АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2003 N 297/793


Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 грудня 2003 р. за N 1133/8454

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України,
Державної митної служби України
вiд 27 квiтня 2007 року N 291/369


     З метою запровадження на постiйнiй основi нової технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, започаткування змiн в окремих елементах та формах прикордонного i митного контролю, що дадуть змогу поступово перейти до здiйснення контрольних операцiй на рiвнi практики роботи органiв прикордонного та митного контролю Європейського Союзу та на виконання Програми дiй, спрямованих на пiдтримання режиму державного кордону України i прикордонного режиму, розвиток Прикордонних вiйськ України та митних органiв України, на перiод до 2005 року, затвердженої Указом Президента України вiд 16.11.2000 N 1241/2000 наказуємо:

     1. Затвердити Технологiю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (додається).

     2. Управлiнню прикордонного контролю та реєстрацiї Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України та Управлiнню технологiї митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу до Мiнiстерства юстицiї України на державну реєстрацiю.

     3. Наказ Держмитслужби вiд 01.06.2001 N 372 "Про спрощення порядку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 19.06.2001 за N 521/5712, уважати таким, що втратив чиннiсть.

     4. Управлiнням прикордонного контролю та реєстрацiї, мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України, Управлiнням технологiї митного контролю, мiжнародного митного спiвробiтництва Держмитслужби України забезпечити iнформування контрольних служб та органiв, якi здiйснюють контрольнi функцiї у пунктах пропуску, контрольних служб сумiжних країн та посольств iноземних держав в Українi про застосування в пунктах пропуску через державний кордон нової технологiї прикордонного та митного контролю.

     5. Прес-службам Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України, Держмитслужби України забезпечити висвiтлення в засобах масової iнформацiї питання застосування технологiї прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

     6. Наказ Державного комiтету у справах охорони державного кордону України i Державної митної служби України вiд 21.05.2003 N 299/344 "Про спрощення технологiї здiйснення прикордонного та митного контролю", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.05.2003 за N 400/7721, уважати таким, що втратив чиннiсть.

     7. Форму iммiграцiйної картки iноземця, затверджену наказом Державного комiтету у справах охорони державного кордону України вiд 25.07.2001 N 440 "Про затвердження iммiграцiйної картки iноземця" (зi змiнами та доповненнями), зареєстрованим у Мiн'юстi України 9 серпня 2001 року за N 686/5877, у частинi "Вибуття" лицьового боку iммiграцiйної картки iноземця доповнити полем за формою, що визначена в полi N 11 частини "Прибуття" iммiграцiйної картки iноземця.

     8. Контроль та вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби - директора Департаменту охорони державного кордону України Шишолiна П.А. та заступника Голови Держмитслужби України України Iванюка М.М., начальникiв регiональних управлiнь, начальникiв регiональних митниць, начальникiв органiв охорони державного кордону, начальникiв митниць.

Голова Державної прикордонної служби України М.М.Литвин
Голова Державної митної служби України М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України
24.11.2003 N 297/793
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 грудня 2003 р. за N 1133/8454

ТЕХНОЛОГIЯ
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Технологiя застосовується пiд час здiйснення прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (далi - пункти пропуску) i забезпечує скорочення часу прикордонного та митного контролю осiб, їх особистих речей та транспортних засобiв: автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажно-пасажирських автомобiлiв, мотоциклiв, моторолерiв, мопедiв, причепiв i напiвпричепiв (у тому числi пристосованих для проживання), зареєстрованих вiдповiдними реєстрацiйними органами iноземних держав або України (якщо вони пiдлягають такiй реєстрацiї), крiм тих, що здiйснюють перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв або використовуються для таких перевезень (далi - транспортнi засоби).

     1.2. Усi контрольнi операцiї, що здiйснюються посадовими особами пiдроздiлiв прикордонного контролю та митних органiв у рамках цiєї Технологiї не повиннi впливати на якiсть i результативнiсть боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, протидiї незаконнiй мiграцiї, на ефективнiсть прикордонного та митного контролю.

     1.3. Iншi елементи прикордонного та форми митного контролю, що не визначенi в цiй Технологiї, застосовуються вiдповiдно до iнших актiв законодавства.

(пункт 1.3 у редакцiї наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 27.04.2007р. N 291/369)

2. Технологiя прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення

     2.1. У пунктах пропуску, де є бiльше двох смуг руху в одному напрямку, за рiшенням начальникiв митних органiв та командирiв органiв охорони державного кордону видiляються окремi смуги руху для транспортних засобiв, визначених у пунктi 1.1 цiєї Технологiї, та смуги руху для транспортних засобiв, що перемiщують товари та транспортнi засоби, якi пiдлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню; предмети, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження; валютнi цiнностi, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню.

     2.2. Пункт пропуску, у якому здiйснюється прикордонний та митний контроль осiб, їх речей та транспортних засобiв, облаштовується вiдповiдними єдиними iнформацiйними стендами Державної прикордонної служби України i Держмитслужби України, дорожньою розмiткою та знаками, якi вказують напрямок руху та роз'яснюють порядок проходження цих видiв контролю.

     2.3. Вибiр смуги руху здiйснюється особою (водiєм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобiв, товарiв, валютних цiнностей.

     Смуга руху може бути визначена для конкретного транспортного засобу або особи посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю або митного органу з урахуванням аналiзу та оцiнки ризикiв.

     2.4. У пунктах пропуску, де вiдсутнi умови для видiлення окремої смуги руху для здiйснення огляду, декларування транспортних засобiв, товарiв, предметiв, валютних цiнностей, прикордонний та митний контроль осiб, їх речей, транспортних засобiв, визначених у пунктi 1.1 цiєї Технологiї, здiйснюється поза чергою.

     2.5. Iнiцiатором прийняття рiшення щодо виведення осiб та транспортних засобiв iз загального потоку руху може бути iнспектор прикордонного контролю або iнспектор митницi з подальшою доповiддю старшому змiни прикордонних нарядiв або митного органу. Рiшення про проведення огляду транспортного засобу спiльною спецiальною оглядовою групою у разi наявностi письмової iнформацiї щодо контрольованого пропуску (пiд оперативним контролем) приймається старшим змiни прикордонних нарядiв.

     2.6. Виведення транспортного засобу чи пасажира iз загального потоку руху здiйснюється на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв. У цьому разi прикордонний та митний контроль транспортних засобiв та осiб здiйснюється спiльною спецiальною оглядовою групою з представникiв митних органiв та посадових осiб Державної прикордонної служби України iз залученням, у разi потреби, представникiв iнших органiв контролю на смугах руху, визначених для огляду транспортних засобiв у межах зони митного контролю, а в разi виникнення потреби - у спецiально визначених примiщеннях та на майданчиках у межах територiї пункту пропуску.

     Перед початком проведення огляду транспортного засобу чи особи посадова особа митного органу вимагає подання письмової митної декларацiї.

     2.7. Пiд час здiйснення спiльного огляду основними завданнями представникiв спiльних спецiальних оглядових груп є:

     для посадових осiб пiдроздiлiв прикордонного контролю:

     пошук та затримання осiб, причетних до спроб порушення державного кордону;

     виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних та небезпечних речовин;

     контроль виконання режимних правил пiд час здiйснення огляду транспортних засобiв;

     для посадових осiб митних органiв:

     визначення об'єктiв декларування й оподаткування, потреби в проведеннi iнших видiв контролю;

     пошук i затримання товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються з порушенням законодавства.

     2.8. За результатами проведення огляду спiльною спецiальною оглядовою групою складається акт огляду транспортного засобу, оформлений iнiцiатором, зазначеним у пунктi 2.5 цiєї Технологiї. Акт огляду складається в трьох примiрниках за формою, визначеною в додатку 1 до цiєї Технологiї.

     Перший примiрник акта огляду надається власнику (особi) транспортного засобу, другий та третiй примiрники залишаються у справах органiв охорони державного кордону та митних органiв. Усi примiрники акта огляду пiдписуються всiма членами спiльної групи з визначенням iнiцiатора проведення огляду.

     Реєстрацiя актiв огляду транспортних засобiв здiйснюється в електронному або паперовому виглядi.

     2.9. Аналiз та оцiнку ризикiв здiйснює старший змiни прикордонних нарядiв, старший змiни митницi або вповноважена ними особа на пiдставi вивчення паспортних та iнших документiв осiб, товаросупровiдних та транспортних документiв, а також виходячи з маршруту та напрямку руху, нацiональної належностi або державної реєстрацiї об'єкта контролю, поведiнки пiдконтрольної особи та iнших зовнiшнiх ознак об'єкта контролю, до яких можуть також належати вiк, стать, манера та психофiзичнi особливостi поведiнки особи; рiк випуску, марка, зовнiшнiй вигляд, конструктивнi особливостi транспортного засобу; вiдповiднiсть товару, його ваги заявленим у документах i поданим до митного контролю країни походження та країни отримання вантажу; наявнiсть орiєнтувань правоохоронних органiв, Державної прикордонної служби України i Держмитслужби України тощо.

3. Пропуск через державний кордон осiб у пiшому порядку

     3.1. Особи перетинають державний кордон за паспортними документами, передбаченими законодавством України та мiжнародними угодами про умови взаємних поїздок громадян спецiально видiленими в межах пункту пропуску коридорами для пiшохiдного руху. Перевiрка паспортних документiв осiб здiйснюється прикордонним нарядом "Перевiрка документiв" на смузi руху. При цьому громадяни прикордонних районiв сумiжних держав пропускаються через кордон за наявностi паспортного документа й iммiграцiйної картки протягом 90 дiб без додаткового проставлення датоштампiв у їхнiх документах пiд час кожного перетинання державного кордону. Громадяни України, мешканцi прикордонних районiв пропускаються через державний кордон вiдповiдно до вимог законодавства за паспортними документами з перевiркою їх за витягами з облiку доручень правоохоронних органiв для цих районiв. Iншi громадяни України перевiряються за облiком правоохоронних органiв у повному обсязi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.2001 N 35 "Про затвердження Положення про порядок надання Прикордонним вiйськам та виконання ними доручень правоохоронних органiв щодо осiб, якi перетинають державний кордон України".

     3.2. У разi виявлення ознак причетностi особи до протиправної дiяльностi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв огляд речей громадян здiйснюється спiльною спецiальною оглядовою групою тiльки пiсля подання громадянином митної декларацiї.

4. Пропуск транспортних засобiв

     4.1. Паспортний контроль здiйснюється двома iнспекторами прикордонного контролю на смугах руху без виходу пасажирiв та водiя з транспортного засобу. При цьому старший прикордонного наряду здiйснює iдентифiкацiю пасажирiв за паспортними документами, вивчає їх на наявнiсть пiдробок i передає для реєстрацiї молодшому прикордонного наряду, який вносить данi власникiв та данi транспортного засобу у вiдповiднi бази даних у кабiнi паспортного контролю. Проставляння вiдмiтки про перетинання державного кордону та повернення паспортних i iнших документiв водiю й пасажирам транспортного засобу здiйснюється старшим прикордонного наряду.

     Зовнiшнiй огляд транспортного засобу здiйснюється спiльно посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi в зонi митного контролю. За рiшенням старшого прикордонного наряду (змiни) або митної змiни на напрямку руху транспортних засобiв транспортний засiб може бути виведений iз загального потоку руху i направлений в бокс (на майданчик) огляду.

     Пiд час перевiрки документiв громадянин подає посадовiй особi пiдроздiлу прикордонного контролю паспортнi документи, передбаченi законодавством України та мiжнародними угодами.

(пункт 4.1 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 27.04.2007р. N 291/369)

     4.2. Транспортний засiб зупиняється один раз на лiнiї паспортного контролю.

     Пiсля проведення посадовою особою Державної прикордонної служби України перевiрки документiв посадова особа митного органу iнформує громадянина-нерезидента, який ввозить на територiю України транспортний засiб особистого користування, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, про необхiднiсть ознайомлення з умовами тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України, вiдомостi про що розмiщенi на iнформацiйних стендах, наявнiсть яких перед зоною митного контролю та безпосередньо у цiй зонi передбачена пунктом 9.6 цiєї Технологiї, а також з вiдомостями на таких стендах, зокрема про:

     необхiднiсть обов'язкової реєстрацiї транспортних засобiв в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (для транспортних засобiв за кодами 87.01 - 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два мiсяцi); 

     необхiднiсть обов'язкового вивезення транспортного засобу за межi України в строк, визначений законодавством, або оформлення цього транспортного засобу з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України в порядку, установленому законодавством України;

     вiдповiдальнiсть за порушення визначених законодавством умов тимчасового ввезення на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування, що перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, передбачену Митним кодексом України.

     Громадянин-нерезидент, який тимчасово ввозить транспортний засiб особистого користування, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, не надає письмового зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу.

     Недотримання громадянами-нерезидентами визначених законодавством умов увезення на митну територiю України транспортних засобiв особистого користування, що перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену Митним кодексом України.

     Митний контроль здiйснюється посадовою особою митного органу шляхом вiзуального огляду транспортного засобу, перевiрки документiв, що пiдтверджують право власностi на транспортний засiб (або користування ним), реєстрацiйних (технiчних) документiв, а також документiв, що пiдтверджують постiйне мiсце проживання особи.

     У разi виявлення предметiв, якi пiдлягають письмовому декларуванню i перемiщуються громадянином, який обрав проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, посадова особа митницi виводить транспортний засiб на смугу руху для товарiв i транспортних засобiв, якi пiдлягають письмовому декларуванню, i вживає передбачених законодавством заходiв у зв'язку з виявленням ознак порушень митних правил.

     Транспортний засiб, який пройшов передбаченi законодавством види контролю, може бути зупинений i пiдданий контролю в будь-який час у межах територiї пункту пропуску через державний кордон у випадку, якщо виникнуть обставини щодо можливого порушення громадянином вимог законодавства України. У цьому разi за рiшенням керiвника митного органу або його заступника транспортний засiб повертається на смугу руху для товарiв i транспортних засобiв, якi пiдлягають письмовому декларуванню, або до мiсць, передбачених для здiйснення поглибленого огляду, i пiдлягає огляду спiльною спецiальною оглядовою групою.

     Унесення вiдомостей про транспортнi засоби особистого користування, що перетинають державний кордон України, до вiдповiдних баз даних Державної прикордонної служби здiйснюється посадовими особами пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктах пропуску пiд час паспортного контролю у порядку, установленому Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України.

     Облiк транспортних засобiв особистого користування, що ввозяться громадянами-нерезидентами та перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, здiйснюється посадовими особами митного органу в електронному виглядi на пiдставi окремого Протоколу до Угоди про iнформацiйний обмiн мiж Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України та Державною митною службою України.

     Органи охорони державного кордону та митнi органи України з метою забезпечення виконання законодавства України громадянами, якi ввозять в Україну транспортнi засоби особистого користування, взаємодiють мiж собою.

     У разi виявлення факту порушення громадянином митних правил уповноважена посадова особа митного органу складає протокол про порушення митних правил та вживає заходiв, передбачених законодавством України. У разi отримання вiд посадової особи пiдроздiлу прикордонного контролю iнформацiї щодо факту невивезення громадянином-нерезидентом ранiше ввезеного на митну територiю України транспортного засобу вповноважена посадова особа митного органу вживає заходiв для з'ясування причин i обставин невивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявностi ознак порушень митних правил.

(пункт 4.2 у редакцiї наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної Служби України, Державної митної служби України вiд 27.04.2007р. N 291/369)

5. Особливостi пропуску автобусiв

     5.1. Прикордонний та митний контроль осiб та їх речей, якi прямують на рейсових автобусах та автобусах з органiзованими туристичними групами та офiцiйними делегацiями, здiйснюється без виходу пасажирiв з автобуса. У разi встановлення ознак причетностi особи до протиправної дiяльностi, перевезення в автобусi предметiв з ознаками контрабанди або порушенням митних правил, на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв, особа або автобус виводяться iз загального потоку руху i пiдлягають огляду спiльною спецiальною оглядовою групою.

6. Особливостi забезпечення здiйснення iнших видiв контролю

     6.1. Заповнення iммiграцiйних карток пасажирами i водiями транспортних засобiв здiйснюється на спецiально видiлених стоянках перед в'їздом у зону прикордонного та митного контролю.

     6.2. Представники iнших контрольних служб перебувають у спецiально видiленому мiсцi пункту пропуску з розташуванням їх службових примiщень у безпосереднiй близькостi одне вiд одного. У разi потреби здiйснення вiдповiдних видiв контролю посадовi особи митницi викликають представникiв iнших контрольних служб безпосередньо на смуги руху.

7. Граничнi термiни здiйснення контрольних операцiй

     Час на здiйснення прикордонного та митного контролю вiд початку контролю до його закiнчення без виведення особи або транспортного засобу iз загального потоку руху, як правило, не повинен перевищувати:

     для осiб у пiшому порядку - до 1 хв.;

     для легкового автомобiля з трьома пасажирами - 2 хв.;

     для мiкроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.;

     для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.

8. Технологiя прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для залiзничного сполучення

     Прикордонний та митний контроль пасажирiв у залiзничних поїздах здiйснюється в такому порядку:

     8.1. Оформлення потяга без замiни колiсних пар у вагонах

     8.1.1. Пiсля прибуття потяга в пункт пропуску (пункт контролю) i встановлення прикордонного та митного режиму на перонi першими у вагони пiднiмаються пари iнспекторiв прикордонного контролю з перевiрки документiв. Залежно вiд кiлькостi вагонiв застосовуються 3 - 5 пар iнспекторiв. Перевiрка документiв здiйснюється шляхом iдентифiкацiї особи та перевiрки документiв у пасажирських купе з обов'язковою присутнiстю провiдника пiд час контрольних заходiв. Пасажири пiд час усього часу оформлення з купе не виходять.

     8.1.2. Перевiрка за облiками доручень правоохоронних органiв, вiдбiр iммiграцiйних карток та оформлення i реєстрацiя паспортних документiв здiйснюються за допомогою переносних автоматизованих систем паспортного контролю.

     8.1.3. Пiд час здiйснення контролю пари iнспекторiв прикордонного контролю виконують завдання аналiзу та оцiнки ризикiв. Iнформацiя, отримана пiд час контролю, доповiдається старшому наряду з огляду транспортного засобу.

     8.1.4. Огляд вагонiв здiйснюється спiльною групою посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi шляхом послiдовного огляду вагонiв, локомотивiв, пасажирських та службових примiщень пiсля прикордонного наряду з перевiрки документiв.

     8.2. Оформлення потяга iз замiною колiсних пар

     8.2.1. Пiсля прибуття потяга вiдбiр документiв та iдентифiкацiя особи здiйснюються у вагонах прикордонним нарядом у складi двох iнспекторiв прикордонного контролю. Пiд час зупинки поїзда на станцiї, де здiйснюється перестановка колiсних пар, паспортнi документи передаються у павiльйон для їх перевiрки окремим прикордонним нарядом. Пiсля закiнчення перевiрки паспортнi документи роздаються пасажирам прикордонним нарядом, який здiйснював вiдбiр документiв.

     8.2.2. Огляд примiщень вагонiв та локомотива здiйснюється спiльним нарядом з числа посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю та митницi.

     8.2.3. Огляд речей пасажирiв, вiдкриття технологiчних вiдсiкiв вагонiв, локомотива здiйснюється за спiльним рiшенням старших змiн прикордонних нарядiв i митницi на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв.

9. Прикiнцевi положення

     9.1. З метою уточнення питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни проводить коротку нараду за участю старших змiн контрольних служб, на якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю щодо здiйснення контролю i визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну.

     9.2. Перед початком змiни всi посадовi особи контрольних служб отримують у своїх старших змiн перепустки з фотокарткою власника встановленої форми (представницькi картки), якi виготовляються i надаються представникам контрольних служб, що здiйснюють свою дiяльнiсть у пунктах пропуску, вiдповiдним органом охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пунктi пропуску така перепустка має бути прикрiплена на верхньому одязi посадової особи контрольної служби. Пiсля закiнчення змiни перепустки здаються старшим змiн.

     9.3. Перебування посадової особи контрольної служби в пунктi пропуску без перепустки розцiнюється як порушення правил режиму в пунктi пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.

     9.4. Не допускається розмiщення в пунктi пропуску гербiв, прапорiв, iнших символiв органiзацiй, пiдприємств та установ, що не належать до державних символiв України.

     Шлагбауми на в'їздi в пункт пропуску для автомобiльного сполучення слiд застосовувати тiльки в разi загострення обстановки в пунктi пропуску, в iнший час слiд тримати їх вiдкритими. Контроль за виконанням правил режиму в пунктi пропуску покласти на прикордонний наряд ("дозор").

     9.5. Митнi органи у випадках i в порядку, передбачених законодавством, користуються iнформацiєю вiдповiдних баз даних перетинання державного кордону транспортними засобами Державної прикордонної служби України, а Державна прикордонна служба України користується iнформацiєю вiдповiдних баз даних оформлення транспортних засобiв i товарiв Державної митної служби України в установленому порядку.

(пункт 9.5 у редакцiї наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної Служби України, Державної митної служби України вiд 27.04.2007р. N 291/369)

     9.6. Iнформацiйнi матерiали, що розмiщуються у пунктi пропуску та ведуться контрольними службами, в обов'язковому порядку повиннi мiстити iнформацiю, потрiбну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов'язкiв пiд час перебування у пунктi пропуску та проходження того чи iншого видiв контролю. Iнформацiйнi стенди щодо порядку перетинання державного кордону України в спрощеному порядку мають бути викладенi державною мовою, мовою сумiжної держави та англiйською мовою.

     Iнформацiйнi стенди з iнформацiєю про митнi правила, потрiбною громадянам-нерезидентам для тимчасового ввезення транспортних засобiв, що перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, розмiщуються перед зоною митного контролю та безпосередньо в цiй зонi й повиннi мiстити:

     визначення можливостi проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю;

     попередження про вiдповiдальнiсть за порушення митних правил;

     вимоги законодавства України про необхiднiсть обов'язкового вивезення транспортного засобу за межi України у визначений законодавством України строк або оформлення цього транспортного засобу з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України;

     вимоги законодавства України про необхiднiсть обов'язкової реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (для транспортних засобiв за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два мiсяцi).

(пункт 9.6 у редакцiї наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної Служби України, Державної митної служби України вiд 27.04.2007р. N 291/369)

     9.7. Пiд час служби в пунктi пропуску не дозволяється посадовим особам контрольних служб, що здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску, мати при собi:

     грошi в розмiрi понад три неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     телефони мобiльного зв'язку та пейджери.

     9.8. Особистий транспорт посадових осiб усiх контрольних служб розмiщується на спецiально обладнаних майданчиках пункту пропуску.

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону П.А.Шишолiн
Заступник Голови Державної митної служби М.М.Iванюк

 

Додаток 1
до пункту 2.8 Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон
 
АКТ
огляду транспортного засобу
1. Мiсце проведення огляду (митниця, м/п, п/п)  
2. Дата  
3. Час  
4. Реєстрацiйний номер  
5. Прiзвище, iм'я, по батьковi осiб  
 
 
6. Марка  
7. Тип  
8. Колiр  
9. N кузова  
10. N, серiя реєстрацiйного талона  
11. Товар, вага  
12. Пiдпис водiя про достовiрнiсть унесених даних  
13. Iнiцiатор проведення огляду  
(контрольний орган, посада, П.I.Б.)
14. Результати проведеного огляду  
 
 
 
 
 
Посадова особа Державної прикордонної служби  
Посадова особа митної служби  
Iншi особи, що залучалися до огляду  
 
 
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону
П.А.Шишолiн
Заступник Голови Державної митної служби М.М.Iванюк

 

Додаток 2
до пункту 9.5 Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

ПОРЯДОК
обмiну iнформацiєю мiж Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України i Держмитслужбою України щодо транспортних засобiв та вантажiв, якi перемiщуються в пунктах пропуску через державний кордон

Додаток 2 виключено

(згiдно з наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної Служби України, Державної митної служби України вiд 27 квiтня 2007 року N 291/369)
 
Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону
П.А.Шишолiн
Заступник Голови Державної митної служби М.М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.