ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

16.06.2009 N 560


Про затвердження Змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 серпня 2009 р. за N 801/16817


     Вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" та пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, та з метою удосконалення процедури митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708 (iз змiнами), що додаються.

     2. Департаменту митного контролю в пунктах пропуску (Сербайло А. I.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) протягом 30 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення вiдповiдно до вимог цього наказу.

     4. Начальникам регiональних митниць (крiм Регiональної iнформацiйної митницi та Енергетичної регiональної митницi), митниць поiнформувати громадян i заiнтересованi органiзацiї пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу про його вимоги, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi на наступний день пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Федорова О. О.

Голова Державної митної служби України А. В. Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстерство фiнансiв України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
16.06.2009 N 560
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 серпня 2009 р. за N 801/16817

Змiни
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

     1. У роздiлi I:

     1.1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Митне оформлення кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться громадянами для вiльного використання, здiйснюється як митне оформлення зiбраних ТЗ з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на марках таких автомобiлiв вiдповiдного року їх випуску".

     1.2. Пунктi 2 доповнити новим абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "уповноважена особа - особа, яка на пiдставi договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарiв i транспортних засобiв, надiлена правом учиняти дiї, пов'язанi з пред'явленням цих товарiв i транспортних засобiв митним органам для митного контролю та митного оформлення при перемiщеннi їх через митний кордон України, або iншим чином розпоряджатися зазначеними товарами та транспортними засобами".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий уважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять третiм.

     1.3. В абзацi п'ятому пункту 9 слова "згiдно iз законодавством заборонено за вiком" замiнити словами "заборонено згiдно iз законодавством".

     1.4. У пунктах 12 i 13 слова та цифри "в пунктi 1.9" замiнити словами та цифрами "в пунктi 9 цього роздiлу".

     2. В абзацi першому пункту 1 роздiлу II слова та цифри "у пунктi 2.2" замiнити словами та цифрами "у пунктi 2 цього роздiлу".

     3. У роздiлi III:

     3.1. У пунктi 1:

     в абзацi четвертому пiдпункту 1.1 цифри "4.3" замiнити цифрами "4.2";

     пiдпункт 1.2 доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Для вирiшення питання про можливiсть пропуску ТЗ, що ввозиться громадянином при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, без застосування заходiв гарантування його доставки до митного органу призначення та iз подальшим звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами частини другої статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України"), посадова особа митного органу, у зонi дiяльностi якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, перевiряє в ЄАIС наявнiсть даних про попереднi митнi оформлення цим громадянином зi звiльненням вiд оподаткування вiдповiдно до частини другої статтi 8 зазначеного Закону ТЗ, що класифiкуються за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 згiдно з УКТЗЕД, за перiод з дати видачi документа, що дає право на постiйне мiсце проживання в Українi, до дати пред'явлення ТЗ для митного контролю при перетинi митного кордону України.

     Для проведення такої перевiрки посадова особа перевiряє в ЄАIС наявнiсть ВМД типу IМ 40 Г, оформлених на iм'я цього громадянина (пошук здiйснюється за iдентифiкацiйним номером згiдно з ДРФО (за наявностi) або номером паспортного документа).

     У разi виявлення таких даних, пропуск на митну територiю України ТЗ здiйснюється на загальних пiдставах.";

     у пiдпунктi 1.7:

     друге речення доповнити словами "а ПДГ анульовується";

     доповнити пiдпункт новим абзацом такого змiсту:

     "Iнформацiя про анулювання ПДГ в оперативному режимi засобами електронного зв'язку заноситься митним органом призначення до ЄАIС";

     у пiдпунктi 1.8 цифри "1.4" замiнити цифрами та словом "1.6 роздiлу III";

     пiдпункт 1.9 доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "Допускається ввезення на митну територiю України ТЗ через iнший прикордонний митний орган, нiж той, що зазначений в графi 29 ПДГ.

     При цьому внесення змiн до ПДГ здiйснюється митним органом призначення за рiшенням начальника цього митного органу або особи, що його замiщує. Це рiшення приймається на пiдставi письмового звернення громадянина (уповноваженої особи) або прикордонного митного органу.

     Прикордонний митний орган, використовуючи доступнi канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс тощо), робить запит до митного органу призначення щодо змiни даних, зазначених у графi 29 ПДГ.

     Митний орган призначення за вiдсутностi пiдстав для вiдмови пiдтверджує змiну коду прикордонного митного органу шляхом унесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС, пiсля чого прикордонний митний орган отримує доступ до електронної копiї ПДГ в ЄАIС для внесення вiдмiток про пропуск товару. При цьому в електроннiй копiї ПДГ залишається код попереднього митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАIС окремо.

     ПДГ може бути анульована за письмовою заявою громадянина (уповноваженої особи) на пiдставi рiшення начальника митного органу призначення, у якому була оформлена ця ПДГ. Таке рiшення приймається в 15-денний строк тiльки за умови, що ТЗ ще не був увезений на митну територiю України. Копiя цього рiшення надається заявнику.

     Митний орган призначення перевiряє в ЄАIС вiдсутнiсть факту ввезення ТЗ за заявленою до анулювання ПДГ i вносить до ЄАIС вiдмiтку про подання заяви про анулювання ПДГ. За вiдсутностi факту ввезення ТЗ за цiєю ПДГ начальник митного органу призначення приймає рiшення про можливiсть анулювання цiєї ПДГ i проставляє на заявi громадянина (уповноваженої особи) вiдповiдну резолюцiю.

     Факт анулювання ПДГ фiксується посадовою особою цього митного органу шляхом перекреслення всiх примiрникiв ПДГ та зазначення в графi А ПДГ запису: "Анульовано "___" ____________ 200_ року за заявою вiд "___" ____________ 200_ року N ______" (проставляє дату анулювання ПДГ, дату й реєстрацiйний номер заяви в митному органi призначення, посаду, пiдпис, ПIБ).

     При формуваннi митним органом призначення справи до заяви долучаються примiрники ПДГ, поданої громадянином (уповноваженою особою), i роздрукований з ЄАIС витяг з електронної копiї цiєї ПДГ. Примiрники анульованої ПДГ, письмова заява громадянина (уповноваженої особи) та всi потрiбнi документи зберiгаються в окремiй справi митного органу призначення";

     у пiдпунктi 1.11 слова "Акта про проведення митного огляду транспортного засобу (далi - Акт митного огляду), форму якого наведено в додатку 3 до цих Правил" замiнити словами "Акта про проведення митного огляду товарiв i додаткового аркуша (далi - Акт митного огляду) за формами, наведеними в додатках 2 та 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами)", а слова "було проведене митне оформлення" замiнити словами "був проведений митний контроль";

     у пiдпунктi 1.14 слова "митне оформлення" замiнити словами "митний контроль";

     перше речення пiдпункту 1.15 пiсля слiв "з моменту оформлення ТЗ" доповнити словами "(в окремих випадках по закiнченнi змiни)";

     доповнити пункт новими пiдпунктами 1.16 та 1.17 такого змiсту:

     "1.16. У разi виникнення обставин непереборної сили продовження строку доставки чи змiну митного режиму здiйснює митний орган, у зонi дiяльностi якого сталась подiя, або митний орган, у зонi дiяльностi якого постiйно або тимчасово проживає власник (уповноважена особа).

     1.17. У разi виявлення фактiв недоставки ТЗ у митний орган призначення справа про порушення митних правил порушується митним органом, якому було надане зобов'язання про доставку ТЗ. В iнших випадках справа про порушення митних правил порушується митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення".

     3.2. У пунктi 2:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Декларування, митний контроль i митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну громадянами для вiльного обiгу:";

     доповнити пункт новими пiдпунктами 2.6 та 2.7 такого змiсту:

     "2.6. ТЗ, що були зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для вiльного обiгу, повиннi бути знятi з облiку в цих органах.

     2.7. Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на територiї України та декларується для вiльного обiгу на цiй територiї, власник ТЗ (уповноважена особа) подає митному органу заяву довiльної форми про проведення митного оформлення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України та видачу Посвiдчення.

     До заяви додаються: ВМД; документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження); технiчнi та реєстрацiйнi документи; паспортнi документи та iншi документи, визначенi законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдка чи iнший документ про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном; документи, що пiдтверджують увезення транспортного засобу на митну територiю України.

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такi документи (за наявностi):

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     У цьому разi пiд час митного оформлення застосовуються нормативно-правовi акти та встановленi ними обмеження щодо ввезення ТЗ для вiльного обiгу на митнiй територiї України, чиннi на день прийняття митним органом ВМД, у якiй ТЗ задекларовано для вiльного обiгу на цiй територiї".

     3.3. Пiдпункт 3.6 пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.6. Примiрник ВМД разом iз заявою власника (уповноваженої особи) ТЗ, другим примiрником Посвiдчення, Актом митного огляду, ксерокопiями iнших документiв, на пiдставi яких було здiйснено митне оформлення ТЗ, архiвується та зберiгається в справах митного органу протягом установленого строку".

     3.4. Пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Особливостi митного контролю та митного оформлення ТЗ, митне оформлення яких здiйснюється зi звiльненням вiд оподаткування:

     4.1. Якщо власником (уповноваженою особою) подано ВМД для митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, то до завершення митного оформлення проводиться перевiрка обґрунтованостi цього звiльнення.

     Для проведення цiєї перевiрки створюється комiсiя, до складу якої включаються такi посадовi особи митного органу:

     керiвник пiдроздiлу, на який покладено функцiї з митного оформлення транспортних засобiв, що належать громадянам, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу, яким здiйснюється контроль за нарахуванням i стягненням податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу митної варти та органiзацiї боротьби з порушеннями митного законодавства або особа, яка його замiщує;

     керiвник юридичного вiддiлу або особа, яка його замiщує;

     керiвник пiдроздiлу власної безпеки або особа, яка його замiщує.

     За рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, до складу комiсiї можуть бути включенi iншi посадовi особи митного органу.

     Склад комiсiї затверджується наказом митного органу.

     Висновок комiсiї щодо можливостi здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування вiдображається у виглядi письмової резолюцiї кожного з членiв комiсiї на аркушi погодження, форма якого затверджується митним органом.

     Митне оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування здiйснюється за рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, прийнятим на пiдставi позитивного висновку комiсiї та вiдображеним як резолюцiя на аркушi погодження.

     Аркуш погодження долучається до документiв, що є пiдставою для здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування.

     У разi виявлення фактiв, що пiдтверджують неможливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, вирiшується питання щодо сплати належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) або зворотного вивезення ТЗ за межi митної територiї України. Зворотне вивезення ТЗ здiйснюється за заявою власника (уповноваженої особи) з оформленням ВМД. У разi заявлення в митнiй декларацiї неправдивих вiдомостей та надання митному органу документiв з такими вiдомостями як пiдстави для звiльнення вiд сплати податкiв i зборiв, складається протокол про порушення митних правил.

     Для ТЗ, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, перевiрка в ЄАIС даних про попереднi митнi оформлення цими працiвниками зi звiльненням вiд оподаткування ТЗ здiйснюється за перiод з дати закiнчення довготермiнового вiдрядження або проходження дипломатичної служби, зазначеної в довiдцi МЗС України, до дати пред'явлення ТЗ для митного оформлення.

     При необхiдностi вирiшення питання про можливiсть звiльнення ТЗ вiд оподаткування посадова особа митного органу, яка здiйснює митне оформлення ТЗ, перевiряє вiдомостi та вiдмiтки в документах на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України":

     постiйне проживання громадянина на територiї країни попереднього мiсця проживання не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ у власностi громадянина не менше одного року з дати набуття права власностi на ТЗ до дати: для iноземцiв та осiб без громадянства - отримання посвiдки на постiйне проживання або отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ на облiку в країнi постiйного мiсця попереднього проживання його власника не менше одного року (для iноземцiв та осiб без громадянства - з дати пiдтвердження факту постiйного проживання в країнi попереднього мiсця проживання до дати отримання посвiдки на постiйне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постiйного консульського облiку, а за вiдсутностi вiдмiтки про зняття з постiйного консульського облiку - до дати отримання паспорта громадянина України).

     4.2. Пiдтвердженням права на здiйснення митного оформлення ТЗ зi звiльненням вiд оподаткування, згiдно з вимогами статтi 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", є такi документи та вiдмiтки в них:

     пiдтвердження складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотарiальнi дiї в країнi її вiдкриття. Таке пiдтвердження пiдлягає легалiзацiї у вiдповiднiй консульськiй установi України, що дiє у вiдповiдних країнах, якщо iнше не встановлено мiжнародним договором України, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України;

     довiдка, видана Мiнiстерством закордонних справ України, за пiдписом першого заступника Мiнiстра закордонних справ України, а в разi його вiдсутностi - одного iз заступникiв вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, а також керiвника фiнансового пiдроздiлу Мiнiстерства закордонних справ України про суму коштiв, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби України, якi перебували за кордоном у довгостроковому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну;

     для громадян України, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зi штампом "Постiйне проживання", проставленим й анульованим вiдповiдним пiдроздiлом мiграцiйної служби, або з вiдмiткою про анулювання напису "Постiйне проживання", засвiдченого гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, якi ранiше виїхали за межi України тимчасово та подали клопотання про залишення на постiйне проживання за кордоном), та вiдмiтками про дату поставлення та зняття з постiйного консульського облiку, засвiдченими гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина або анульованою вiдмiткою про дату поставлення на постiйний консульський облiк, засвiдченою гербовою печаткою консульської установи України в країнi попереднього проживання такого громадянина;

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (може бути вiдсутнiм при перетинi митного кордону України);

     для iноземцiв та осiб без громадянства, якi переселяються на постiйне мiсце проживання в Україну:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з iммiграцiйною вiзою на постiйне проживання в Українi, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копiя дозволу на iммiграцiю в Україну;

     б) посвiдка на постiйне проживання в Українi (може бути вiдсутньою при перетинi митного кордону України);

     в) вiдмiтка у паспортному документi iноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявнiсть дозволу на постiйне проживання, встановлена додатком 1 до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 (може бути вiдсутня при перетинi митного кордону України);

     для осiб, якi набули громадянства України за територiальним походженням:

     а) паспортний документ iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання в Україну (при перетинi митного кордону України);

     б) паспорт громадянина України з вiдмiткою про реєстрацiю мiсця проживання в Українi (вiдсутнiй при перетинi митного кордону України);

     в) копiя паспортного документа iноземця та особи без громадянства з вiдомостями, що пiдтверджують факт переселення на постiйне мiсце проживання".

     4. У пiдпунктi 3.2 пункту 3 роздiлу IV i пунктi 2 роздiлу V слова та цифри "Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби та Держмитслужби вiд 24.11.2003 N 297/793, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2003 за N 1133/8454, зi змiнами" замiнити словами та цифрами: "Технологiєю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженою наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444".

     5. У текстi Правил (крiм пункту 20 роздiлу I) слово "митниця" у всiх вiдмiнках замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. Додаток 3 виключити.

     У зв'язку з цим додатки 4 та 5 уважати вiдповiдно додатками 3 та 4. У текстi Правил посилання на додатки 4 та 5 уважати вiдповiдно посиланнями на додатки 3 та 4.

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю Г. Д. Мальчик
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.