiгу:

     2.1. Транспортний засiб, який вивозиться за межi митної територiї України для вiльного обiгу, повинен бути знятий з облiку в пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку транспортного засобу, i повинен мати реєстрацiйнi документи з вiдмiткою про зняття його з облiку, номернi знаки для разових поїздок i розпiзнавальний знак держави, якi

     вiдповiдають чинним стандартам України та вимогам мiжнародної Конвенцiї про дорожнiй рух.

     2.2. У разi вивезення ТЗ за межi митної територiї України у випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статтi 250 Митного кодексу України, його власник або вповноважена особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу два примiрники митної декларацiї, заповненої в установленому порядку, i документи та їх ксерокопiї, визначенi в пiдпунктi 1.1 пункту 1 цього роздiлу.

     2.3. До пiдпункту 4.1 митної декларацiї, крiм iнших вiдомостей, уносяться такi данi про ТЗ:

     тип, марка та модель;

     колiр;

     рiк виготовлення та введення в експлуатацiю;

     iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна;

     об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється митне оформлення ТЗ (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження)); технiчних та реєстрацiйних документiв; паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном).

     2.4. Посадова особа митного органу здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє та встановлює вiдповiднiсть iдентифiкацiйного номера, номерiв кузова, шасi (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацiю ТЗ даним, зазначеним у митнiй декларацiї, реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевiрку факту зняття з облiку ТЗ у пiдроздiлах ДАI МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ.

     2.5. Власниковi ТЗ (уповноваженiй особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається примiрник митної декларацiї. Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митного органу.

     2.6. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформленої в повному обсязi митної декларацiї. Завершення митного оформлення ТЗ засвiдчується в митнiй декларацiї вiдбитком ОНП i пiдписом посадової особи митного органу.

     2.7. Електронна копiя митної декларацiї негайно з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАIС у встановленому Держмитслужбою порядку.

     При цьому до електронної копiї митної декларацiї вносяться:

     данi про власника або вповноважену особу: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     данi про ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     найменування, номери й дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (документiв, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (з правом розпорядження), реєстрацiйних (технiчних) документiв тощо);

     митний режим (вивезення);

     дата митного оформлення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     номер ОНП посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення ТЗ.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Особливостi заповнення й оформлення ПДГ на транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України громадянами з метою вiльного обiгу

     1. Графи А, С, D/J ПДГ заповнюються посадовими особами митних органiв.

     2. Правила заповнення граф А, С, D/J ПДГ посадовою особою митного органу:

     Графа А "Митний орган вiдправлення/експорту/призначення"

     У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ПДГ до оформлення, проставляється реєстрацiйний номер ПДГ за такою схемою:

ххххххххх /х/ хххххх
1 2 3,

     де 1 - дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу, у якому проводиться митне оформлення ПДГ, згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй" (зi змiнами);

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - порядковий номер ПДГ у журналi облiку документiв контролю за перемiщенням товарiв у порядку зростання протягом поточного року.

     Пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ПДГ до оформлення, також проставляється її пiдпис.

     Дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

     Графа С "Митний орган вiдправлення"

     Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки ТЗ до митного органу призначення у виглядi грошової застави.

     Посадовою особою митного органу, якою здiйснювалася перевiрка правильностi нарахування податкiв i зборiв, якi пiдлягали б сплатi при здiйсненнi митного оформлення ТЗ для вiльного обiгу, у графi вчиняється запис "Перевiрено" та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО", дата й пiдпис.

     Графа D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення"

     Заповнюється посадовою особою митного органу в усiх аркушах ПДГ.

     У полях граф:

     "Пiдпис" - проставляється пiдпис посадової особи митного органу, що завершила митне оформлення ПДГ.

     "Печатка" - проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - ПМК), пiд ним - вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митного органу (далi - ОНП), що завершила митне оформлення ПДГ.

     Якщо всi поля графи 47 ПДГ заповненi, то вiдбиток штампа ПМК проставляється над графою C ПДГ, ОНП - у графi C ПДГ.

     3. Оформлення ПДГ здiйснюється посадовими особами вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв (далi - ВКПТ) митного органу, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає громадянин, що бажає ввезти ТЗ на митну територiю України з метою вiльного обiгу.

     4. При митному оформленнi ПДГ митнi збори за митне оформлення не нараховуються i не сплачуються.

     5. Аркуш iз позначенням 1/6 форми МД-2 ПДГ зберiгається в справах ВКПТ, аркуш iз позначенням 2/7 форми МД-2 ПДГ зберiгається в справах вiддiлу митних платежiв (далi - ВМП), аркуш з позначеннями 3/8 та 4/5 форми МД-2 ПДГ разом з поданими документами повертається особi, яка його подавала.

     6. Пiд час прийняття та оформлення ПДГ посадова особа ВКПТ виконує такi дiї:

     перевiряє повноваження декларанта;

     перевiряє правильнiсть заповнення ПДГ i її вiдповiднiсть електроннiй копiї;

     присвоює їй реєстрацiйний номер i проставляє вiдбиток штампа ПМК вiдповiдно до вимог цього Порядку;

     з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Iнспектор-2006" здiйснює реєстрацiю ПДГ у журналi облiку документiв контролю за перемiщенням товарiв;

     перевiряє документи, що пiдтверджують застосування одного iз заходiв гарантування доставки товарiв у митний орган призначення.

     7. Посадовою особою ВМП або вповноваженою посадовою особою митного органу, до службових обов'язкiв якої входить здiйснення таких функцiй, проводиться перевiрка правильностi нарахування податкiв i зборiв, якi пiдлягали б сплатi при здiйсненнi митного оформлення ТЗ для вiльного обiгу.

     Пiсля проведеної перевiрки посадовою особою ВМП заповнюється графа С примiрника ПДГ згiдно з цим Порядком.

     8. Громадянином або вповноваженою на те особою заповнюються такi графи ПДГ: В, 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15а, 19, 22, 23, 29, 31, 33, 34, 42, 44, 45, 47, 52, 54.

     9. Опис граф ПДГ:

     Графа 1 "Декларацiя"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється 2-значний лiтерний код "ТР", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому пiдроздiлi проставляється лiтерний код "ПДГ".

     Графа 5 "Всього товарiв"

     Зазначається кiлькiсть заявлених у ПДГ ТЗ - 1.

     Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача (власника) ТЗ, мiсце його постiйного або тимчасового проживання.

     Вiдомостi про особу зазначаються у такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсця проживання вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), далi, через знак "/", - номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - ДРФО);

     для громадян-резидентiв, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд присвоєння iдентифiкацiйного номера, - номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями;

     прiзвище, iм'я та по батьковi одержувача (власника) ТЗ;

     мiсце постiйного або тимчасового проживання.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв.

     Вiдомостi про особу зазначаються в такому порядку:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), далi, через знак "/", -код за ЄДРПОУ;

     найменування, що зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи;

     мiсцезнаходження юридичної особи, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

     Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть ТЗ у валютi України, наведена у графi 45.

     Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта ТЗ:

     у правому верхньому кутку - лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (мiсця проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), далi, через знак "/", - код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО (за наявностi);

     найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи, або прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) фiзичної особи.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору) додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

     Графа 15а "Код країни вiдправлення/експорту"

     У графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), з якої ТЗ направляється в Україну.

     Графа 19 "Контейнер"

     У разi наявностi iнформацiї про контейнери, в яких перевозяться ТЗ, i внесення про них вiдомостей у графу 31, проставляється "1". В iнших випадках графа не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), лiтерний код валюти, яка зазначена або буде зазначена в документi про право власностi на ТЗ.

     Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в лiвому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти країни вiдправлення.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть ТЗ у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 аркуша форми МД-2.

     Графа 23 "Курс валюти"

     У графi зазначається офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ПДГ, установлений Нацiональним банком України на дату прийняття ПДГ до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 ПДГ зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

     Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 "Про затвердження Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй" (зi змiнами), найменування i код митного органу (регiональний митний орган, митний орган), митного поста та пункту пропуску через державний кордон України, через який ТЗ увозитиметься в Україну.

     Графа 31 "Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     У графi зазначаються вiдомостi про ТЗ.

     Наводиться опис ТЗ: тип, модель та марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     Якщо в графi 19 ПДГ зазначено "1", то зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/", зазначаються вiдомостi про номери контейнерiв.

     Графа 33 "Код товару"

     У графi зазначається десятизначний код товару згiдно з УКТЗЕД.

     Графа 34 "Код країни походження"

     У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 08.07.2002 N 260 "Про затвердження класифiкацiй валют та держав свiту" (зi змiнами), лiтерний код альфа-2 країни походження ТЗ.

     Якщо iнформацiя про конкретну країну походження ТЗ вiдсутня, а є iнформацiя про походження ТЗ з країн Європейського спiвтовариства, то в графi зазначається "EU".

     Якщо країна походження невiдома, то в графi зазначається "00".

     Графа 42 "Цiна товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть ТЗ у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ПДГ до оформлення.

     Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в графi зазначається "00".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i дозволи"

     У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами), i реквiзити документiв, поданих при оформленнi ПДГ, а також документiв, що пiдтверджують застосування одного iз заходiв гарантування доставки товарiв до митного органу призначення. Вiдомостi щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами);

     номер документа, дата.

     Якщо документу вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його назва.

     Якщо поданий документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами), то зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

     У разi застосування такого заходу забезпечення доставки ТЗ в митний орган призначення, як перевезення на умовах Мiжнародної конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (далi - Конвенцiя МДП), обов'язковим є внесення вiдомостей про серiю та номер книжки МДП до вiдповiдного роздiлу графи.

     За вiдсутностi на момент оформлення ПДГ такої iнформацiї до вiдповiдного роздiлу графи вноситься запис "Книжка МДП" без зазначення її серiї та номера.

     Графа 45 "Коригування"

     У графi зазначається заявлена громадянином або вповноваженою на те особою митна вартiсть ТЗ у валютi України.

     Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв, що пiдлягали б сплатi при оформленнi ТЗ вiдповiдно до митного режиму iмпорту. При цьому сума податкiв та зборiв обчислюється, виходячи з десятизначного коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податкiв та зборiв вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201 "Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень", зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     при нарахуваннi мита - митна вартiсть ТЗ, зазначена в графi 45;

     при нарахуваннi акцизного збору - кiлькiсть у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку;

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть - митна вартiсть ТЗ, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита та акцизного збору (для ТЗ, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     при нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита;

     при нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору;

     при нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахунку, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами), у вiдповiдностi до типу гарантiї, зазначеному у графi 52 ПДГ.

     У разi ввезення ТЗ громадянами, якi користуються пiльгами, усi передбаченi податки та збори в ПДГ нараховуються умовно.

     Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.12.2005 N 1201 "Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень", зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного податку або збору.

     Графа 52 "Гарантiя недiйсна для"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається розмiр гарантiйної суми, що не пiдлягає поверненню (або пiдлягає сплатi), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони мають бути вивезенi з митної територiї України. Далi через знак "/" зазначається номер гарантiйного документа.

     Якщо перемiщення здiйснюється без застосування заходiв гарантування доставки, то лiвий пiдроздiл не заповнюється.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     "01" - гарантiя фiнансової установи;

     "02" - грошова застава;

     "03" - перевезення митним перевiзником;

     "04" - охорона та супроводження товарiв митними органами;

     "05" - гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї МДП;

     "06" - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     "00" - гарантiя не потрiбна.

     Графа 54 "Мiсце i дата"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, прiзвище, iнiцiали спiвробiтника пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору (прiзвище, iнiцiали громадянина), зазначеного в графi 14, що склав ПДГ, його особистий пiдпис, а також наводиться номер його телефону.

     Для митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору) додатково зазначаються номер i дата видачi лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою митного брокера (пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору), яка мiстить код за ЄДРПОУ.

 

Додаток 2
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Особливостi заповнення окремих граф ПТП

     1. У графi "Назва мiсця прибуття та його адреса" зазначається пiдроздiл митного оформлення митного органу призначення, до функцiональних обов'язкiв якого належать питання здiйснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що перемiщуються громадянами через митний кордон України. Адреса такого пiдроздiлу зазначається за наявностi.

     2. У графi "Загальною кiлькiстю" зазначається "1".

     3. У графi "Загальною вартiстю" зазначається вартiсть ТЗ згiдно з документами про право власностi на ТЗ. У разi вiдсутностi такої iнформацiї - згiдно з висновком вiддiлу митного органу, у зонi дiяльностi якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який перемiщується ТЗ, до функцiональних обов'язкiв якого належать питання контролю митної вартостi.

     Вартiсть ТЗ визначається у нацiональнiй валютi України. У разi подання документiв, якi мiстять вартiсть ТЗ в iншiй валютi, графа заповнюється у перерахунку за курсом, установленим Нацiональним банком України на день оформлення ПТП.

     4. У графi "За документами", крiм назв i номерiв товаротранспортних i товаросупровiдних документiв, зазначаються назва та номер документа, що пiдтверджує надання митному органу гарантiй доставки ТЗ до митного органу призначення, та його код згiдно з Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення" (зi змiнами).

     5. Графа "Вид транспорту та найменування перевiзника" заповнюється у разi перемiщення ТЗ митною територiєю України з пункту пропуску через державний кордон України до митного органу призначення не своїм ходом, а шляхом транспортування iншим автомобiльним транспортним засобом.

     6. У графi "N або назва транспортного засобу" зазначається державний реєстрацiйний номер транспортного засобу, яким здiйснюється перемiщення ТЗ митною територiєю України з пункту пропуску через державний кордон України до митного органу призначення.

     7. У графi "Найменування товару" зазначаються данi про ТЗ: тип, модель та марка, десятизначний код ТЗ згiдно з УКТЗЕД, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см).

     Графи "К-ть мiсць", "Вид упаковки", "Вага", "Вартiсть", "Митне забезпечення" не заповнюються.

     8. У графi "Примiтки" проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     "01" - гарантiя фiнансової установи;

     "02" - грошова застава;

     "03" - перевезення митним перевiзником;

     "04" - охорона та супроводження товарiв митними органами;

     "05" - гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75;

     "06" - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     "00" - гарантiя не потрiбна;

     у цiй графi далi, через знак "/", зазначається загальна сума податкiв i зборiв, що пiдлягали б сплатi при оформленнi ТЗ вiдповiдно до митного режиму iмпорту.

 

Додаток 3
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Форма

Акт
про проведення митного огляду транспортного засобу

Додаток 3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16 червня 2009 року N 560, у зв'язку з цим додатки 4 та 5 уважати вiдповiдно додатками 3 та 4)

 

Додаток 3
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Форма
Начальниковi  
  митного органу
 
громадянина(ки)  
 
  ,
що проживає
адреса  

ЗАЯВА

    Прошу видати Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу.

Марка  
Iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами)
 
  року виготовлення
Модель  
N двигуна  
Об'єм двигуна   куб. см
Колiр ТЗ  

    Увезено через __________________________ митний орган за такими документами:

1.  
2.  
3.  
4.  
Дата ____________ Пiдпис ____________

 

Додаток 4
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Форма

Державна митна служба України
_______________________________ митний орган

ПОСВIДЧЕННЯ серiя ________ N __________
про реєстрацiю ТЗ

1. Тип, марка, модель  
2. Код згiдно з УКТЗЕД  
3. Колiр  
4. Дата виготовлення  
5. Iдентифiкацiйний номер або номер кузова  
6. Номер шасi (рами)  
7. Номер двигуна  
8. Об'єм двигуна (куб. см)  
9. Дата перемiщення через митний кордон України  
10. Митний орган оформлення  
11. Дата, номер, серiя унiфiкованої митної квитанцiї МД-1  
12. Видано номернi знаки типу "Транзит" ________ N  
13. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв  
 
 
ВIДМIТКИ МИТНОГО ОРГАНУ
_______________ митний орган не заперечує проти реєстрацiї в пiдроздiлi ДАI МВС України, який вiдповiдно до законодавства України вповноважений здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, зазначеного в цьому Посвiдченнi ТЗ на iм'я
 
(країна постiйного проживання, прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), серiя i номер паспортного документа та iншого документа, визначеного законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо, ким виданi)
  ,
(мiсце постiйного чи тимчасового проживання в Українi)
що був увезений (надiсланий) в Україну громадянином.
 
(країна постiйного проживання, прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi); серiя i номер паспортного документу або iншого документа, визначеного законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо, ким виданi)
 
(мiсце постiйного чи тимчасового проживання в Українi)
Увезено:
для тимчасового користування строком до  
для вiльного обiгу
Для:
продажу, дарування, обмiну;
передання у володiння, та/або користування, та/або розпорядження -
дозвiл митного органу:
потрiбен
не потрiбен
Транспортний засiб повинен бути пред'явлений пiдроздiлу ДАI МВС України, який вiдповiдно до законодавства України вповноважений здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, у десятиденний строк для реєстрацiї.
Примiтка  
 
Пiдпис i особиста номерна
печатка посадової особи митного органу  
Дата "___" ____________ 20__ р.
Одержав (пiдпис власника)  

 

(Правила iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 03.07.2006р. N 550, вiд 15.11.2006р. N 1010, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 17.03.2008 р. N 229)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.